eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prabuty › Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, zakaźnych i odczynników chemicznych ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 22 miesięcyOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-03


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, zakaźnych i odczynników chemicznych ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 22 miesięcy

Miasto: Prabuty

Województwo: pomorskie

CPV:
90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami
90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów
90.51.33.00 - Usługi spalania odpadów


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-11


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, zakaźnych i odczynników chemicznych ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 22 miesięcy
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170746756
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kuracyjna 30
1.5.2.) Miejscowość: Prabuty
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-550
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
1.5.7.) Numer telefonu: 552624346
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalprabuty.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalprabuty.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z o.o. - 100% udziału samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, zakaźnych i odczynników chemicznych ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 22 miesięcy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2d818ae-7c23-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012937
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.szpital.prabuty.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2.. Zamawiający dopuszcza w komunikacji (innej niż składanie ofert i załączników do ofert, w tym oświadczeń o których mowa w art. 125 ust.1) w niniejszym postępowaniu także komunikację za pośrednictwem adres email:zamowienia@szpitalprabuty.pl.3. Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie:http://bip.szpital.prabuty.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty;2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy;5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7. nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, zakaźnych i odczynników chemicznych ze Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 22 miesięcy objętych klasyfikacją odpadów wg kodów:1) 18 01 02 Części ciała i organy;2) 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze;3) 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy);4) 18 01 08 Leki cytostatyczne;5) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08;6) 18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki medyczne zawierające substancje niebezpieczne (formalina 4%, ksylen, karboksylen, acetoksylen, etanol);7) 18 01 07 Odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06;8) 15 01 10 Opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone tymisubstancjami; 9) 18 01 82 Pozostałości z żywienia pacjentów zakaźnych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz kodów odpadów będących przedmiotem niniejszego postępowania zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.3. Ilości odpadów określone przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania 60% wartości przedmiotu zamówienia. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości zapotrzebowania nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wraz z załadunkiem, odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego przeznaczonym pojazdem z Magazynu Odpadów Medycznych Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty. 5. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów 2 razy w tygodniu w godz. 800- 1200. W związku z koniecznością dotrzymania okresu przechowywania nie dłużej niż 72 godz. odpadów o kodzie 18 01 02, w razie potrzeby dodatkowy odbiór na telefon poza ustalonym harmonogramem.6. Zamawiający wymaga, aby odbiór odpadów odbywał się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 797 ze zm.) a w szczególności obowiązuje zasada bliskości, o której mowa w art. 20, tj.: Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzących z obiektów Zamawiającego w zakładzie utylizacji posiadającym wolne moce przerobowe zlokalizowanym na obszarze województwa, na którym odpady zostały wytworzone, dopuszczalne jest unieszkodliwianie odpadów pochodzących z obiektów Zamawiającego zlokalizowanym po za obszarem województwa na którym odpady zostały wytworzone w przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji na terenie województwa na którym zostały wytworzone.7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia reguluje projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 90 50 00 00 - 2 (Usługi związane z odpadami); - 90 51 10 00 - 2 (Usługi wywozu odpadów); - 90 51 20 00 - 9 (Usługi transportu odpadów); - 90 51 33 00 - 9 (Usługi spalania odpadów);9. Przedmiot usługi zamieszczony w ofercie musi być zgodny z przedmiotem zamówienia.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.12. Personel Wykonawcy:1) Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osób bezpośrednio wykonujących czynności odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia.2) Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, uprawniony jest do weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.3) W ramach realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 2), Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w szczególności:a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,d) innych dokumentów? zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.4) Zamawiający w ramach weryfikacji i kontroli spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 1) jest uprawniony do:a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w przypadku przesłanych dokumentów, których mowa w pkt 3), w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi.5) Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze, zobowiązuje się do:a) złożenia oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, dokładne wskazanie podmiotu, który zatrudnia pracownika datę złożenia oświadczenia oraz podpis pracownika składającego oświadczanie,b) złożenia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;c) złożenia Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 3) lit. c), wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.7) Wykonawca z tytułu niezłożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w pkt 3), zapłaci karę umowną zgodnie z § 6 projektu umowy.8) W przypadku ujawnienia, w jakikolwiek sposób, niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1), w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób lub osoby, których dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie powyższych osób lub osoby na umowę o pracę, o których mowa w pkt 3). Zatrudnienie osoby lub osób, o których mowa w pkt 1), na umowę o pracę i tym samym usunięcie uchybienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kary umownej, zgodnie z § 6 projektu umowy.9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.10) W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców do postanowień umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami należy wprowadzić postanowienia niniejszego paragrafu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta oceniana będzie pod względem:a) formalnym, tj. warunki udziału w postepowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana przez Wykonawcę,b) merytorycznym, poprzez:? sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (usługi) z przedmiotem zamówienia,? wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi poniżej kryteriami.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami :Cena waga 60% oraz Odległość od Terenowej Stacji do Spalarni odpadów waga 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od Terenowej Stacji do Spalarni odpadów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający wymaga , aby Wykonawca był wpisany do rejestru, o którym mowa w art.49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r.- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał decyzję - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i odczynników chemicznych o kodach objętych niniejszym zamówieniem dla instalacji mających wolne moce przerobowe.- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresied) zdolności technicznej lub zawodowej: - Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu sanitarnego i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018-06 lub równoważne.- Zamawiający wymaga transportowania odpadów niebezpiecznych przez Wykonawcę odpowiednio przystosowanym samochodem z udziałem przeszkolonego personelu z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art.49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r.,2) Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i odczynników chemicznych o kodach objętych niniejszym zamówieniem dla instalacji mających wolne moce przerobowe,3) Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia.4) Zaświadczenie niezależnego akredytowanego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności spełniania przez Wykonawcę norm zarządzania jakością, potwierdzające, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie usług transportu sanitarnego i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018-06 lub równoważne.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp: 1) Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące załącznik nr 5 do SWZ 3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 6 do SWZ 4) Oświadczenie o grupie kapitałowej stanowiące załącznik nr 3 do SWZ 5) Ewentualne pełnomocnictwa
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający zgodnie z art. 455 Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku: 1)wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ na ciągłość usług medycznych, promieniowanie lub skażenia.2)zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:a)w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub b)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;3)zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;4)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy.2.Zakres zmian umowy obejmuje przypadki, o których mowa w ust. 1 w:1)pkt 1 - odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;2)pkt 2 - zmianę Wykonawcy;3)pkt 3 - zmianę podwykonawcy;4)pkt 4 - przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.3.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.4.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w (...) zmiany umowy określone w załączniku nr 2 do SWZ Projekcie umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.