eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2122/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-11-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2122/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2019 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 października 2019 r. przez wykonawcę
Inbud Control Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych Spółka Cywilna W. P. i W. D.
z siedzibą w Białej Podlaskiej
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd
Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

przy udziale wykonawcy
Investcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Białej Podlaskiej
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Inbud Control Kontrola i Obsługa
Inwestycji Budowlanych Spółka Cywilna W. P. i W. D. z siedzibą
w Białej Podlaskiej
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
7 500
zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
wykonawcę Inbud Control Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych Spółka
Cywilna W. P. i W. D.
z siedzibą w Białej Podlaskiej
tytułem wpisu
od odwołania.
Stosownie do art.
198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………………………


Sygn. akt KIO 2122/19
U z a s a d n i e n i e

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 – 2020 r.
w podziale na trzy części. Postępowanie
prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 25 września 2019 r. pod numerem 601715-N-2019.
W dniu 21 października 2019 r. wykonawca Inbud Control Kontrola i Obsługa Inwestycji
Budowlanych Spółka Cywilna W. P. i W. D. z siedzibą w Białej Podlaskiej, dalej „Odwołujący”,
wniósł odwołanie w zakresie części I, II oraz III, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art.
90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez nieprawidłową ocenę
złożonych wyjaśnień i odrzucenie oferty Odwołującego, mimo że wyjaśnienia Odwołującego
potwierdzają, że cena jego oferty jest ceną realną, a w konsekwencji nie zawiera rażąco niskiej
ceny
w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2.
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania do wyjaśnień Odwołującego
w zakresie skalkulowania w
cenie oferty konkretnych kosztów, które wzbudzały wątpliwości
Zamawiającego, a skierowanie jedynie wezwania ogólnego i nieskonkretyzowanego, co nie
pozwoliło Odwołującemu na odniesienie się do składników ceny, co do których Zamawiający
powziął wątpliwości;
3.
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przedstawienia Odwołującemu
szczegółowego uzasadnienia dotyczącego odrzucenia jego oferty, tj. powodów dla których
Zamawiający uznał, że cena oferty Odwołującego jest ceną nierealną, a w konsekwencji
zaw
iera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym dlaczego
Zamawiający nie dał wiary wysokości składników cenotwórczych, które Odwołujący wskazał
w wyjaśnieniach z dnia 9 października 2019 r.
4.
art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie niep
rawidłowej oceny oferty Investcom
Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej w części I postępowania, w ramach kryterium oceny
ofert „doświadczenie personelu” i przyznanie tej ofercie większej liczby punktów niż wynika to
z treści ofert i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego w części II i III postępowania;

unieważnienia czynności wyboru ofert w części I, II i III postępowania; dokonania czynności
badania i oceny ofert w części I, II i III postępowania, z uwzględnieniem oferty Odwołującego,
w tym ponowne dokonanie oceny oferty Investcom Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej w
ramach kryterium oceny o
fert „doświadczenie personelu” w ramach części I postępowania;
ponownego wezwania do wyjaśnień Odwołującego w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w
zakresie składników ceny oferty Odwołującego budzących wątpliwość Zamawiającego w
ramach części II i III postępowania; dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej w części I, II i III postępowania.

W pierwszej kolejności Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, iż w wezwaniu do
wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie wskazał jakie czynniki cenotwórcze budzą jego zastrzeżenia
w cenie zaoferowanej przez Odwołującego. Nie pozwoliło to Odwołującemu na odniesienie się
do oczekiwanych przez Zamawiającego elementów ceny. Odwołujący samodzielnie wskazał
najważniejsze elementy warunków realizacji zamówienia, które wpływają na wysokość ceny.
W jego ocenie odniósł się do wszystkim elementów przedmiotu zamówienia wyjaśniając, iż
zaoferowana cena jest realna, a ponadto wskazał w jaki sposób skalkulował swoją ofertę,
uwzględniając przy tym: termin realizacji zamówienia (10 miesięcy); miesięczne
wynagrodzenia inspektora nadzoru (1.200 zł) oraz fakt, iż inspektor nadzoru będzie wykonywał
w tym samym czasie również inne zadania, (a zatem otrzymuje on zdecydowanie wyższe
wynagrodzenie w skali łącznej współpracy z Odwołującym); łączne wynagrodzenie inspektora;
przewidzenie ryzyka związanego z okolicznościami niezależnymi od Odwołującego, takimi jak
przedłużenie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznymi; uwzględnienia
dodatkowych kosztów (tzw. nieprzewidzianych); uwzględnienia oszczędności, tj. polegających
na tym, iż realizacja części III postępowania będzie powierzona osobie posiadającej wiedzę o
planowanej inwestycji, a co za tym idzie
czas przeznaczony na przygotowanie się do
wykonywania zamówienia będzie znacznie krótszy (zatem mniej kosztowny); jednego z
najbardziej cenotwórczych składników ceny, tj. posiadania przez Odwołującego własnego
laboratorium badawczego.

