eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › BUDOWA OŚWIETLENIA STADIONÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ALBIGOWA, KRACZKOWA I SONINAOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-25


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA ŁAŃCUT
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
BUDOWA OŚWIETLENIA STADIONÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ALBIGOWA, KRACZKOWA I SONINA

Miasto: Łańcut

Województwo: podkarpackie

CPV:
31.52.00.00 - Lampy i oprawy oświetleniowe
45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-12


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA OŚWIETLENIA STADIONÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ALBIGOWA, KRACZKOWA I SONINA
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A
1.5.2.) Miejscowość: Łańcut
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 225 22 64
1.5.8.) Numer faksu: 17 225 65 36
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczbne@gminaancut.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA OŚWIETLENIA STADIONÓW W MIEJSCOWOŚCIACH ALBIGOWA, KRACZKOWA I SONINA
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fb528f5-8d4a-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022753
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009350/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa oświetlenia na stadionach w Albigowej, Kraczkowej i Soninie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu /Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa Gmina Łańcut/, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@gminalancut.pl lub e.balawejder@gminalancut.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia -SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia -SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia stadionów w miejscowościach Albigowa, Kraczkowa i Sonina.Zamówienie obejmuje wykonanie oświetlenia terenu stadionów poprzez montaż naświetlaczy LED na słupach betonowych wraz z wykonaniem linii napowietrznych i ziemnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz dokumentacją projektową wraz z zabezpieczeniami oraz układem sterowania, robotami ziemnymi, pomiarami, sprawdzeniami, odbiorami i próbami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 7 dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej;W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:a) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz .U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa (Zał. Nr 3 do SIWZ);Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz.831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (Zał. Nr 3 do SIWZ)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy,2) Kosztorys ofertowy uproszczony3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 5) Dowód wpłaty wadium
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) do dnia 12.04.2021 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w:1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut96124026431111000037781763 2) gwarancjach bankowych3) gwarancjach ubezpieczeniowych4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SWZ do terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4) Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno:a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanieb) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowaniac) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 7) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje wszelkie informacje i korespondencję.8) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w dokumentach zamówienia - SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Gmina Łańcut) i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.