eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2363/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-12-05
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2363/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 listopada 2019 r. przez wykonawcę
Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie

w
postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu
Drogowego w Warszawie

przy udziale w
ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Politraffic sp.
z o.o. w Warszawie
,
Biura Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe C. & K. sp. j. w
Poznaniu
oraz R. B.
prowadzącego w Warszawie działalność gospodarczą pod nazwą
R. B. NOWX22,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,


orzeka:
1. oddala
odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w
Warszawie i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. w Warszawie na
rzecz
Skarbu Państwa – Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w
Warszawie

kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero
groszy)
, stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…


Sygn. akt: KIO 2363/19

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, zwany
dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „świadczenie usług
doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy,
wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 27 sierpnia 2019 r. nr 2019/S 164
– 403106.
Wobec
czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu wykonawca
Deloitte Advisor
y sp. z o.o. sp. k. w Warszawie, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 22
listopada 2019
r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 10b w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
Pzp w zw. z §3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych przez
wprowadzenie w
ykonawcy w błąd i uniemożliwienie złożenia oferty w terminie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) oraz ogłoszeniu o zamówieniu, to
jest w terminie do 12 listopada 2019 r. do godziny 13:00.
Odwo
łujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia postępowania ze
względu na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
u
niemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W uzasadnieniu odw
ołania odwołujący podniósł, że zamawiający wyznaczył termin
składania ofert na dzień 12 listopada 2019 r. godz. 13:00. Zgodnie z pkt. 4.4. SIWZ oferta
oraz oświadczenie JEDZ mogły być podpisane na platformie Marketplanet OnePlace, zaś
pozostałe dokumenty poza platformą np. przy użyciu aplikacji Szafir. Stosownie do pkt. 4.7.
SIWZ wybór ikony ZŁÓŻ OFERTĘ/WNIOSEK oznacza złożenie oferty/wniosku - zgodnie z
przepisami ustawy Pzp.
Odwołujący wskazał, że w pkt. 4.10. SIWZ zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3
ro
zporządzenia określił niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie Zakupowej, w tym lit. c) -
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w
tym: Chrome; Mozilla Firefox. Odwołujący wywiódł, że zgodnie ze zweryfikowanymi logami
pozyskanymi od działu IT Odwołującego, był załogowany jako dostawca na posiadane i
działające konto do platformy Marketplanet OnePlace. Odwołujący argumentował, że

zamieszczał i zapisywał na tejże platformie podpisane kwalifikowanym podpisem
elektro
nicznym pliki stanowiące jego ofertę. Łącznie pliki odwołującego zajmowały ok. 15
MB.
Odwołujący podniósł, że w dniu składania ofert potwierdził złożenie oferty poprzez
zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ/WNIOSEK. Tym samym
dopełnił czynności wymaganych w SIWZ i przez przepisy prawa. Od momentu wybrania
przycisku do momentu zamknięcia przeglądarki na ekranie widoczny był obraz działania
platformy.
Odwołujący argumentował, że poinformował zamawiającego oraz dostawcę platformy
o braku o
trzymania informacji potwierdzającej otrzymanie oferty. W celu uprzedzenia
ewentualnych zarzutów wobec siebie dotyczących stosowanych rozwiązań technicznych,
o
dwołujący poinformował, że przez cały okres działania na platformie do portu USB jego
stacji, pod
łączone i wykorzystywane do składania kwalifikowanych podpisów było urządzenie
Certum zestaw Mini. Odwołujący oświadczył także, że korzystał z przeglądarki Google
Chrome (oficjalna wersja 78.0.3904.97 64-
bitowa z zainstalowaną konsolą Szafir SDK).
Odwołujący wywiódł, że jego zespół IT zweryfikował działanie sieci i ruch pakietów z
zal
ogowanego komputera do platformy zakupowej Marketplanet OnePlace i nie stwierdził
żadnego problemu w komunikacji i działaniu.
Odwołujący wskazał, że w oparciu o otrzymaną informację telefoniczną pod numerem
kontaktowym platformy zakupowej Marketplanet OnePlace jego
oferta nie została złożona.
Mailowa odpowiedź na zgłoszenie odwołującego (załącznik nr 5) oraz postanowienia §3 pkt
2 Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace (z
ałącznik nr 6), po weryfikacji działania
sieci w i od o
dwołującego w kierunku platformy sugerują, że problem może leżeć po stronie
oprogramowania i/lub serwerów i/lub łącza internetowego platformowy zakupowej
Marketplanet OnePlace.
Odwołujący oświadczył, że nie miał wpływu na poprawność
działania platformy zakupowej Marketplanet OnePlace w omawianym okresie składania
oferty w p
ostępowaniu. Nie byt także w stanie w oparciu o wybrane i udostępnione przez
z
amawiającego narzędzia (platforma) zweryfikować poprawności jej działania (jakości
połączenia, poprawności działania narzędzia do składania ofert).
Zdaniem odwołującego zabezpieczone dowody w postaci zrzutów ekranu,
potwierdzają umieszczenie plików na platformie Marketplanet OnePlace oraz podjęcie
czynności złożenia oferty przed terminem składania ofert. Argumentował, że w konsekwencji
na skutek działań i zaniechań zamawiającego uniemożliwiono mu złożenie oferty.
Odwołujący podniósł, że w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji podjął szereg działań
w wyniku kt
órych ustalił między innymi, że zgodnie z § 4 pkt. 5 lit. b) Regulaminu platforma
zakupowa Marketplanet OnePlace nie obsługuje przeglądarki Chrome i innych nie
wymienionych w Regulaminie, tj.:

„5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych w celu korzystania z Marketplanet
Oneplace oraz platform powiązanych z Marketplanet OnePlace pod kątem składania ofert i
brania udziału w aukcjach elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
(...) b) Przeglądarka MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez
producenta oraz zainstalowana Java w wersji 1.8.0_144 lub nowszej, pozwalające na
przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie.
Konieczne jest dodanie adresu witryny Platformy Zakupowe
j do wyjątków (exception site list)
w Javie, co wymaga uprawnień administracyjnych na komputerze. ”

Zdaniem odwołującego jest więcej niż prawdopodobne, że skorzystanie przez niego z
przeglądarki Chrome podczas korzystania z platformy zakupowej, dopuszczone przez
z
amawiającego w świetle postanowienia pkt. 4.10. lit. c) SIWZ, spowodowały techniczną
niemożliwość finalnego odczytania złożonej oferty. Podnosił, iż stosownie do pkt. 4.7. SIWZ
wybór ikony ZŁÓŻ OFERTĘ/WNIOSEK oznaczało złożenie oferty/wniosku - zgodnie z
przepisami ustawy Pzp. Odwołujący wywiódł, że choć postępując zgodnie z postanowieniami
SIWZ miał prawo oczekiwać skutku w postaci złożenia oferty, zamawiający odmówił
potwierdzenia jej złożenia i podczas publicznego otwarcia nie wskazał go jako podmiotu
składającego ofertę w postępowaniu. Zdaniem odwołującego tym samym w postępowaniu
naruszono zasadę uczciwej konkurencji, jak także zasady przejrzystości i proporcjonalności
ze względu na niezapewnienie mu możliwości złożenia oferty w wyznaczonym terminie,
pomimo zastosowania się przezeń do postanowień SIWZ.
Odwołujący wskazał, że jego pełnomocnik w dniu 18 listopada 2019 r. poinformował
z
amawiającego o jego niezgodnej z przepisami ustawy czynności w postępowaniu (załącznik
nr 7), lecz do dnia wniesien
ia odwołania zamawiający nie zdecydował się na uwzględnienie
żądań przedstawionych w informacji.
Odwołujący wywiódł, że uprzedzając ewentualny zarzut zamawiającego dotyczący
obowiązku zaakceptowania przez wykonawców regulaminu platformy zakupowej
Marketpla
net OnePlace, zwraca szczególną uwagę na fakt, iż wiążące są dla niego przede
wszystkim postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Obowiązek
prawidłowego sporządzenia dokumentów postępowania, w tym przewidujących stosowanie
odpowiednich środków technicznych przez wykonawców, spoczywa na zamawiającym.
Zdaniem odwołującego wykonawca, który dysponował odpowiednim sprzętem, nie może
zatem ponosić negatywnych skutków błędnego sporządzenia postanowień SIWZ przez
z
amawiającego i ich ewentualnych sprzeczności z postanowieniami regulaminu.
Odwołujący podkreślił, że do momentu otwarcia ofert wykonawca mógł działać w
przekonaniu, że możliwe jest złożenie oferty za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej
„w tym: Chrome”.

Odwołujący argumentował, że to zamawiający odpowiada za zapewnienie, aby
wykorzystywane przez niego narzędzie informatyczne umożliwiało wykonawcom wykonanie
wszelkich czynności, jakie są niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek
zapewnienia powyższego jest więc czynnością zamawiającego związaną zarówno z
przygotowaniem, jak i prowadzeniem postępowania, a uchybienie temu obowiązkowi,
stanowi zaniechanie zamawiającego, od którego wykonawca może złożyć odwołanie. Należy
zauważyć, że odpowiedzialność zamawiającego za przygotowanie i prowadzenie
postępowania, w tym za zapewnienie wykonawcom dostępu do zamówienia, nie musi być
oparta na zasadzie winy. Czynność lub zaniechanie zamawiającego, od których przysługuje
odwołanie, nie musi zatem wynikać z winy zamawiającego.
Odwołujący stwierdzał, że nawet jeśli wadliwe działanie narzędzia informatycznego,
za pomocą którego prowadzone jest postępowanie, nie jest zawinione przez zamawiającego,
to powoduje, że dochodzi do uchybienia przez zamawiającego obowiązkowi, o którym mowa
w art. 10 b u
stawy Pzp i może wpływać na kolejne czynności lub zaniechania
zamawiającego w postępowaniu. Zamawiający nie może zatem ignorować sposobu
funkcjonowania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest
postępowanie, jak też nie może ignorować skutków tego działania i ich wpływu na
przygotowanie i prowadzenie postępowania. W szczególności zamawiający nie może
ignorować wpływu działania narzędzia informatycznego na zachowanie zasad, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Zdaniem odwołującego uchybienie naczelnym zasadom postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (tj. brak przeprowadzenia
postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości)
wpisuje się w dyspozycję przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i skutkuje koniecznością
unieważnienia postępowania. Publiczne otwarcie ofert jest bowiem czynnością faktyczną,
jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji
oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, która wywiera
istotny wpływ na umowę.
Odnosząc się do kwestii ciężaru dowodu, odwołujący wskazał, iż nie jest operatorem
platformy zakupowej Marketplanet OnePlace. Nie dysponuje zatem szczegółowymi
informacjami na temat sposobu jej działania, ani logami dotyczącymi wystąpienia problemów
technicznych.
Wywiódł, że ze względu na przytoczone wyżej okoliczności oraz wynikający z
ustawy krótki termin na wniesienie odwołania, nie jest w stanie w pełni udokumentować
procesu technicznego, który miał miejsce przy składaniu oferty. Jednakże zebrany przez
niego
materiał dowodowy (postanowienia SIWZ oraz załączniki do niniejszego odwołania)
pozwala ustalić, iż nie ponosi on winy za niesprawność platformy skutkującą niemożnością

