eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - MichaleOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Powiat Świecki
Adres: Świecie
Województwo: kujawsko-pomorskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale

Miasto: Świecie

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-10


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świecki
1.3.) Oddział zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350978
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Hallera 9
1.5.2.) Miejscowość: Świecie
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
1.5.7.) Numer telefonu: 525683228
1.5.8.) Numer faksu: 525683229
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@drogi.csw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e197c374-75b2-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009610
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002678/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://csw.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://csw.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://csw.logintrade.net/ Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku". Wykonawca, za pośrednictwem https://csw.logintrade.net/ może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://csw.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_podstawowy_bez_negocjacji_20210105.pdfZamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie https://csw.logintrade.net/, tj.: a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31 Mozilla Firefox 26 Opera 18 2) b)Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. 3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z 3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB. 5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. profilem zaufanym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie zgodnie z instrukcją: https://csw.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_zadawania_pytan_do_postepowania.pdf, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzura RODO została zamieszczona w SWZ załącznik nr 9
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD 241/01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przebudowy drogi powiatowej nr 1254C obejmować będzie:- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- roboty ziemne- odwodnienie korpusu drogowego- podbudowy- nawierzchnie- roboty wykończeniowe- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu- elementy ulic- inne robotyUWAGA: W ramach zadania należy wykonać nasyp dociążający na odcinku od km 0+200 do km 0+500 oraz od km 0+700 do km 1+0,00 z materiału o gęstości 1,8t/m3, oraz jego rozbiórkę wraz z profilowaniem podłoża po zakończeniu konsolidacji - po upływie 3 miesięcy. W ramach monitoringu podczas konsolidacji przewidzieć należy montaż reperów w ilości 1 na 20mb.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Cena - 60%.Termin gwarancji - 40%2.Minimalny termin gwarancji to 3 lata, a maksymalny to 5 lat.3. Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (C min / C bad) x 60 + (T bad / T max) x 40, gdzie: C min - najniższa cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) spośród badanych ofert; C bad - cena ( cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) oferty badanej; T max - najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert; T bad - termin gwarancji oferty badanej.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w oparciu o powyższy wzór uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane obejmujące remont lub przebudowę drógo łącznej długości co najmniej 3,0 km. (Załącznik nr 4 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje znajdują się w SWZ - rozdział II pkt 6 lit. b
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacje w tym zakresie wskazane zostały w § 12 projektu umowy - załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-10 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://csw.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.