eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn WORD w LublinieOGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn WORD w Lublinie

Miasto: Lublin

Województwo: lubelskie

CPV:
09.10.00.00 - Paliwa
09.13.21.00 - Benzyna bezołowiowa
09.13.41.00 - Olej napędowy
30.16.31.00 - Karty na zakup paliwa


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-04-01


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn WORD w Lublinie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431181396
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Hutnicza 3
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-218
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: +48817484640
1.5.8.) Numer faksu: +48817461227
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: word@word.lublin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lublin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn WORD w Lublinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0922b2e4-8b2d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021199
2.6.) Wersja ogłoszenia: 03
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L.119z 04.05.2016, s.1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, 20 - 218 Lublin, ul. Hutnicza 3;2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@word.lublin.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji niniejszej umowy, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązków rachunkowych (archiwizacyjnych);4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zawartej umowy.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WG-ZP.01.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn WORD w Lublinie, tj. benzyny bezołowiowej (Pb 95) i oleju napędowego (ON), w okresie 26 miesięcy od daty podpisania umowy.09132100-4 - benzyna bezołowiowa09134100-8 - olej napędowy 30163100-0 - karty na zakup paliwa
4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

30163100-0 - Karty na zakup paliwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i opustu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust
4.3.6.) Waga: 80
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.).2) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) posiada minimum 1 stację paliw na terenie Lublina, czynną przynajmniej w godzinach 6:00 - 22:00 przez wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy, położoną w odległości nie większej niż 3 kilometry od siedziby Zamawiającego oraz posiadającej dogodny dojazd umożliwiający podjazd samochodem osobowym, ciężarowym, ciężarowym z przyczepą i autobusem. Stacja ta musi spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.);3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wymaga spełnienia warunku przez każdegoz Wykonawców osobno.4) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga spełnienia warunku przez każdego z Wykonawców osobno.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia;4) wykaz stacji paliw na terenie miasta Lublin (przynajmniej jednej) z podaniem ich odległości od siedziby Zamawiającego (ul. Hutnicza 3), dni i godzin otwarcia (wzór wykazu - załącznik nr 4 do SWZ);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (złącznik nr 3 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wymaga spełnienia warunku przez każdego z Wykonawców osobno.2) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga spełnienia warunku przez każdego z Wykonawców osobno.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie miejsca i terminu jej realizacji, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:w przypadku niewyczerpania ilości ujętych w umowie w terminie jej obowiązywania - umowa może ulec wydłużeniu do czasu wyczerpania ilości ujętych w umowie, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.3) Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy jeżeli będzie to miało wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.4) Zamawiający na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług;b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)- jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-01 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.