eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy Pawilonu B Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w ŁodziOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-15


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Adres: ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Województwo: łódzkie

Telefon: 42 251 61 66
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy Pawilonu B Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Miasto: Łódź

Województwo: łódzkie

CPV:
71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-02-08


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy Pawilonu B Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471219736
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kniaziewicza 1/5
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 91-347
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź
1.5.7.) Numer telefonu: 42 251 61 66
1.5.8.) Numer faksu: 42 251 61 66
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@bieganski.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bieganski.com.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy Pawilonu B Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-636ea61f-566a-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000994
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/szpital_bieganskiego
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/szpital_bieganskiego
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- podpisem zaufanym,- lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:1.1. Wykonanie projektu części pomieszczeń wskazanych na rzutach stanowiących załącznik nr 7 oraz dostosowanie tego projektu do projektu głównego (projekt przebudowy i rozbudowy Pawilonu B w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego) wraz z aktualizacją projektu zamiennego posiadanego przez Zamawiającego i uzyskaniem w jego imieniu zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie projektu przebudowy i rozbudowy Pawilonu ,,B" WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w zakresie wskazanym na rzutach, o których mowa powyżej1.2. Zmiany w stosunku do projektu budowlanego:1.2.1. zmiana układu pomieszczeń szatniowych na poziomie piwnic (strefy 0.1 i 0.2 na załączniku nr 7 do SWZ rzucie piwnic).1.2.2. zmiana układu pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki na poziomie parteru (strefa 1 na załączniku nr 7 do SWZ rzucie parteru).1.2.3. zmiana układu pomieszczeń części Oddziału Kardiologii na poziomie 1-wszego piętra (strefa 2 na załączniku nr 7 do SWZ rzucie 1-wszego piętra).1.2.4. zmiana układu pomieszczeń części Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrii na poziomie 2-go piętra (strefy 3, 4, 5 i 6 na załączniku nr 7 do SWZ rzucie 2-go piętra).1.3. Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych dla stref objętych projektem budowlanym zamiennym wraz z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorysami Inwestorskimi i Przedmiarami Robót,1.4. przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej stworzonej w ramach przedmiotu niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:1.4.1. wykorzystania utworu zgodnie z jego charakterem i celem,1.4.2. dokonywania zmian i adaptacji,1.4.3. publikowania i utrwalania utworu techniką drukarską i techniką cyfrową,1.4.4. wprowadzania do pamięci komputera,1.4.5. wykonywania zależnych praw autorskich, oraz1.4.6. wykorzystywania dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w treści art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U 2019 r., poz. 1231, z późn.zm).1.5. Opracowania charakterystyki energetycznej budynku zgodnej z realizacją projektu. 1.6. Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji.2. Zakres aktualizacji zawarty jest w załączniku nr 7.3. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz innymi szczegółowymi przepisami w tym zakresie.4. Zaprojektowane pomieszczenia muszą być funkcjonalne i zgodne z zasadami ergonometrii. Szacowana wartość metrażu objęta opracowaniem projektowym wynosi około 2.032 m2. Ostateczna wartość metrażu objętego opracowaniem zostanie ustalona po wykonaniu pełnej inwentaryzacji związanej z przedmiotem zamówienia.5. Zaprojektowane rozwiązania muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, osób w wieku senioralnym. W projektowanych pomieszczeniach należy wzmocnić poczucie bezpieczeństwa poprzez czytelność ciągów komunikacyjnych i eliminację zaułków.6. Dokumentacja winna zawierać takie rozwiązania technologiczne i użyte materiały, które będą uwzględniały możliwości finansowe zamawiającego. Środki finansowe jakimi Zamawiający dysponuje na realizację prac budowlanych zostaną przekazane do wiadomości wybranego Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność rozwiązań architektonicznych koncepcji
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu opracowania dokumentacji technicznej
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował:1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego4. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,5. co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczoną do sprawowania funkcji koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 290), w zakresie projektowania - bez ograniczeń. Wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem jako projektant / członek zespołu projektującego przebudowę budynku szpitalnego,- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia wskazanej działalności zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony/-a nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg zał. nr 5 do SWZ),3) wykazu spełniających warunki udziału w postępowaniu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg zał. nr 6 do SWZ), 4) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium dla całości postępowania wynosi 2.500,00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmiany umowy nie modyfikujące ogólnego jej charakteru, polegające na:a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,b) zmianie warunków opisanych w Załączniku nr 1 ,,Opis przedmiotu zamówienia", których zasadność lub konieczność powstała na skutek szczegółowych ustaleń i proponowanych rozwiązań, nie prowadzących do obniżenia standardu projektowanych pomieszczeń,c) ograniczeniu zakresu projektu, w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności powodujących ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zadania,d) Dopuszcza się wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i przekazaniu Zamawiającemu kopii umowy z podwykonawcą i jej akceptacji. W takim przypadku Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi również oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy z postępowania. Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że istnieją podstawy do jego wykluczenia. e) Wykonawca może zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - w zależności od treści oferty
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-08 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/szpital_bieganskiego
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-08 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-05

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamówienie zostanie wykonane w terminach:1. opracowanie dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie wraz z wykonaniem zamiennego projektu budowlanego i przekazanie go do Urzędu - maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Skrócenie terminu podlega ocenie oferty.2. nadzór autorski - przewidywany termin zakończenia robót budowlanych przy realizacji inwestycji to czerwiec 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.