eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta BraniewaOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-18


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Miasta Braniewa
Adres: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: 556440102
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa

Miasto: Braniewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

CPV:
90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami
90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-25


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Braniewa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747968
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 111
1.5.2.) Miejscowość: Braniewo
1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 556440102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-009a9d24-5984-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001284
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://braniewo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://braniewo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://braniewo.ezamawiajacy.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://braniewo.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.2.1.2021.JD
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa, na których powstają odpady komunalne zmieszane w pojemniki na odpady komunalne oraz odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa, na których powstają odpady komunalne w okresie 11 miesięcy tj. od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021r.2. Zakres usługi:1) Wyposażenia nw. terenów w pojemniki na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. t.j.:a) targowisko miejskie przy Pl. Piłsudskiego :? 2 pojemniki o pojemności 1100 dm? na odpady komunalne zmieszane,? 1 pojemnik o pojemności 1100 dm? na tworzywo sztuczne,? 1 pojemnik o pojemności 1100 dm? na makulaturę,? 1 pojemnik o pojemności 240 dm? na szkło,? 1 pojemnik o pojemności 240 dm? na bioodpady,b) parking przy ul. Fromborskiej - 1 pojemnik o pojemności 1100 dm? na odpady komunalne zmieszane;2) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa, na których powstają odpady komunalne oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu ul. Mazurska 42, wyłącznie za pośrednictwem Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021r. t.j.:a) targowisko miejskie przy Pl. Piłsudskiego - 2 pojemników o pojemności 1100 dm? na odpady komunalne zmieszane; 1 pojemnik o pojemności 1100 dm? na tworzywo sztuczne, 1 pojemnik o pojemności 1100 dm? na makulaturę, 1 pojemnik o pojemności 240 dm? na szkło, 1 pojemnik o pojemności 240 dm? na bioodpady,b) parking przy ul. Fromborskiej - 1 pojemnik o pojemności 1100dm?;c) kosze uliczne - 222 szt. koszy o pojemności 40 dm? oraz o pojemności 50 dm?, ustawionych przy ciągach pieszych i skwerach na terenie miasta Braniewa tj. ul.: Moniuszki, Zielona, Botaniczna, Fromborska, Długa, Gdańska, Elbląska, Królewiecka, Kościuszki, Traugutta, Konarskiego, Drewniana, Wiejska, PCK, Bema, Sikorskiego, Dembińskiego, Sowińskiego, Morska, Wileńska, Armii Krajowej, Krasickiego, 700 lecia, 9 Maja, Olsztyńska, Stefczyka, Pl. Strażacki, Błogosławionej Reginy Protmann, Pl. Grunwaldu, Katedralna, Żeromskiego, skwer Sybiraków, skwer przy Pl. Wolności, skwer przy ul. Sikorskiego- Elbląska, skwer przy ul. Gdańskiej- Pl. Piłsudskiego, ścieżki rowerowe.d) Kosze na psie odchody tzw. ,,psie stacje'' ul. Kościuszki, Botaniczna, Zielona, Pl. Grunwaldu, Pl. Strażacki, Traugutta, Elbląska, Grota Roweckiego - 12 szt.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustawienia dodatkowej ilości koszy ulicznych w granicach 20 % na innych terenach niż obecnie wymienione w ust. 1 pkt 2) lit. c),4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustawienia dodatkowej ilości ,,psich stacji'' w granicach 50 % na innych terenach niż obecnie wymienione w ust. 1 pkt 2) lit. d)5. Wykonawca będzie ponosił koszty związane z:1) odbiorem, transportem i przyjęciem (utylizacją) odpadów komunalnych na punkt przeładunkowy odpadów przy ul. Stefczyka w Braniewie,2) konserwacją i naprawą pojemników w przypadku ich uszkodzenia - oprócz koszy ulicznych.6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wszystkich pojemników i koszy ulicznych objętych umową w należytej czystości, tj. zobowiązany jest do ich mycia i dezynfekcji z zewnątrz oraz wewnątrz w każdym miesiącu, pojemniki na bioodpady (na targowisku) po jego każdorazowym opróżnieniu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przez okres 11 miesięcy. Mycie i dezynfekcja koszy ulicznych o pojemności do 50 dm? odbywać się będzie w miejscu ich usytuowania.7. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych w sposób następujący:1) z targowiska Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego - odpady komunalne zmieszane 3 razy w tygodniu - poniedziałek, środa i piątek - po godz. 13.00;2) z targowiska Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego - tworzywo sztuczne 3 razy w tygodniu - poniedziałek, środa i piątek - po godz. 13.00;3) z targowiska Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego - makulatura 3 razy w tygodniu - poniedziałek, środa i piątek - po godz. 13.00;4) z targowiska Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego - szkło 1 raz w tygodniu - piątek - po godz. 13.00;5) z targowiska Miejskiego przy Pl. Piłsudskiego - bioodpady : w okresie od października do marca 3 razy w tygodniu - poniedziałek, środa i piątek - po godz. 13.00; od kwietnia do września 6 razy w tygodniu : poniedziałek - sobota po godz. 13.00;6) z targowiska Miejskiego przy ul. Fromborskiej - odpady komunalne zmieszane 3 razy w tygodniu : poniedziałek, środa i piątek,7) z koszy ulicznych w miesiącach:a) styczeń - marzec, październik - grudzień - 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki, bez względu na to czy w danym dniu wypadnie dzień świąteczny);b) kwiecień - wrzesień - 7 razy w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli włącznie.W soboty i dni świąteczne Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych do godziny 8:00.c) maj - sierpień drugie opróżnianie koszy ulicznych w każdą sobotę i niedzielę od godz. 15.00;
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę w celu spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej- spełnienie warunku należy potwierdzić przedłożeniem:o aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w ustawie z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.),o zezwolenia na zbieranie odpadów wydanego na podstawie art. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w/w dokumenty.2) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w/w dokument.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - spełnienie warunku należy potwierdzić wykazem usług wykonanych, , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie co najmniej 2 usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, przez okres co najmniej 12 miesięcy każda.Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w ustawie z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt.Dz.U.2020.1439 z późn. zm.).2) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.4) wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://braniewo.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-25 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.