Ponadto, z samej treści oferty Zamawiający wiedział m.in., iż: (i) nadzór będzie
sprawował wspólnik Odwołującego, tj. P. W. (który świadczy usługi nadzoru nad innymi
zadaniami na rzecz Zamawiającego, w związku z czym ww. osoba otrzymuje łącznie
zdecydowanie wyższe wynagrodzenie niż wynagrodzenie minimalne i ze usługi te świadczy w
ramach umowy cywilnoprawej) oraz (ii) Odwołujący nie będzie korzystał ze wsparcia
podwykonawców.

Po zapoznaniu się z ofertą i wyjaśnieniami Odwołującego, Zamawiający nie zwrócił się
o uszczegółowienie przedstawionych informacji dotyczących sposobu ustalenia ceny. Przy
podejmowaniu decyzji o odrzuce
niu oferty Odwołującego, Zamawiający nie wziął pod uwagę

wielu okoliczności. Jedną z nich jest fakt, iż każdy ze wspólników Odwołującego jest
podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi inżyniera kontraktu, co istotne jednocześnie na
kilkunastu do kilkudzi
esięciu inwestycjach, zarówno dotyczących infrastruktury liniowej, jak i
infrastruktury kubaturowej (w tym również dla samego Zamawiającego). Oczywistym jest
zatem, że szereg kosztów niejako „rozkłada się” na całą działalność Odwołującego. Tak jest
też z kosztami, które Zamawiający nieprawidłowo uważa za nieskalkulowane w cenie oferty
Odwołującego. Odwołujący podnosił, że postanowienia SIWZ wskazywały na m.in. aspekty
cenotwórcze, które należało uwzględnić i Odwołujący to zrobił. Do terminu realizacji i ryzyka
ewentualnych opóźnień Odwołujący odniósł się w swoich wyjaśnieniach. Zakres prac został
skalkulowany w cenie i w
wyjaśnieniach, w tym dwa podstawowe koszty tj. wynagrodzenie
inspektora i koszt badań.

Wskazano również, że polityka jakościowa nadzorów inwestorskich Odwołującego
oparta jest na przeprowadzanych badaniach przez własne laboratorium. Bardzo rzadko zdarza
się, że podmiot sprawujący nadzór inwestorski posiada własne laboratorium. Nie posiadają ich
również pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofertę na część II i III postępowania. Wyjaśniono,
iż Odwołujący nie ponosi kosztów badań laboratoryjnych, które miały być skalkulowane przez
pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Odwołujący przytoczył umowy na
wykonywanie badań zawarte z innymi wykonawcami, podając koszt ryczałtowy miesięcznych
badań.

Podkreślał, że zgodnie z jego ofertą, osobą, która będzie pełnić funkcje inspektora
nadzoru będzie jeden ze wspólników Odwołującego, tj. P.W. Zgodnie z najlepszą wiedzą
Zamawiającego (która dotyczy wcześniejszych i aktualnie realizowanych przez Odwołującego
nad
zorów na rzecz Zamawiającego) P. W. świadczy usługi na rzecz Odwołującego w ramach
umów cywilnoprawnych, a nie umowy o pracę. Jak wskazano w piśmie z dnia 9 października
2019 r. P. W.
świadczy usługi w ramach kilku inwestycji. Wynagrodzenie P. W. (jako inspektora
nadzoru) zostało wycenione w ofercie Odwołującego, a wysokość kosztu została wskazana w
wyjaśnieniach z dnia 9 października 2019 r. W wynagrodzeniu tym odniesiono się do
wszyst
kich obowiązków inspektora, w tym minimalnej liczby pobytów na budowie. Łączne
wynagrodzenie ww. osoby znacząco przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia na
obecny rok kalendarzowy, jak i na następne lata.


Odwołujący przedstawił cenę brutto, która zgodnie z postanowieniami SIWZ jest ceną
ryczałtową.

Nie musiał kalkulować kosztów wadium oraz zabezpieczenia należytego
zabezpieczenia umowy, bowiem Zamawiający nie postawił warunków w powyższym zakresie.
Mimo iż nigdy nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek podmiot odstąpił od umowy z Odwołującym,
uwzględnił w cenie i wyjaśnieniach ryzyko poniesienia kary umownej.

