eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Ogłoszenie o sprzedaży praw do nieruchomości w trybie przetargu pisemnego nieograniczonegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2022-12-21


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Dolnośląskie Inwestycje S.A
Adres: Dyrekcyjna 1/105, 50-528 Wrocław
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 608600916
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Ewelina Matyńska
Telefon: 608600916


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Ogłoszenie o sprzedaży praw do nieruchomości w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: inne

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-01-30


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o sprzedaży praw do nieruchomości w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Dolnośląskie Inwestycje S.A.   z   siedzibą   we   Wrocławiu, adres : ul.   Dyrekcyjna 1/105, 50-528 Wrocław (KRS  0000407903,  NIP  8982199213,  REGON  021802654);  tel.  +  48  608 600 916, e-mail: e.matynska@starter.net.pl  

                                           OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż praw do nieruchomości położonej we Wrocławiu,

siedziba dawnego Śląskiego Związku Bankowego (Schlesischer Bankverein),

obejmującej

będącą w użytkowaniu wieczystym działkę gruntu o numerze ewidencyjnym numer 36, o powierzchni 0,2174 ha, obręb 0001 Stare Miasto, położoną we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza numer 33-35, zabudowaną budynkiem o powierzchni 6.058,07 m? oraz urządzeniem stacji trafo o powierzchni 30,13 m?, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności,  dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00094224/1

 

INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU

 

 1. A.      ORGANIZATOR  I WARUNKI PRZETARGU

Organizator przetargu:

Dolnośląskie Inwestycje S.A.   z   siedzibą   we   Wrocławiu, adres : ul.   Dyrekcyjna 1/105, 50-528 Wrocław(KRS  0000407903,  NIP  8982199213,  REGON  021802654);  tel.  +  48 608 600 916,

Email e.matynska@starter.net.pl  

 

Szczegółowe warunki Przetargu określa Regulamin wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1  - SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI,  

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY,

Załącznik nr 3 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO).

Regulamin wraz z załącznikami udostępniany będzie przez Organizatora na wniosek podmiotu zainteresowanego udziałem w Przetargu, przesłany na adres mailowy: e.matynska@starter.net.pl

 

 1. B.      ADRES I OKREŚLENIE SPRZEDAWANEJ NIERUCHOMOŚCI 

Adres: ul. Wita Stwosza 33- 35, 50- 901 Wrocław

Określenie przedmiotu przetargu: sprzedaż praw do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 33-35, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00094224/1 ( ,,Nieruchomość"), obejmująca:

 1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym numer 36,
  o powierzchni 0,2174 ha, obręb 0001 Stare Miasto oraz
 2. sprzedaż prawa własności posadowionego na ww. działce budynku o powierzchni 6.058,07 m? oraz urządzenia stacji trafo o powierzchni 30,13 m?, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. 

Szczegółowy opis Nieruchomości zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. C.      CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi:

35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) netto.

Na dzień ogłoszenia Przetargu sprzedaż praw do Nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług. Sprzedaż praw do Nieruchomości może zostać opodatkowana podatkiem Vat na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 powołanej wyżej ustawy. Wybór tej opcji jest uprawnieniem Uczestnika, który wygra Przetarg - nabywcy praw do Nieruchomości. 

W przypadku jednak, gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji,
w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego lub
w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa
w art.43 ust.1 pkt 10 Ustawy Podatek od towarów i usług.  

W przypadku skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych PCC w wysokości 2% ceny sprzedaży praw do Nieruchomości ustalonej
w wyniku Przetargu, a w przypadku wyboru opcji rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, do zapłaty należnego podatku VAT, który zostanie doliczony  do ceny sprzedaży netto praw do Nieruchomości ustalonej w wyniku Przetargu.

Cena sprzedaży praw do Nieruchomości w zależności od wybranej opcji ( zwolnienie lub rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT)  w kwocie netto lub brutto jest płatna w całości przed zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości.

Z wyłączeniem kosztów depozytu notarialnego, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, ponosi Uczestnik, który wygrał Przetarg - nabywca praw do Nieruchomości.

 

 1. D.      TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ SKŁADANIA OFERT

 

Przetarg odbędzie się w trybie niejawnym w siedzibie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Dyrekcyjnej 1/105.

