eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: EIB S.A.
Adres: Jęczmienna 21, 87-100 Toruń
Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: -PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Miasto: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

CPV:
66.51.50.00 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66.51.54.00 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: EIB S.A.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870270059
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jęczmienna 21
1.5.2.) Miejscowość: Toruń
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eib@eib.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eib.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: EIB S.A.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 870270059
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Jęczmienna 21
1.11.4.) Miejscowość: Toruń
1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100
1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.11.9.) Numer telefonu: +48 697 030 449
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: Malgorzata.Wawszkiewicz@eib.com.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: www.eib.com.pl

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25500d2d-5b26-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001956
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.eib.com.pl/#Przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.Platforma zakupowa EIB: https://eib-pzp.logintrade.net/
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji w ramach Platformy zakupowej EIB oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w SWZ.Adres Platformy Zakupowej: https://eib-pzp.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest w formularzu ofertowym.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
4.2.6.) Główny kod CPV: 66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli ofertę przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn. są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru SądowegoII. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn. posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupach 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).III. zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiadają potencjał techniczny do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli wykonawca zamówienia posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych/komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.Natomiast zamówienia posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych/komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych w pkt. I. i II warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, zaś w odniesieniu do warunków określonych w pkt. III. warunki te wykonawcy mogą spełniać łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie żąda innych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:- Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). - Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne, wskazany w pkt. 6. 4) ogłoszenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
I. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia, w przypadku: a) sytuacji, w której wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania dostosowującej warunki umowy ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa, c) doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów umowy oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które to sytuacje nie stanowią realizacji postanowień umowy ubezpieczenia - w przypadku zidentyfikowania i uzasadnienia przez zamawiającego potrzeby dokonania takiej zmiany, d) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę. II. Wszystkie przypadki, określone w pkt. I stanowią katalog przewidzianych przez zamawiającego zmian umowy, co do których zamawiający oraz wykonawca mogą ustalić warunki dla ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody ani przez zamawiającego ani przez wykonawcę na ich wprowadzenie lub na ustalenie warunków dla ich wprowadzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa EIB: https://eib-pzp.logintrade.net/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-06

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
ZAMAWIAJĄCY:A) Pełna nazwa: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.B) Dokładny adres siedziby: ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk 80-803C) Telefon: +48 58 764 01 00D) Poczta elektroniczna: Adresy poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami zostały wskazane w SWZ. Ogólny adres Zamawiającego: sekretariat.kopernik@copernicus.gda.plE) Dane rejestroweNIP 583-316-22-78REGON 221964385F) Adres strony internetowej: https://copernicus.gda.pl/G) Kraj: PolskaH) Województwo: PomorskieI) Kod NUTS: PL634 GdańskiJ) Rodzaj zamawiającego:Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3ustawy (podmiot prawa publicznego) K) Przedmiot działalności: Zdrowie.Postępowanie prowadzone na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 4) w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej ustawą PZP, przez EIB S.A., działającą na podstawie udzielonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - Zamawiającego pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Ubezpieczenie Mienia COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. o o." szacunkowej wartości nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.