Odwołujący przywoływał również inne postępowanie, gdzie Zamawiający wezwał
Odwołującego do wyjaśnień w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (stosując
identyczny wzór wezwania jak w tym postępowaniu). W odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego, Odwołujący przedstawił bardzo zbliżone wyjaśnienia, a Zamawiający nie
zakwestionował wyjaśnień Odwołującego i uznał, że spełniają one wszelkie wymogi ustawy
Pzp, a ponadto cena oferty Odwołującego nie jest rażąco niska. W konsekwencji, oferta
Odwołującego została uznana za najkorzystniejszą.

Dalej,
Odwołujący podnosił, że stanowisko Zamawiającego jakoby do wyjaśnień nie
został załączony dowód jest nieprawidłowe, bowiem również same wyjaśnienia należy
zakwalifikować jako dowód, o którym mowa w art. 90 ustawy Pzp. Nawet gdyby uznać, że
stanowisko Zamawiającego w tym zakresie jest prawdziwe (z czym Odwołujący się nie
zgadza)
to stwierdzić należy, że brak załączenia dowodów do wyjaśnień, nie może stanowić
samoistnej podstawy do stwierdzenia, że wyjaśnienia wskazują na zaoferowanie rażąco niskiej
ceny. Na podstawie przedstawionych przez Odwołującego wyjaśnień oraz samej oferty
odnoszących się do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, Zamawiający mógł
dokładnie przeanalizować zaoferowaną przez Odwołującego cenę.

Zamawiający nie wskazał na jakiekolwiek okoliczności (tj. składniki ceny), co do których
żądał odpowiednich wyjaśnień od Odwołującego. Odwołujący nie miał zatem wiedzy, jaki
zakres ceny może budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia. Jeżeli zatem Zamawiający posiadał konkretne wątpliwości co do składników
ceny,
powinien skierować odpowiednie (skonkretyzowane) wezwanie do Odwołującego.
Istotny jest fakt, iż Zamawiający w wymogach SIWZ nie zawarł szczególnych postanowień, w
oparciu o które wykonawcy w treści oferty mieliby wyszczególniać określone, konkretne
koszty, wynikające ze sposobu realizacji zamówienia. Koszty te należało uwzględnić łącznie
w kwocie ceny ofertowej, za całość zamówienia. Zamawiający jednak nigdzie w SIWZ nie
wymagał szczegółowego wyspecyfikowania konkretnych kosztów ponoszonych w ramach
świadczonych poszczególnych rodzajów usług. Jeżeli dodatkowo, Zamawiający w wezwaniu
przytoczył jedynie treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i nie odniósł się do jakichkolwiek konkretnych
elementów ceny czy przedmiotu zamówienia, to wykonawca nie miał możliwości spełnienia
„nieznanych oczekiwań” Zamawiającego.

Z
daniem Odwołującego, uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia jego
oferty jest niewyczerpujące. Zamawiający zaniechał przedstawienia Odwołującemu
szczegółowego uzasadnienia dotyczącego odrzucenia jego oferty, tj. powodów dla których
Z
amawiający uznał, że przytoczone przez Odwołującego argumenty (oszczędności, koszty
inspektora nadzoru, przewidzenie ryzyk, podział kosztów na inne zadania inwestycyjne itd.)
nie zostały należycie uwzględnione w cenie oferty, a ich ewentualny brak powoduje, że cena

oferty Odwołującego jest ceną nierealną, a w konsekwencji zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Z informacji o odrzuceniu oferty również nie wiadomo
jakie elementy ceny Odwołującego i dlaczego są kwestionowane przez Zamawiającego.
Finalnie Odwołujący został pozbawiony jakiejkolwiek możliwości stwierdzenia w jakim
aspekcie i dlaczego cena jego oferty została uznana przez Zamawiającego za rażąco niską.

Odwołujący kwestionował również przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert
„doświadczenie personelu” w ofercie Przystępującego. W jego ocenie ze wzoru wykazu usług,
załączonego do SIWZ, jednoznacznie wynikało, że kryterium oceny ofert odnosiło się do
wykonanych już nadzorów, podczas gdy nadzór wskazany w pkt 2, tj. na rzecz Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Lubinie, w pkt 5, tj. na rzecz Gminy Jabłoń oraz w pkt 6, tj. na rzecz Powiatu
Bialskiego jest nadal wykonywany. Za
usługi nadal trwające (czyli niezakończone) wykonawcy
nie powinni otrzymywać punków. Zatem podane wyżej usługi nie spełniają wymagań
określonych w SIWZ.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca,
Investcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, dalej także
„Przystępujący”, wnosząc o oddalenie odwołania w całości.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestników postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak
też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje
na oddalenie.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia
o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty
Odwołującego oraz Przystępującego, wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 4
października 2019 r., udzielonej odpowiedzi z dnia 9 października 2019 r., informacji
Zamawia
jącego o wyborze oferty najkorzystniejszej i o wykonawcach, których oferty podlegają
odrzuceniu. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu, a także
oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyrażone ustnie
d
o protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 5 listopada 2019 r.
Izba nie wzięła pod uwagę wątpliwości Zamawiającego dotyczących odległości od
biura wykonawcy na budowę (wskazanych przez Odwołującego w zestawieniu kosztów
przedłożonych na rozprawie), bowiem kwestia ta nie była objęta zarzutem odwołania, ani też
nie znalazła odzwierciedlenia w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego. Izba pominęła
także pismo Przystępującego z dnia 28 października 2019 r., a przedłożone na rozprawie

