eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 ,,Małego Europejczyka" W WARSZAWIEOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 "MAŁEGO EUROPEJCZYKA"
Adres: Warszawa
Województwo: mazowieckie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 ,,Małego Europejczyka" W WARSZAWIE

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
03.20.00.00 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-02


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 ,,Małego Europejczyka" W WARSZAWIE
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 "MAŁEGO EUROPEJCZYKA"
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013006952
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Strumykowa 17
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-138
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 226765195
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p226@edu.um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przedszkole226.waw.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 226 ,,Małego Europejczyka" W WARSZAWIE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b295d97d-75b4-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009616
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000024/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Warszawie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 ,,Małego Europejczyka", ul. Strumykowa 17, 03-138 Warszawa.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@dbfo.waw.pl tel.: (22) 51-03-620 wew. 212Pozostałe informacje w Rozdziale XXVI SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: P-226.262.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców i warzyw świeżych do Przedszkola Nr 226 ,,Małego Europejczyka" w Warszawie 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy.2) Zamawiający podkreśla, że ilości wykazane w formularzu cenowym - (załącznik nr 3 do SWZ) są jedynie ilościami szacunkowymi. Pozostałe informacje w Rodziale V SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocena zgodnie z kryteriami opisanymi w Rozdziale XXII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na reklamację
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) posiadają certyfikat HACCP lub inny równoważny (np. wg Normy PN-EN ISO 22000 lub Certyfikat FSSC 22000), który został on wdrożony i jest aktualny na dzień składania ofert i na każde żądanie Zamawiającego przedłożą stosowny dokument,b) posiadają decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków dot. higienicznego przewozu określonych produktów;c) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie umowy dostaw owoców i warzyw świeżych, trwających minimum 12 m-cy (bez przerwy) o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda. Dla przeliczenia na złote polskie wartości wskazanej w dokumentach na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wyrażonej w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą:Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć: a) wypełniony Formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,b) oświadczenie o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofertW przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.e) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ;Wykazane dostawy mają potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określny w Rozdziale XVI SWZ.Dowody, o których mowa powyżej to referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;a) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,? charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w poniższym zakresie:a) zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie może ulec zmianie);b) zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową zgodnie z terminem obowiązywania ww. przepisów;c) zmiany ilości sztuk w opakowaniu/wielkości opakowania (inny sposób konfekcjonowania) z zachowaniem ogólnej (łącznej) zamawianej ilości danego asortymentu po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego;d) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie;e) zmiany danych Wykonawcy;f) przekształcenia lub sukcesji Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;g) zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie powoduje modyfikacji ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości umowy określonej w § 4 ust 1 umowy. h) zmiany umowy, których wartość jest niższa niż 10 % wartości umowy określonej w § 4 ust 1 umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-02 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/dbfobialoleka.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-02 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.