eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z CIĘCIEM PIELĘGNACYJNYM KORON DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIMOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-04


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: POWIAT BYDGOSKI
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z CIĘCIEM PIELĘGNACYJNYM KORON DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM

Miasto: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew
77.34.00.00 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77.34.10.00 - Okrzesywanie drzew


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-15


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z CIĘCIEM PIELĘGNACYJNYM KORON DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BYDGOSKI
1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387399775
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: KONARSKIEGO 1-3
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-066
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 52 58 35 456
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.zdp@powiat.bydgoski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z CIĘCIEM PIELĘGNACYJNYM KORON DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1eea166e-7ce3-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013533
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003604/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wycinka drzew, podkrzesanie i cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie dróg powiatowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozp. Prezesa RM w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.4. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Zał. nr 2 do "Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (....) ", Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip , .7Z. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozp. KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.8. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES; Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 2) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 58 35 434, e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl 3) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bydgoszczy jest Pani Barbara Kalińska, tel. 52 58 35 451, e-mail: iodo@powiat.bydgoski.pl4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z CIĘCIEM PIELĘGNACYJNYM KORON DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM" o sygnaturze JO-III.271.1.5.2021, prowadzonym w trybie podstawowym wariant bez negocjacji;5) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 78 ust. 1 oraz art. 18 ustawy Pzp. 6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9) posiada/ją Pani/Pan/Państwo:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: JO-III.271.1.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonaniu wycinki drzew i krzewów, jak również wykonaniu podkrzesań i cięć pielęgnacyjnych koron drzew (np. sanitarnych, korygujących, odmładzających i technicznych itp.) znajdujących się w pasie dróg powiatowych położonych na terenie gmin: Koronowo, Dobrcz, Sicienko, Białe Błota, Solec Kujawski, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, w Powiecie Bydgoskim.2) Zakres usług obejmuje:a) wycinkę drzewLiczba drzew przeznaczonych do wycinki wraz z wywozem dłużnicy i gałęzi, przy obwodzie pnia mierzonego na wysokości pierśnicy (130cm) wynosi:- 20 ÷ 100 cm- 10 szt.- 101 ÷ 150 cm- 20 szt. - 151 ÷ 200 cm- 30 szt. - 201 ÷ 250 cm- 15 szt. - 251 ÷ 300 cm- 10 szt. - powyżej 300 cm, (z ustaleniem ceny za każdy dodatkowy cm)- 5szt. - awaryjne usunięcie drzewa- maksymalnie 5 szt. Przyjęto prognozowaną liczbę- 95 sztuk drzew. Wśród nich uwzględnia się drzewa ujęte w decyzjach uzyskanych w późniejszym terminie, a także inne wycinki, uzyskane nagłą potrzebą, np. zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg.Termin realizacji zakresu - 01 października do 10 grudnia 2021r., a w sytuacjach awaryjnych w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w przekazanym zleceniu.b) wykonanie podkrzesań i cięć pielęgnacyjnych koron drzew:Liczba drzew przeznaczonych do wykonania cięć pielęgnacyjnych:- podkrzesanie do wysokości korony+ usunięcie odrostów (wilków)- 100 szt.- podkrzesanie w koronie do 4,5 m- 200 szt. - podkrzesanie w koronie powyżej 4,5 m- 200 szt.Przyjęto, że zostanie wykonane podkrzesanie koron drzew wraz z wywozem- ok. 500 sztuk drzew. Przewiduje się możliwość zmiany ilości sztuk- łącznie +/- 50 sztuk.c) wycinka krzewów:Dla potrzeb postępowania przyjęto prognozowaną wielkość usuwania krzewów:? poszycie rzadkie- 20000 m2? poszycie średnie- 14000 m2? poszycie gęste- 5000 m2Przyjęto, że usunięcie z powierzchni ok. 39000 m2 krzewów wraz z ich wywozem. Przewiduje się możliwość zmiany ilości m2 łącznie +/- 5000 m2.3. Opis wymagań zamawiającego:a) Wykonawca będzie realizował poszczególne zamówienia, w terminie do 21 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania mu za pomocą poczty elektronicznej pisemnego zlecenia b) W szczególnych wypadkach, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, usługa winna być wykonana niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od przekazania zlecenia Wykonawcy. Wykonawca w ofercie określi czas reakcjic) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, po zakończeniu realizacji zlecenia, uporządkować teren w ciągu 7 dni kalendarzowych i zgłosić wykonanie prac Zamawiającemu.d) Usługi mają być wykonywane w sposób zgodny oczekiwaniami