eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznychOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-08


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych

Miasto: Puck

Województwo: pomorskie

CPV:
90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów
90.51.33.00 - Usługi spalania odpadów
90.52.40.00 - Usługi w zakresie odpadów medycznych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-19


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Pucki Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308229
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 1 Maja 13A
1.5.2.) Miejscowość: Puck
1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalpucki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpucki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot prawa publicznego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd33f0c8-8034-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014678
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl, https://www.szpitalpucki.pl/bip-zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji orazprzekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane wustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i730). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe i przedmiotoweśrodki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się wpostaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składasię, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym . 3 W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówieniakomunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres elektronicznej skrzynki podawczej Szpitala Puckiego:/SZPITALPUCKI/Skład_ESP, lub poczty elektronicznej e-mail: zp@szpitalpucki.pl Osobą uprawnionądo kontaktu z wykonawcami jest: Katarzyna Taper.Rekomenduje się używanie w korespondencji zZamawiającym (zapytania, wnioski, wyjaśnienia), wskazanego powyżej adresu e-mail.4. Wykonawcazamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać kontona ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).6. Wykonawca przystępując doniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania zminiPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortaluprzestrzegać postanowień tego Regulaminu.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń orazinnych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 9. Zamawiający przekazuje link dopostępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liściewszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze stronygłównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2019, poz. 701,730,1403, 1579) w grupie 18 01, w podgrupach: 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03; 18 01 04; 18 01 06; 18 01 09.W przypadku kodu 18 01 09 ma on zastosowanie do leków przeterminowanych , które nie zawierają się z żadnej innej grupie odpadów.2. Planowana ilość wytwarzanych odpadów medycznych w okresie realizacji zamówienia: ok. 6800 kg. Faktyczna ilość odpadów przekazywanych do utylizacji będzie uzależniona od ilości hospitalizowanych pacjentów. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane usługi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi być wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach z dnia (Dz. U. 2020 poz. 797)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. Istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą dotyczyć:2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach:1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: a. zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia,2) sposobu i częstotliwości realizacji usług3) warunków płatności4) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, w sytuacji niewyczerpania kwoty umowy w pierwotnym terminie. 5) zmiany zapisów umownych w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki umowy6) zmiany zapisów umownych w sytuacji, jeśli zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy;3. Strona wnioskująca o zmianę umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 2, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. Wprowadzenie zmian wymaga zgodnego porozumienia stron, potwierdzonego zawartym aneksem do umowy.Pozostałe zmiany umowy opisane zostały we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.