eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Budowa 740 m ogrodzenia zewnętrznego ROD ,,NAD ORANIĄ".

Ten przetarg jest już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOGŁOSZENIE Z DNIA 2022-08-07


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: ROD "NAD ORANIĄ"
Adres: Kampinoska 51, 80-180 Gdańsk
Województwo: pomorskie

Telefon: 784820760
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Mirosława Ciećwierz
Telefon: 784820760
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa 740 m ogrodzenia zewnętrznego ROD ,,NAD ORANIĄ".

Miasto: Gdańsk

Województwo: pomorskie

CPV:
34.92.82.00 - Ogrodzenia


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-08-25


TREŚĆ PRZETARGU

            

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy ,,NAD ORANIĄ",

ul. Kampinoska 51, 80-180 Gdańsk

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym,

którego przedmiotem jest:

  wykonanie prac polegających na budowie 740 m ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu.

 

 W załączeniu przekazujemy:

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 1 do zaproszenia

 

I.  Warunki realizacji dostawy.

     Zamawiający: 

     Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy ,,NAD ORANIĄ",

     ul. Kampinoska 51, 80-180 Gdańsk

     Przedmiot zamówienia: 

    Budowa 740 m ogrodzenia zewnętrznego ROD ,,NAD ORANIĄ", 

     zgodnie ze specyfikacją.

     Termin realizacji:  10 grudnia 2022.

 

 Informacje ogólne.

 

 1. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Zamawiający nie udziela przedpłat ani zaliczek.
 4. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty).
 5. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty i prawidłowo ukończoną (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 6. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów i technologii, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.  Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
 7. Dokumentacja odbiorcza (protokoly, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;
 8. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 10.12.2022.
 9. Gwarancja na wykonane prace: 24 miesiące od dnia dokonania odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru.
 10. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 11. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 13. Zamawiający, przed złożeniem ofert przez Oferentów, w celu szczegółowego uzgodnienia zakresu prac zorganizuje oględziny miejsca prowadzenia przyszłych robót budowlanych w miejscu:ROD ,,NAD ORANIĄ", ul. Kampinoska 51, 80-180 Gdańsk, przy bramie nr 3 w dniu 11.08.2022 o godz. 9:00.
 14. Udział w oględzinach miejsca przez oferentów jest obowiązkowy.
 15. Osobą odpowiedzialną za udzielanie wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz oględzin miejsca jest:    Mirosława Ciećwierz, tel.: 784 820 760

II. Kryterium wyboru oferty:

 1. Cena (należy podać cenę brutto) - kryterium podstawowe - 90 %
 2. Termin wykonania robót - kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót - 10%
 3. Zamawiający powoła do oceny prawidłowości ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty trzyosobową Komisję Przetargową.
 4. O wynikach przetargu Zamawiający poinformuje oferentów do dnia 29.08.2022

 III. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna zawierać informację techniczną o  wszystkich elementach wyszczególnionych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 oraz dokumenty wymagane w Informacjach Ogólnych niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna zawierać cenę brutto na cały zakres realizacji prac.
 3. Oferta powinna zawierać informację o terminie realizacji całego zakresu prac - istnieje możliwość podziału prac na etapy z podaniem terminu realizacji każdego etapu prac.
 4. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
 5. Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny: ROD ,,NAD ORANIĄ", ul. Kampinoska 51, 80-180 Gdańsk, w zaklejonych kopertach z napisem:                                                                                                                      KONKURS OFERT OGRODZENIE ,,NAD ORANIĄ"  POTOK , do dnia 25.08.2022.
 6. Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 IV.  Wyjaśnienie i uzupełnianie ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji Oferty z wybranym Wykonawcą, przed podpisaniem Umowy.
 2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi Zamówienia.

  V.  Termin związania Oferenta ze złożoną ofertą.

       Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia złożenia oferty.ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.