eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawy lekówOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-19


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie
Adres: Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo: małopolskie

Telefon: 126308059
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawy leków

Miasto: Kraków

Województwo: małopolskie

CPV:
33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-27


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy leków

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 126308059
1.5.8.) Numer faksu: 126308059
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy leków
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ead8806-5a26-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001411
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal orazpoczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp doformularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza dokomunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowania poza SWZ można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail : rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : 5Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków3.Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) (,,PZP");4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.5.odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji; 6.Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 7.obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9. Prawa osób których dane są przetwarzane:o prawo dostępu do danych osobowych;o prawo do sprostowania danych osobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;11.nie przysługuje Pani/Panu:o prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych;prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9. Prawa osób których dane są przetwarzane:o prawo dostępu do danych osobowych;o prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;11. nie przysługuje Pani/Panu:o prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych;prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 01/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 9
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lp NAZWA LEKU J.M. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. 10% sol. Formalini zbuforowana a 1000 ml op 400
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lp NAZWA LEKU J.M. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. Test ureazowy mokry szt 3000
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lp. NAZWA LEKU JM Cena jednostkowa netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1 Natrium chloratum 0,9% a 10 ml 50 amp op 260
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lp. NAZWA LEKU JM Cena jednostkowa netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. Levofloxacyna 0,5g a 100 ml x 10 flak op. 600
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lp. NAZWA LEKU JM Cena jednostkowa netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. Bisacodyl czopki x 6 szt op. 250 2. Enema/Rectanal a 150 ml x 50 szt op. 30 3. Kalim evervescens x 20 saszet op. 500 4. Ropivacaina 5mg /ml a 10 ml x 5 amp op. 40 5. Węgiel leczniczy a 50 g op. 30
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Lp. NAZWA LEKU JM Cena jednostkowa netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. Żelazo dozylne 100mg/ml a 5ml x 5 amp/fiol wskazanie podania do 20 mgżelaza/kg masy ciała w ciągu 1 wlewu op. 12 Razem
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Mannitol 15% worek a 100ml szt. 6000 Razem
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
NAZWA LEKU JM Cena jednostkowa netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowyPłyn GNAK a 1000mlPrzez równoważne rozumie się preparat posiadający następujące czynne substancje i składniki : - glukoza: 50 g na litr- sodu chlorek: 1 g na litr- sodu octan trójwodny: 3,13 g na litr- potasu chlorek: 1,50 g na litr- magnezu chlorek sześciowodny: 0,30 g na litrPozostałe składniki to:- kwas solny stężony- woda do wstrzykiwań szt. 1200 Razem
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 9 Lp. NAZWA LEKU JM Cena jednostkowa netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy1. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana obwodowo lub centralnie o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 150kcal/1g azotu, o pojemności 1000 ml i kaloryczności 650-750kcal,worek trzykomorowy szt. 8 2. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana obwodowo lub centralnie o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 150kcal/1g azotu, o pojemności 1500 ml i kaloryczności 1000-1100kcal,worek trzykomorowy szt. 8 3. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana obwodowo lub centralnie o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 150kcal/1g azotu, o pojemności 2000 ml i kaloryczności 1400-1500kcal,worek trzykomorowy szt. 8 4. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana obwodowo lub centralnie o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 150kcal/1g azotu, o pojemności 2500 ml i kaloryczności 1700-1800kcal,worek trzykomorowy szt. 8 5. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana centralnie, o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 90-100kcal/1g azotu, o pojemności 1950-2000 ml i kaloryczności 2000-2200kcal,worek trzykomorowy szt. 8 6. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana centralnie, o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 90-100kcal/1g azotu, o pojemności 1400-1500 ml i kaloryczności 1500-1600kcal,worek trzykomorowy szt. 8 7. Dieta kompletna do żywienia pozajelitowego podawana centralnie ,o stosunku energii niebiałkowej do zawartości azotu 90-100kcal/1g azotu, o pojemności 900-1000ml i kaloryczności 1000-1100 kcal,worek trzykomorowy szt. 8 8. Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -preparat zawierający 9 pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych- ampułka 10 ml szt. 50 9. Pierwiastki śladowe (w składzie Zn) a 10 ml x 10 amp op. 20 10. Witaminy dla dorosłych rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie 0,75g fl.10 ml a 10 fiol./amp op. 30 11. Emulsja tłuszczowa o zawartości 80 % oleju z oliwek i 20% oleju sojowego a 500ml szt. 60 Razem
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) Kryterium Cena - 60 % znaczenia (Wc)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wc = [( Cn : Cb ) x 60 Wc - wartość punktowa ceny bruttoCn - cena najniższaCb - cena badanej oferty2) Kryterium czasu dostawy (w dniach) - 40 % znaczenia (Wd)Sposób dokonania oceny wg wzoru:Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40 Wd - wartość punktowa kryterium czasy dostawyWdn - najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)Wdb - czas dostawy oferty badanej (w dniach)
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia w tym zakresie o którym mowa w art. 125 PZP
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 -formularz ofertowy,10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu)10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.14. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą: 1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości urządzenia,2) wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy,3) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),4) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,5) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;6) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,7) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,8) wyjaśnienia wątpliwości co treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami,9) zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia lub jego część,10) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,12) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,13) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany dot. sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,14) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie urządzeń na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.15) okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,16) wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy, 17) wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap(https://epuap.gov.pl/wps/portal) : /5wszkzp/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-27 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.