eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołuda Wielka › Ubezpieczenie zasiewów rzepaku i jęczmienia ozimychOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Adres: Parkowa 1, 88-160 Kołuda Wielka
Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: +48523513391PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Ubezpieczenie zasiewów rzepaku i jęczmienia ozimych

Miasto: Kołuda Wielka

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
66.51.00.00 - Usługi ubezpieczeniowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie zasiewów rzepaku i jęczmienia ozimych.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Parkowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Kołuda Wielka
1.5.3.) Kod pocztowy: 88-160
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
1.5.7.) Numer telefonu: +48523513391
1.5.8.) Numer faksu: +48523513541
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izkoludaprzetargi@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://izzd-koluda-wielka.com.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka badawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

jednostka badawcza

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie zasiewów rzepaku i jęczmienia ozimych.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-385f79be-5bed-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002246
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zdkoludawielka.ezamawiajacy.pllub https://oneplace.marketplanet.pl.Oferta winna być sporządzona wjęzyku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwemPlatformy dostępnej pod adresem https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl, podpisana kwalifikowanympodpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącegopodmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogibezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacjielektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani / Pana danychosobowych uzyskanych w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania i realizacją umowy, która będzie zawarta w wyniku jego rozstrzygnięcia jest INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PaństwowyInstytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda Wielka ul. Parkowa 1, 88-160Janikowo, tel: +48 52 351 33 91, faks: +48 52 351 35 41 lub 48 52 351 33 94, e-mail:izkoludaprzetargi@wp.pl, strona www: www.izzd-koluda-wielka.com.pl; 2. Inspektorem ochrony danychosobowych u Administratora jest Rafał Andrzejewski, e-mail: iod@izoo.krakow.pl; 3. Pani / Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu związanym z niniejszympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją umowy, która będzie zawarta wwyniku jego rozstrzygnięcia; 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 5. Pani / Pana daneosobowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust. 1 uPZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a dane związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jejwykonaniem przez okres, w którym Zamawiający jest zobligowany do ich przechowywania iarchiwizacji, zgodnie z przepisami szczególnymi; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPZP; 7. W odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO; 8. Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPZPoraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 3) na podstawie art. 18 RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c i b RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie zasiewów rzepaku ozimego (231,34 ha) oraz jęczmienia ozimego (51,66 ha); kod CPV 66510000-8.2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia określają: ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 22 lutego 2019 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 477) z późn. zm.- dalej ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych); umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 oraz informacje o ryzyku stanowiące załącznik nr 6 do SWZ. Jednocześnie treść tych załączników zawiera istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie. 2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów. Prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 1170, z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Posiadają w ramach wewnętrznej struktury jednostkę organizacyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi obsługę w zakresie oceny ryzyka oraz wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń rolnych lub mają zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi we wskazanym powyżej zakresie. Niniejsza umowa może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ;2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub, gdy nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacji została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.5) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór ujęty w załączniku nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ;2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 do SWZ;3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub, gdy nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacji została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.5) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór ujęty w załączniku nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub, gdy nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacji została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.5) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór ujęty w załączniku nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składające się na ofertę:1) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego / informacji z CEIDG (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SWZ).3) Dokumenty wymienione w pkt VII.1 SWZ;4) Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą.5) Wszystkie dodatkowe informacje należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza Oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia na zasadach określonych w art. 117 uPZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 uPZP.2) W przypadku Wykonawców działających wspólnie:a) żaden z Wykonawców działających wspólnie nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP, w związku z czym dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1 SWZ powinien złożyć każdy z Wykonawców działający wspólnie;b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI.2 SWZ powinni spełniać Wykonawcy działający wspólnie łącznie lub tylko jeden z nich, stąd Wykonawcy działający wspólnie łącznie lub tylko jeden z nich, stąd wykonawcy działający wspólnie składają wspólne dokumenty określone w pkt VII.2 SWZ;3) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 455 uPZP. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę areału ubezpieczanych upraw.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.