eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w BrzozowieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-25


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Powiat Brzozowski
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

Miasto: Brzozów

Województwo: podkarpackie

CPV:
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Brzozowski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440241
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1
1.5.2.) Miejscowość: Brzozów
1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.7.) Numer telefonu: (13) 4342645
1.5.8.) Numer faksu: (13) 4342645
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatbrzozow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbrzozow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a71c662c-8d48-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022746
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000128/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W prowadzonym postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Platformę zakupową Zamawiającego dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow2) Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346 z poźn. zm.), przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: ,,pdf", ,,doc", lub ,,docx", ze szczególnym wskazaniem na format ,,pdf".3) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: ,,zip" lub ,,7Z".4) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452);5) Składanie przez Wykonawców oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywa się elektronicznie - za pośrednictwem Platformy (poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz innych informacji uznaje się datę ich doręczenia za pośrednictwem ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", i pojawienie się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" wynosi 500 MB;6) Składanie ofert odbywa się elektronicznie - za pośrednictwem Platformy, poprzez ,,Formularza składania oferty lub wniosku";7) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym pliku, w miejscu składania oferty, przeznaczonym na zamieszczanie tajemnicy przedsiębiorstwa;8) Oferta powinna być pod rygorem nieważności złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);9) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania poprzez Platformę, w drugim kroku składania oferty - poprzez przycisk ,,Złóż ofertę", i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy Platformy do złożenia, zmiany lub wycofania oferty wynosi 150 MB;10) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Brzozowski, Dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, ul. 3-go Maja 51 i ul. Sienkiewicza 2.2) Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie jest Pan Robert Stachowicz. Dane kontaktowe: e-mail: iod@powiatbrzozow.pl tel. (13) 43-426-45.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, przy ul. W. Pańki 1 w miejscowości Brzozów, w zakres których wchodzą w szczególności:1) Roboty budowlano - remontowe obejmujące: docieplenie części ścian fundamentowych wraz z wykonaniem iniekcji, malowanie ściany frontowej budynku, docieplenie stropu wełną mineralną, montaż systemowych sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wraz z ich malowaniem, ułożenie paneli podłogowych, remont sanitariatu, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora, wykonanie specjalistycznych tynków na poziomie piwnic budynku;2) Wymiana instalacji c.o. z wydzieleniem obiegu grzewczego dla projektowanego zasobnika c.w.u. wraz z automatyką oraz włączenie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji do istniejącej instalacji, z likwidacją gazowego przepływowego podgrzewacza i przebudową istniejącego węzła wodomierzowego;3) Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, tj.: instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, gniazd komputerowych i siły technologicznej oraz ochrony od porażeń prądem elektrycznym;4) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2 kWp na połaci dachu budynku szkoły.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert nie podlegających odrzuceniu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.:1) W odniesieniu do Wykonawcy: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych, obejmujących swym zakresem co najmniej:a) wykonanie lub modernizację (wymianę) instalacji centralnego ogrzewania o wartości brutto nie mniejszej, niż 100 000, 00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) oraz;b) wykonanie lub modernizację (wymianę) wewnętrznej instalacji elektrycznej lub teletechnicznej o wartości brutto nie mniejszej, niż 100 000, 00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).Uwaga:- powyższe roboty mogą być wykonane w ramach jednego zadania, bądź kilku różnych zadań;- za roboty zakończone uznaje się takie, dla których wystawiono Świadectwo przejęcia, Protokół końcowego odbioru lub inny dokument, potwierdzający odbiór ich przez Inwestora.- wartości podane w innych walutach, niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć w oparciu o średni kurs NBP ogłoszony na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.2) W odniesieniu do osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał osoby przewidziane do pełnienia niżej wymienionych funkcji, posiadające następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe, tj.: a) Kierownik budowy - jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie;b) Kierownik robót w zakresie instalacji grzewczych - jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;c) Kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Uwaga:- Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia wyżej wskazanych funkcji jedynie pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wymagań dla poszczególnych funkcji.- Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podst. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im:o ważne uprawnienia budowlane wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów lub;o uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a) i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 5 - Wykaz robót budowlanych;b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 6 - Wykaz osób.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą należy złożyć:1) Zbiorcze zestawienie wartości robót - zgodnie z Zał. do Przedmiaru robót udostępnionym przez Zamawiającego;2) Potwierdzenie wniesienia wadium - jedynie w przypadku gdy wadium wnoszone jest w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) ;3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 2, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 3 (jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy);5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 4, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (jedynie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie);6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jedynie w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres;7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jedynie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: 10 000, 00 PLN, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:1) W pieniądzu;2) W gwarancjach bankowych;3) W gwarancjach ubezpieczeniowych;4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 936, 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Brzozowie, Nr: 13 1240 2324 1111 0010 4331 2989. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego, dlatego ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresów rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonania przelewu kwoty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem.Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy przekazać Zamawiającemu (razem z ofertą) w oryginale - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta lub Poręczyciela. Wymaga się, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w ustawie. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie, nie może być utrudnione.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;b) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy;5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 4, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:a) wraz z ofertą, oświadczenie - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 2 stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;b) na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe - potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania; zaś pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w zakresie:1) Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy - maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub zwłoce w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:a) zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy;b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni;c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;d) wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego, które mają bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;f) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót;2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych;d) zmian technologicznych - o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;- pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;3) Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy - zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego;4) Wynagrodzenia Wykonawcy - jego wysokość może ulec zmianie jedynie w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej w okresie realizacji przedmiotu umowy stawki podatku VAT, poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.