przez Zamawiającego, uznając iż wszelkie wyjaśnienia wykonawcy winny być oceniane przed
wyborem oferty najkorzystniejszej.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
Zgodnie z Częścią III pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”,
przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacją zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 – 2020 r.
w podziale na trzy części: Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031L odcinek dr. woj.
811 -
Janów Podlaski od km 5+200 do km 10+532,65; Termin realizacji robót: do dnia 31
sierpnia 2020r, oraz przez cały okres trwania gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę.
Ostateczny termin realizacji usługi będzie uzależniony od daty zakończenia wykonywania
umowy na ro
boty budowlane, które będą objęte nadzorem. Część 2. Budowa wraz z
przebudową drogi powiatowej nr 1119l Sitno - Szachy od km 1+182,50 do km 5+338; Termin
realizacji robót: do dnia 30 sierpnia 2020r, oraz przez cały okres trwania gwarancji
zadeklarowany prz
ez Wykonawcę. Ostateczny termin realizacji usługi będzie uzależniony od
daty zakończenia wykonywania umowy na roboty budowlane, które będą objęte nadzorem.
Część 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1060L Kolonia Tuczna – Szostaki od km 5+969 do
km 8+969 odci
nek o długości 3,0 km w miejscowości Zabłocie. Termin realizacji robót: do dnia
31 sierpnia 2020r, oraz przez cały okres trwania gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę.
Ostateczny termin realizacji usługi będzie uzależniony od daty zakończenia wykonywania
umowy na roboty budowlane, które będą objęte nadzorem.

Zgodnie z Częścią V pkt 1 SIWZ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej oraz sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni
warunki, jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zamówienie
1
o
następujących cechach każde: a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru
na zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni
bitumicznej (nie dotyczy remontów cząstkowych dróg), b) wartość inwestycji wyniosła co
najmniej 3.000.000,0
0 PLN 2) dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję
inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła
funkcję inspektora nadzoru w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej
budowę, przebudowę lub remont dróg o nawierzchni bitumicznej (nie dotyczy remontów
cząstkowych dróg), oraz (dla Części 1) dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełniła
funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia w specjalności mostowej lub


odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru w odniesieniu do minimum 1 – 7 – roboty
budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remont obiektu mostowego (nie dotyczy
remontów cząstkowych nawierzchni na obiekcie mostowym).
1

przez zamówienie należy
rozumieć realizację jednej umowy z jednym zamawiającym.

Zgodnie z Częścią VII pkt 6 SIWZ Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) W celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu
wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo – 9 – wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru
Załącznik Nr 2 do SIWZ.(…)

Zgodnie z Częścią XIII pkt 1-4 SIWZ 1.Cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową,
którą należy określić w złotych polskich. 2. Cenę należy zaokrąglić w górę do dwóch miejsc po
przecinku (z dokładnością do 1 grosza z zaokrągleniem w górę). 3. Cena brutto musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz dokumentacją techniczną. 4. Wykonawca
dokonując określenia ceny brutto oferty musi uwzględnić wykonanie wszystkich usług
koniecznych do wykonania zadania. Cena brutto
musi uwzględniać również koszty wykonania
prac nieobjętych dokumentacją projektową, koniecznych do wykonania zamówienia.

