eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Zakup i dostawa środków kontrastowych do wykonywania badań TK i MROGŁOSZENIE Z DNIA 2021-03-22


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Adres:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa środków kontrastowych do wykonywania badań TK i MR

Miasto: Sosnowiec

Województwo: śląskie

CPV:
33.69.60.00 - Odczynniki i środki kontrastowe


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-03-30


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa środków kontrastowych do wykonywania badań TK i MR
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273715724
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Medyków 2
1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec
1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki
1.5.7.) Numer telefonu: 323633250
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdomrtk@prv.login.net.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/zdosos
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa środków kontrastowych do wykonywania badań TK i MR
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41574534-8b1e-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021186
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018524/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa środków kontrastowych do badań TK i MR
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera rozdział XIII i XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w rozdziale II SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP-PN/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 370000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup i dostawa środków kontrastowych do badań TK (do wstrzyknięć dożylnych).Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 6.1 do SWZ
4.2.5.) Wartość części: 157000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zakłada możliwość skorzystania z prawa opcji (zgodnie z art. 441 ustawy Pzp). Prawo opcji dotyczyć będzie możliwości zwiększenia asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy do wartości 20 % zamówienia. O skorzystaniu z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę składając oświadczenie w tym zakresie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:Kryterium oceny ofert Waga kryteriumCena brutto oferty - C 60 %Czas realizacji każdorazowego zamówienia - Z 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji każdorazowego zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:Kryterium oceny ofert Waga kryteriumCena brutto oferty - C 60 %Czas realizacji każdorazowego zamówienia - Z 40 %
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup i dostawa środków kontrastowych do badań MR (do wstrzyknięć dożylnych). Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 6.2 do SWZ
4.2.5.) Wartość części: 213000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zakłada możliwość skorzystania z prawa opcji (zgodnie z art. 441 ustawy Pzp). Prawo opcji dotyczyć będzie możliwości zwiększenia asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy do wartości 20 % zamówienia. O skorzystaniu z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę składając oświadczenie w tym zakresie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:Kryterium oceny ofert Waga kryteriumCena brutto oferty - C 60 %Czas realizacji każdorazowego zamówienia - Z 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji każdorazowego zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:Kryterium oceny ofert Waga kryteriumCena brutto oferty - C 60 %Czas realizacji każdorazowego zamówienia - Z 40 %
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (posiada aktualne świadectwa rejestracji).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z oświadczeniem, że wykonawca posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.(posiad aktualne świadectwa rejestracji) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z oświadczeniem, że wykonawca posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.(posiad aktualne świadectwa rejestracji) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji gdy: 1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),2) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz. U. 2018 poz. 2177,3) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,4) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)5) nastąpią, wynikające z przepisów prawa, zmiany w zakresie realizacji zadań statutowych wykonywanych przez Zamawiającego, które czynią dostawę bezprzedmiotową, 6) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,7) zaistnieją, po stronie Zamawiającego, okoliczności powodujące konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.8) wystąpi konieczność zmiany: nazwy, adresu, siedziby, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy;9) wystąpi konieczność zmiany sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub uzasadniona jego potrzebami;10) wystąpią okoliczności wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu. 11) z innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy.12) w okolicznościach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII - PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.