eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWEROGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres: Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 390 73 58
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
79.21.00.00 - Usługi księgowe i audytorskie
79.31.30.00 - Realizacja usług kontrolnych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-21


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141032404
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 47a
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 390 73 58
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ncbr
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Inna działalność
Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34b64f82-55a5-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000460
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWER
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ePUAP: /NCBiR/SkrytkaESPprzetargi@ncbr.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wszystkie dokumenty przekazywane za pośrednictwem skrzynki ePUAP podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/21/TPBN
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Usługa weryfikacji standardowej, oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną wraz z przygotowaniem listy sprawdzającej do analizy pogłębionej, w charakterze tzw. ,,pierwszej pary oczu", 200 (słownie: dwustu) iteracji weryfikacji wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową, rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER
4.2.6.) Główny kod CPV: 79313000-1 - Realizacja usług kontrolnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny został określony w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium merytoryczne "doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia"
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie warunku określonego w art. 112 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawcy winni wykazać:1.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania weryfikacji co najmniej 100 wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przy czym każdy zweryfikowany wniosek powinien zwierać:1) przygotowanie dokumentów dotyczących procesu weryfikacji wniosków o płatność;2) wprowadzenie wyniku weryfikacji wniosku o płatność w systemie SL2014;3) prowadzenie korespondencji z beneficjentem w zakresie weryfikowanego wniosku o płatność.2. dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwunastoma osobami, w tym1) co najmniej dziesięcioma osobami, z których każda posiada doświadczenie w weryfikacji co najmniej 40 wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przy czym każdy zweryfikowany wniosek powinien zwierać:? przygotowanie dokumentów dotyczących procesu weryfikacji wniosków o płatność;? wprowadzenie wyniku weryfikacji wniosku o płatność w systemie SL2014;? prowadzenie korespondencji z beneficjentem w zakresie weryfikowanego wniosku o płatność.2) jedną osobą która posiada uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z póź. zm.). Osoba ta będzie odpowiadać za kontrolę realizacji weryfikacji wniosków.3) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia. Osobą koordynującą może być również osoba wskazana w pkt 2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykaz usług i wykaz osób
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;4) zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy;5) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej Umowy,6) nastąpi zmiana w obszarze ochrony danych osobowych powierzanych w ramach realizacji Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-21 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-21 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.