złożenia oferty. Odwołujący wskazał także, że choć ciężar dowodu w postępowaniu
odwoławczym co do zasady spoczywa na odwołującym, to jednak ze względu na
przytocz
one wyżej realia sprawy, w zupełności wystarczające dla uwzględnienia odwołania
jest uprawdopodobnienie zaistnienia okoliczności wskazanych wyżej.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania.
W odpowiedzi i w trakcie rozprawy p
rzedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego
stanowiska.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego
zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Politraffic
sp. z o.o. w Warszawie, Biuro
Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe C. & K. sp. j. w
Poznaniu oraz R. B.
prowadzący w Warszawie działalność gospodarczą pod nazwą R. B.
NOWX22. Wni
eśli o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska.

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), informację z otwarcia ofert, korespondencję mailową
prowadzoną przez odwołującego z zamawiającym i z przedstawicielem platformy
Marketplanet, korespondencję mailową prowadzoną przez zamawiającego z
p
rzedstawicielem platformy Marketplanet, informację odwołującego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego z 18 listopada 2019 r., regulamin
korzystania z platformy Marketplanet OnePlace,
jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia, dokumenty i stanowiska złożone przez strony i uczestnika
postępowania w trakcie posiedzenia i rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i
zważyła, co następuje:

W pierwszej
kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz
został uiszczony od niego wpis.
N
ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na
podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania
określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego
zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Pzp.

Ustalono, że w postanowieniach SIWZ zamawiający wskazał m.in., co następuje.
4.
Sposób i forma komunikacji w postępowaniu, minimalne wymagania sprzętowe.
4.1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej
(dalej:
„Platforma”)
pod
adresem:
https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HO
VER=currentNotice
List i pod nazwą postępowania „Świadczenie usług doradczych o
charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy,
wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat.
4.2.

4.3.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.
bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się,
akceptuje
Regulamin
zamieszczony
na
stronie
internetowej:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z Platformy
wynikające z Instrukcji wskazanych w punkcie 4.7 i z niniejszej SIWZ, a także uznaje je
za wiążące.
4.4.
Oferta (Formularz ofertowy) oraz oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia mogą być podpisane na Platformie, a pozostałe dokumenty
poza Platformą np. przy użyciu aplikacji Szafir.
4.5.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych, dokumentów i
oświadczeń: doc, .docx .pdf .xml, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.6.
W celu wejścia na Platformę umożliwiającą m.in. zapoznanie się z treścią SIWZ czy
złożenie oferty, wymagane jest uprzednie zalogowanie. Wykonawcy, którzy nie założyli
jeszcze konta, zobligowani są do uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji
wskazane

Instrukcji
Oneplace
dostępnej
pod
adresem:
https://gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=public
FilesList&clientName=gitd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
Zamawiający zwraca uwagę, iż proces akceptacji w przypadku poprawnie
wprowadzonych danych we wniosku rejestracyjnym trwa do 24 godzin w dni robocze, a
jeżeli wniosek zawiera niepełne lub błędne dane, może zostać odrzucony co może
skutkować koniecznością ponownego złożenia wniosku.
4.7.
Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania
zawarte są w Instrukcji użytkownika (wykonawcy). Instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=public
FilesList&clientName=gitd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
Pow
yższa Instrukcja zawiera informacje dotyczące m.in.:
• zapoznania się z dokumentami zamówienia — ogłoszenie i SIWZ - pkt 15
• zadawania pytań Zamawiającemu - pkt 16


• JEDZ oraz sposobu jego wypełniania - pkt 17
• przygotowania/uzupełniania oferty przed otwarciem ofert - pkt 18-19
• załączania dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - pkt 19.3
• wycofania oferty
- pkt 20
• modyfikacji oferty- pkt 21
Uwaga! Wykonawca po raz pierwszy uczestniczący w postępowaniu/składający ofertę
musi odpowiednio w
cześniej dokonać rejestracji/rozpocząć proces składania i
podpisywania oferty uwzględniając czas na rejestrację i jej weryfikację, proces złożenia
oferty w tym konieczności ewentualnego uzyskania pomocy technicznej.
Ważne — oferta zapisana na Platformie nie oznacza, że została ona złożona. Zapisanie
oferty daje użytkownikowi czas, na wprowadzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień,
dołączenie dodatkowych załączników. Wybór ikony ZŁÓŻ OFERTĘ / WNIOSEK
oznacza złożenie oferty / wniosku — zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
4.8.

4.9.
Zamawiający, zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia
i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: jako „Rozporządzenie”) określa
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: XMLsig, XAdES,
PAdES. Zamawiający zaleca stosowanie formatów XAdES ,lub XMLsig.
4.10. Zamawia
jący, zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj. :
a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56
KB/s,
b) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym
Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z
obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8
przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z
systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 1 1 z
obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit,
c)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w tym: Chrome; Mozilla Firefox,
d)
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej
przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
4.11.
Zamawiający, zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach dopuszczalnych
Rozporządzeniem w szczególności: doc, .docx .pdf .xml.


4.12.
Zamawiający, zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
a)
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po
lewej stronie dokumentu w kolum
nie "Data przesłania".
b)
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie
jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu
przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
5. Opis sposobu przygotowania ofert.
5.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HO
VER=currentNoticeList.
5.2.
Ofer
ta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.3.
Szczegółowy sposób złożenia oferty określony jest w punkcie 18 Instrukcji
użytkownika zwanej również Instrukcją Wykonawcy, udostępnioną na stronie
internetowej wskazanej w pkt 4.7 części 1 siwz.
5.4.

