eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowego (bud. ,,A") na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie - Etap IIOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowego (bud. ,,A") na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie - Etap II

Miasto: Kamienna Góra

Województwo: dolnośląskie

CPV:
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-12


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowego (bud. ,,A") na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie - Etap II
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231095007
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szarocin 1
1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 757424421
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szarocin@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsszarocin.wordpress.com
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowego (bud. ,,A") na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie - Etap II
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd3ba68d-8dfc-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023252
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00022018/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowgo (bud. A) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie - etap II
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/dpsszarocin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dpsszarocin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dpsszarocin. 2. Komunikacjamiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl iformularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji ,,Komunikaty".Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego wkomunikacji sieciowej- kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie z siedzibą Szarocinie 1, 58-400 Kamienna Góra;1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: szarocin@post.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej ,,Ustawa"; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.2. Posiada Pani/Pan:2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;3. Nie przysługuje Pani/Panu:3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/RB/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu remontu elewacji Pałacu w Szarocinie (budynek ,,A"), usytuowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, na działce nr ewid. 145/2 (Jednostka ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Góra - obszar wiejski; Obręb : 0012, Szarocin; Ark. 1).Pałac w Szarocinie wpisany jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 511/J z dnia 02.01.1978r. Stanowi on jeden z obiektów będących pozostałością zespołu pałacowego.Całość usytuowana jest na terenie zabytkowego parku przypałacowego, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 512/J z dnia 02.01.1978r. Historyczne obiekty zostały zaadoptowane na potrzeby pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Szarocinie.Na potrzeby realizacji inwestycji opracowany został projekt budowlany wraz z aneksem oraz projekt wykonawcy remontu elewacji zabytkowego budynku pałacowego (bud. A) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie przez Biuro Projektowe PORTAL AB s. c. z Jeleniej Góry.ETAP II inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:o skucie istniejących tynków ze ścian zewnętrznych i trzonów kominowych nad dachem oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej,o renowację i reprofilację gzymsów oraz odtworzenie pozostałych elementów detalu sztukatorskiego (opaski otworowe, płyciny),o Skucie istniejącej okładziny pasa cokołowego z płytek piaskowca i wykonanie nowej okładziny cokołu,o Remont portalu wejściowego,o Renowacja kamiennych elementów wystroju architektonicznego,o Remont wyjścia ogrodowego,o Remont schodów i elementów zewnętrznych związanych z wejściami do budynku,o Odtworzenie w elewacji frontowej ścianki ryzalitowej południowo-zachodniej,o Remont ścianki ryzalitowej południowo-wschodniej,o Demontaż istniejących drzwi, parapetów okiennych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych i wymiana na nowe na zadaszeniu nad wejściem do kotłowni (pozostałe elementy wykonano w ramach I etapu inwestycji),o Wykonanie nowej kolorystyki elewacji obiektu,o Wymiana i uzupełnienie balustrad zewnętrznych,o Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad zejściem do kotłowni,o Wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz opasek wokół budynku.UWAGA! Na okładziny schodów i pochylni dla niepełnosprawnych w miejsce płytek gresowych kamieniopodobnych należy przyjąć płyty granitowe cięte z powierzchnią antypoślizgową o gr. 3 cm.ETAP II nie obejmuje prac zrealizowanych w ramach etap I, tj.:o demontażu istniejących parapetów okiennych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych i ich wymiany na nowe za wyjątkiem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na zadaszeniu nad wejściem do kotłowni,o demontażu istniejących haków rynnowych oraz stalowych wsporników mocowania rynien z ich wymianą na nowe,o demontażu krat okiennych (zabezpieczenie okien piwnicznych i okien kondygnacji parteru oraz okien usytuowanych na 2 piętrze elewacji północnej),o demontażu istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej z ich wymianą na nową wraz z utylizacją odpadów,o montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką,o wymiany i uzupełnienia krat okiennych wraz z montażem i obróbką,o demontażu i montażu nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.Wszystkie prace składające się na II etap inwestycji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Projektowanych postanowienia umowy - Załącznik nr 8 do SWZ.Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający ponadto informuje, że:1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i zorganizować we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników, Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania pracowników Wykonawcy z urządzeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie;2. Wykonawca ma przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności oraz zapewnić środki ochrony (maseczki, środki dezynfekujące) w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV19;3. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia min. 8 pracowników realizujących czynności opisane dokumentacją na podstawie stosunku pracy;4. prace prowadzone będą w obiekcie pod ruchem. W związku z powyższym wymagana jest ścisła koordynacja prac z kierownictwem DPS oraz ich wykonywanie w sposób najmniej uciążliwy dla pracowników i podopiecznych jednostki; 5. Wykonawca winien zachować szczególne warunki ostrożności przy realizacji robót oraz odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac z uwagi na to, że obiekt przeznaczony do remontu uczęszczany jest przez osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju upośledzeniami w celu wyeliminowania zagrożeń;Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:1. dokumentacja techniczna,2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,3. przedmiar robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych);2. Zdolności technicznej lub zawodowej. a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze min. 1 000 m3, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy posiadającą:- wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa,- kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zmianami);Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zmianami) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia zpostępowania wskazanych przez Zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie zpełnomocnikiem. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którymmowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dpsszarocin w zakładce dedykowanej postępowaniu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.