eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy "Pogodna Jesień" mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we WrocławiuOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 71 78 22 300PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy "Pogodna Jesień" mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków
55.32.20.00 - Usługi gotowania posiłków
55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy ,,Pogodna Jesień" mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930000260
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Strzegomska 6
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 53-611
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 71 78 22 300
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpu@mops.wroclaw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.wroclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy ,,Pogodna Jesień" mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3b1f510-5bdc-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002250
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001063/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy ,,Pogodna Jesień" mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak
2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.mops.wroclaw.pl oraz www.mops.wroclaw.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/porta oraz poczty elektronicznej szpu@mops.wroclaw.pl .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje że: 1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław,2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej- iodo@mops.wroclaw.pl,ul.Strzegomska 6, 53-611 Wrocław. 3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO___________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZOB.281.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2633360,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 133360,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy ,,Pogodna Jesień" mieszczącego się przy ul. Litewskiej 20 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz załącznik nr 3 i 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w SIWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 1) Ilość zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników z tzw. ,,grup społecznie marginalizowanych"
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SWZ,2) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SWZ. Na potwierdzenie ustalonych niektórych warunków zamówienia określonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt. 4 SWZ.3) dokument potwierdzający status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;4) dokument potwierdzający procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym w art 125 ust 1 Ustaw Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy.3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w art 109 ust 1 pkt 4 UstawyPzp, winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokument ten winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę składającego ofertę, podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 13 ust 4 rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:1) w stosunku do wartości umowy:a. w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT - w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki - bez zmiany wartości netto produktów objętych zmianą, jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona na wniosek Wykonawcy. b. w przypadku ograniczenia dostępności produktów, które mogą wpłynąć na wzrost uprzednio zaoferowanej ceny w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej ceny, pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu dokumentu od producenta lub dystrybutora towaru potwierdzającego wzrost zapotrzebowania przy tożsamej wielkości produkcji, jak również kalkulację nowej ceny opartą na nowych okolicznościach.2) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - o okres trwania przeszkody.3) ograniczenia czy wstrzymania zakresu dostaw lub zmiany terminu dostaw lub terminu realizacji umowy w przypadku ograniczenia liczby odbiorców posiłków lub wstrzymania i/lub ograniczenia dostaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.2. W przypadku niewykazania wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia jak w ust. 1 pkkt. 1-2, Zamawiający ma prawo odmówić zawarcia stosownego aneksu do czasu przedłożenia wymaganego uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność żądania Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-27

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.