eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. ,,Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory - Gassy"OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-07-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 22 189 08 11
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Danuta Kępińska
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. ,,Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory - Gassy"

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-08-02


TREŚĆ PRZETARGU

2022/S 127-362958 Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/25/UE


Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres pocztowy: Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kępińska
E-mail: danuta.kepinska@gaz-system.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gaz-system.pl/
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gazsystem.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. ,,Przystosowanie
do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory - Gassy"
Numer referencyjny: ZP/2022/06/0107/REM
II.1.2) Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. ,,Przystosowanie
do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory - Gassy"
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest:
a) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.
,,Przystosowanie do tłokowania gazociągu w/c DN 300/DN400 na odcinku SG Mory - Gassy";
b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnej do
wykonania robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową lub zgłoszenie robót
budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie zaświadczenia o
braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych i przekazanie go Zamawiającemu;
c) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej (zamówienie podstawowe). Wykonawca obowiązany jest do nie więcej
niż 8 (słownie: osiem) pobytów, wynikających z wezwań Zamawiającego w terminie podstawowym pełnienia
nadzoru autorskiego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit c) Umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 57
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
3) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.
4) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Ustawy.
W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 Ustawy Zamawiający nie wymaga złożenia
wraz z ofertą oświadczenia w postaci Jednolitego dokumentu. Złożenia tego oświadczenia Zamawiający
będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Dotyczy to również oświadczeń
odnoszących się odpowiednio do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz podmiotów udostępniających zasoby.
Zamawiający nie dopuszcza sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii Jednolitego dokumentu
poświadczonego za zgodność z oryginałem.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia,
wymóg złożenia Jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie Zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie Zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w postaci dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznika nr 4
do SWZ);
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa
w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9 Ustawy (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ).
7) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
b) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014,
zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w:
a) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem
art. 393 ust. 4 Ustawy.
b) pkt 3-5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
? nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,
? nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9) Dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 8) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 8), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Zapis pkt 9) powyżej stosuje się odpowiednio.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania: wykształcenie, kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie, w tym:
a) Projektantem Technologiem posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
i. Uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), lub zamierzającymi świadczyć
usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
zwane dalej ,,Uprawnieniami budowlanymi", do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej
niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych), oraz wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego,
ii. doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Projektanta Technologa (lub Projektanta branży gazowej), przy
realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego dla budowy lub przebudowy gazociągu o średnicy nominalnej co najmniej DN 250 i długości co
najmniej 5 km(w ramach jednego zamówienia), dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
b) Projektantem Konstruktorem posiadającym łącznie następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
i. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
ii. doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Projektanta Konstruktora (lub Projektanta branży konstrukcyjno-
budowlanej), przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego budowy lub przebudowy obiektu liniowego.
c) Projektantem branży drogowej posiadającym następujące kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (w przypadku
gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie
obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności obejmującej drogi) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego.
d) Projektantem Elektrykiem posiadającym łącznie następujące kwalifikacje
i doświadczenie:
i. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia
budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga,
aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci elektrycznych), oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
ii. doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył
doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Projektanta Elektryka (lub Projektanta branży elektrycznej lub
Projektanta branży elektroenergetycznej lub Projektanta ochrony katodowej) przy realizacji co najmniej jednego
zamówienia polegającego na opracowaniu projektu budowlanego lub projektu wykonawczego dla budowy lub
przebudowy obiektu sieci gazowej (wyłącznie stacja gazowa o przepustowości (Q) co najmniej 5 tys. Nm3/h lub
gazociąg bądź tłocznia gazu lub magazyn gazu).
e) Projektantem Automatykiem posiadającym doświadczenie zawodowe w tym w ciągu ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w sporządzeniu projektu wykonawczego co najmniej
jednego systemu automatyki i sterowania dla budowy lub przebudowy obiektu sieci gazowej (wyłącznie stacja
gazowa o przepustowości (Q) co najmniej 5 tys. Nm3/h lub gazociąg bądź tłocznia gazu lub magazyn gazu).
Uwaga:
1) Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji wyłącznie dla personelu wskazanego w pkt a) - b).
2) Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji personelu wskazanego w pkt
c) - e).
Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunku:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres
wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 2 SWZ wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ).
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero
groszy)
III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia.
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2022
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
Uwaga do sekcji 4.2.6 Ogłoszenia - wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2022

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.