Zgodnie z Częścią XIV pkt 3 lit. b) SIWZ drugim kryterium oceny ofert, prócz ceny,
było: doświadczenie inspektora branży drogowej w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego
wynosi minimalnie 1 robotę budowlaną a maksymalnie 5 robót budowlanych. Zamawiający, w
ramach kryterium (D) „Doświadczenie personelu”, przyzna Wykonawcy punkty w następujący
sposób: - za pełnienie nadzoru w w/w zakresie na 1 zadaniu oferta otrzyma 0 pkt, - za pełnienie
nadzoru w w/w zakresie na 2 zadaniach oferta otrzyma 10 pkt, -
za pełnienie nadzoru w w/w
zakresie na 3 zadaniach oferta otrzyma 20 pkt, -
za pełnienie nadzoru w w/w zakresie na 4
zadaniach oferta otrzyma 30 pkt, -
za pełnienie nadzoru w w/w zakresie na 5 zadaniach oferta


otrzyma 40 pkt, -
w przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji lub podanie
„0” oferta otrzyma o pkt w niniejszym kryterium, - w przypadku podania w formularzu oferty
w
ięcej niż 5 zadań oferta otrzyma maksymalną ilość 40 pkt. Uwaga: Maksymalna ilość punktów
jaka może zostać przyznana w niniejszym kryterium wynosi 40 pkt. W celu umożliwienia
Zamawiającemu dokonania oceny ofert w kryterium „Doświadczenie personelu” Wykonawca
powinien wskazać w treści formularza ofertowego imię i nazwisko osoby, która zostanie przez
niego skierowana do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat nazwy
poszczególnych nadzorowanych inwestycji, ich przedmiotu, osoby zamawiającego, wartości i
terminu wykonania.

W postępowaniu złożono w zakresie części I trzy oferty, w tym Odwołujący za realizację
zamówienia zaproponował cenę 36.900 zł, Przystępujący również 36.900 zł. W zakresie części
II złożono cztery oferty, w tym Odwołujący zaoferował 18.450 zł, a Przystępujący - 30.750 zł.
W odniesieniu do części III złożono trzy oferty, w tym Odwołujący zaoferował 12.300 zł, a
Przystępujący - 39.360 zł. Zamawiający zadeklarował, że zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę 56.000 zł brutto za część I; 45.000 zł brutto za część II oraz
32.000 zł brutto za część III.
Pismem z dnia 4 października 2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wskazując, że informuje, że cena/koszt złożonej
przez
Pana oferty na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją
zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020 w
podziale na trzy części: dotyczy Część 2. Budowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr
11191 Sitno - Szachy od km 1+182,50 do km 5+338;
Część 3. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1060L Kolonia Tuczna
— Szostaki od km 5+969 do km 8+969 odcinek o długości 3,0 km
w miejscowości Zabłocie, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów.
Zaoferowana przez Pana całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od
war
tości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej przed
wszczęciem postepowania oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy (…) Zamawiający
wzywa
do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny/kosztu,
w szczególności w zakresie:

a)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których


wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

d)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wzywa do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej,
uwzględniając powyższe aspekty wraz z dowodami (…).

Odwołujący pismem z dnia 9 października 2019 r. wskazał, że Zaproponowana przez
nas cena nie jest ceną rażąco niską i w pełni pozwala na zrealizowanie niniejszego zadania.
Czas trwania budowy określony w SIWZ to 10 miesięcy. W ramach naszej oferty założono
wynagrodzenie miesięczne inspektora nadzoru 1 200,00 zł. W sytuacji gdy inspektor nadzoru
nadzoruje w tym okresie również inne zadania wynagrodzenie to nie jest niskie. Przeznaczona
więc kwota na wynagrodzenie inspektora to 12 000,00 zł. Pozostała część, tj.: 6 750,00 zł to
kwota na zapas w przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu kontraktu oraz koszty
nieprzewidziane. Niższa kwota w części 3 wynika również z faktu, iż osoba wyznaczona z
naszej strony do pełnienia funkcji inspektora nadzoru asystowała przy sporządzaniu projektu,
przez co jest już zaznajomiona ze specyfiką zadania. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
przewidują wykonywanie badań kontrolnych przez nadzór inwestorski. Polityka jakościowa
nadzorów inwestorskich firmy INBUD CONTROL oparta jest na przeprowadzanych badaniach
sprawdzających przez własne laboratorium budowlane. Niezależnie od wyników Wykonawcy,
zawsze dodatkowo przeprowadzamy kontrolne bada
nia sprawdzające materiałów
przeznaczonych do wbudowania i wykonanych elementów robót. Bardzo rzadko zdarza się
nadzór inwestorski z własnym laboratorium. Dzięki temu nie ponosimy kosztów badań
laboratoryjnych, które przy zlecaniu zewnętrznej firmie są bardzo wysokie u pozostałych
oferentów.

