eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnickie Pole › ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 9 SIERPNIA 2023 r. ,,Wykonanie usług murarskich dla budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu - etap I."OGŁOSZENIE Z DNIA 2023-08-09


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o.
Adres: Zofii Kossak- Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 768582200
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Telefon: 768582200
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 9 SIERPNIA 2023 r. ,,Wykonanie usług murarskich dla budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu - etap I."

Miasto: Legnickie Pole

Województwo: dolnośląskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2023-08-21


TREŚĆ PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 9 SIERPNIA 2023 r.

1.      Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. z siedzibą w Legnickim Polu [dalej: Zamawiający] zaprasza do złożenia oferty na ,,Wykonanie usług murarskich dla budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu - etap I."

 2.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1)     Budowę kolumbarium z cegły klinkierowej, z płytami stropowymi wylewanymi z betonu, zadaszeniem z granitu oraz montażem płyt zamykających nisze zgodnie z projektem budowlanym i prawomocnym pozwoleniem na budowę.

2)     Wykonanie usług murarskich na przygotowanej przez Zamawiającego płycie fundamentowej.

3)     Wykonanie niezbędnych prac zbrojeniowych.

4)     Dobór materiałów odpowiednio do zakresu prac.

5)     Wysoką jakość wykonania robót.

 

3.      Obowiązki Wykonawcy:

 

1)     Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2)     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  teren,  na  którym  wykonywana  jest  robota z chwilą przyjęcia placu budowy.

3)     Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową (tj. umowy ubezpieczenia) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4)     Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  Wykonawcy oraz osób trzecich, a powstałych z winy Wykonawcy przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową.

5)     Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku oraz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ).

6)     Wykonawca obowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 36 miesięcy.

 4.      Obowiązki Zamawiającego:

 

1)     Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 5.      Termin realizacji zamówienia: 35 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 6.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o., 59-241 Legnickie Pole na adres mailowy: przetargi.gzgk@legnickiepole.pl ; Termin: 21.08.2023 r., do g. 12:00.

 7.      Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - waga 100 %,

8.      Warunki płatności: 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

1) Rafał Zabłotny, tel. 660 726 837; Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej.

2) Małgorzata Alwin, tel. 76 85 82 22 03.

 

10.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej.

 

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert. Postępowanie może zostać zakończone bez wyboru Wykonawcy bez podawania przyczyn.

 

12.  Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Załącznik  nr 1 -  Formularz ofertowy.

2) Załącznik nr 2 - Kolumbarium - elewacja frontowa.

3) Załącznik nr 3 - Kolumbarium - rzut warstwy/przekrój. 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujAdvertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.