eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Dostawa materiałów do badań z zakresu MIKROBIOLOGII dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KępnieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
Adres: Kępno
Województwo: wielkopolskie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów do badań z zakresu MIKROBIOLOGII dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Miasto: Kępno

Województwo: wielkopolskie

CPV:
33.69.65.00 - Odczynniki laboratoryjne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do badań z zakresu MIKROBIOLOGII dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308548
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szpitalna
1.5.2.) Miejscowość: Kępno
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 627827345
1.5.8.) Numer faksu: 627827401
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.kepno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kepno.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do badań z zakresu MIKROBIOLOGII dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85015ba7-75ae-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009602
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007685/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów do badań z zakresu MIKROBIOLOGII
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpital.kepno.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP/2D/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 147000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do wykonywania bań w zakresie MIKROBIOLOGII w tym: podłoża mikrobiologiczne płynne i stałe, krążki antybiotykowe, szybkie testy, odczynniki i inne
4.2.5.) Wartość części: 95550,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny i jakości
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry jakościowe
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Kryterium ceny i jakości
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów niezbędnych do wykonywania bań w zakresie MIKROBIOLOGII w tym: podłoża mikrobiologiczne płynne i stałe, krążki antybiotykowe, szybkie testy, odczynniki i inne
4.2.5.) Wartość części: 51450,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny i jakości
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry jakościowe
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Kryterium ceny i jakości
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.2.Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wykazał się iż posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.Prawidłowo wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SWZ) 2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SWZ), 3. Certyfikaty złożone w języku polskim: CE; ISO 9001; ISO 13485
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Certyfikaty złożone w języku polskim: CE; ISO 9001; ISO 13485
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacja zawarta w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.