eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jakubów › Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leontyna gmina JakubówOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Jakubów
Adres: Mińska 15, 05-306 Jakubów
Województwo: mazowieckie

Telefon: 257579190
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leontyna gmina Jakubów

Miasto: Jakubów

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-04


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leontyna gmina Jakubów

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jakubów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582718
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mińska 15
1.5.2.) Miejscowość: Jakubów
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-306
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 257579190
1.5.8.) Numer faksu: 257579190
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jakubow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jakubow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leontyna gmina Jakubów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bd92dd7-5a5a-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001596
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000669/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej w msc.Leontyna gm. Jakubów
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.jakubow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej email: sekretariat@jakubow.pl lub a.wolszczak@jakubow.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą)2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczenie RODO

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BiF.271.2.2021.AW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna, gmina Jakubów. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z:a. dokumentacją projektową,b. Szczegółową Specyfikacją Techniczną,c. przedmiarem robót,d. obowiązującymi przepisamie. normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.Obmiary robót zawarte w przedmiarze mają wyłącznie charakter informacyjny (pomocniczy). Dla potrzeb wyceny i późniejszej realizacji udostępniana dokumentacja techniczna j.w. opisująca przedmiot zamówienia musi być przez Wykonawcę rozpatrywana łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania zamówienia w zakresie wszystkich prac wynikających z w/w dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie niezbędne koszty i prace do kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej, SWZ, jak również koszty w nich ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia lub przystąpić do użytkowania. o Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładanie z w/w dokumentacją oraz całą SWZ wraz z jej załącznikami,o zaleca się, aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z miejscem przyszłych robót budowlanych, o wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.Zakres robót objętych SSTUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Leontyna, gmina Jakubów.Zakres stosowania dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leontyna, gmina Jakubów.Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na przebudowie jezdni. Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:o Powierzchnia jezdni - 2 764,00 m2o Powierzchnia poboczy - 500,00 m2W ramach zadania należy wykonać:o roboty przygotowawczeo roboty związane z przebudową jezdnio roboty odwodnienioweo roboty wykończeniowe2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Zamówienia - 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, układanie masy bitumicznej jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art.22 § 1 kodeksu pracy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej , na podstawie art.22 § 1 Kodeksu Pracy.4. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w ust. 4 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 6. Każdorazowa zmiana wykazu osób o którym mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, którym mowa w ust. 3, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 4. Podczas kontroli osoby oddelegowane przez Wykonawcę zobowiązane są do podania imienia i nazwiska wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących zamówienie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas Kontroli Zamawiającego.8. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w ust. 19. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o których mowa odpowiednio w niniejszej umowie.10. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznika do SWZ) podania ceny oferty - kwotę brutto w złotych polskich. 2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.3. Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).4. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, przy zastosowaniu należnego VAT.5. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy.6. Cena oferty powinna być obliczona przez Wykonawcę na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SWZ.7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia tj. koszty organizacji, obsługi, ubezpieczenia i innych wynikających z umowy.8. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą. 9. Zaleca się Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia w celu zminimalizowania ryzyka związanego z faktycznym rozmiarem prac niezbędnych do wykonania zamówienia.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca sporządzi stosowne oświadczenie. Jeżeli Wykonawca nie złoży żadnego oświadczenia w tym zakresie Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego.12. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem omyłek pisarskich i rachunkowych. 13. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:o nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.o spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa, przebudowa, modernizacja, remont dróg bitumicznych o wartości co najmniej 300 000,00 zł każda.3.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust.12.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,3.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 4.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5.Zaświadczenie albo inny dokument właściwego oddziału regionalnego lub właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony formularz oferty, załącznik do niniejszej specyfikacji2. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych - Załączniki do niniejszej specyfikacji;3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania 5. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia. 6. Oświadczenie RODO.7. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który będzie upoważniony do:o reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lubo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu .3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia , w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.2. Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie:1) Terminu zakończenia realizacji robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie wynika z winy Wykonawcy oraz których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty2) zmiany kierownika budowy na innego spełniającego wymagania określone w niniejszej SIWZ - w uzasadnionym przypadku;3) innych istotnych zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, jeżeli będą miały wpływ na przedmiot zamówienia.4. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zmawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszenia działalności, wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-04 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z dokumentami, opatrzonymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym o których mowa w rozdziale X pkt. 1 należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-04 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.