Dnia 14 października 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze
oferty Przystępującego w zakresie części I, II oraz III, a także o odrzuceniu oferty
Odwołującego w części II i III na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz w związku z art. 90 ust. 3
ustawy Pzp, wskazując, że wykonawca w dniu 09.10.2019 r. złożył wyjaśnienia w których w
sposób lakoniczny i powierzchowny przedstawił powody zaoferowania tak niskich cen. Powołał
się w szczególności na to że: czas trwania budowy określony SIWZ to 10 miesięcy i w swojej
ofercie założył wynagrodzenie miesięczne inspektora nadzoru w wysokości 1.200,00 zł (gdzie
najniższa krajowa wynosi 2255 zł brutto — 1634 zł netto); inspektor nadzoru nadzoruje w tym
okresie również inne zadania (wynagrodzenie powinno być kalkulowane oddzielnie dla


każdego zadania); nadmienia iż dla Części 3 osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy do
pełnienia funkcji inspektora nadzoru asystowała przy sporządzaniu projektu, przez co jest
zaznajomiona ze specyfiką zadania. Napisał również, że dysponuje własnym laboratorium
budowlanym, dzięki czemu nie ponosi kosztów badań laboratoryjnych. Na ww. argumenty
Wykonawca ten również nie przedstawił żadnych dowodów, ani też nie wyjaśnił, dlaczego
powodują tak znaczące obniżenie ceny w jego ofercie. Ponadto Wykonawca, którego oferta
została odrzucona w odpowiedzi nie ustosunkował się w ogóle do kwestii dotyczących
wyliczenia ceny, które Zamawiający wskazywał w wezwaniu (…) zamawiający stwierdził iż
wyjaśnienia przedłożone przez wykonawcę potwierdzają, że cena jest ceną rażąco niską oraz
że oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, tj. zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oraz podlega odrzuceniu także na
podstawie art. 90 ust.3 PZP, tj. dokonana oc
ena wyjaśnień i brak dowodów potwierdzają, że
oferta zawiera rażąco niską cenę (…).

Izba zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zam
awiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstaw
ie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.
Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp zamawiający odrzuca ofertę jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Stosownie do art.
90 ust. 3 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Izba uznała, że Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego, bowiem
wyjaśnienia przedłożone w piśmie z dnia 9 października 2019 r. są nierzetelne, niepełne,
lakoniczne, niezawierające żadnych dowodów potwierdzających obniżenie ceny. W
przekonaniu składu orzekającego, nawet w przypadku gdy wykonawcy winni określić cenę w
formie ryczałtowej, nie zwalnia to ich z przedstawienia (na wezwanie zamawiającego)

wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny w sposób uwiarygodniający poziom zaoferowanej
ceny, umożliwiający pozytywną ich weryfikację.
F
akt ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego nie oznacza, że wykonawca
jest zwolniony z konieczności dokonywania prawidłowej kalkulacji ceny, opartej
o rzeczywiste dane i o realne ceny. Nadto, w przypadku niniejszego stanu faktycznego, gdzie
postanowienia SIWZ zobowiązywały wykonawców do podania jedynie ceny ofertowej
globaln
ie, nie sposób wymagać od Zamawiającego, aby wezwanie do wyjaśnień dotyczyło
konkretnych elementów cenotwórczych, skoro to wykonawca posiada wiedzę jakie elementy
zawarł w cenie.
Dodatkowo
, warto zauważyć, że na etapie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny,
Odwołujący był zobligowany do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej, co
bezspornie wynika z treści wezwania. Pomimo tego, Odwołujący wskazał jedynie koszt
wynagrodzenia inspektora -
12.000 zł oraz kwotę 6.750 zł, tj. zapas w przypadku ewentualnego
przedłużenia się terminu realizacji umowy oraz koszty nieprzewidziane. Suma tych dwóch
pozycji
(łącznie 18.750 zł) nie odnosi się jednak ani do wynagrodzenia zaoferowanego w
części II (18.450 zł) ani do ceny zaoferowanej w części III (12.300 zł).
Odwołujący w odwołaniu wskazuje, że przy określonym na bardzo wysokim poziomie
zysku/rezerwy niemożliwe jest przyjęcie, że cena jego oferty jest rażąco niska. Niemniej, po
pierwsze zysk oraz rezerwa nie są pojęciami tożsamymi, po drugie wyjaśnienia nie zawierają
żadnej informacji dotyczącej zysku, którą standardowo zamieszcza się w wyjaśnieniach.
Dopiero w samym odwołaniu wykonawca wskazuje, że w cenie uwzględnił zysk, aczkolwiek
nadal nie wiadomo na jakim konkretnie poziomie.
Następnie, druga część wyjaśnień Odwołującego koncentruje się na posiadaniu przez
niego przewagi w postaci dysponowania własnym laboratorium. Jednak na tę okoliczność
również Odwołujący nie przedstawia żadnych wyliczeń, nie podaje chociażby przybliżonego
k
osztu ryczałtowego miesięcznych badań, które zostały wskazane dopiero w odwołaniu. Jeżeli
okolicznością uprawdopodobniającą oszczędności wykonawcy miało być posiadanie
własnego laboratorium należało przedstawić konkretne dowody na tę okoliczność. Dodatkowo,
Izba nie dała wiary twierdzeniom, że żaden koszt w tym zakresie nie będzie poniesiony,
bowiem każde laboratorium ponosi chociażby koszty związane z lokalem, odczynnikami,
wyposażeniem, czy nawet energią elektryczną.
Odwołujący dopiero na rozprawie przedstawił także zestawienie innych kosztów.
Odwołujący nie powinien jednak przedstawiać nowych dowodów na potwierdzenie
prawidłowości złożonych wyjaśnień, zwłaszcza jeżeli zawierałyby one nieznane
zamawiającemu przy rozstrzygnięciu postępowania informacje. Zatem, przedłożone na

