eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w KielcachOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Sąd Rejonowy w Kielcach
Adres: Warszawska, 25-312 Kielce
Województwo: świętokrzyskie

Telefon: -
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Kielcach

Miasto: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

CPV:
90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Kielcach

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kielcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322347
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-312
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@kielce.sr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.sr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Kielcach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-602d0a3b-5a50-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001557
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.kielce.sr.gov.pl/aktualnie-prowadzone,m,m2,257,260
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będziekomunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnychsporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej1. W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przyużyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal2. Wykonawcazamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać kontona ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując doniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania zminiPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortaluprzestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy izałączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują sięnumerem ogłoszenia (BZP). 8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymagaobowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazanyw rozdziale I ,,Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczneprzekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocąpoczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I - ,,Zamawiającego" i ,,Prowadzącegopostępowanie" 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w innysposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskaza?nych w SWZ.11. Postępowanie oudzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.1. Ofertamusi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisemosobistym.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany nakomputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10)Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany zostałw Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).4. Do przygotowaniaoferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcykwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Gosp. 026-01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie w obiektach Zamawiającego: 1) w budynku przy ul. Warszawskiej 44: łączna powierzchnia sprzątania netto wynosząca 6574,34 m?, w tym: podłogi w gresie 4213,39 m?, podłogi z paneli 2 360,95 m? w tym (620 m? wykładziny dywanowe), plus 697 m2 do sprzątania dwa razy w tygodniu oraz powierzchnia okien 877 m? ( powierzchnia okien to wartość sumaryczna mierzona od strony zewnętrznej), powierzchnia terenów przyległych do sprzątania i odśnieżania wokół budynku: 2800 m2.2) w budynku przy ul. Malików 146A: łączna powierzchnia sprzątania netto wynosząca 3320 m?, w tym: 2470 m2 do sprzątanie codziennego i 850 m2 do sprzątania raz w tygodniu (1892 m2 gres, 1428 m2 tarket). powierzchnia okien: 522 m? powierzchnia drzwi szklanych do codziennego utrzymania w czystości: 154 m? powierzchnia terenów przyległych do sprzątania i odśnieżania wokół budynku: 2700 m2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, nie więcej niż 20% całości powierzchni sprzątania, w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie będą wymagały sprzątania pomieszczeń. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszona, biorąc pod uwagę poprzednią i aktualną wielkość sprzątanej powierzchni, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą usługi z zakresu:o Sprzątania.Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług na innym zadaniu planowanym lub realizowanym przez Zamawiającego.5) Zamówienie o którym mowa w pkt. 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres usług wskazanych w pkt. 2.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czynności związane ze świadczeniem usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych usług.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał lub wykonuje w tym okresie:co najmniej 2 usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej* każda o powierzchni co najmniej 4000 m2 i wartości wykonanych usług w okresie następujących po sobie 10 miesięcy min 180 tys. zł. brutto.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.* budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.2. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 pkt. 1 SWZ - w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-27 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.