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2023r.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia publikacji ogłoszenia
o Przetargu w zamkniętych kopertach z adnotacją  ,,Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 33-35 we Wrocławiu":

a)       osobiście w siedzibie Organizatora:

Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna, ul. Dyrekcyjna 1/105, 50 - 528 Wrocław

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00)

b)      za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przesyłając ofertę na wskazany powyżej adres. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której Organizator ofertę faktycznie otrzymał.

Termin zakończenia Przetargu wynosi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. E.       WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU I OFERTY

Uczestnikami Przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które spełnią warunki uczestnictwa w Przetargu określone w Regulaminie (,,Uczestnicy"). Aby wziąć udział w Przetargu Uczestnik zobowiązany jest złożyć ofertę nabycia praw do Nieruchomości na Formularzu ofertowym - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie. Wraz z pisemną Ofertą Uczestnik Przetargu zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie Uczestnika o zapoznaniu się z informacją Organizatora o ochronie danych osobowych oraz zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 2 do Regulaminu,
 2. dowód wniesienia wadium w wysokości, terminie i na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu i  Regulaminie ( potwierdzenie przelewu oraz protokół przyjęcia wadium do depozytu notarialnego),
 3. w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  wyciąg
  z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku Uczestnika będącego osobą prawną -  odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego; odpisy dokumentów powinny być sporządzone po dacie ogłoszenia Przetargu przez Organizatora,
 4. w przypadku Uczestnika będącego osobą prawną - zgodę osób trzecich i uchwały organów korporacyjnych Uczestnika na udział w Uczestnika w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości, wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Uczestnika lub innych aktów korporacyjnych Uczestnika oraz oświadczenie Uczestnika, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody i/lub zezwolenia osób trzecich
   i uchwały nie są wymagane,
 5. jeżeli przypadki wskazane w pkt 4 powyżej nie znajdują zastosowania - oświadczenie Uczestnika, że żadne zgody, zezwolenia osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na uczestnictwo Uczestnika w Przetargu oraz zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości nie są wymagane,
 6. w przypadku, gdy Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo w formie notarialnej, zawierające jednoznaczne określenie rodzaju oraz zakresu upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi przez Uczestnika,
 7. w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, w tym prowadząca działalność gospodarczą - udzieloną w formie notarialnej zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu albo dokument potwierdzający rozdzielność majątkową,
 8. w przypadku, gdy Uczestnikiem jest cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - kopię promesy albo zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie Nieruchomości albo oświadczenie, że zgoda taka nie jest wymagana, wraz z podaniem podstawy prawnej.

Ofertę oraz przedkładane z nią dokumenty Uczestnik zobowiązany jest złożyć w języku polskim.

Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę.

Uczestnik związany jest ofertą do dnia zawiadomienia Uczestnika przez Organizatora o wyniku Przetargu,
a w razie wygrania Przetargu, do dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

Organizator odrzuca ofertę jako niespełniającą warunków Przetargu, jeżeli:

1)                  oferta nie odpowiada warunkom formalnym określonym w niniejszym ogłoszeniu
i Regulaminie, a w szczególności, gdy:

a)                  oferta została złożona po terminie,

b)                  z załączonego do oferty potwierdzenia wniesienia wadium wynika, iż zostało ono wniesione po terminie,

c)                  zaoferowana cena nabycia praw do Nieruchomości jest niższa od ceny wywoławczej określonej w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie,

d)                  oferta nie zawiera wymaganych danych określonych w Formularzu ofertowym lub dane te są niekompletne,

e)                  wraz z ofertą nie przedłożono wymaganych dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie, 

2)                  oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do istotnych elementów jej treści,

3)                  oferta została złożona przez osoby wyłączone od udziału w Przetargu.

Organizator może, według własnego uznania, wezwać pisemnie Uczestnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących przesłanej oferty lub do przesłania dodatkowych dokumentów - w terminie
i w sposób określony w wezwaniu, pod rygorem odrzucenia oferty jako niespełniającej warunków Przetargu.

Z wyłączeniem kosztów depozytu notarialnego, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie, każdy Uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty własnej obsługi prawnej oraz inne swoje koszty związane z uczestnictwem w Przetargu, w szczególności koszty związane z przygotowaniem dokumentów koniecznych do złożenia oferty, bez prawa do żądania zwrotu tychże kosztów przez Organizatora, bez względu na wynik Przetargu.

 

 1. F.       INFOMACJE O WADIUM

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest m.in. wpłacenie przez Uczestnika Przetargu wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Wniesienie Wadium może nastąpić wyłącznie w pieniądzu (waluta: polski złoty).

Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2023r. na rachunek depozytowy prowadzony dla Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Duduś (adres: ul. Legnicka 17 lok. 74-75,
53-671 Wrocław) o nr:  96 1140 2017 0000 4002 1289 6528  podając w tytule przelewu: ,,Wadium - przetarg na sprzedaż praw do nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 33-35 we Wrocławiu".

Za dzień wpłaty Wadium uważa się dzień uznania rachunku depozytowego Notariusza pełną kwotą Wadium. Wpłata Wadium dokonana po upływie zakreślonego wyżej terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty Uczestnika jako niespełniającej warunków Przetargu.

Wniesienie Wadium na rachunek depozytowy Notariusza zostanie potwierdzone przez Kancelarię Notarialną notariusz Katarzyny Duduś notarialnym protokołem przyjęcia Wadium do depozytu. Celem sporządzenia protokołu Uczestnik zobowiązany jest stawić się w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Duduś najpóźniej w dniu złożenia oferty nabycia praw do Nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu z Kancelarią Notarialną daty i godziny przeprowadzenia czynności sporządzenia protokołu. Pominięcie przez Uczestnika w dokumentacji załączonej do oferty nabycia praw do Nieruchomości protokołu przyjęcia Wadium do depozytu traktowane będzie jako brak formalny oferty, skutkujący jej odrzuceniem przez Organizatora.

Koszty taksy notarialnej z tytułu złożenia kwoty wadium do depozytu notarialnego ponosi Organizator.

 

Wadium wpłacone przez Uczestnika, który Przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży praw do Nieruchomości.

Wadium wpłacone przez Uczestnika, który Przetarg wygrał, ulega przepadkowi, gdy:

a)       Uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości lub

b)       Uczestnik ten odstąpi od umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, lub

c)       Uczestnik ten uchybi terminowi zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, lub

d)       Uczestnik ten odmówi uiszczenia ceny sprzedaży praw do Nieruchomości, lub

e)        zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości nie nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora z przyczyn, za które Uczestnik, który Przetarg wygrał ponosi odpowiedzialność.

 

Uczestnik, który wygrał Przetarg, traktowany będzie jako uchylający się od zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, ze skutkiem przepadku Wadium wpłaconego przez tego Uczestnika, w szczególności
w wypadku gdy:

a)       Uczestnik ten nie uiści pozostałej części ceny sprzedaży praw do Nieruchomości w terminie określonym w Regulaminie ( ponad kwotę uiszczonego Wadium, która w razie wygrania Przetargu przez Uczestnika zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży praw do Nieruchomości ),

b)        Uczestnik ten nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora w celu zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w imieniu i na rzecz Uczestnika.

 

Wadium zwraca się po zakończeniu lub odwołaniu Przetargu, z wyjątkiem wadium wniesionego przez Uczestnika, który Przetarg wygrał, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania lub zakończenia Przetargu,  na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz w protokole przyjęcia wadium do depozytu notarialnego.  Wadium zwracane będzie bez jakiegokolwiek oprocentowania ( odsetek) i nie podlega waloryzacji.

 1. G.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SPORZĄDZENIA UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży praw do Nieruchomości zostanie zawarta we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Duduś.

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Przetargu Uczestnik, który wygrał Przetarg - nabywca praw do Nieruchomości zostanie pisemnie zawiadomiony przez Organizatora o terminie zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, przy czym wyznaczona przez Organizatora data zawarcia umowy sprzedaży przypadać będzie w okresie od 14 do 30 dni, liczonych od daty doręczenia Uczestnikowi
ww. zawiadomienia.    

