eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgodnie z treścią Ogłoszenia › Wykonanie badań przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami/ciekami wodnymi na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zamówienie podzielone na 6 części). Numer referencyjny: ZP/2021/11/0121/PEOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-12-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: +48 222201214
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Magdalena Jagielska
Telefon: +48 222201214
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie badań przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami/ciekami wodnymi na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zamówienie podzielone na 6 części). Numer referencyjny: ZP/2021/11/0121/PE

Miasto: Zgodnie z treścią Ogłoszenia

Województwo: mazowieckie

CPV:
76.10.00.00 - Usługi zawodowe w branży gazowniczej

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-01-24


TREŚĆ PRZETARGU

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:658112-2021:TEXT:PL:HTML

 

Polska-Warszawa: Usługi zawodowe w branży gazowniczej

2021/S 248-658112

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 02-337

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Jagielska

E-mail: magdalena.jagielska1@gaz-system.pl

Tel.:  +48 222201214

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gaz-system.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gazsystem.eb2b.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie badań przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami/ciekami wodnymi na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zamówienie podzielone na 6 części).

Numer referencyjny: ZP/2021/11/0121/PE

II.1.2) Główny kod CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami/ciekami wodnymi na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zamówienie podzielone na 6 części), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Przedmiot Zamówienia został podzielony na 6 (słownie: sześć) Części:

1) Część nr 1 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Poznaniu;

2) Część nr 2 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Tarnowie;

3) Część nr 3 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Świerklanach;

4) Cześć nr 4 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział we Wrocławiu;

5) Część nr 5 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Rembelszczyźnie;

6) Część nr 6 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Gdańsku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 1 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A. - Oddział w Poznaniu

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Poznaniu

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/03/2022

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących wykonanie dodatkowych badań uwzględniając, iż wskazana lokalizacja badań znajdować się będzie w obszarze Części nr 1 Zamówienia.

Zakres prawa opcji został wskazany w Rozdziale VII (Realizacja badań dodatkowych w ramach prawa opcji) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) dla Części nr 1 zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Początek okresu obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7), jest planowanym terminem zawarcia Umowy przez Zamawiającego i może ulec zmianie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 2 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Tarnowie

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Tarnowie

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Tarnowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/03/2022

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących wykonanie dodatkowych badań uwzględniając, iż wskazana lokalizacja badań znajdować się będzie w obszarze Części nr 2 Zamówienia. Zakres prawa opcji został wskazany w Rozdziale VII (Realizacja badań dodatkowych w ramach prawa opcji) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) dla Części nr 2 zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Początek okresu obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7), jest planowanym terminem zawarcia

Umowy przez Zamawiającego i może ulec zmianie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 3 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze

działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Świerklanach

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Świerklanach

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Świerklanach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/03/2022

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak Opis opcji:

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących wykonanie dodatkowych badań uwzględniając, iż wskazana lokalizacja badań znajdować się będzie w obszarze Części nr 3 Zamówienia. Zakres prawa opcji został wskazany w Rozdziale VII (Realizacja badań dodatkowych w ramach prawa opcji) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) dla Części nr 3 zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Początek okresu obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7), jest planowanym terminem zawarcia

Umowy przez Zamawiającego i może ulec zmianie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Cześć nr 4 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze

działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A. - Oddział we Wrocławiu

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział we Wrocławiu

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział we Wrocławiu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/03/2022

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w

§ 1 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania

Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących wykonanie dodatkowych badań uwzględniając, iż wskazana lokalizacja badań znajdować się będzie w obszarze Części nr 4 Zamówienia. Zakres prawa opcji został wskazany w Rozdziale VII (Realizacja badań dodatkowych w ramach prawa opcji) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) dla Części nr 4 zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Początek okresu obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7), jest planowanym terminem zawarcia

Umowy przez Zamawiającego i może ulec zmianie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 5 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia z rzekami na obszarze działania Operatora

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Rembelszczyźnie

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Rembelszczyźnie

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia z rzekami na obszarze działania Operatora Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Rembelszczyźnie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/03/2022

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w

§ 1 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących wykonanie dodatkowych badań uwzględniając, iż wskazana lokalizacja badań znajdować się będzie w obszarze Części nr 5 Zamówienia.

