eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › KOWR OT W KOSZALINIE - Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Partyzantów 15A w KoszalinieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-15


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Adres: ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: -
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
KOWR OT W KOSZALINIE - Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Partyzantów 15A w Koszalinie

Miasto: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.30.00 - Roboty na placu budowy
45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45.22.32.10 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45.22.33.00 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe
45.26.27.00 - Przebudowa budynków
45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.21.00 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45.31.62.00 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne
45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.34.30.00 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.21.00 - Roboty malarskie
63.71.20.00 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-01


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
KOWR OT W KOSZALINIE-Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Partyzantów 15A w Koszalinie.

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Koszalinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 15A
1.5.2.) Miejscowość: Koszalin
1.5.3.) Kod pocztowy: 75-411
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOWR OT W KOSZALINIE-Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Partyzantów 15A w Koszalinie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11cbd203-5737-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001122
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformiehttps://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). 16. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader.17. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kowr.eb2b.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30; 2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1);3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30; 2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1);3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)nie przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Partyzantów 15A w Koszalinie
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

63712000-3 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4.12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP - całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych jak roboty objęte zakresem zamówienia podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia (zgodnie z robotami opisanymi kodami CPV wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia). Przewiduje się w tym zakresie ewentualną realizację robót polegających na powtórzeniu podobnych do stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, powiązanych technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Ewentualne zamówienie uzupełniające udzielone zostanie na podobnych warunkach jak zamówienie podstawowe, przy czym parametry podstawowych istotnych elementów umowy odnoszone będą do wielkości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem skali i proporcji obu zamówień, a ceny jednostkowe, ceny czynników produkcji do ustalenia wynagrodzenia za zamówienie uzupełniające przyjmowane będą na zasadach zawartych w umowie podstawowej tj. we wzorze umowy. Skorzystanie z powyższego rozwiązania będzie mogło nastąpić, gdy okaże się, że po stronie Zamawiającego wystąpiła potrzeba wykonania tego typu robót, Zamawiający dysponuje środkami na ich realizację, a roboty pozwolą na osiągnięcie dodatkowych korzyści w związku z funkcjami jakie pełni obiekt objęty inwestycją.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach: I - ,,CENA", II - ,,TERMIN WYKONANIA", III - ,,GWARANCJA", 1.2 Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ wyliczonych zgodnie ze wzorem: S (suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie) = C (uzyskana ilość punktów w kryterium ,,CENA") + T (uzyskana ilość punktów w kryterium ,,TERMIN WYKONANIA") + G (uzyskana ilość punktów w kryterium ,,GWARANCJA"). kryterium ,,CENA" - waga 60%= 60 pkt kryterium ,,TERMIN WYKONANIA" - waga 20 % = 20 pktkryterium ,,GWARANCJA" - waga 20% = 20 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w ust 1.4.2 części II SWZ tj. art. 109 ust. 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.1.2 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 1)Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że posiada ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00zł (słownie: milion złotych).1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:a) jedną robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia, tj. przebudową budynku w użytkowaniu o kubaturze min. 8.837,00 m? każda orazb) jedną robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia tj. przebudową budynku obejmującą swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej o wartości 1.000.000,00 zł brutto każda- łącznie wymagane jest wykazanie wykonania 2 usług.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże. 2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:a) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanym o specjalności ogólno-budowlanej należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.b) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży instalacyjnej tj. hydraulicznej i elektrycznej należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.c) Przynajmniej jedną osobą prowadzącą nadzór nad siecią przeciwpożarową, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (art. 4 wskazanej ustawy). - Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r., Nr 63, poz. 394), - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp-podmiotowych środków dowodowych, tj: 1) Dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia w wysokości określonej w pkt.1.2.3 cz.II SWZ,2) wykazu robót budowlanych potwierdzającego wykonanie przynajmniej jedną robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia, tj. przebudową budynku w użytkowaniu o kubaturze min 8.837 tys m? każda oraz jedną robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia tj. przebudowa budynku o wartości 1.000.000,00 zł brutto każda - łącznie 2 roboty,nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. a) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanym o specjalności ogólno-budowlanej oraz należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. b) przynajmniej jedną osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży instalacyjnej tj. hydraulicznej i elektrycznej należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.c) przynajmniej jedną osobą prowadzącą nadzór nad siecią przeciwpożarową, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (art. 4 wskazanej ustawy). d) Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie kierownika budowy na podstawie wypełnionego wykazu opisującego doświadczenie kierownika budowy. 4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.3.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.3.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 i 3.2, należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, 2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym), 3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 9 do SWZ - pkt 1) 4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 9 do SWZ - pkt 2) 5) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
10.1. W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 22.000,00 zł.10.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu - przed upływem terminu do składania ofert należy dokonać wpłaty wadium - przelewem na konto BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją:,, Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Partyzantów 15A w Koszalinie'' (za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający przyjmie faktyczne uznanie rachunku bankowego w terminie składania ofert - decyduje data wpływu pieniędzy na konto zamawiającego - kserokopię przelewu - dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.) a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w Części III ust. 1 pkt 1), 2), SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.9.5 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, na zasadach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4), ust. 2 Pzp.2. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-01 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.p
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-01 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.