eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnejOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Miasto i Gmina Serock
Adres: Rynek 21, 05-140 Serock
Województwo: mazowieckie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej

Miasto: Serock

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.60.00 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-12


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 21
1.5.2.) Miejscowość: Serock
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b643d53-5be3-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002234
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000625/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://serock.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Serock jest Pan Piotr Glen, kontakt- adres e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl, tel. 501639692;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Roboty budowlane - Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Numer postępowania: PRI.271.2.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PRI.271.2.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Zalesiu Borowym gm. Serock, na terenie działek nr ewid. 36, 51/11 obr. 29 Zalesie Borowe zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy ELPROJECT Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02 - 220 Warszawa, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ. 2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: - budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości całkowitej trasy 289m - linia kablowa YAKXs 4x25mm2 L=320m;- montaż 7 szt. słupów stalowych o wysokości 7m, ocynkowanych, okrągłych-zbieżnych o grubości ścianki min. 3 mm;- montaż 7 szt. wysięgników jednoramiennych o wysięgu 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni,- montaż 7 szt. opraw LED o mocy max. 26W - parametry oprawy wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej;- wykonanie innych robót przewidzianych dokumentacją projektową,- miejsce zasilenia/przyłączenia budowanego oświetlenia: istniejący słup oświetleniowy wg rysunku nr 2 Schemat sieci oświetleniowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna zanajkorzystniejszą . 2) Oferty oceniane będą punktowo.3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktówotrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką możeosiągnąć oferta wynosi 100 pkt.4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertomprzyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:4.1) Kryterium - cenabrutto oferty. Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponujenajniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów zato kryterium, tj. 60 punktów.Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następującysposób:Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: C = 100 x Cn/Cb x 60%.4.2)Kryterium - okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia.Zamawiający wymaga m.in. udzieleniaprzez producenta oprawy oświetleniowej gwarancji typu door-to-door. Gwarancja ma obejmowaćwszystkie elementy oprawy. Producent udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane oprawy wjednym ze wskazanych w tabeli okresów. Gwarancja zostanie udzielona na rzecz finalnego odbiorcyproduktu tj. Zamawiającego i potwierdzona pisemnie, ze wskazaniem nazwy realizowanej inwestycji.Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszyniż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 84 miesiące.Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację wedługponiższego:Lp. Okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia Ilość punktów1. 36 m-cy - 0 pkt2.48 m-cy - 10 pkt 3. 60 m-cy - 20 pkt4. 72 m-ce - 30 pkt 5. 84 m-ce - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: a) doświadczenie wykonawcy:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto każda.b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:2.2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:2.1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia:a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą n/w przedmiotowych środków dowodowych:a) certyfikatu potwierdzającego wykonanie oferowanych opraw oświetleniowych zgodnie z Normami Europejskimi, nadanego przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC, ENEC+ lub równoważny.b) kart technicznych (katalogowych) oferowanych opraw oświetleniowych (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę),c) deklaracji zgodności CE/WE/UE,d) raportu z badań niezależnego laboratorium posiadającego akredytację na terenie Unii Europejskiej, potwierdzającego spełnienie przez moduły LED wymagań normy PN-EN 62471 - ,,Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych",e) obliczeń fotometrycznych proponowanych opraw.2) Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) certyfikat potwierdzający wykonanie oferowanych opraw oświetleniowych zgodnie z Normami Europejskimi, nadany przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC, ENEC+ lub równoważny.b) karta techniczna (katalogowa) oferowanych opraw oświetleniowych (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę),c) deklaracja zgodności CE/WE/UE,d) raport z badań niezależnego laboratoriumposiadającego akredytację na terenie Unii Europejskiej, potwierdzający spełnienie przez moduły LED wymagań normy PN-EN 62471 - ,,Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych",e) obliczenia fotometryczne proponowanych opraw.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:?Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.? Wszelka korespondencja będzieprowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczącyuprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtakiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Wymaganaforma:Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej doreprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencierejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia wskazano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-12 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-12 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-13

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Dokumenty składane razem z ofertą wskazano w Rozdziale III pkt 9 SWZ ppkt 1) SWZ. Wraz z ofertą wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.