eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Owińska › Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - VI częściOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH
Adres: pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska
Województwo: wielkopolskie

Telefon: +48 61812 0486PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - VI części

Miasto: Owińska

Województwo: wielkopolskie

CPV:
15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15.30.00.00 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15.50.00.00 - Produkty mleczarskie
15.60.00.00 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-29


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - VI części

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639787985
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Przemysława 9
1.5.2.) Miejscowość: Owińska
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-005
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: +48 61812 0486
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@niewidomi.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.niewidomi.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - VI części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e7060d2-5b02-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001739
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001703/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.oswowinska.powiat.poznan.pl/przetargi.php
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniProtlu, określone w Regulaminie miniProtalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach z siedzibą przy Placu Przemysława 9, 62-005 Owińska.2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@niewidomi.edu.pl lub pisemnie na adres: SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - VI części, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1oraz art. 74 ust. 1 Ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.ZP.271.1.21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa artykułów ogólnospożywczych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa mięsa i wędlin
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa nabiału
4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa warzyw i owoców
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pieczywa i artykułów cukierniczych
4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa mrożonek
4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot zamówienia
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:1) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:a) w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych,b) w przypadku zmiany stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 2) zmiany wielkości przedmiotu zamówienia:a) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, lub przy zmianie potrzeb wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu dostaw wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego w wysokości do 40% całkowitej wartości zamówienia,b) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy lub przy zmianie potrzeb wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości realizowanych dostaw do 10%, co jest zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,3) zmiana treści umowy:a) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.4) zmiany terminów realizacji umowy i zamówień jednostkowych:a) przestoje niezawinione przez Wykonawcę, wynikłe ze zdarzeń losowych lub decyzji Zamawiającego,b) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 3 niniejszej umowy lub w przypadku zmiany wielkości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. b umowy- przedłużenie terminu nie więcej niż o 3 miesiące.5) zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy:a) Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);b) Zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany wykonawcy, podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określnych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego praz wykaże, że spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego wykonawcę.6) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;c) istotne w rozumieniu w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Adres ESP (skrytki ePUAP): /soswowinska/skrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-29 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-26

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.1) formularz ofertowy - według wzoru załącznik nr 1 do SWZ;2) formularz asortymentowo - cenowy - według wzoru załącznik nr 1A do SWZ;2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.