rozprawie
dowody winny zostać załączone do wyjaśnień. Postępowanie odwoławcze nie może
stanowić kolejnego etapu procedury określonej w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Tym bardziej, że
biorąc pod uwagę, że wezwanie kierowane jest do profesjonalnego uczestnika obrotu
gospodarczego, wobec którego stosowany jest miernik podwyższonej staranności (art. 355 §
2 Kodeksu cywilnego), Odwołujący winien zdawać sobie sprawę, że na potwierdzenie
real
ności zaoferowanej ceny jest zobowiązany dołączyć dowody.
Izba podziela co do zasady
stanowisko Odwołującego, że brak załączenia dowodów
do wyjaśnień nie oznacza, że oferta automatycznie podlega odrzuceniu. Jednakże w sytuacji
gdy wykonawca powołuje się na okoliczności, w odniesieniu do których jest możliwe
przedłożenie dowodów, niewystarczające będzie poprzestanie na oświadczeniu własnym.
Niewątpliwie taką okoliczność stanowi posiadanie własnego laboratorium, na potwierdzenie
czego Odwołujący winien załączyć do wyjaśnień przykładowo stosowne umowy, czy też
dokumenty wewnętrzne firmy. Pomimo że nie istnieje jeden wzorzec sporządzania wyjaśnień
rażąco niskiej ceny, w ramach których przedstawiany jest przyjęty model kalkulacji ceny, w
opinii Izby,
Zamawiający nie miał podstaw, by dokonać pozytywnej oceny wyjaśnień złożonych
przez Odwołującego.
Odwołujący nie tylko zaniechał poparcia twierdzeń jakimikolwiek dowodami, lecz
również nie załączył szczegółowej kalkulacji ceny, o którą był pytany. Nadto, nie wskazał, że
usługi inspektora będą świadczone w ramach umowy cywilnoprawnej. Izba w tym zakresie
podzieliła stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 539/17,
gdzie wskazano, że żądanie wyjaśnień i dowodów na ich potwierdzenie, jest niezależne od
tego, czy Zamawiający aktualnie współpracuje z danym wykonawcą, czy też nie. Zgodnie z
zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany wymagać
wyjaśnień pełnych i obiektywnych, potwierdzonych dowodami dotyczącymi sposobu kalkulacji
ceny oferty w równym stopniu od wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Zamawiający nie może opierać się w tym zakresie wyłącznie na własnej wiedzy lub
informacjach ogólnodostępnych (np. składanych przez wykonawcę w innym postępowaniu).
Zgodnie z
art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny spoczywa wyłącznie na wykonawcy. Zamawiający nie może zwolnić wykonawcy z tego
obowiązku z tego względu, że wykonawca realizuje na jego rzecz umowę na zbliżony
przedmiot zamówienia. Takie działanie stanowi naruszenie elementarnych zasad
obowiązujących w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w
szczególności zasady zachowania w postępowaniu uczciwej konkurencji i równego
traktowa
nia wykonawców, a także zasady jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
.

W zakresie naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, Izba podziela pogląd, że
ustawodawca nie określił, ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w
zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do
wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają
dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia. Niemniej, nie oznacza to, że
zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w dążeniu do udowodnienia
realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Ponowne wezwania
do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego
i starannego działania wykonawcy podczas złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami, i nie
przedstawiających żadnej szczegółowej kalkulacji ceny, należałoby uznać za naruszenie nie
tylko art. 90 ust. 1, lecz
również art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Izba nie podzie
liła
argumentacji Odwołującego. Z ustaleń Izby wynika, że Zamawiający w piśmie z dnia 14
października 2019 r. zawiadamiającym o odrzuceniu oferty Odwołującego wskazał, że W
odpowiedzi na pismo zamawiającego wykonawca w dniu 09.10.2019 r. złożył wyjaśnienia w
których w sposób lakoniczny i powierzchowny przedstawił powody zaoferowania tak niskich
cen.
(…) Na ww. argumenty Wykonawca ten również nie przedstawił żadnych dowodów, ani
też nie wyjaśnił, dlaczego powodują tak znaczące obniżenie ceny w jego ofercie. Ponadto
Wykonawca, którego oferta została odrzucona w odpowiedzi nie ustosunkował się w ogóle do
kwestii dotyczących wyliczenia ceny, które Zamawiający wskazywał w wezwaniu (…)