Uczestnik, który wygrał Przetarg zobowiązany jest zapłacić ustaloną w wyniku Przetargu cenę sprzedaży praw do Nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone Wadium, przelewem na rachunek depozytowy Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Duduś (adres: ul. Legnicka 17 lok. 74-75, 53-671 Wrocław)
o nr: 96 1140 2017 0000 4002 1289 6528 przed zawarciem Umowy sprzedaży praw do Nieruchomości,
przy czym nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia Umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, z podaniem w tytule przelewu: ,, Pozostała część ceny sprzedaży praw do nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 33-35 we Wrocławiu".

Koszty taksy notarialnej z tytułu złożenia pozostałej części ceny sprzedaży praw do Nieruchomości do depozytu notarialnego ponosi Organizator.

Z wyłączeniem kosztów depozytu notarialnego, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, ponosi Uczestnik, który wygrał Przetarg - nabywca praw do Nieruchomości.

 1. H.      KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez Uczestników ceny zakupu Nieruchomości jednak Organizator nie jest ograniczony w podejmowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator Przetargu nie jest zobowiązany do uzasadnienia wyboru danej oferty, jak również uzasadnienia braku wyboru żadnej ze złożonych ofert. 

 1. I.        ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Przetarg zostanie zakończony do 14 dni od upływu terminu złożenia ofert. W terminie do 7 dni od zakończenia Przetargu Organizator poinformuje pisemnie Uczestników, którzy złożyli oferty o wyniku Przetargu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie, a także w sytuacji, gdy Przetarg został ogłoszony
i nikt do niego nie przystąpił.

Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. J.        ODWOŁANIE PRZETARGU

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny, jednak nie później niż do dnia 25 stycznia 2023r.

Uczestnikom, którzy do dnia odwołania Przetargu wpłacili wadium, zostanie ono zwrócone w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania Przetargu, na rachunek bankowy wskazany przez poszczególnych Uczestników w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz w protokole przyjęcia wadium do depozytu notarialnego.  Wadium zwracane będzie bez jakiegokolwiek oprocentowania ( odsetek) i nie podlega waloryzacji.

W wypadku odwołania Przetargu, zwrot wpłaconego Wadium wyczerpuje wszelkie roszczenia Uczestników związane z odwołanym Przetargiem.

 1. K.      OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00 w terminiedo dnia 27 stycznia 2023r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z panią Eweliną Matyńską, tel. +48 608 600 916,
e-mail: e.matynska@starter.net.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskiwać po uprzednim złożeniu zapytania do Organizatora za pośrednictwem e-mail: e.matynska@starter.net.pl z zastrzeżeniem, że niektóre informacje mogą być udostępniane tylko w siedzibie Organizatora.

 1. L.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO) DOTYCZĄCY UDZIAŁU W PRZETARGU

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,,RODO" Organizator informuje, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dyrekcyjnej 1/105 ( 50-528 Wrocław) ), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000407903, zwana dalej ,,Administratorem". W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych u Administratora mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: e.matynska@starter.net.pl,

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie:

a) do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (kontakt z podmiotami zainteresowanymi udziałem w Przetargu w celu odpowiedzi na zgłoszone wnioski/ zapytania dotyczące Przetargu lub Nieruchomości, będącej przedmiotem Przetargu) - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek/zapytanie podmiotu zainteresowanego udziałem w Przetargu,

b) do celów związanych udziałem w Przetargu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu odwołania zgody,

c) do celów zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do momentu wykonania umowy sprzedaży Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu,

d) do celów związanych z wypełnieniem przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in.: rozliczeniem należności publicznoprawnych, archiwizowaniem dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - do czasu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in.: do czasu wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych,

e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( dochodzenie ewentualnych roszczeń /obrona przed ewentualnymi roszczeniami) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z Przetargiem lub wynikających
z umowy sprzedaży praw do Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu lub obrony przed takimi roszczeniami na drodze.

3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne
w celu wzięcia udziału w Przetargu / zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)       dostępu do swoich danych osobowych,

b)      sprostowania swoich danych osobowych,

c)       usunięcia swoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo gdy skutecznie wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

d)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      przenoszenia danych,

f)        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalszy udział w Przetargu / zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu,

g)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do dochodzenia lub obrony roszczeń,

h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.