5.5.
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.O,) wraz z
formularzem cenowym (Formularz OF. 1.) i wykazem doświadczenia osób
skiero
wanych do realizacji zamówienia (Formularz OF.2.), oraz dokumenty
wymienione w Warunkach szczególnych siwz.


§ 4 ust. 5 regulaminu platformy zakupowej Marketplanet OnePlace, stanowi:
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych w celu korzystania z Marketplanet
OnePlace oraz platform powiązanych z Marketplanet OnePlace pod kątem składania ofert i
brania udziału w aukcjach elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
a) …
b) Przeglądarka MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta oraz
zainstalowana Java w wersji 1.8.0_144 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez
użytkownika seryjnych plików cookie oraz obsługujące szyfrowanie. (…)


Z postanowień pkt 11 instrukcji użytkownika (wykonawcy), o której mowa w pkt 4.3. i
4.7 SIWZ,
wynikało, że:

Przy składaniu oferty przez Platformę automatycznie uruchamia się aplikacja z
podpisem oraz zostaje wygenerowany dokument z ofertą. Przy zatwierdzeniu następuje
podpisanie.
W przypadku przeglądarki Google Chrome, Opera i Firefox (od wersji 52) wymagana
jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej
aplikacji Szafir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.
Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikac
ji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę. Jeżeli rozszerzenie oraz aplikacja zostały prawidłowo
zainstalowane i mimo to nadal podczas pracy z podpisem występują problemy, należy
sprawdzić czy w przeglądarce włączone jest rozszerzenie Szafir SDK oraz czy na
komputerze zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe Java JRE.
Środowisko Java JRE można pobrać i zainstalować z lokalizacji Java JRE”.


Ustalono
także, że termin składania ofert upływał 12 listopada 2019 r. g.13.00 (termin
ustalony w wyniku modyfikacji SIWZ z 5.11.2019 r.).
Jak wynika z informacji z otwarcia ofert, jaką zamawiający zamieścił na swej stronie
internetowej, do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez
przystępującego.
Ustalono, że odwołujący w dniu 12.11.2019 r. począwszy od g. 12.35 do ok. g. 12.55
zamiesz
czał na platformie Marketplanet OnePlace pliki stanowiące ofertę. Następnie o g.
12.56 kliknął przycisk „złóż ofertę”. Aplikacja zatrzymała się i nie doszło do wyświetlenia
kontrolki podpisu elektronicznego
Szafir (okoliczność niesporna).

Ustalono, że 12 listopada 2019 r. o g. 13.59 odwołujący przesłał do zamawiającego i
do operatora platformy Marketplanet OnePlace korespondencję mailową o treści:
Informuje, że nie otrzymaliśmy do tej pory informacji z systemu o złożeniu przez Deloitte
oferty w tytułowym postępowaniu. Status oferty jest dla nas nieznany i nie rozumiemy
dlaczego system nie przesłał nam potwierdzenia pomimo załączenia plików.


Ustalono, że 12 listopada 2019 r. o g. 15.23 zespół wsparcia platformy przesłał do
odwołującego odpowiedź, w której wskazał:
C
zas w którym oferta zostanie podpisana po kliknięciu "Złóż ofertę" może trwać
dłuższą chwilę, ponieważ kontrolka do podpisu musi pobrać odpowiednie komponenty
konieczne do poprawnego złożenia podpisu elektronicznego. Podczas tej akcji system
sprawdza poprawne skojarzenie z przeglądarką, a także certyfikatem, który Państwo
posiadają. Na czynnik trwania procesu mogą też wpływać szczegóły takie jak: szybkość
łącza internetowego.


Sugerujemy, aby składanie ofert odbywało się dzień przed końcem terminu, w celu
uniknięcia komplikacji, które mogą wystąpić podczas procesu. W związku z powyższymi
wyjaśnieniami, mogli Państwo odnotować problemy ze złożeniem oferty 3 minuty przed
końcem terminu składania ofert i dlatego też nie otrzymali Państwo informacji o złożeniu
oferty, ponieważ nie dokończył się proces jej składania.

Ustalono także, że zamawiający w dniu 12 listopada 2019 r. o g. 14.39 skierował do
operat
ora platformy zapytanie o treści: W związku z informacją uzyskaną od Wykonawcy
Deloitte Advisory Sp. z o.o. Sp. k. (e-
mail poniżej) o braku potwierdzenia złożenia oferty,
zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, dlaczego Wykonawcy nie udało się
złożyć oferty, tj. jakich nie dokonał czynności.

Ustalono, że w odpowiedzi na powyższe pytanie zamawiający w dniu 12 listopada
2019 r. g. 15.10 otrzymał odpowiedź od p. P. J. z zespołu wsparcia Zamawiający o treści:
Firma Deloitte Advisory
Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu BDG.ZPB.230.19.2019 z konta
użytkownika przetargi_konsulting2@deloitte.com stworzyła robocza wersję oferty (status
zapisana po wybraniu przycisku wygeneruj raport po stronie wykonawcy). Po dodaniu
załączników oraz wypełnieniu formularza na platformie oferta nie została podpisana
kwalifikowanym popisem elektronicznym. Wykon
awca kontaktował się z nami niecałe 3
minuty przed zakończeniem postępowania, problem z jakim spotkał się dostawca był
spowodowany najprawdopodobniej bra
kiem komponentów systemowych koniecznych do
składania podpisów elektronicznych w przeglądarce. Ze względu na bardzo późny kontakt
składającego ofertę nasz konsultant nie był w stanie zweryfikować konfiguracji komputera
dostawcy przed zakończeniem postępowania.

