eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › ZAKUP PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Adres: Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Województwo: śląskie

Telefon: 34/ 367 36 74
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAKUP PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Miasto: Częstochowa

Województwo: śląskie

CPV:
33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001281053
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bialska 104/118
1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 34/ 367 36 74
1.5.8.) Numer faksu: 34/ 367 36 74
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@data.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalparkitka.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dd04405-5a4d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001559
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. ,,WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE W PRZECIWDZIAŁANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19-ZAKUPY, WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI" wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej są dostępne na stronie https://szpitalparkitka.logintrade.net/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,tel. 34/367-30-00 e-mail: kancelariawszs@data.pl- w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa - adres e-mail: iod@szpitalparkitka.com.pl, telefon: 34 367 37 55 *______Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019, poz. 2019 ze zm, dalej - ustawa Pzp). - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji obowiązujących u Zamawiającego; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;______- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; _______- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.________________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DEZ.26.003.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 5 do SWZ - wzór umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-02-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ - ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu /sporządza Wykonawca/, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej /w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców/, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:1) aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których przedmiot zamówienia może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP: a) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) - dotyczy oferowanych produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne: - zgłoszenie lub powiadomienie do Krajowego Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych, - deklaracja zgodności/certyfikat zgodności;b) zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 r. poz. 2231) - dotyczy oferowanych produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze:- pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i/lub pozwolenie tymczasowe i/lub decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych; 2) opisy przedmiotu zamówienia (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) np.: ulotki informacyjne, prospekty, broszury, foldery, karty katalogowe, instrukcje użytkowania preparatu lub inne posiadane dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich opisanych parametrów i wymagań w Załączniku Nr 2 do SWZ, stanowiącym formularze asortymentowo - cenowe;3) karty charakterystyki produktu - dotyczy produktów biobójczych, wyrobów medycznych; 4) oświadczenie o okresie ważności oferowanego przedmiotu zamówienia po pierwszym otwarciu opakowania.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art.107 ust.2 ustawy Pzp). 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których przedmiot zamówienia może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP: a) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) - dotyczy oferowanych produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne: - zgłoszenie lub powiadomienie do Krajowego Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych, - deklaracja zgodności/certyfikat zgodności;b) zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 r. poz. 2231) - dotyczy oferowanych produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze:- pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i/lub pozwolenie tymczasowe i/lub decyzję o wpisie do rejestru produktów biobójczych; 2) opisy przedmiotu zamówienia (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) np.: ulotki informacyjne, prospekty, broszury, foldery, karty katalogowe, instrukcje użytkowania preparatu lub inne posiadane dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich opisanych parametrów i wymagań w Załączniku Nr 2 do SWZ, stanowiącym formularze asortymentowo - cenowe;3) karty charakterystyki produktu - dotyczy produktów biobójczych, wyrobów medycznych; 4) oświadczenie o okresie ważności oferowanego przedmiotu zamówienia po pierwszym otwarciu opakowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, 2) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ - w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego. 3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ, 4) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII niniejszej SWZ - (jeżeli dotyczy)6) przedmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, stosownie do zapisów zawartych w art. 58-60 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-27 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-25

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Szczegółowe wytyczne dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom zostały opisane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.