eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Wybudowanie nowego obiektu malarni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".OGŁOSZENIE Z DNIA 2020-07-14


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Adres: Parkowa 42, 86-300 Grudziądz
Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: +48566446200
Fax: +48564623783
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marcin Korolewicz
Telefon: +48566446330
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wybudowanie nowego obiektu malarni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

Miasto: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2020-07-31


TREŚĆ PRZETARGU

Zarząd Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42, tel. 56 64 46 200, fax 56 46 23 783, Regon 000173232, NIP 876-020-50-02

 

Zaprasza do złożenia ofert na wybudowanie nowego obiektu malarni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

 

Przedmiotowy budynek ma zostać zlokalizowany na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przy ul. Parkowej 42 w Grudziądzu. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na jej podstawie realizacji budowy nowego obiektu malarni.

 1. Zakres prac
 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,,Budowa nowego obiektu malarni" wg wytycznych Zamawiającego (sporządzenie m.in. projektu budowlanego, wykonawczego, sst, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich) wraz z przeniesieniem praw autorskich.
 2. Wykonanie posadzki przemysłowej przystosowanej do obsługi sprzętu wojskowego w tym podwozi gąsienicowych.
 3. Wykonanie nowych instalacji branży elektrycznej:
 • siłowej,
 • automatyki,
 • przeciwpożarowej,
 • teletechnicznej,
 • oświetlenia,
 • odgromowej,
 • wykonanie przyłącza energetycznego i teletechnicznego.
 1. Wykonanie nowych instalacji branży sanitarnej:
 • wodno-kanalizacyjnej wraz odprowadzeniem wód deszczowych oraz zaopatrzeniem w wodę technologiczną,
 • wentylacyjno-klimatyzacyjnej,
 • przeciwpożarowej,
 • sprężonego powietrza,
 • centralnego ogrzewania (podłączenie budynku do kotłowni zakładowej),
 •  wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz wodno-kanalizacyjnego.
 1. Wykonanie nowej instalacji gazowej,
 2. Budowa nowej podstacji transformatorowej do obsługi projektowanego budynku,
 3. Wydzielenie i adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji biurowych, gospodarczych, magazynowych, socjalnych,
 4. Montaż stolarki okiennej, drzwiowej, bram zewnętrznych,
 5. Montaż systemu zabezpieczeń dachowych,
 6. Montaż drabiny dachowej,
 7. Umieszczenie obiektu na działce wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą,
 8. Dostosowanie projektowanego obiektu do pełnienia funkcji malarni:
 • umiejscowienie w układzie budynku kabiny do śrutowania,
 • wykonanie systemu kanałów odciągowych w posadzce oraz propozycja rozmieszczenia stref roboczych lakierni dla:
 • stref malowania obiektów wysokich - 2 strefy wentylowane powietrzem ogrzanym,
 • stref przygotowawczych - 2 strefy wentylowane,
 • strefy malowania obiektów - 1 strefa wentylowana powietrzem ogrzanym,
 • strefy malowania podwozi - 1 strefa wentylowana powietrzem ogrzanym,
 • kabiny lakierniczej z pomieszczeniem mieszalni lakierów.
 • opracowanie linii technologicznej procesu malowania wraz z układem i koncepcyjnymi schematami instalacji wewnętrznych,
 • umiejscowienie linii technologicznej w układzie budynku.

 

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 • wykonania koncepcji rozwiązania wraz z przedłożeniem do zatwierdzenia Zamawiającemu (min. 2 wariantów),
 • sporządzenia kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego  wraz  z przeniesieniem praw autorskich, umożliwiającego realizację modernizacji/budowy wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, badaniami i pomiarami koniecznymi do sporządzenia dokumentacji i prawidłowej realizacji robót dla uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń,
 • sporządzenia przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego na poszczególne branże budowlane,
 • wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż budowlanych dla całego zakresu robót,
 • przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego,
 • uzyskania opinii konserwatorskich - jeśli są wymagane przepisami,
 • uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą przeciwpożarowym oraz Sanepidem,
 • sprawowania nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zadania.

W ramach prac oferent jest zobowiązany do:

 • uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.
 • wykonania wszelkich innych niezbędnych prac towarzyszących, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • wykonanie wszelkich niezbędnych innych prac towarzyszących nieujętych w projekcie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji.
 • uzyskania pozwolenia na Użytkowanie Obiektu Budowlanego w imieniu Inwestora w tym uzyskanie odbioru przez Państwową Straż Pożarna oraz Sanepid.
 • Wszelkie prace branży elektrycznej oraz sanitarnej w każdym etapie prac należy wykonać wraz  z niezbędnymi, towarzyszącymi pracami ziemnymi oraz robotami remontowo-budowlanymi.

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji :
 • sporządzenia map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
 • projektu zagospodarowania terenu,
 • projektu budowlanego i wykonawczego branży konstrukcyjnej i architektonicznej (w tym opisu technicznego, przekrojów i detali konstrukcyjnych) - 5 egzemplarzy,
 • projektu branży elektrycznej wraz z opisem  technicznym - 5 egzemplarzy,
 • projektu branży sanitarnej wraz z opisem technicznym - 5 egzemplarzy,
 • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej - 5 egzemplarzy,
 • projektu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - 5 egzemplarzy,
 • projektu instalacji przeciwpożarowej - 5 egzemplarzy,
 • projektu instalacji centralnego ogrzewania - 5 egzemplarzy,
 • projektu instalacji teletechnicznej - 5 egzemplarzy,
 • projektu instalacji gazowej - 5 egzemplarzy,
 • przedmiaru robót wszystkich branż  - po 2 egzemplarze,
 • kosztorysu ofertowego dla wszystkich branż - po 2 egzemplarze,
 • kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż -po 2 egzemplarze,
 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż - 5 egzemplarzy,
 • opinii i uzgodnień do pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych - 5 egzemplarzy,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich robót - 1kpl,
 • wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji na nośniku elektronicznym CD w formacie PDF, JPG.

 

 1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
 • optymalne rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,
 • zastosowanie rozwiązań technologicznych uwzględniających warunki gruntowe i konfiguracyjne przyległego terenu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wybudowanie nowego obiektu malarni wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

W celu złożenia prawidłowej oferty wymagane jest odbycie wizji lokalnej (brak możliwości fotografowania).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Powyższy warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie realizacje w zakresie robót związanych z przedmiotem.

Zabezpieczenie oferty wadium.

- Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Wadium winno zostać wniesione wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na konto Zamawiającego.

- Wadium uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium należy wpłacać przelewem na następujący nr bankowy:

BGK nr 52 1130 1075 0003 2684 4220 0019

z dopiskiem ,,Budowa nowego obiektu malarni"

- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie terminu ważności oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

- Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

 1. Kontakt

Ewentualne zapytania oraz szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać:

 • u Inspektora Nadzoru Budowlanego pod nr tel. 601 652 345, e-mail: infrastruktura@wzu.pl
 • w Dziale Utrzymania Infrastruktury WZU S.A. pod nr tel. 56 64 46 330, e mail: infrastruktura@wzu.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 • Wykonawca składa w jednym egzemplarzu pisemną ofertę na realizację zamówienia, która musi zawierać wartość netto oraz brutto oraz termin ważności oferty (uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1),
 • każda ze stron oferty musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • ofertę zatytułowaną: ,,Budowa nowego obiektu malarni"  należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie,

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
 • ubezpieczenie OC na kwotę wartości brutto kontraktu,
 • oświadczenie o niezatrudnianiu obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia,
 • referencje wraz z wykazem referencji oraz kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę.
 • kserokopię dowodu wniesienia wadium,
 • podpisany draft umowy,
 • oświadczenie o posiadaniu w zasobie kierowników robót do poszczególnych branż z uprawnieniami nieograniczonymi (należy załączyć uprawnienia kierowników poszczególnych branż wraz z okresem doświadczenia zawodowego),
 • oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane zadanie od min.3lat do 10lat (zał. nr 2),
 • oświadczenie o gotowości do usunięcia wad serwisowych urządzeń oraz instalacji w ramach gwarancji we wskazanym terminie (zał. nr 3),
 • oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (zał. nr 4),
 • oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5).

Koperta musi być opieczętowana pieczęcią zawierającą nazwę i adres firmy oraz zawierać dopisek ,,nie otwierać przed 31.07.2020 r. godz. 10:00".

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty składać należy pocztą na adres: Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz, lub w siedzibie Zamawiającego - I piętro sekretariat.

 

 1. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 r. godz. 10:00.

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, podpisze z Zamawiającym umowę na warunkach przedstawionych w drafcie umowy przedstawionym w załączniku.
 2. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
 3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia procedury wyłonienia oferenta bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu oferty na każdym etapie postępowania.
 6. Oferent jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych od Zamawiającego informacji i dokumentów oraz ewentualnych wzajemnych ustaleń.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

I.         Administrator danych osobowych

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Parkowej 42 są Administratorem Państwa danych osobowych.

II.        Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: tel. 566446280, e-mail: j.huruk@wzu.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wyboru najkorzystniejszej oferty i przeprowadzenia postępowania ofertowego prowadzonego w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. b  RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV.      Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.        Okres przechowywania danych

1.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, maksymalnie przez okres 3 lata (okres przedawnienia roszczeń), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

VI.      Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom trzecim tj. osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania ofertowego w oparciu o obowiązujące w WZU S.A. regulacje wewnętrzne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)         prawo do przenoszenia danych;

f)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym (zaproszenie do składania ofert) w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawy o ochronie danych osobowych.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.