Ustalono także, że 18 listopada 2019 r. odwołujący skierował do zamawiającego
pismo zatytułowane „informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego”. W piśmie tym oświadczył m.in., że:
Zgodnie ze zweryfikowanymi logami, pozyskanymi o
d działu IT Deloitte, od ok.
godziny 12:35 Informujący był zalogowany jako dostawca na posiadane i działające konto do
platformy Marketplanet OnePlace.
Od godziny 12:35 do ok godziny 12:55 Informujący zamieszczał i zapisywał na
platformie Marketplanet OnePlace, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pliki stanowiące ofertę Deloitte. Łącznie pliki Deloitte zajmowały 15 MB.
Ok. godziny 12:55 Informujący potwierdził złożenie oferty poprzez zaakceptowanie
regulaminu i wybranie przycisku „Złóż ofertę/wniosek”.
Od momentu wybrania przycisku do momentu zamknięcia przeglądarki, które
nastąpiło ok. godziny 13:25 (niemożliwość przerwania pracy przeglądarki w inny sposób) na


ekranie widoczny był obraz działania platformy, tak jak zostało to przedstawione w
Załączniku nr 1 (tajemnica przedsiębiorstwa).
Deloitte poinformował Zamawiającego oraz dostawcę platformy o braku otrzymania
informacji potwierdzającej otrzymanie oferty.
Informacje dodatkowe:
-
przez cały okres działania na platformie do portu USB stacji Informującego, było wpięte i
wykorzystywane do składania kwalifikowanych podpisów urządzenie Certum, zestaw Mini;
-
Informujący korzystał z przeglądarki Google Chrome (Wersja 78.0.3904.97 (Oficjalna
wersja) (64-
bitowa)) z zainstalowaną konsolą Szafir SDK;
-
zespół IT Deloitte zweryfikował działanie sieci i ruch pakietów z zalogowanego komputera
do platformy zakupowej Marketplanet OnePlace i nie stwierdził żadnego problemu w
komunikacji i działaniu.


W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający 19 listopada 2019 r. o g. 10.18
przesłał do zespołu wsparcia Zamawiający korespondencję mailową o treści:
W nawiązaniu do odpowiedzi na zgłoszenie z dn. 12.11.2019 r. oraz wniesionej przez
Wykonawcę Deloitte Advisory Sp. z o.o. Sp. k. informacji o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego, proszę o jednoznaczne wskazanie, czy przyczyną nie złożenia
oferty przez Wykonawcę Deloitte Advisory Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu nr
BDG.ZPB.230.19.2019 były problemy techniczne po stronie platformy Marketplanet czy też
zbyt późne podjęcie czynności złożenia oferty przez Wykonawcę. Wykonawca wskazuje w
piśmie na "uniemożliwienie" mu złożenia oferty.
Opis działania Wykonawcy zawarty w piśmie:
Zgodnie ze zweryfikowanymi logami, pozyskanymi od działu IT Deloitte, od ok. godziny
12:35 Informujący był zalogowany jako dostawca na posiadane i działające konto do
platformy Marketplanet OnePlace. Od godziny 12:35 do ok godziny 12:55 Informujący
zamieszczał i zapisywał na platformie Marketplanet OnePlace, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, pliki stanowiące ofertę Deloitte. Łącznie pliki Deloitte zajmowały
15 MB. Ok. godziny 12:55 Informujący potwierdził złożenie oferty poprzez zaakceptowanie
regulaminu i wybranie przycisku „Złóż ofertę /wniosek”.
Wykonawca
wskazuje, iż przyczyną braku możliwości złożenia przez niego oferty
mogło być nadmierne wykorzystanie łącza internetowego do serwerów Marketplanet
OnePlace lub samo działanie platformy zakupowej na dzień po dniu wolnym od pracy.
Wykonawca wskazuje na naru
szenie zasad uczciwej konkurencji ze względu na
niezapewnienie mu możliwości złożenia oferty w wyznaczonym terminie na składanie ofert.


Wykonawca wskazuje, iż przy składaniu oferty korzystał z przeglądarki Chrome.
Zamawiający w SIWZ w części dotyczącej wymagań technicznych wskazał m.in. na
możliwość zainstalowana dowolnej przeglądarki internetowej w tym: Chrome; Mozilla Firefox.

Proszę o informację, czy skorzystanie z przeglądarki Chrome mogło spowodować
brak możliwości złożenia oferty. Jednocześnie proszę o wskazanie, czy w sytuacji gdyby
wykonawca skorzystał z innej przeglądarki możliwe byłoby złożenie oferty w sytuacji, gdy
wybranie przycisku "złóż ofertę" nastąpiło 5 min przed upływem terminu na złożenie oferty.


Ustalono, że w odpowiedzi na ww. pytanie zamawiający otrzymał 20 listopada 2019 r.
o g. 13.51 korespondencję mailową od p. P. J. z zespołu wsparcia eZamawiający o treści:
Analiza logów aplikacji wykazała że użytkownik po dodaniu załączników tylko raz
próbował złożyć podpis pod ofertą (kliknięcie akcji złóż ofertę/wniosek), próba podpisania
oferty a tym samym złożenia miała miejsce 12.11.2019 12:56 z adresu IP 82.177.11.2.
Aplikacja zatrzymała się na próbie wyświetlenia kontrolki podpisu szafir. Kontrolka nie
uruchomiła się poprawnie z powodu braku zainstalowanych komponentów, koniecznych do
złożenia podpisu. Analiza wskazała również że użytkownik nigdy wcześniej nie składał
podpisu przez platformę e-zamawiający. Wykonawca nie dokonał również operacji "sprawdź
podpis" która weryfikuje czy wszystkie komponenty potrzebne do złożenia podpisu są
zainstalowane. W podanym terminie nie otrzymaliśmy zgłoszeń od innych wykonawców o
problemach z podpisem, aplikacja e-
zamawiający działała poprawnie. Platforma działa na
wszystkich przeglądarkach wymienionych w Państwa SIWZ, zmiana przeglądarki nie
umożliwiłaby złożenia ofert 5 minut przed kocem terminu składania ofert ponieważ każda
przeglądarka musi mieć zainstalowane komponenty kontrolki podpisu szafir. Samo
zainstalowanie komponentów może trwać kilka minut w zależności od szybkości łącza
internetowego.

Ustalono także, że 29 listopada 2019 r. przystępujący otrzymał od p. M. S. z platformy
e
Zamawiający korespondencję mailową o treści:
1.
Przeglądarka Chrome jest jedną z dedykowanych przeglądarek do obsługi podpisu
elektronicznego
przy
użyciu
komponentu
Szafir
na
platformie
https:gitd.ezamawiajacy.pl. Użycie przeglądarki Chrome jest rekomendowane od wersji
52. Dokładne informacje odnośnie składania oferty z użyciem podpisu elektronicznego
na
wybranych
przeglądarkach

dostępne
na
stronie
internetowej
https://gitd.ezamawiajacy.pl w sekcji „regulacje i procedury procesu zakupowego”,
gdzie
udostępniona jest instrukcja zawierająca wszelkie informacje w powyższym
temacie (instrukcja dla wykonawcy str. 10-11).


2.
W dniach od 11.11.2019 r. do 12.11.2019 g. 13.00 nie odnotowano żadnych
nieprawidłowości związanych z działaniem systemu Marketplanet OnePlace lub
ograniczeniem jego dostępności.
3.
W dniach od 11.11.2019 do 12.11.2019 g. 13.00 nie odnotowano
żadnych
nieprawidłowości związanych z działaniem platformy GITD lub ograniczeniem jego
dostępności.
Nie istnieją przeciwwskazania do użycia przeglądarki Chrome w celu złożenia oferty z
użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy
https://gitd.ezamawiajacy.pl. Dodatkowo w celu weryfikacji poprawnego przygotowania
stanowiska roboczego użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności
„sprawdź
podpis”,
która
jest
dostępna
na
stronie
https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-
podpis oraz bezpośrednio na platformie
GITD na zakładce „oferta” w każdym postępowaniu, w którym wykorzystywane jest
podpisywanie elektronicznego formularza ofertowego.


Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.

Art. 10 b ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia
wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne
oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu,
przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły
ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320),
stanowi, że Użycie środków komunikacji elektronicznej
służących do przekazywania dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 1 i 2,
wymaga udostępnienia przez zamawiającego zainteresowanym wykonawcom informacji na
temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu przekazania danych.


Nie zostało udowodnione, że skorzystanie przez odwołującego przy próbie składania
oferty z przeglądarki Chrome spowodowało techniczną niemożliwość finalnego odczytania
złożonej przez niego oferty.
Rz
eczywiście rację ma odwołujący, że zamawiający w postanowieniach pkt 4.10
SIWZ dopuścił możliwość pracy na m.in. przeglądarce Chrome. Zostało także wykazane
przez odwołującego, że w § 4 pkt 5 lit. b regulaminu platformy zakupowej Marketplanet
OnePlace, znajduje
się postanowienie w którym wskazano na wymagania techniczne
urządzeń w celu korzystania z Marketplanet OnePlace oraz platform powiązanych z
Marketplanet OneP
lace pod kątem składania ofert i brania udziału w aukcjach
elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W pkt b
wskazano m.in. przegl
ądarkę MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez
producenta oraz zainstalowan
ą Java w wersji 1.8.0_144 lub nowszej, pozwalające na
przyjmow
anie przez użytkownika seryjnych plików cookie oraz obsługujące szyfrowanie.
Odwołujący w oparciu o powyższe wywiódł, że niepowodzenie w złożeniu przez niego
oferty wynikało z faktu, że wykorzystał on, wg swego oświadczenia, przeglądarkę Google
Chrome wersja 78.0.3904.97 64-
bitowa, niewymienioną w regulaminie platformy.
Izba stwierdziła, że niewymienienie przeglądarki Google Chrome w § 4 pkt 5 lit. b
regulaminu platformy nie oznaczało jednak, że nie można było złożyć oferty przy
wykorzystaniu tej
przeglądarki. Dostrzeżenia wymagało, że zamawiający w pkt 4.3. SIWZ
odesłał bowiem do dwóch dokumentów, regulaminu, w którym rzeczywiście znajdowało się
ww. postanowi
enie, ale także do „instrukcji użytkownika (wykonawcy)”. Co więcej,
wykonawca przystępujący do postępowania z obu dokumentami musiał się zapoznać i uznać
je
za wiążące w świetle postanowienia pkt 4.3. SIWZ. W tym drugim zaś dokumencie, w pkt
11. 2 s. 10, jednoznacznie wskazano
na możliwość użycia różnych przeglądarek, w tym min.
m.in. Google Chrome, Opera i Firefox (od wersji 52).
Na okoliczno
ść, że platforma Marketplanet OnePlace współpracuje z przeglądarką
Google Chrome wskazywa
ł także dowód w postaci oświadczenia przedstawiciela platformy
Marketplanet OnePlace P. J.
. Oświadczył on w korespondencji mailowej z 20 listopada 2019
r.
, że platforma działa na wszystkich przeglądarkach wymienionych przez zamawiającego w
SIWZ.
Na powyższe wskazywało także oświadczenie przedstawicielki platformy Markeplanet
OnePlace pani M. S. z 29 listopada 2019 r.
złożone na rozprawie przez przystępującego.
Oświadczyła ona wyraźnie, że nie istnieją przeciwwskazania do użycia przeglądarki Chrome
w celu złożenia oferty z użyciem certyfikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem
platformy.
Oświadczyła nawet, że przeglądarka Chrome jest jedną z dedykowanych
przeg
lądarek do obsługi podpisu elektronicznego przy użyciu komponentu Szafir na
platformie i
że użycie tej przeglądarki jest rekomendowane od wersji 52.

Na okoliczność, że platforma Marketplanet OnePlace współpracuje z przeglądarką
Google C
hrome wskazywał także kolejny dowód złożony przez przystępującego w trakcie
rozprawy.
Złożył on zrzuty ekranu z procedury „złóż ofertę”, jakie wygenerował podczas
procesu sk
ładania przez siebie oferty zamawiającemu w postępowaniu na naprawy i
legalizacje stacjonarnych
urządzeń typu MULTARADAR – CD 168 szt., Traffistar SR 520 –
12 szt. i obudów wraz z konstrukcją wsporczą
. Ze zrzutów ekranu wynikało, że przystępujący
celem złożenia oferty w tym postępowaniu wykorzystał przeglądarkę Google Chrome.
W tej sytuacji za chybiony na
leżało uznać zarzut odwołującego, że dopuszczenie
przez zamawia
jącego w postanowieniu pkt 4.10 c) SIWZ wykorzystania przeglądarki Google
C
hrome doprowadziło do niemożności złożenia oferty przez odwołującego. Wbrew bowiem
zarzutom odwołania zamawiający nie popełnił błędu wskazując w SIWZ na dopuszczalność
użycia tej przeglądarki.

W dalszej
kolejności odwołujący zarzucił, że niemożność złożenia przez niego oferty
wynikała z problemów leżących po stronie oprogramowania i/lub serwerów i /lub łącza
internetowego platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
Izba stwierdziła, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dowody
zaoferowane przez
odwołującego, nie pozwalały na ustalenie tych faktów.
Nie ule
gało wątpliwości, że ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na odwołującym
zgodnie z art. 6 KC w zw. z art. 14 ustawy Pzp
, jako na stronie, która z faktu tego wywodziła
skutek prawny.
Stwierdzono, że odwołujący nie zaoferował Izbie żadnego dowodu, który wprost
odnosiłby się do problemów po stronie oprogramowania i/lub serwerów i /lub łącza
internetowego platformy zakupowej Marketplanet OnePlace. Zamiast
tego odwołujący podjął
decyzję procesową, że będzie próbował wykazywać, iż niezłożenie oferty nie wynikało z
przyczyn le
żących po jego stronie. Przyjęcie takiej strategii dowodowej co do zasady mogło
doprowadzić do ustalenia, że problem leżał po stronie platformy, jednak w tej sytuacji
od
wołujący powinien udowodnić złożonymi przez siebie dowodami, że z pewnością problem
nie leżał po jego stronie, czego jednak nie uczynił.
Nie było sporne między stronami, że termin składania ofert w postępowaniu upływał w
dniu
12.11.2019 r. o g. 13.00. Nie było też sporne, że odwołujący w dniu 12.11.2019 r.
począwszy od g. 12.35 do ok. g. 12.55 zamieszczał na platformie Marketplanet OnePlace
pliki stanowiące ofertę. Następnie o g. 12.56 kliknął przycisk „złóż ofertę”. Nie było też
sporne
między stronami, że aplikacja zatrzymała się i nie doszło do wyświetlenia kontrolki
podpisu elektronicznego Szafir.
W tej sytuacji odwołujący powołując się na postanowienie pkt 4.7 SIWZ z którego
wynikało, że kliknięcie funkcji „złóż ofertę” jest równoznaczne ze złożeniem oferty, twierdził,

że doszło do złożenia oferty na gruncie ustawy Pzp. Wywiódł też, że tym samym dopełnił już
wszystkich czynności wymaganych w SIWZ i w przepisach prawa i że za niepowodzenie w
złożeniu oferty odpowiada operator platformy.
Stanowisko
odwołującego jest niezasadne. Po pierwsze operator platformy złożył
wyraźne oświadczenia w korespondencji mailowej z 12.11.2019 r., że platforma działała
poprawnie, a operator nie otrzymał żadnych zgłoszeń od innych wykonawców o problemach
z podpisem elektronicznym. Na
powyższe wskazywało także oświadczenie operatora
platformy z 29.11.
2019 r. złożone przez przystępującego w trakcie rozprawy. W
o
świadczeniu tym stwierdzono, że w dniach od 11.11.2019 r. do 12.11.2019 g. 13.00 nie
odnotowano
żadnych nieprawidłowości związanych z działaniem platformy GITD lub
ograniczeniem jej dostępności.
Bezzasadne jest twierdzenie
odwołującego, że załadowanie przez niego plików na
platformę i kliknięcie ikony „złóż ofertę” z pewnością oznaczało prawidłowe złożenie oferty.
Jak wynikało z pkt 11.2 instrukcji, która zgodnie z pkt 4.3. SIWZ była wiążąca dla
wykonawców, warunkiem poprawnego przesłania oferty po wciśnięciu klawisza „złóż ofertę”
było uprzednie, odpowiednie skonfigurowanie komputera wykonawcy. Z postanowień pkt 11
instrukcji wynik
ało bowiem, że:
Przy składaniu oferty przez Platformę automatycznie uruchamia się aplikacja z
podpisem oraz zostaje w
ygenerowany dokument z ofertą. Przy zatwierdzeniu następuje
podpisanie.
W przypadku przeglądarki Google Chrome, Opera i Firefox (od wersji 52) wymagana
jest instalacja dedykowanego rozszerzenia Podpis elektroniczny Szafir SDK oraz dodatkowej
aplikacji Szaf
ir Host udostępniającej funkcje podpisu elektronicznego.
Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę. Jeżeli rozszerzenie oraz aplikacja zostały prawidłowo
zainstalowane i mimo to nadal podczas pr
acy z podpisem występują problemy, należy
sprawdzić czy w przeglądarce włączone jest rozszerzenie Szafir SDK oraz czy na
komputerze zainstalowane jest środowisko uruchomieniowe Java JRE.
Środowisko Java JRE można pobrać i zainstalować z lokalizacji Java JRE”.


