eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iłża › Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża



OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-25


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA IŁŻA
Adres:



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża

Miasto: Iłża

Województwo: mazowieckie

CPV:
45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.31.40 - Roboty drogowe
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-16


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁŻA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223327
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 11
1.5.2.) Miejscowość: Iłża
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-100
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 483412233
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilza@ilza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ilza.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfe77027-8d3b-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022678
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003787/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej Nr 350202W dojazdowej w miejscowości Seredzice

1.1.4 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowści Krzyżanowice
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ilza.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ilza@ilza.pl; https://ilza.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem: https://ilza.ezamawiajacy.pl.e) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.f) Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego w zakładce ,,Dokumenty zamówienia" dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem: https://ilza.ezamawiający.pl. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.Zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2020r. poz. 1913/, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo Zamawiający zaleca oby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez Wykonawcę oznaczone.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem formularza ,,Oferty" potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona.g) Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/ przekazywane elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,Dokumenty zamówienia" dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdujące się na Platformie zakupowej pod adresem: https://ilza.ezamawiajacy.pl.Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza ,,zapisz i wyślij" potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.2. Formaty przesyłanych danych muszą być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r, w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2247/.3. Szczegóły znajdują się w Rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły znajdują się w Rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły znajdują się w Rozdziale II SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zadanie pt: Przebudowa drogi gminnej nr 350202W dojazdowej w miejscowości Seredzice.Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: a) Roboty przygotowawczeb) Roboty ziemnec) Koryto i podbudowad) Przepusty pod zjazdamie) Pobocza f) Oznakowanie
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Określony w SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zadanie pt:: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyżanowice.Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: a) Roboty przygotowawczeb) Roboty ziemnec) Opornikid) Podbudowa i nawierzchniae) Regulacja urządzeń podziemnych i rury osłonowef) Roboty wykończeniowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Określony w SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna minimum 300 000,00 zł.2) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości nie mniejszej niż 0,5 km ;b) Dysponowanie Personelem Kierowniczym posiadającym doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcje kierowników budowy w odniesieniu do minimum jednej roboty budowlanej:- osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.UWAGA:Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej/Dz.U. z 2020r., poz. 220/.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków zdolności ekonomicznej lub finansowej (ust. 2 pkt. 3 niniejszego rozdziału) oraz dysponowania kadrą techniczną (ust. 2 pkt. 4 lit. b niniejszego rozdziału) - dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, a w przypadku warunku dotyczącego doświadczenia w wykonaniu robót (ust. 2 pkt 4 lit. a niniejszego rozdziału) - przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten będzie bezpośrednio uczestniczył;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta, 2. Kosztorys ofertowy, 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogami dokumentów określonymi w rozdziale X SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.04.2021r. do godz. 12:00 w wysokości :Przebudowa drogi gminnej nr 350202W dojazdowej w miejscowości Seredzice- 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzyżanowice.-2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:- pieniądzu,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży numer konta: 92 9129 0001 0000 0000 0824 0029 z dopiskiem: Wadium na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg na terenie gminy Iłża - zad nr ..............".Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, wystawionego na Gminę Iłża w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności:5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w Pzp;5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określone w SWZ;5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;5.4 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ilza.ezamawiajacy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj



Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.