eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poronin › Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym.OGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-23


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: GMINA PORONIN
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym.

Miasto: Poronin

Województwo: małopolskie

CPV:
45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45.21.21.40 - Obiekty rekreacyjne
45.22.38.00 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PORONIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892630
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Poronin
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-520
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.5.7.) Numer telefonu: 182021017
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: usc@poronin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: poronin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4ab0075-8bb7-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021445
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002889/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo-rowerowym
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowcja 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://poronin.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy eZamawiający pod adresem https://poronin.ezamawiajacy.pl Korespondencja inna niż oferta wraz z załącznikami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy eZamawiający pod adresem https://poronin.ezamawiajacy.plZamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: usc@poronin.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet) i wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy. 3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: usc@poronin.pl. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w zalecanym formacie danych np.: .pdf, .doc, docx lub w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin;o inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Poronin jest pan Michał Rokicki, ochronadanych@poronin.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym"., nr ZP.271.1.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pumptracku jako nowej infrastruktury na szlaku pieszo - rowerowym w Poroninie w ramach realizacji mikroprojektu indywidualnego realizowanego z partnerem mikroprojektu Obec Liptovska Kokava pn. ,,Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym Poronin - Liptovska Kokawa". Mikroprojekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowcja 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w Poroninie na działce ewid. nr 1196/3 obręb 0505 Poronin. Obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz dostawy i montaż fabrycznie nowego toru rowerowego typu pumptrack z modułowych elementów o łącznej długości ok. 46 metrów z obiciami tylnymi wraz z infrastrukturą małej architektury, tj. koszem na śmieci z betonu płukanego i ławkami okrągłymi z betonu architektonicznego. Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wizualizację inwestycji w formie elektronicznej w celu jej akceptacji. Obicia pumptracku mają być wykonane ze sklejki podwójnie laminowanej, która musi zapewniać możliwość naniesienia rysunków/muralu. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa zgodności lub deklaracje zgodności CE wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Zamawiającego atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności CE, które będą spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, tj. oryginały lub kopie potwierdzone za zgodnosć z oryginałem.Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać wymogom określonym w SWZ. Szczegółowy zakres robót określa: kosztorys ofertowy - zał. nr 8, specyfikacja techniczna - zał. nr 9, mapa syt.-wys. -zał. Nr 10.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa wykluczenia z postępowania z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 112 Pzp), dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie budowy, montażu obiektu rekreacyjno-sportowego, którego wartość wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia od Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U.z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik Nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia wykazu robót budowlanych (wzór zał. Nr 6) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wykazie należy podać rodzaj robót, ich wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie budowy, montażu obiektu rekreacyjno-sportowego, którego wartość wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. 10A SWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 Pzp).Powyższe oświadczenie składa odrębnie:a) każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca,c) Podwykonawca lub Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.2. Pełnomocnictwo1) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty, Wymagana forma pełnomocnictwa:Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ).4. Wypełniony kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust.3 Pzp), w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu - zał. nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o którym mowa w punkcie 8.1.4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) W przypadku, o którym mowa w punkcie 8.3.2) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmiany umowy został określony w projekcie umowy, który stanowi zał. nr 4 do SWZ. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie zgodnie z art. 455 Pzp w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, w takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,2) z powodu zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,3) zmiany Kierownika budowy, zmiany osób reprezentujących firmę,4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącej konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, lub dotyczącej konieczności wyeliminowania wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji zamówienia, a zaistniałe pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez kosztorysanta lub Inspektora Nadzoru,5) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe powiązanie z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest uzależnione od realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej i specyfikacji warunków zamówienia, a których wartość nie przekroczy 15% wartości zamówienia podstawowego,6) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,b) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego,c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (co najmniej pięcio dniowych) w postaci ciągłych opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną,d) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,e) przekroczenia ustawowych terminów wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,f) zaistnienia siły wyższej.3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://poronin.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.