Zamawiającego i z załączonymi do SWZ Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.e) Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pasa drogowego z drobnych gałęzi, wiór etc. powstałych w trakcie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych, poprzez ich usunięcie i likwidację w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i bezpieczeństwu na koszt Wykonawcy. f) Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie zlecał Wykonawcy realizację usług kierując się zakresem (podkrzesanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów) oraz obszarem na którym będą one realizowane. Przyjmuje się, że każdorazowo zakres będzie obejmował teren 1 gminy. Wycinka drzew będzie zlecana oddzielnie na podobnych zasadach, chyba że co innego będzie wynikało z bieżących potrzeb Zamawiającegog) Wykonawca ma obowiązek wdrożyć, na czas realizacji usługi, dostarczoną przez Zamawiającego tymczasową organizację ruchu. Wykonawca zapewni stosowne oznakowanie drogi.h) Wykonawca jest obowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. i) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego pozyskanego drewna opałowego i przekazania za nie opłaty zgodnie z aktualną Uchwałą Zarządu Powiatu Bydgoskiego. j) Zamawiający zastrzega, że w czasie trwania realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia, stosownie do zaistniałych potrzeb.k) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za wykonany zakres przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77341000-2 - Okrzesywanie drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp w pełnym lub częściowym zakresie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji będą: faktyczne potrzeby Zamawiającego przekraczające wskazany w SWZ zakres danej usługi, dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w określonym zakresie. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego. Uruchomienie prawa opcji może nastąpić po zrealizowaniu zakresu przewidzianego w SWZ dla danego rodzaju usługi stanowiącej przedmiot zamówienia nie najpóźniej jednak niż do dnia 30 listopada 2021 r., poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu usług objętego opcją. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów usług (a, b, c zakresu zamówienia) objętych przedmiotem zamówienia w szacunkowej określonej dla każdej z nich. a - Przyjęto prognozowaną liczbę- 95 sztuk drzew. Wśród nich uwzględnia się drzewa ujęte w decyzjach uzyskanych w późniejszym terminie, a także inne wycinki, uzyskane nagłą potrzebą (5 szt.), np. zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg.b - Przyjęto, że zostanie wykonane podkrzesanie koron drzew wraz z wywozem- ok. 500 sztuk drzew. Przewiduje się możliwość zmiany ilości sztuk- łącznie +/- 50 sztuk.c - Przyjęto, że usunięcie z powierzchni ok. 39000 m2 krzewów wraz z ich wywozem. Przewiduje się możliwość zmiany ilości m2 łącznie +/- 5000 m2.Ceny jednostkowe dla poszczególnych usług realizowanych w ramach prawa opcji będą takie same jak określone przez Wykonawcę w ofercie dla zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale IX niniejszej SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi obejmujące swym zakresem wycinkę drzew i/lub krzewów w pasie drogowym, każda o wartości brutto nie mniejszej niż o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 5 do SWZ;2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 usługi w zakres których wchodziła wycinka drzew i/lub krzewów w pasie drogowym, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł., wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.2. pełnomocnictwo o ile ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana w CEIDG lub KRS
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji jak również wynagrodzenia, w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności:1) poprzez przedłużenie terminu wykonania poszczególnych zleceń (nie dotyczy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego) Zamawiającego w przypadku:a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia lub inne okoliczności utrudniające realizację zamówienia a związane z panującą pandemią, wiatrołomy) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usługi będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron umowy lub leży ona po stronie Zamawiającego, c) gdy wystąpią niekorzystne, długotrwałe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z SST świadczenie usługi, np. obfite deszcze, wysokie temperatury i inne, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,e) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,2) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) lit. a), o ile będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia;b) zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia;c) zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 457 ust. 2 ustawy Pzp;d) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;3) poprzez zmianę Podwykonawcy/Podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu, do spełnienia którego wskazany był w ofercie Podwykonawca. 4) poprzez wprowadzenie podwykonawcy/ców w zakresie nie wskazanym wcześniej w ofercie, o ile Wykonawca wykaże, że usprawni to realizację przedmiotu zamówienia.2. Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu usprawnienia ich rozliczania. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: - najkorzystniejszy bilans podkryteriów przyjętych w przedmiotowym postępowaniu w kryterium ceny

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.