Zakres prawa opcji został wskazany w Rozdziale VII (Realizacja badań dodatkowych w ramach prawa opcji) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) dla Części nr 5 zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Początek okresu obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7), jest planowanym terminem zawarcia

Umowy przez Zamawiającego i może ulec zmianie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr 6 Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze

działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Gdańsku

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

76100000 Usługi zawodowe w branży gazowniczej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Gdańsku

II.2.4) Opis zamówienia:

Badanie przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowań z rzekami na obszarze działania

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Gdańsku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 31/03/2022

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w

§ 1 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania

Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących wykonanie dodatkowych badań uwzględniając, iż wskazana lokalizacja badań znajdować się będzie w obszarze Części nr 6 Zamówienia.

Zakres prawa opcji został wskazany w Rozdziale VII (Realizacja badań dodatkowych w ramach prawa opcji) Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) dla Części nr 6 zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Początek okresu obowiązywania zamówienia określony w sekcji II.2.7), jest planowanym terminem zawarcia

Umowy przez Zamawiającego i może ulec zmianie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). - dalej ,,Ustawa", z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 8, 9 Ustawy.

2. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia Jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa Jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale X i XI SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ);

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019

r. poz. 1170);

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9 Ustawy;

zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ;

7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 3:

a) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy;

b) pkt 3-5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

-- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 8) dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed ich złożeniem;

9) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 8) powyżej stosuje się odpowiednio;

10) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 7-9 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 musi zachodzić wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Zamawiający bada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było badanie posadowienia stalowych rurociągów na przekroczeniu rzek i cieków wraz z oceną stanu technicznego, o łącznej wartości nie mniejszej niż:

1) w zakresie Części nr 1: 240 000 zł brutto,

2) w zakresie Części nr 2: 170 000 zł brutto,

3) w zakresie Części nr 3: 140 000 zł brutto,

4) w zakresie Części nr 4: 120 000 zł brutto,

5) w zakresie Części nr 5: 120 000 zł brutto,

6) w zakresie Części nr 6: 160 000 zł brutto.

W przypadku Wykonawcy składającego Ofertę na więcej niż jedną Część, celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wystarczające jest wskazanie spełnienia warunku, o którym mowa powyżej właściwego dla Części o najwyższej wymaganej wartości zrealizowanych usług, spośród Części, na które Wykonawca złożył Ofertę.

2) Dot. każdej Części zamówienia - dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 3 i art. 19 Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 612) oraz w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1863), tj.:

1) kierownikiem prac podwodnych - co najmniej 1 osobą,

2) nurkiem - co najmniej 3 osobami,

lub posiadają odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych osób oraz wykazywanie tych samych osób w zakresie poszczególnych części zamówienia. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia danej funkcji przez te same osoby dla więcej niż jedna Część.W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 5 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. powyżej.

2. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Zamawiający wskazuje, że w zakresie części IV jednolitego dokumentu wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji ? (alfa). Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia Jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa Jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, tj.

1) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale X ust. 2 SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane,

b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy/inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 3 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. W przypadku warunku określonego w ust. 1 powyżej, zgodnie z art. 117 ust. 3 oraz 118 ust. 2 Ustawy, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w ust. 1 powyżej musi zostać spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, przez podmiot udostępniający zdolność zawodową, zaś Wykonawca ten lub - odpowiednio - podmiot udostępniający wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

7. Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotów trzecich celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawione do reprezentacji tego podmiotu.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

1. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet realizacji umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców

o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Określone w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/01/2022

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 24/01/2022

Czas lokalny: 13:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.:  +48 224587801

Faks:  +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Szczegóły dotyczące możliwości składania odwołań zawarte są w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/12/2021

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.