eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dziwnów › Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w DziwnowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
Adres: Mickiewicza, 72-420 Dziwnów
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 0913813088 wew.37
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie

Miasto: Dziwnów

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
09.13.41.00 - Olej napędowy


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-05


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321462551
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza
1.5.2.) Miejscowość: Dziwnów
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-420
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 0913813088 wew.37
1.5.8.) Numer faksu: 0913813088
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektorzwik@dziwnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikdziwnow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-890cb69a-5a4f-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001574
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001542/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby ZWIK
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
bip.zwik.dziwnow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak
3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r w ilości szacunkowej (ok. 45.000 litrów za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia)Udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r . (Dz. U. z 2008r. Nr 60, poz. 371) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym,
4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-02-22 do 2022-02-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:- cena- Miesięczna opłata uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zadania- Stały upust do 1 litra ON
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Miesięczna opłata uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały upust do 1 litra ON
4.3.6.) Waga: 16
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
: wykonawca/y prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest/są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym pozwoli na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie, czy podmiot występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)) Wykonawca winien wykazać, iż posiada koncesję, zezwolenie lub licencję potrzebne na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
certyfikaty jakościowe dot. paliw według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 rZamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteriaWykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenie wykonawcy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Certyfikaty jakościowe dot. paliw według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
zgodnie z SIWZ i załącznikami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówieniaW takim przypadku:o Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.o Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.o Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma Miniportal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-05 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.