eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa 5 000 (pięciu tysięcy) zestawów do inaktywacji osoczaOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-01-13


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH
Adres: ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce
Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 41 33 55 417/418
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 5 000 (pięciu tysięcy) zestawów do inaktywacji osocza

Miasto: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

CPV:
33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2021-01-21


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 5 000 (pięciu tysięcy) zestawów do inaktywacji osocza

Sekcja I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291776
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 66
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41 33 55 417/418
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik-kielce.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rckik-kielce.com.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Zdrowie

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 5 000 (pięciu tysięcy) zestawów do inaktywacji osocza
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-101b0fc0-5577-11eb-8c05-9e31c4111ebc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00000303
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000276/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa 5 000 (pięciu tysięcy) zestawów do inaktywacji osocza
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.rckik-kielce.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMII. MINIPORTAL1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap..gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 (sto pięćdziesiąt) MB.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w formacie danych: doc, docx w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień ,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuję się datę ich przekazania na ePUAP.II. Identyfikator postępowania jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.III. WYJAŚNIENIE DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA SWZ1. Pytania należy kierować drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap..gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej - przetargi@rckik-kielce.com.pl Zamawiający uprzejmie prosi również o wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres e-mail: przetargi@rckik-kielce.com.pl2. Treść wszystkich dokumentów stanowiących SWZ należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.IV. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust1. Pzp) 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych lub numerem referencyjnym postepowania. 3. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@rckik-kielce.com.pl.4. Złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, DVD, pendrive) jest niedopuszczalne jako niespełniające wymagań dotyczących ich składania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a jego skutkiem jest odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp.5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń inne niż oferta składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email podany w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający spełnia obowiązek informacji w dokumentach zamówienia - rozdział XIII SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 545000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa 5 000 (pięciu tysięcy) zestawów do inaktywacji osocza w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podpisania umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie informacji zawartych w ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, toteż nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 273 ust. 1 Pzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda składania przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. 4. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.5. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.6. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony zgodnie postanawiają, że niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:1) zmian stawki podatku od towarów i usług - w razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu niniejszej umowy, Strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w życie przepisami, a zmiana kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy;2) zmian spowodowanych działaniem siły wyższej takiej jak klęska żywiołowa, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zrealizowanie dostawy w terminie, atak terrorystyczny;3) zmian będących wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będących następstwem działania organów administracji publicznej;w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach 2) - 3) termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;4) zmian spowodowanych niedostępnością na rynku wskazanych w ofercie wyrobów trwających dłużej niż 10 (dziesięć) dni roboczych lub ich wycofaniem z produkcji - w takim przypadku Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu wyrób będący wyrobem zastępującym wycofany przez producenta, np. kolejną serią, nowym modelem tego samego wyrobu lub wyrób równoważny pod względem funkcjonalności, ale ich cena nie może przewyższać ceny wyrobów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w wiążącej Strony umowie.5) zmian dotyczących wysokości wynagrodzenia, która będzie wynikać z wprowadzenia przez Wykonawcę nowych, niższych w stosunku do obowiązujących w umowie, cen za przedmiot zamówienia;6) zmian, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy;2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem, pkt 1, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności.3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-01-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca, aby złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia oferty oraz do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę Wykonawca wybiera formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty. 2) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami składa się przez miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-01-21 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-02-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z KIELC

więcej: przetargi w Kielcach »


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.