eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Modernizacja systemu SCS obiektu TG Jeleniów do standardu DCS wraz z wymianą/migracją sterowników SCS/UCS/ESD i wymianą central systemów detekcji metanu oraz detekcji i gaszenia pożaru (wymiana central i uruchomienie systemów, z uwzględnieniem wyłącznika przeciwpożarowego)OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-09-20


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 713353356
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja systemu SCS obiektu TG Jeleniów do standardu DCS wraz z wymianą/migracją sterowników SCS/UCS/ESD i wymianą central systemów detekcji metanu oraz detekcji i gaszenia pożaru (wymiana central i uruchomienie systemów, z uwzględnieniem wyłącznika przeciwpożarowego)

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-10-25


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja systemu SCS obiektu TG Jeleniów do standardu DCS wraz z wymianą/migracją sterowników SCS/UCS/ESD i wymianą central systemów detekcji metanu oraz detekcji i gaszenia pożaru (wymiana central i uruchomienie systemów, z uwzględnieniem wyłącznika przeciwpożarowego). 
  2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy.
  3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

        48151000-1 Komputerowy system sterujący

       35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

      72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" wraz ze wskazaniem kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia.

5.Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne jest obowiązany udowodnić w ofercie na zasadach określonych w Formularzu ,,Oferta" (Załącznik nr 7 do SWZ), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu Zamówienia.

6.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

7.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

8.Zamawiający na  podstawie art. 95 Ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowyo pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób zatrudnionych na stanowisku Konsultant IT. Szczegółowy zakres regulacji odnoszący się do niniejszego wymogu został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.

9.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 3 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątkuz wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

10.Wszelkie zapytania dotyczące wizji lokalnej należy składać za pomocą Portalu Zakupowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zdobył w ten sposób wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania Zamówienia. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy; w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiającynie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie treści SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero w wyniku zachowania formy określonej w Rozdziale VIII ust.3. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie objętym przedmiotem Zamówienia ponosi Wykonawca.

11.Wizja odbędzie się terenie obiektu będącego elementem infrastruktury krytycznej Zamawiającego, zatem każdy uczestnik wizji lokalnej będzie zobowiązany do stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tym obiekcie.

12.Wykonawca za pośrednictwem Portalu Zakupowego wskazuje imię i nazwisko osoby wraz z numerem dowodu osobistego i numerem telefonu kontaktowego, która będzie uczestniczyła w wizji lokalnej w jego imieniu. Wykonawca może delegować maksymalnie 2 osoby do odbycia wizji lokalnej.

13.Z uwagi na specyfikę przedmiotu Zamówienia, część dokumentacji Postępowania zawiera informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.", w związku z czym zastosowanie mają ust. 14 - 20 poniżej.

14.Udostępnienie dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ), z zastrzeżeniem punktu 19 poniżej.

15.W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 14, należy przesłać kompletne oświadczenie na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.

16. Na kompletne oświadczenie o zachowaniu poufności składa się:

a)wypełnione i podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (w szczególności wypełnienie komparycji), wraz z zaparafowanymi wszystkimi załącznikami,

b) wypełniona lista osób, o których mowa w § 2 ust. 1 oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiąca odpowiednio załącznik nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania,

c)dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące oświadczenie w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).

17.Oświadczenie o zachowaniu poufności może być:

a.podpisane elektronicznie (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 z dnia 28.08.2014 r., dalej ,,kwalifikowany podpis elektroniczny") i odesłane na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ,

b.podpisane w formie pisemnej. W przypadku formy pisemnej Wykonawca  przesyła skan oświadczenia wraz z potwierdzeniem wysłania oryginału na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. Oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności należy wysłać na adres wskazany w Rozdziale I SWZ z dopiskiem na kopercie: ,,Oświadczenie o zachowaniu poufności w sprawie postępowania pn. Modernizacja systemu SCS obiektu TG Jeleniów do standardu DCS wraz z wymianą/migracją sterowników SCS/UCS/ESD i wymianą central systemów detekcji metanu oraz detekcji i gaszenia pożaru (wymiana central i uruchomienie systemów, z uwzględnieniem wyłącznika przeciwpożarowego) nr ZP/2021/08/0097/WRO".

18.Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy jednostronnie podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 14 (skan przesłany mailem lub dokument podpisany elektronicznie), przekaże  wyłącznie osobom wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ich więcej niż dwie (na adresy e-mail) hasła do chronionej (zaszyfrowanej) części dokumentacji Postępowania opublikowanej na stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego Postępowania przystąpił do procesu uzyskania dostępu do dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie. Zamawiający rekomenduje opisaną w ust. 17 lit. a) powyżej formę wymiany dokumentów.

19.W przypadku, gdy Wykonawca zawarł roczną umowę ramową, podstawą udostępnienia dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie będzie wniosek Wykonawcy o udostępnienie tej dokumentacji wraz z kopią zawartej umowy.

20.  Wyjaśnienie treści SWZ:  Wykonawca zadając pytania do części chronionej SWZ, jak i Zamawiający odpowiadając na te pytania, zamieszcza je w formie spakowanych plików, zabezpieczonych hasłem ustalonym dla Postępowania.

21.Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania Umowy,w zakresie opisanym we wzorze Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w ust.1 pkt. 2.1 ppkt 21 OPZ, będącym Załącznikiem nr 1 do  wzoru Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących dostawę i oprogramowanie kanałów systemu ESD. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.Aktualizacje do przetargu:


2021-10-12 10:39:24

Zmiana terminu składania ofert z 18.10.2021r. na dzień 25.10.2021r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.