eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Profilowanie dróg gruntowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu LegionowskiegoOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Powiat Legionowski
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Profilowanie dróg gruntowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego

Miasto: Legionowo

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-13


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Profilowanie dróg gruntowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
1.5.2.) Miejscowość: Legionowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.7.) Numer telefonu: 227640598
1.5.8.) Numer faksu: 227640566
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-legionowski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Profilowanie dróg gruntowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43be6241-8e20-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023702
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001697/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Profilowanie dróg gruntowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformyzakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedingslub bip.powiat-legionowski.pl zakładkapo lewej stronie menu pionowego:ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -> 2021 -> Przetargi - platformazakupowa.2. Komunikacja międzyZamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl iformularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datęich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcieprzycisku ,,Wyślij wiadomośćdo Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomośćzostała wysłana doZamawiającego. 3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formieelektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmianyspecyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie wsekcji,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jestkonkretnyWykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl dokonkretnego Wykonawcy. 4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzaniakomunikatów i wiadomościbezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego,gdyż system powiadomieńmoże ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5.Zgodnie z § 11 ust. 2Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkówkomunikacji elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,Zamawiający określa niezbędnewymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostępdo sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowszawersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowszewersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, wprzypadku Internet Explorer minimalniewersja 10, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowanyprogram Adobe Acrobat Reader lub innyobsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego wkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasuodbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowanywg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca,przystępując do niniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunkikorzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonymnahttps://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje gozawiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnejnahttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnościzazłożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, wszczególnościza sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminuskładania ofert.Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będziebrana pod uwagę wprzedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzuconyw art. 221 ustawyPzp. 8. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66i art. 69 ustawyPzp, Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przyużyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informujemy, że: 1) administratorem danychosobowychjest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. GenerałaWładysławaSikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochronydanych, zktórym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie naadreswskazany w pkt. 1;3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu izakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoprzezAdministratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zam.publ., apo rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia irealizacjiumowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąosoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(Pzp) lubpodmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawiestosownych umówz nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przezobowiązkowy okreswskazany przepisami prawa; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiadaPani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danychosobowych, przyczym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający możeżądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celusprecyzowanie żądania, wszczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lubkonkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczeniaprzetwarzania swoich danychosobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zam. publ. lubkonkursu; 7) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych; b) prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 8) wprzypadku uznania, iż przetwarzaniePani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadaPani/Pan prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9) podanie przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego. Niepodanie danychuniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunkówudziału w postępowaniu orazzdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, coskutkować może wykluczeniemWykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 10) Pani/Pana dane osobowe nie będąwykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania; 2. Wykonawcaubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązanydo wypełnienia wszystkichobowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu: 1)do obowiązków tychnależą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązekinformacyjny przewidziany wart. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą iod których dane teWykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający zart. 13 RODO niebędzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której danedotyczą, dysponuje jużtymi informacjami (art. 13 ust. 4); 2) Wykonawca będzie musiał wypełnićobowiązek informacyjnywynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których daneprzekazuje Zamawiającemu iktórych pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jednoz włączeń, o których mowaw art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profilowania dróg gruntowych w pasach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego.2. Profilowanie dróg gruntowych obejmuje roboty:1) profilowanie dróg gruntowych z wałowaniem,2) żwirowanie dróg gruntowych z wałowaniem,3) profilowanie poboczy gruntowych z wałowaniem,4) żwirowanie poboczy gruntowych z wałowaniem.3. Przewidywane powierzchnie do remontu przedstawiają się następująco:1) profilowanie dróg gruntowych z wałowaniem - 20 000 m2,2) żwirowanie dróg gruntowych z wałowaniem - 20 000 m2,3) profilowanie poboczy gruntowych z wałowaniem - 10 000 m2,4) żwirowanie poboczy gruntowych z wałowaniem - 10 000 m2.4. Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości podane powyżej służą jedyniedo skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych w ofercie.5. Wykonanie robót polega na:1) profilowaniu z wałowaniem - tj. wyrównaniu na całej szerokości drogi zaistniałych nierówności i zadołowań, zachowując odpowiednie spadki poprzeczne nawierzchni na drogach gruntowych,2) żwirowaniu w miejscach, gdzie zachodzi konieczność uzupełnienia ubytków.5. Zamawiający każdorazowo zlecać będzie remonty podając zakres, technologię oraz terminy realizacji.6. Drogi powiatowe Powiatu Legionowskiego, których remonty dotyczą wskazano w Załączniku do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - Wykaz dróg i ulic.7. Zamawiający dopuszcza następujące formy przekazywania Wykonawcy zleceń: pisemna, fax, e-mail, telefon. 8. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi załącznik do SWZ oraz zgodniez wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną.9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości stałego kontaktu z Zamawiającym w celu przyjmowania i realizacji zleceń udostępniając Zamawiającemu nr telefonu, nr fax oraz adres e-mail.10. W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie robót oraz uchybienia terminom realizacji obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczyć i oznakować obszar uszkodzonych nawierzchni do czasu ich naprawy. 11. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym. 12. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody. 13. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj. na stanowisku:- operatora równiarki drogowej,- operatora walca drogowego stalowego;1) wykonanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);2) wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie);3) ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy;4) sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.14. Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót.15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom). W takim przypadku mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 462 oraz art. 464 ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców. Warunki umowy o podwykonawstwo zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.16. 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r. Wymagany czas podjęcia robót przez Wykonawcę wynosi maksymalnie 7 dni od przyjęcia zlecenia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia robót
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
nazwa: zdolności techniczne lub zawodowe:O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, remoncie nawierzchni gruntowych (droga, plac) o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2 w jednym zamówieniu.Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,- w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję operatora równiarki drogowej,- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję operatora walca drogowego stalowego.Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,- w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;3) dysponuje specjalistycznym sprzętem, tj. posiada co najmniej: - jedną równiarke drogową,- jeden walec drogowy stalowy.Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,- w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, remoncie nawierzchni gruntowych (droga, plac) o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2 w jednym zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. co najmniej jeden operator równiarki drogowej i co najmniej jeden operator walca drogowego stalowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. co najmniej jedna równiarka drogowa i co najmniej jeden walec drogowy stalowy, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców,4) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku do SWZ.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy. 3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w razie:1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy:a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia,b) Zamawiający nie dopełnił obowiązków:- wprowadzenia Wykonawcy na budowę oraz przekazanie placu budowy (pasa drogowego),- zapewnienia koordynatora w zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków umowy,c) wystąpiły roboty dodatkowe definiowane, jako roboty nieobjęte zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli wykonanie robót zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót zamówienia dodatkowego, a które mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego, d) nastąpiło wstrzymanie lub zawieszenie robót z winy Zamawiającego, e) wystąpiły wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,f) wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające zakończenie wykonania przedmiotu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-13 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-13 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.