Odwołujący nie wykazał, aby prawidłowo skonfigurował swój komputer, przy użyciu
którego składał ofertę, w sposób zgodny z ww. wymogami. Z materiału dowodowego
zgromadzonego w sprawie
wynikało, że po kliknięciu przez odwołującego przycisku „złóż
ofertę” w dniu 12.11.2019 r. o g. 12.56 aplikacja zatrzymała się na próbie wyświetlenia
kontrolki podpisu elektronicznego Szafir. Kontrolka ta nie
uruchomiła się z powodu braku
zainstalowanych komponent
ów koniecznych do złożenia podpisu. Powyższe wynikało
jednoznacznie
z oświadczenia pana P. J. z zespołu wsparcia platformy Marketplanet

OnePlace z 20.11.2019 r.
Oświadczenie to zostało sporządzone po analizie logów aplikacji
co wynikało z treści maila, gdyż ujawniono tam takie szczegółowe dane jak adres IP z
którego składano ofertę, czas składania.
Izba stwierdziła, że złożone przez zamawiającego zrzuty ekranów oraz oświadczenie
pełnomocników odwołującego będących, według oświadczenia jego administratorami, są
niewystarczające celem udowodnienia prawidłowej, zgodnej z instrukcją konfiguracji
komputera,
z którego składano ofertę według stanu istniejącego w dniu 12 listopada 2019 r.
Nie ma
żadnej pewności, że złożone zrzuty pochodziły z komputera, z którego
próbowano złożyć ofertę. Ponadto nie można na ich podstawie ocenić prawidłowości całej
konfiguracji wymaganej w pkt 11.2 instrukcji
, w tym również w aspektach niewynikających ze
zrzutów. Wreszcie nie wiadomo, czy konfiguracja ta istniała w dniu 12.11.2019 r. o g.12.56.
Wzięto pod uwagę, że odwołujący nie przeprowadził fakultatywnej procedury
weryfikacji podpisu elektronicznego na platformie. Zgodnie ze zrzutami z ekranu funkcji
„sprawdź podpis” złożonymi przez przystępującego, procedura ta umożliwiłaby sprawdzenie
systemu operacy
jnego, przeglądarki, dodatku do przeglądarki, oprogramowania Java,
aplikacji Szafir Host, inicjalizacji i startu komponentu Szafir.
Tymczasem odwołujący
przygotowując się do składania oferty nie przeprowadził takiej procedury, co wynikało z
oświadczenia przedstawiciela platformy Marketplanet OnePlace i nie było sporne między
stronami.
W tym kontekście powoływanie się na udaną próbę złożenia oferty na platformie
Marketplanet OnePlace w dniu 26 marca 2019 r., tj. ponad 7
miesięcy wcześniej, nie mogło
odnieść skutku. Nie wiadomo, czy komponenty sprzętowe i oprogramowaniowe, jakich użyto
26 marca 2019 r.
były takie same, jak 12.11.2019 r. o g. 12.56, to jest w chwili próby złożenia
oferty w tym postępowaniu. Takiego dowodu Izbie nie złożono. To, że w marcu procedura się
powiodła wskutek prawidłowej konfiguracji na jakimś, bliżej niesprecyzowanym komputerze,
nie
świadczyło jeszcze, że konfiguracja ta pozostała prawidłowa.
Reasumując stwierdzono, że odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu, w oparciu
o który Izba mogłaby ustalić, że niezłożenie przez niego oferty jest wynikiem błędów po
stronie platformy Marketplanet OnePlace, a
to powinien udowodnić w sporze.
Kierując się powyższymi rozważaniami, zarzuty przedstawione w odwołaniu uznano
za bezzasadne.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w
pkt 2
sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a zatem

było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 2006/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym
(pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać
wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
. Z ww.
przepisu wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie jedynie
kwalifikowanego naruszenia ustawy Pzp, a mianowicie tak
iego, które wywiera lub może
wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. W analizowanej nie stwierdzono żadnego
naruszenia przepisów ustawy Pzp, co musiało skutkować oddaleniem odwołania.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1
sentencji.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Jak wskazuje się w
piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów postępowania odwoławczego
stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, że „obowiązuje w nim,
analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według
której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę „przegrywającą” sprawę (por. art.
98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, w:
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.

W analizowanej sprawie odwołanie podlegało oddaleniu w całości. Kosztami
postępowania odwoławczego obciążono zatem w całości odwołującego. Na koszty
postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości
15
.000 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł, ustalone na
podstawie rachunku złożonego do akt sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepisy
§ 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………….…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie