eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn RolniczychOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-02-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH
Adres: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Miasto: Poznań

Województwo: wielkopolskie

CPV:
79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-23


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH
1.3.) Oddział zamawiającego: SBŁ - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386701226
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Starołęcka 31
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 60-963
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 871 22 32
1.5.8.) Numer faksu: +48 61 871 22 32
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pimr.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Badawczy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Badawczy
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cb9f2e9-6ac4-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006264
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.p
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.p
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: 01.01.02.2021.EA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz innych podmiotów, działających na terenie Instytutu z grupą interwencyjną, wraz z obsługą portierni nr 1 i 2, centrali telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej, prowadzenia recepcji pokoi gościnnych"
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium - 100%;2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) - waga 100%cena najniższa bruttoC = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%cena oferty ocenianej brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga by Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie usług ochrony osób i mienia; tj. aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej, (podstawa: art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.);2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga by Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł);3) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający na potwierdzenie spełniana tego warunku wymaga by Wykonawca oświadczył, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. ochrony obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 każda, a wartość każdej z usług w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wyniosła minimum 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych netto).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga by Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie usług ochrony osób i mienia; tj. aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej, (podstawa: art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.);2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku wymaga by Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony zł);3) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający na potwierdzenie spełniana tego warunku wymaga by Wykonawca oświadczył, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. ochrony obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 każda, a wartość każdej z usług w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wyniosła minimum 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych netto).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z art, 454 i 455 PZP
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-23 23:55
8.2.) Miejsce składania ofert: przetargi@pimr.lukasiewicz.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-24 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.