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach
odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. Oznacza to, że Zamawiający winien niezwłocznie
poinformować wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
powodach odrzucenia oferty, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Izba podziela stanowisko prezentowane w orzecznictwie, że lakoniczne uzasadnienie
decyzji o odrzuceniu oferty wykonawcy nie może być potraktowane jako prawidłowe
wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Niemniej w niniejszym stanie faktycznym taka sytuacja nie zaistniała. Zamawiający odrzucając
ofertę Odwołującego opisał wszystkie okoliczności towarzyszące tej czynności. Wskazał
chociażby na brak dowodów dotyczących nieponoszenia kosztów badań laboratoryjnych, czy
też wynagrodzenia miesięcznego inspektora nadzoru. Z informacji o odrzuceniu można
wywnioskować, które aspekty są kwestionowane przez Zamawiającego, a Odwołujący
postawił zarzuty odwołania i odniósł się dość szczegółowo do poszczególnych elementów

kalkulacji ceny. W związku z powyższym Izba nie potwierdziła naruszenie przez
Zamawiającego art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Odnosząc się zaś do zarzutu nieprawidłowego ustalenia punktacji, Izba uznała, że
podnoszony przez Odwołującego zarzut i argumentacja są bezzasadne. Izba ustaliła, że
z
godnie z Częścią XIV pkt 3 lit. b) SIWZ drugim kryterium oceny ofert było doświadczenie
inspektora branży drogowej w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wynosi minimalnie 1
robotę budowlaną a maksymalnie 5 robót budowlanych.
W celu umożliwienia Zamawiającemu
dokonania oceny ofert w kryterium „Doświadczenie personelu” wykonawcy byli zobowiązani
do wskazania w treści formularza ofertowego następujących informacji: imię i nazwisko osoby,
która zostanie przez niego skierowana do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat
nazwy poszczególnych nadzorowanych inwestycji, ich przedmiotu, osoby zamawiającego,
wartości i terminu wykonania.
Przystępujący wskazał m.in. w pkt 2 inwestycję na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Lubinie, gdzie w kolumnie pn. termin wykonania podał nadzór nad realizacją robót od
09.06.2014 do 27.07.2015 nadzór w okresie gwarancji od 27.07.2015 do 27.07.2020
, w pkt 5
inwestycję na rzecz Gminy Jabłoń, gdzie w kolumnie pn. termin wykonania podał od
20.07.2018 do 03.12.2019

, a w pkt 6 inwestycję na rzecz Powiatu Bialskiego, gdzie w kolumnie
pn. termin wykonania podał od 26.03.2019 do 31.10.2019 r. Odwołujący kwestionował
przyznanie punktów w odniesieniu do ww. pozycji, bowiem w jego ocenie podane usługi są
nadal wykonywane, a za zadania niezakończone wykonawcy nie mogą otrzymywać punktów.
W ocenie Izby kryterium pozacenowe nie było sformułowane precyzyjne, co sam
Odwołujący przyznał podczas rozprawy, a wszelkie nieścisłości nie mogą obciążać
wykonawców. W opisie kryterium w Części XIV pkt 3 lit. b) SIWZ Zamawiający nie wskazał
wprost, precyzyjnie i jednoznacznie, iż będzie dodatkowo punktować jedynie wykonaną robotę
budowlaną. Równocześnie w tabeli w formularzu ofertowym znalazła się kolumna pn. termin
wykonania, bez doprecyzowania, że mają to być chociażby zakończone czy zrealizowane w
pełni inwestycje. Izba nie podzieliła także prezentowanego przez Odwołującego stanowiska
jakoby kryterium oceny ofert odnosiło się do doświadczenia wskazanego w części V pkt 1 ppkt
1 SIWZ, dotyczącego warunku udziału w postępowaniu w zrealizowaniu konkretnej usługi.
Takie odesłanie nie znalazło się w żadnym postanowieniu SIWZ. W związku z powyższym
Izba uznała, że Zamawiający dokonał prawidłowej oceny oferty Przystępującego w części I, a
tym samym nie naruszył art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku
na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy

§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2019

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie