eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Sprzedaż złomu w postaci dwóch suwnic bramowych z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu RS/01/2020OGŁOSZENIE Z DNIA 2020-10-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 885 270 542
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: 885 270 542
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Sprzedaż złomu w postaci dwóch suwnic bramowych z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu RS/01/2020

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: inne

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-26


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków SPRZEDAŻY

W Postępowaniu Niepublicznym

 

 

 

 

,,Sprzedaż złomu w postaci dwóch suwnic bramowych z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu"

 RS/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis Treści

DEFINICJE: 3

I.        INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM... 3

II.       TRYB POSTĘPOWANIA.. 4

III.        OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY. 4

IV.     INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.. 4

V.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJĄCEGO Z KUPUJĄCYMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z KUPUJĄCYMI 4

VI.     TERMIN ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY. 5

VII.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 5

VIII.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ    WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA.. 6

IX.     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SPRZEDAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 6

X.       WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ. 6

XI.  WADIUM... 7

XII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 8

XIII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.. 8

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 8

XV.   NEGOCJACJE HANDLOWE. 9

XVI.  WYKLUCZENIE KUPUJĄCEGO.. 9

XVII. ODRZUCENIE OFERTY. 10

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 10

XIX.   INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 11

XX.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE SPRZEDAŻY. 11

XXI.   WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ. 11

XXII.  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA.. 12

XXIII. PODWYKONAWCY. 12

XXIV. WALUTA POSTĘPOWANIA.. 12

XXV. INFORMACJA POLSKIEGO LNG S.A. DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI. 12

XXVI. WIZJA LOKALNA.. 14

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór umowy;

Załącznik nr 2 -  Formularz ,,oferta";

Załącznik nr 3 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Sprzedaży (SOPS).

DEFINICJE:

 

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

 •   ,,Postępowaniu" - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  
 • ,,Specyfikacji" lub ,,SIWS" - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Sprzedaży wraz z Załącznikami.
 • ,,Spółce Prawa Handlowego" - należy przez to rozumieć spółkę utworzoną i funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.).
 • ,,Kupujący" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zakup, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie sprzedaży.
 • ,,Sprzedający" - należy przez to rozumieć Spółkę Polskie LNG S.A.
 • ,,Załączniku" - należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.

 

I.              INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM

 

 

Nazwa spółki: Polskie LNG S.A.

                   Siedziba spółki: 72-602 Świnoujście, ul. Ku Morzu 1

KRS 0000345690, Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

                   NIP: 855 155 02 26

                   REGON: 320347291

Adres do korespondencji:

Polskie LNG S.A.

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Więcej informacji o spółce: http://www.polskielng.pl/

 

 

 

II.             TRYB POSTĘPOWANIA 1.             Postępowanie prowadzone jest w formie nieograniczonego przetargu pisemnego / elektronicznego. 2.             W Postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.). 3.             Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków sprzedaży(,,SIWS", ,,Specyfikacja"). 4.             Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.
 1. Przetarg będzie ważny, jeżeli złożona zostanie przynajmniej jedna ważna oferta zakupu, bądź jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. 6.             Sprzedający może odwołać przetarg, zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert albo unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.
III.        OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

 

Przedmiotem sprzedaży jest złom w postaci dwóch tożsamych suwnic bramowych:

a)    suwnica bramowa zbiornika TK-2011 (Nr fabryczny 9054) o numerze inwentarzowym 646010000000/0 - 1 szt.

 

b)    suwnica bramowa zbiornika TK-2012 (Nr fabryczny: 9053) o numerze inwentarzowym 646010000001/0 - 1 szt.

 

Nie ma możliwości składania ofert na pojedyncze suwnice, sprzedaż dotyczy obu suwnic równocześnie i nierozłącznie.

 

 

 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Sprzedaży stanowi Załącznik nr 3 do SIWS wraz z załącznikami.

IV.        INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

 1. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Sprzedający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V.         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJĄCEGO Z KUPUJĄCYMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z KUPUJĄCYMI

 

 1. W Postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Sprzedający i Kupujący przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr SP/01/2020

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Sprzedającego, tj. SP/01/2020

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Kupującymi i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

______ Pan Artur Proć

______ tel. +48 885 270 542

            e-mail: artur.proc@polskielng.pl

 

VI.        TERMIN ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY  

 

Wydanie, odbiór, załadunek, oraz wywóz przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie ustalonym przez przedstawicieli Stron, nie późniejszym niż 8 dni od dnia zawarcia umowy.

VII.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W Postępowaniu mogą brać udział Kupujący, którzy:        

 

 1. Spełniają warunki Postępowania dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Sprzedający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia: Sprzedający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

 

3) Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji umowy:  Sprzedający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy:

Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z Rozdziałem XVI SIWS.

 

 

 

 

VIII.      INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ KUPUJĄCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA

 

 

 1. Kupujący potwierdzi spełnianie warunków udziału  w Postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWS).

 

 1. Informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Kupującego na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Sprzedający może wezwać Kupujących, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Sprzedający może żądać udzielenia przez Kupujących wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

 1. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Kupujący bez prawa żądania od Sprzedającego ich zwrotu niezależnie od tego czy oferta Kupującego została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

 

IX.        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI SPRZEDAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 1. Sprzedający dokona oceny ofert złożonych przez Kupujących niewykluczonych z Postępowania oraz ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym SIWS.
 2. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Sprzedający stosować będziekryterium ceny  - Sprzedający wybierze ofertę Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

X.        WYSOKOŚĆ CENY WYWOŁAWCZEJ   / POSTĄPIENIA

Cena wywoławcza:

a)    suwnica bramowa zbiornika TK-2011 (Nr fabryczny 9054) o numerze inwentarzowym 646010000000/0 - 20 325,20 zł netto

b)    suwnica bramowa zbiornika TK-2012 (Nr fabryczny: 9053) o numerze inwentarzowym 646010000001/0 - 20 325,20 zł netto

 

Cena wywoławcza wynosi 40 650,40 zł netto i kolejne postąpienia będą podnosić tą wartość.

Nie ma możliwości składania ofert na pojedyncze suwnice, sprzedaż dotyczy obu suwnic równocześnie i nierozłącznie.

 

Wartość ofert będzie podawana w kwotach netto. Sprzedający doliczy do wartości ofert podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Postąpienia:

Kwota postąpienia to kwota, o jaką Kupujący może zwiększyć wartość swojej oferty.

 

Kupujący, którzy zostaną dopuszczeni do postąpień będą składali postąpienia w wysokości 500,00 zł netto lub ich wielokrotności. Sprzedający przeprowadzi maksymalnie II rundy, w których Kupujący będą mogli składać postąpienia.

 

Przykład:

Oferta pierwotna: 40 650,40 zł netto

Pierwsze postąpienie: 40 650,40 netto plus co najmniej 500,00 zł netto (lub wielokrotność 500,00 zł)

Drugie postąpienie: najwyższa wartość oferty z pierwszego postąpienia plus co najmniej 500,00 zł netto (lub wielokrotność 500,00 zł)

Dodatkowa runda[1]: najwyższa wartość oferty z drugiego postąpienia zwiększona o dowolna kwotę netto

 XI.  WADIUM  

 

 1. Kupujący przystępujący do Postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  
  2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).
 2. Wadium musi być wniesione w  pieniądzu, najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem składania ofert, a  ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego w banku:

mBank Spółka Akcyjna II Oddział Korporacyjny w Warszawie

numer: 94 1140 1977 0000 5982 0700 1017

Zaleca się aby w opisie przelewu umieścić informację:

,,Wadium w postępowaniu: SP/01/2020"

 1. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli na dwa dni przed terminem składania ofert, zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium od dnia otwarcia ofert przez okres 60 dni.
 3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), skutkuje wykluczeniem Kupującego z Postępowania.
 4. Wadium złożone przez Kupujących, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek, pomniejszonej o opłatę bankową,  z tytułu przelewu na rachunek Kupującego.
 5. Wadium złożone przez Kupującego, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, którego oferta została przyjęta.
 7. Wymaga się podania przez Kupującego w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

 

XII.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl , dodając załącznik (skan podpisanej oferty lub oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakładce ,,załączniki". Oferta powinna być oznaczona: SP/01/2020 OFERTA.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2020 r. o godz. 12:00.  
  2. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
XIII.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Kupujący samodzielnie lub na wniosek Sprzedającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Sprzedający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Kupujących o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
XIV.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Sprzedający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF.
 2. Sprzedający  informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików lub złożenie oferty w innym formacie niż wskazano w ust. 1 powyżej, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Sprzedającego, ponosi Kupujący.
 3. Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
 5. Ofertę należy złożyć na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWS).
 6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Sprzedający określił wzory w formie Załączników do SIWS, winny być sporządzone zgodnie z  tymi wzorami co do treści.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sprzedający winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. wydzielając informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa do odrębnego pliku).
 9. Przed upływem terminu składania ofert Kupujący może zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty Kupujący winien doręczyć Sprzedającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być oznakowane tak jak oferta oraz dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: ,,WYCOFANIE" lub ,,ZMIANA".
 10. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Osoby dokonujące czynności w imieniu Kupującego w Postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości Sprzedający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Kupującego.
  1. Sprzedający po ocenie ofert pierwotnych zaprosi do dalszego etapu postępowania maksymalnie trzech Kupujących, których oferty pierwotne okażą się najwyższe.
  2. Sprzedający przeprowadzi dwa postąpienia (dwie rundy). Przed przystąpieniem do pierwszego postąpienia Kupujący otrzymają informację na temat wysokości najwyższej oferty pierwotnej. Po pierwszym postąpieniu Kupujący otrzymają informację, jaka jest wartość najwyższej oferty. Jeżeli po drugim postąpieniu wartość co najmniej dwóch ofert będzie taka sama, Sprzedający poda również wartość najwyższej oferty po drugim postąpieniu.
  3. Jeżeli po dwóch postąpieniach wartość co najmniej dwóch ofert będzie taka sama, Sprzedający przeprowadzi dodatkową rundę postępowania, w której Sprzedający dopuści zaoferowanie dowolnej ceny (bez określenia poziomu postąpień wskazanego w rozdziale X).
  4. Dodatkowe rundy Postępowania będą powtarzane do czasu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
  5. Postąpienia będą realizowane na portalu eB2B w drodze wysyłania wiadomości przez portal.
  6. Kupujący na żądanie Sprzedającego przedstawi finalną ofertę na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWS).
XV.      NEGOCJACJE HANDLOWE - POSTĄPIENIA XVI.     WYKLUCZENIE KUPUJĄCEGO

 

 1. Z postępowania Sprzedający może wykluczyć:

a)        Kupujących, którzy nie potwierdzili spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w tym nie spełnili innych wymagań określonych w Ogłoszeniu lub SIWS,

b)        Kupujących w stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Kupujących, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

c)         Kupujących, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)        Kupujących, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Ogłoszeniu lub SIWS,

e)         Kupujących, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Kupujących w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

f)          Kupujących, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,

g)        Kupujących wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców,

h)         członków Zarządu Sprzedającego,

i)          członków Rady Nadzorczej Sprzedającego,

j)          osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

k)         małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. h), i), j),

l)          osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

 1. Sprzedający powiadomi Kupującego o wykluczeniu z Postępowania.
XVII.     ODRZUCENIE OFERTY

 

  1.           Sprzedający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a)  jej treść nie spełnia wymagań określonych w SIWS,

b)  złożona została przez Kupującego wykluczonego z udziału w Postępowaniu, 

c)  Kupujący w terminie trzech dni od przesłania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki. Brak sprzeciwu Kupującego na dokonanie poprawienia ww. omyłki poczytuje się za wyrażenie zgody na jej dokonanie,

d)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.

  2.           Sprzedający poprawia w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste omyłki rachunkowe,

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWS, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie informując o tym fakcie Kupującego, którego oferta została poprawiona.

  3.        O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadomi Kupującego, którego oferta została odrzucona.

XVIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty stanowi wartość  wyrażona w jednostkach pieniężnych /PLN/, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za przedmiot Sprzedaży.
 2. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie ostatecznej (po postąpieniach).

 

  XIX.    INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
 1. Sprzedający zawrze umowę w sprawie Sprzedaży na warunkach określonych we wzorze umowy, której treść stanowi Załącznik nr 1 do SIWS.
 2. Umowa w sprawie Sprzedaży musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
XX.      INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE SPRZEDAŻY

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie Sprzedający zawiadomi wszystkich Kupujących, którzy złożyli oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Kupującego, którego ofertę wybrano, a Kupujących, którzy zostali wykluczeni z Postępowania lub których oferta została odrzucona, o powodzie ich wykluczenia lub odrzucenia ich oferty.
 2. Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Sprzedaży, Sprzedający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Kupujący przed podpisaniem umowy zobowiązany jest na żądanie Sprzedającego wykazać,  że osoby podpisujące umowę są uprawnione do działania w imieniu Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Jeżeli umowę w sprawie Sprzedaży w imieniu Kupującego podpisuje pełnomocnik musi posiadać stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do podpisania umowy musi być przedłożone najpóźniej przed podpisaniem umowy, w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
 5. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści SIWS. Sprzedający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWS w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWS przez Sprzedającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
 7. Sprzedający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWS.
 8. O przedłużeniu terminu składania ofert Sprzedający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Kupujących biorących udział w Postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl
XXI.     WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWS

 

XXII.    ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
 1. Sprzedający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Sprzedający  zawiadamia:

1)            Kupujących, którym przekazano SIWS - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)            wszystkich Kupujących, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.

 1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Sprzedającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Sprzedający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.  
 3. Kupujący nie będzie dochodził od Sprzedającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Sprzedającego
  z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
XXIII.   PODWYKONAWCY

Sprzedający nie dopuszcza udziału podwykonawców w Postępowaniu.

 

XXIV.   WALUTA POSTĘPOWANIA

            Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

 

XXV.    INFORMACJA POLSKIEGO LNG S.A. DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI.

 

 1. Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych

 

Sprzedający będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, bo są mu niezbędne dla dokonania oceny Pani/Pana oferty w prowadzonym przez Sprzedającego postępowaniu SP/01/2020 ,, Sprzedaż złomu w postaci dwóch suwnic bramowych z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu".

 

 1. Podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępnione

 

Wgląd w dane będą mieli pracownicy Sprzedającego.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwisk lub firmy Pani/Pana przedsiębiorstwa zostaną również, w razie wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej, opublikowane na platformie zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl

Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym oferentom w tym postępowaniu, dokumentów związanych z przewodzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Polskie LNG S.A.

Pracownicy Kontrahentów z którymi Polskie LNG S.A. zawarło umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych stanowi zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu (art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r., w skrócie ,,RODO"), co oznacza, w tej sytuacji, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jedna brak danych uniemożliwi Sprzedającemu dopuszczenie Pani/Pana do udziału w postępowaniu o zamówienie.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zamówienie.

 1. Pani/Pana uprawnienia

  Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych;
 4. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
 5. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 6. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie co do zasady usunięciem podanych przez Panią/Pana danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania o zamówienie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem; 
 7. wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 1. Nie przekazujemy danych do krajów lub organizacji międzynarodowych, które nie chronią ich odpowiednio.
 2. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.
 3. Kontakt - realizacja praw, dodatkowe informacje:  

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych będzie Polskie LNG S.A.  z siedzibą w Świnoujściu, ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:  sekretariat.warszawa@polskielng.pl

XXVI. WIZJA LOKALNA

Sprzedający dopuszcza odbycie wizji lokalnej na Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu celem weryfikacji przedmiotu Sprzedaży opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Sprzedaży.

 

Terminy wizji lokalnych określane będą indywidualnie z każdym z zainteresowanych Kupujących.

 

Osoby kontaktowe ze strony Sprzedającego w sprawie wizji lokalnej:

Sebastian Okrzeja sebastian.okrzeja@polskielng.pl, tel. kom. +48 668 413 199

 

Wymagania BHP dotyczące wizji lokalnej:

 

 • Pracownicy Kupującego przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na terenie Terminalu zobligowani są do udziału w szkoleniu wprowadzającym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy określającym zasady bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacji zaistnienia alarmu o zagrożeniu;
 • Pracownicy Kupującego przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika PLNG, powinni przedstawić  oświadczenie Pracodawcy o ważności badań lekarskich pracownika, a także poddać się szkoleniu BHP i ppoż.;
 • Pracownicy muszą mieć na wyposażeniu podczas pobytu na terenie Terminala niezbędne środki ochrony indywidualnej tj. hełm ochronny, okulary ochronne, buty robocze typu trzewiki/półbuty z noskami usztywniającymi  oraz podeszwą w wykonaniu antyelektrostatycznym; ubranie z materiałów trudnopalnych i antyelektrostatycznych zgodnie z polskimi normami PN-EN 1149 oraz PN-EN ISO 14116, rękawice robocze lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Polskiego LNG wypożyczyć środki ochrony;
 • Jeżeli podczas czynności inspekcyjnych Pracownicy Kupującego będą musieli wykonać dokumentację fotograficzną, powinni w tym celu wystąpić wnioskiem o wyrażanie zgody na fotografowanie;

 


[1] Zgodnie z Rozdziałem XV ust.3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.