eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 1731/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2017-08-31
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 1731/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Magdalena Grabarczyk, Renata Tubisz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2017 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 sierpnia 2017 r. przez
wykonawcę: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Galmany 1, 43-600
Jaworzno,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul.
Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego
-
po stronie zamawiającego konsorcjum wykonawców:
AVR Sp. z o.o. (lider), ul. Jozefa Dietla 93/4, 31-
031 Kraków; (partnerzy: AVR S.P.A., M.
J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki" oraz MIKI Recykling Sp. z o.o.)

orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2. Koszt
ami postępowania obciąża odwołującego: Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno,

2.1.zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Galmany 1, 43-600
Jaworzno,

tytułem wpisu od odwołania.
2.2

zasądza od odwołującego: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z
o.o., ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno,
na rzecz
zamawiającego: Miejskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600
Jaworzno

kwotę 3 870,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych
zero groszy), tytułem kosztów zastępstwa przez pełnomocnika i kosztów dojazdu na
rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ……..………………
Członkowie: ………………………

………………………Sygn. akt: KIO 1731/17
U z a s a d n i e n i e:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Miasta Jaworzna”, o
szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, (
ogłoszenie z 24.05.2017r., pod numerem
2017/S 099-196147-2017-PL), w dniu 21
sierpnia 2017 r. zostało wniesione w postaci
pisemnej
odwołanie przez firmę: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z
siedzibą w Jaworznie, (dalej zwany także „odwołującym”).
Odwołanie wniesiono wobec czynności wyboru oferty przystępującego - konsorcjum:
AVR Sp. z o.o., AVR S.P.A., M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki" oraz MIKI
Recykling Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum AVR/MIKI"), o której odwołujący powziął wiadomość
w dniu 9 sierpnia 2017 r. z zawiadomienia
drogą elektroniczną. W kopii odwołanie
przekazano zamawiającemu w terminie jego wniesienia.
Izba nie stwierdziła podstaw do odrzucenia odwołania w oparciu o art. 189 ust. 2
ustawy Pzp.
Na wezwanie zamawiającego z dnia 23 sierpnia 2017 r. przystąpienie do
postępowania odwoławczego w trybie art. 185 ustawy Pzp złożyło w dniu 24 sierpnia 2017 r.
-
po stronie zamawiającego konsorcjum wykonawców: AVR Sp. z o.o., AVR S.P.A., M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki" oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. z siedzibą lidera w
Krakowie
, w kopii przekazane stronom. Zgłaszający przystąpienie wnosił o oddalenie
odwołania, jako bezzasadnego. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2017 r. przystępujący uzasadnił
swoje stanowisko.
Izba postanowiła dopuścić wykonawcę, którego ofertą wybrano: konsorcjum: AVR Sp.
z o.o., AVR S.P.A., M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki" oraz MIKI Recykling Sp. z
o.o.-
do udziału w postępowaniu odwoławczym, gdyż przesłanki wymienione w art. 185 ust. 2
i 3 ustawy Pzp zostały wykazane. Wykonawca ten ma interes w rozstrzygnięciu sprawy na
korzyść zamawiającego, tym samym utrzymania w mocy czynności wyboru jego oferty do
realizacji
zamówienia.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu: Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, że ten wadliwie dokonał wskazanych czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego polegających na:

-
dokonaniu wyboru, jako
oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie: AVR Sp. z o.o., AVR S.P.A., M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki" oraz MIKI Recykling Sp. z o.o., mimo iż oferta tego
wykonawcy podlega odrzuceniu
-
o
cenie oferty konsorcjum AVR/MIKI w sposób niezgodny z przyjętym w SIWZ
kryterium oceny ofert określonym, jako „Spełnienie standardów środowiskowych”, co
skutkowało przyznaniem wykonawcy w tym kryterium 20 pkt.
-
zaniechaniu wezwania konsorcjum AVR/MIKI do
złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Z
ostrożności odwołujący wskazał również na nieprawidłowości postępowania, które
obarczone jest niemożliwymi do usunięcia wadami uniemożliwiającymi zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wobec
powyższego, w ramach zarzutu ewentualnego wskazał na naruszenie przez zamawiającego
przepisów Pzp, polegających na zaniechaniu unieważnienia postępowania, pomimo tego, że
postępowanie obarczone jest niemożliwymi do usunięcia wadami uniemożliwiającymi
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podnosząc wadliwie przeprowadzone czynności zamawiającego, odwołujący
zarzucał zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo za
mówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 831, 996 i z 2016 r., poz.
1020, 1250, 1265, 1579, 2260 z 2017 r. poz. 933), zwanej „ustawą Pzp”, tj.:
1)
naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 Pzp oraz z art. 23 ust. 3 Pzp poprzez
dokonanie oceny ofe
rty złożonej przez konsorcjum AVR/MIKI w sposób sprzeczny z
kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, a odnoszącymi się do „Spełnienia standardów
środowiskowych”, co skutkowało przyznaniem konsorcjum AVR/MIKI 20 punktów w tym
kryterium w sytuacji, gdy wob
ec braku w ofercie wykonawcy oświadczenia o posiadaniu
przez każdego z członków konsorcjum skutecznego systemu zarządzania środowiskiem
konsorcjum AVR/MIKI w kryterium tym powinno było otrzymać 0 punktów oraz art. 24 ust. 1
pkt 16 i 17 Pzp poprzez zaniecha
nie wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI, mimo iż
wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd, co do posiadania certyfikowanych
systemów zarządzania środowiskowego;
-
z ostrożności, w ramach zarzutu ewentualnego (tj. w razie nieuwzględnienia zarzutu z pkt
1,2
, 3 lub 4 odwołania) zarzucił zamawiającemu:
1a) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp w związku
z art. 91 ust. 1 oraz ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia
postępowania pomimo tego, że opis kryteriów oceny oferty w zakresie spełnienia standardów
środowiskowych (20%) nie został uregulowany w SIWZ w zakresie spełniania tego kryteriów

przez konsorcjum, co skutkuje tym, że w przypadku takim jaki ma miejsce w przedmiotowym
postępowaniu, gdzie nie wszyscy członkowie konsorcjum posiadają skuteczny certyfikowany
system zarządzania środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001,
europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym systemem
zarządzania środowiskiem, nie wiadomo czy, lub w jakim % mają zostać przyznane
konsorcjum wykonawców punkty w zakresie tego kryterium, co skutkuje niemożliwością
wyliczenia punktów w tym kryterium dla konsorcjum i tym samym dokonania oceny ofert oraz
ich porównania w postępowaniu (w tym bez naruszenia zasady przejrzystości, równego
traktowania oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu);
2)
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 23 ust. 5 Pzp i art. 19 ust. 2 i art. 58
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (dalej; Dyrektywa) oraz art. 58 § 1
K.c. w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI z
postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do realizacji
zamówienia przez każdego z członków konsorcjum;
-
z ostrożności w ramach zarzutu ewentualnego (tj. w razie nieuwzględnienia zarzutu z pkt 1,
2, 3 lub 4)
2a) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp oraz w związku z art. 19
ust. 2 i art. 58 Dyrektywy, poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania mimo tego, że
zamawiający w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa uprzywilejował
sytuację wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, wyłączając obowiązek
wykazania się przez każdego z nich kompetencjami i uprawnieniami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, co jest istotną i nieusuwalną wadą postępowania uniemożliwiającą
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu;
-
z ostrożności w ramach zarzutu ewentualnego (tj. w razie nieuwzględnienia zarzutu z pkt 1,
2, 3 lub 4);
2b) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
konsorcjum AVR/MIKI z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał, że części
zamówienia, do realizacji których są wymagane kompetencje lub uprawnienia wskazane w
opisie warunku udziału w postępowaniu, będą realizowane tylko przez tych wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy owe kompetencje i uprawnienia posiadają,
przy czym brak w ofercie konsorcjum AVR/MIK
I oświadczenia odnośnie tego, którzy
członkowie konsorcjum będą wykonywali czynności składające się na przedmiot
zamówienia, a wymagające posiadania odpowiednich kompetencji i uprawnień
(oświadczenia wymagającego następnie dowodu) stanowi także o niezgodności oferty

wykonawcy z SIWZ, co winno skutkować odrzuceniem oferty konsorcjum AVR/MIKI na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Nadto, zdaniem odwołującego zamawiający naruszył także przepis art. 24 ust. 1 pkt
16 i 17 Pzp, bowiem zaniechał wykluczenia konsorcjum AVR/MIKl z postępowania, mimo iż
wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd tworząc po stronie zamawiającego
przekonanie, że członkowie konsorcjum posiadający uprawnienia i kompetencje będą
realizowali odpowiednie
części zamówienia.
3)
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI
z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał, że
w sposób rzeczywisty spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i
doświadczenia;
4)
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w
związku z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia konsorcjum AV
R/MIKI z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał, że
w sposób rzeczywisty spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania
odpowiedniego ubezpieczenia prowadzonej działalności; oraz
5)
naruszenie art. 90 ust. 1 Pzp i art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania
k
onsorcjum AVR/MIKI do złożenia wyjaśnień odnośnie założonego przez wykonawcę
sposobu realizacji zamówienia (logistyki transportu, miejsca lokalizacji bazy magazynowo -
transportowej) oraz związanego z tym ryzyka rażącego niedoszacowania kosztów wykonania
zamówienia.
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu
przeprowadzenie
czynności, zgodnie z żądaniami, tj.: o nakazanie zamawiającemu
unieważniania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponowienie czynności
badania i oceny ofert, a w tym:
-
dokonanie oceny oferty konsorcjum AVR/MIKI w sposób zgodny z zapisami SIWZ
odnoszącymi się do kryterium oceny ofert: „Spełnienie standardów środowiskowych”, co
winno skutkować przyznaniem wykonawcy 0 punktów w tym kryterium,
-
wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI z postępowania, względnie odrzucenia oferty tego
wykonawcy oraz, jako żądanie ewentualne,
-
nakazanie wezwania konsorcjum AVR/
MIKI do uzupełnienia oferty w trybie art. 26
ust. 3 Pzp i złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Pzp i art. 90 ust. 1 Pzp;
a w przypadku uwzględnienia zarzutu lub zarzutów ewentualnych o:
-
nakazanie zamawiającemu unieważnienie postępowania.

W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów i żądań wskazał, że w wyniku naruszenia
przez zamaw
iającego przywołanych wyżej przepisów Pzp interes odwołującego w uzyskaniu
zamówienia doznaje uszczerbku. Skutkiem zaskarżonych czynności zamawiającego jest
bowiem pozbawienie o
dwołującego możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia w
sytuacji, gdy odw
ołujący złożył ofertę sporządzoną w sposób prawidłowy i która będzie
stanowiła dla zamawiającego „ofertę najkorzystniejszą” - w znaczeniu określonym przez Pzp
oraz z
amawiającego - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, której treść odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odwołującego została
sklasyfikowana na drugiej pozycji tzw. listy rankingowej. Wobec zaistnienia podstaw do
odrzucenia oferty konsorcjum AVR/MIKI, o
dwołujący mógłby uzyskać zamówienie
stanowiące przedmiot prowadzonego postępowania.
W zakresie zarzutów ewentualnych odwołania, odwołujący podnosił, że posiada
również interes w uzyskaniu zamówienia rozumianym, jako usługa objęta przedmiotem
zamówienia. Zamówienie to w przypadku unieważnienia postępowania będzie udzielone w
ponownie ogłoszonym postępowaniu, w którym odwołujący będzie miał ponownie możliwość
jego uzyskania.
Przytoczył tezę z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września
2016 r. w sprawie KIO 1556/16 oraz z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. akt 2395/15, gdzie Izba
dopuściła możliwość wniesienia odwołania przez wykonawcę, którego skutkiem będzie
unieważnienie postępowania. W tym ostatnim orzeczeniu Izba wskazała, że „wykonawca ma
interes we wniesieniu odwołania oraz może ponieść szkodę skutkiem naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, nawet jeśli następstwem uwzględnienia odwołania byłoby
unieważnienie postępowania”. W wyroku z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. KIO
1254/17 Izba
również uznała interes odwołującego we wniesieniu tego rodzaju odwołania i
zgodnie z żądaniem ewentualnym unieważniła postępowanie na odbiór i zagospodarowanie
opadów. Ponadto wskazał, że w orzeczeniu wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE
(dalej „TSUE”) w sprawie C- 689/13 (odwołującym się do wcześniejszego orzeczenia
wydanego w sprawie C100/12) Trybuna
ł wyraził pogląd, że wykonawcy są uprawnieni do
wnoszenia środków ochrony prawnej nawet w sytuacji, gdy skutkiem uwzględnienia takiego
środka miałoby być unieważnienia postępowania. Trybunał uznał, że wówczas wykonawcy
mogą ubiegać się o to zamówienie publiczne w kolejnym postępowaniu, w którym każdy z
oferentów mógłby wziąć udział i w ten sposób pośrednio otrzymać zamówienie. Istota tego
poglądu sprowadza się do utożsamiania zamówienia publicznego, jako umowy na określony
przedmiot, przy przyjęciu, że uzyskanie tego zamówienia w tym postępowaniu, którego
dotyczy odwołanie, ma charakter wtórny. Zaznaczał, że polski system środków ochrony
prawnej stanowi realizację postulatów dyrektywy odwoławczej i podstawowe pojęcia
umożliwiające wykonawcom ochronę ich praw w postępowaniu o udzielenie zamówienia

powinny być interpretowane z uwzględnieniem wykładni proeuropejskiej. Omawiana
wykładnia art. 179 ust. 1 ustawy Pzp jest prezentowana w orzecznictwie Izby (wyrok z 5
wrz
eśnia 2016 r. wydany w sprawie KIO 1556/16 oraz z 22 listopada 2016 r., wydany w
sprawie KIO 2099/16). Stosownie do uzasadnienia wyroku KIO 1556/16: „Izba stwierdziła, że
w świetle aktualnej wykładni prounijnej art. 179 ust. 1 ustawy w odniesieniu do art. 1 ust. 1 i 3
dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur
odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane
(Dz. U. L 395, s. 33), zmienionej dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz. U. L 335, s. 31) (zwanej dalej "dyrektywą 89/665") należy uznać,
że pojęcie interesu w uzyskaniu danego zamówienia musi być wykładane w ten sposób, że
dane zamówienie publiczne nie oznacza konkretnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ale odpowiada definicji zamówienia publicznego z art. 2 pkt 13
ustawy tj. należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym, a
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym
interes w uzyskaniu danego zamówienia trwa co najmniej do czasu zawarcia umowy (co
najmniej, gdyż art. 182 ust. 4 ustawy dopuszcza wnoszenie środków ochrony prawnej także
po zawarciu umowy), która dotyczy nabywanego przez zamawiającego przedmiotu
zamówienia. Jeśli istnieje tożsamość przedmiotu zamówienia, to niezależnie od liczby
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które są prowadzone przez tego samego
zamawiającego, dopóki nie zostanie zawarta umowa, to jest to, ubieganie się o to samo -
dane zamówienie publiczne i póty wykonawca ma interes w jego uzyskaniu. Za taką
wykładnią powyższego przepisu przemawia wykładnia poczyniona przez TSUE w motywie
27 i 28 wyroku TSUE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 Puligenica Facility Esco.
Popiera ją także motyw 49 opinii Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt C 689/13 - odwołanie główne
i odwołanie wzajemne tworzą uzasadniony interes w ponownym wszczęciu postępowania
przetargowego oraz pkt 33 wyroku Fastweb C-
100/12 (EU:C 2013:448), który stanowi że
"odwołanie wzajemne wybranego oferenta nie może prowadzić do odrzucenia odwołania
ofere
nta, w sytuacji gdy prawidłowość oferty każdego z podmiotów jest zakwestionowana w
ramach tego samego postępowania i na takich samych podstawach", “[w) takiej sytuacji (...)
każdy z konkurentów może powołać się na uzasadniony interes w postaci wykluczenia ofert
innych, co może prowadzić instytucję zamawiającą do stwierdzenia niemożności dokonania
wyboru prawidłowej oferty. Niezależnie od powyższego, odwołujący wskazywał, że jego
interes wyraża się w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa.

Zarzut I. Niezasadne przyznanie k
onsorcjum AVR/MIKI punktów w kryterium „Spełnienie
standardów środowiskowych”.
Zgodnie z zapisami r
ozdziału XIV pkt 2 ppkt 3 SIWZ zamawiający ustalił, że:
„Jeżeli Wykonawca posiada skuteczny, certyfikowany system zarządzania środowiskiem,
zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem
zarządzania środowiskiem, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt. ”
Brak systemu zarządzania, o którym mowa, skutkuje przyznaniem 0 pkt.
Zamawiający wskazał przy tym w dalszej części cytowanego postanowienia SIWZ, że ww.
kryterium „dotyczy wprost realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż odnosi się do
certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem (...) Zamawiający premiuje sposób
realizacji zamówienia, postępowania z odpadami, który zgodny jest ze światowymi i
europejskimi standardami. Certyfikaty (ich posiadanie) odnoszą się do przedmiotu
zamówienia, który dotyczy ochrony środowiska i z tego powodu pozytywnie postrzegany
będzie przez Zamawiającego podmiot, który wprowadził w prowadzonym przez siebie
przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego. Posiadanie takich certyfikatów może
gwarantowa
ć bowiem lepszy efekt ekologiczny niż efekt Wykonawcy, który takiego
certyfikatu nie posiada.”
Konsorcjum AVR/MIKI w swojej ofercie oświadczyło, że posiada skuteczny certyfikowany
system zarządzania środowiskiem i wskazało, że system ten nosi nazwę:
1)
Zin
tegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny z
wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie utrzymania
dróg, utrzymania porządku, czystości i zieleni, gospodarka odpadami, wydany przez Polską
Akademię Jakości CERT sp. z o.o. w 2015r.
2)
Certyfikat Rejestracji System zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004,
Certyfikat EMS 554474 w zakresie Odbiór, transport i odzysk odpadów. Produkcja paliwa
alternatywnego, wydany przez BSI w 2015r.,
3)
Certyfikat Rejestracji -
System zarządzania jakością - ISO 9001:2008, Certyfikat FS
554473 w zakresie Odbiór, transport i odzysk odpadów. Produkcja paliwa alternatywnego,
wydany przez BSI w 2015r.
Odwołujący podnosił, że z oświadczenia złożonego przez konsorcjum AVR/MIKI w
jego ofercie nie wynika, by wymagany przez z
amawiającego certyfikowany system
zarządzania środowiskiem posiadał każdy z wykonawców wspólnie ubiegających sie o

zamówienie. Konsorcjum wskazało na trzy certyfikaty, przy czym tylko dwa z nich dotyczą
zarz
ądzania środowiskowego (trzeci dotyczy zarządzania jakością).
Wskazane k
onsorcjum tworzy czterech wykonawców. Oświadczenie zawarte w
ofercie konsorcjum AVR/MIKI - w ocenie odwo
łującego - nie zostało złożone w sposób
przypadkowy. Według informacji pozyskanych przez odwołującego, wymagane przez SIWZ
certyfikowane systemy zarządzania środowiskiem ma wdrożone spółka „MIKI” Recykling Sp.
z o.o. oraz AVR S.P.A.
Pozostali wykonawcy tworzący konsorcjum, według odwołującego
wymaganych certyfikacji nie mają.
Na marginesie zaznaczy
ł, że wykonawcy w celu uzyskania dodatkowych punktów w
kryterium nie mogą posługiwać się certyfikatami, które utraciły swoją ważność, względnie
których ważność wygasa w związku z wejściem w życie normy IS014001:2015, a względem
których wykonawcy nie podjęli działań zmierzających do przedłużenia ich ważności. Trudno
bowiem przyjąć, by zamawiający mógł punktować wykonawców, którzy na etapie realizacji
zamówienia nie będą posiadania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, a tylko
„formalnie” spełnili wymogi SIWZ. Dodał, że jeśli konsorcjum AVR/MIKI złożyło w ofercie
oświadczenie o posiadaniu wymaganych zapisami SIWZ certyfikatów, a ważnych
certyfikatów nie posiada (ten członek konsorcjum, dla którego certyfikat wskazany w ofercie
był uprzednio wydany), należałoby przyjąć, że konsorcjum wprowadziło zamawiającego w
błąd.
Wobec braku w ofercie k
onsorcjum AVR/MIKI oświadczenia, że wszyscy członkowie
tego k
onsorcjum posiadają zgodnie z postanowienia SIWZ certyfikaty, (i w ślad za tym
wskazania
w ofercie, o jakich certyfikatach mowa w oświadczeniu wykonawcy), w opinii
odwołującego - konsorcjum AVR/MIKI nie powinno było uzyskać maksymalnej liczby
punktów w omawianym kryterium.
Podnosił, że w sytuacji, gdy zamawiający wprowadza wymóg posiadania przez
wykonawcę określonego certyfikatu jakości ISO, który równoznaczny jest z wymogiem
realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o zasady certyfikacji, wymóg taki musi spełnić
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Za wyrokiem KIO z dnia 3
grudnia 2014r., sygn. akt KIO 2419/14, wskaza
ł, że „Omawiany wymóg ma charakter
przedmiotowy związany z zapewnieniem odpowiedniej jakości świadczonych usług
odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie Nowego Sącza. Konsorcjum nie
wykazało, że dysponuje Certyfikatem Jakości zgodnie z normą ISO 9001 lub Certyfikatem
Ochrony Środowiska zgodnie z normą ISO 14001 lub innym równoważnym, potwierdzającym
spełnianie
wymogów
standardów
zarządzania
jakościowego
lub
zarządzania
środowiskowego, wystawionym dla obydwu uczestników konsorcjum, ani też wystawionym
dla lidera tegoż konsorcjum (...). Gdyby nawet przyjąć interpretację warunku korzystną dla


wykonawcy, to nie można uznać, że posiadanie wymienionych certyfikatów przez partnera
konsorcjum (...) jest wystarc
zające, gdyż procedury zachowania standardów zarządzania
jakościowego lub zarządzania środowiskowego zostały potwierdzone wymienionymi
certyfikatami jedynie w odniesieniu do oznaczonych jednostek organizacyjnych firmy (...).
Należało założyć, że przedmiotowe zamówienie będzie realizowane przynajmniej w
zasadniczej części przez miejscowego przedsiębiorcę (...), który posiada stosowne
uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, a więc konieczne
było złożenie certyfikatu potwierdzającego pozytywne zweryfikowanie przestrzegania
standardów zarządzania jakościowego lub zarządzania środowiskowego u wymienionego
przedsiębiorcy, który do tego jest liderem konsorcjum. Dokumenty składane na
potwierdzenie wymagań przedmiotowych nie odnoszą się do wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, żeby można było mówić o sumarycznym potencjale
wykonawców w tym zakresie”
(por. wyrok KIO z 22 maja 2013r., sygn. akt: KIO 1085/13).
Odwołujący podał, że w niniejszym postępowaniu wymóg „posiadania skutecznego
certyfikowanego system zarządzania środowiskiem” stanowi kryterium oceny ofert, niemniej
z
amawiający wskazał, że kryterium to dotyczy realizacji zamówienia. Z tego względu,
zastrzeżenia poczynione przez Izbę w powołanym wyroku zachowują aktualność. Zdaniem
odwołującego bez znaczenia powinno bowiem pozostawać to, czy w danym postępowaniu
wymóg posiadania certyfikatu ISO jest „podstawowym” wymogiem odnoszącym się do
sposobu realizacji zamówienia (wymogiem, którego spełnienie wykonawca potwierdza
dokumentem, o którym mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów...),
czy wymogiem dodatkowym, którego spełnienie przez wykonawcę jest „premiowane”
poprzez przyznanie wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym. W obu
przypadkach wyk
onawca składa oświadczenie dotyczące sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia i nie ma podstaw do tego, by oświadczenie wykonawcy w tym zakresie oceniać
poprzez pryzmat ukształtowanych w praktyce orzeczniczej Izby zasad wykazywania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Odwołujący argumentował, że warunki udziału w postępowaniu mają
odmienny charakter i pełnią odmienną rolę w postępowaniu od wymogów odnoszących się
do sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia.
Przepis art. 23 ust. 3 Pzp stanowi, że przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku, o
którym mowa, owe odpowiednie stosowanie zdaniem odwołującego, sprowadza się do
wym
ogu, by każdy członek konsorcjum gwarantował wykonanie przedmiotu zamówienia w
sposób zgodny z certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem. Według
odwołującego, uznanie, że tylko niektórzy członkowie konsorcjum wymóg ów mogą spełniać,

prowadziłoby do naruszenia zasad uczciwej konkurencji (art. 7 Pzp) oraz stałoby w
sprzeczności z celem wprowadzenia w danym postępowaniu innych kryteriów oceny ofert niż
cena. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie byli by bowiem „premiowani”
dodatkowymi punktami w sytuacji, gdy z
amawiający nie miałby pewności, że podmiot lub
podmioty, które będą w rzeczywistości realizowali zamówienie gwarantują odpowiedni
system zarządzania jakością, i to wówczas, gdy zamawiający sam wskazuje, że „posiadanie
takich certyfikatów może gwarantować lepszy efekt ekologiczny niż efekt Wykonawcy, który
takiego certyfikatu nie posiada.”
W uzupełnieniu powyższego, odwołujący dodał, że zamawiający dokonuje oceny w
ramach kryterium pozacenowego
w oparciu o oświadczenia wykonawcy zawarte w jego
ofercie.
Skoro więc konsorcjum AVR/MIKI oświadczyło w oparciu, o jakie certyfikaty
zamierza wykonywać przedmiot zamówienia, to oświadczenie to nie może ulec zmianie w
toku badania i oceny ofert. Innymi słowy, nawet jeśli poszczególni członkowie konsorcjum
dysponowaliby także innymi certyfikatami (systemami zarządzania środowiskowego), to
okoliczność ta pozostawałaby bez wpływu dla ustalenia właściwej ilości punktów
przyznawanych w kryteriu
m, o którym mowa. Jeśli bowiem konsorcjum AVR/MIKI nie złożyło
w
tym zakresie stosownego oświadczenia w ofercie, oświadczenie to nie może zostać
uzupełnione. Takie działanie pozostawałoby w sprzeczności z wymogami art. 7 Pzp,
stanowiąc niedopuszczalne „uzupełnienie” treści oferty wykonawcy.
Na wypadek przyjęcia przez Izbę, że brak zapisów w SIWZ wskazujących w sposób
jednoznaczny, jak należy przyznać punkty w kryterium „Spełnienie standardów
środowiskowych”, w przypadku, gdy wymogi związane z przyznaniem punktów spełniają
tylko niektórzy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, uniemożliwia
uwzględnienie zarzutu opisanego powyżej, odwołujący podnosił, że Izba „powinna” w takiej
sytuacji nakazać zamawiającemu unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 91 ust. 2d
Pzp, z
amawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Brak zapisów
SIWZ dotyczących sposobu przyznawania punktów w opisanej powyżej sytuacji, powoduje,
że opis kryterium jest niejednoznaczny, a co za tym idzie nie istnieje obiektywnie możliwość
przyznania
wykonawcom punktów - porównania ich ofert. Jest to więc wada w ocenie
odwołującego - postępowania, która uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego niepodlegającej unieważnieniu.
Odwołujący przekonywał, że w zaistniałej sytuacji, nie można oprzeć się na
założeniu, że niejasne zapisy SIWZ należy „wykładać" na korzyść wykonawcy. Zasada ta
obowiązuje, jeśli wykonawca na skutek niejasności w zapisach SIWZ miałby zostać
wykluczony, względnie jego oferta podlegałaby odrzuceniu. W niniejszej sprawie żadna z

tych sytuacji nie zachodzi -
wykładnia zapisów SIWZ na korzyść wykonawcy sprowadzałaby
się wyłącznie do przyznania mu dodatkowych punktów w kryterium, co trudno uzasadnić w
świetle wymogów art. 7 Pzp.
Zarzut II.
Nie wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania
określonych kompetencji lub uprawnień przez konsorcjum AVR/MIKI.
Zamawiający w rozdz. V część V pkt 17 SIWZ wprowadził następujący wymóg: „Uwaga!”
Wykonawcy w
spólnie ubiegający się o zamówienie mogą łącznie spełniać warunek udziału w
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
jeżeli każdy z nich będzie realizował tą część zamówienia, do realizacji której
p
osiada kompetencje lub uprawnienia. W takiej sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie powinni udowodnić Zamawiającemu, że każdy z nich będzie realizował tylko tą
część zamówienia do realizacji, której posiadają określone kompetencje tub uprawnienia.
J
ak zakładał odwołujący, zamawiający wprowadzając wskazany powyżej zapis do
SIWZ chciał wykorzystać możliwość, jaką daje mu art. 23 ust. 5 Pzp, tj. określić szczególny
sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunku
udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania „kompetencji i uprawnień.”
Zaznacz
ał, że przepis art. 23 ust. 5 Pzp ma stanowić implementację do polskiego porządku
prawnego normy wynikającej z art. 19 ust. 2 Dyrektywy. Zgodnie z przywołanym przepisem:
Grupy wykonawców, w tym tymczasowe stowarzyszenia, mogą brać udział w
postępowaniach o udzielenie zamówienia, instytucje zamawiające nie mogą wymagać od
nich posiadania określonej formy prawnej, by grupy te mogły przedłożyć ofertę lub wniosek o
dopuszc
zenie do udziału. W razie potrzeby instytucje zamawiające mogą w dokumentach
zamówienia sprecyzować sposób, w jaki grupy wykonawców mają spełnić wymogi dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej lub zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa w
art
. 58, pod warunkiem że jest to obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne. Państwa
członkowskie mogą określić standardowe warunki określające, w jaki sposób grupy
wykonawców mają spełniać te wymogi.
Odwołujący zaznaczył, że jego zdaniem, przywołany przepis nie dopuszcza
określenia odmiennego sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
kompetencji do prowadzenia danej
działalności zawodowej i uprawnień, których mowa w art.
58 Dyrektywy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymogi
dotyczące kompetencji i uprawnień muszą w jednakowy sposób spełnić wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienia i wykonawca ubiegający się o zamówienie samodzielnie.
Przepis art. 58 ust. 2 Dyrektywy stanowi przy tym, że w postępowaniach o udzielenie
zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone

zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby mieć możliwość
świadczenia w swoim kraju pochodzenia określonej usługi, instytucja zamawiająca może
wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski.
Argumentował, że ustawodawca wspólnotowy nie wiąże więc - odmiennie niż w przypadku
doświadczenia, o czym szerzej poniżej - konieczności wykazania się określonymi
kompetencjami i up
rawnieniami od tego, czy dany członek tzw. konsorcjum będzie
wykonywał część zamówienia wymagającą posiadania tych „kompetencji” i „uprawnień”. W
ślad za tym, przyjął, że wymogi związane z posiadaniem „kompetencji” i „uprawnień”, jeśli są
określone przepisami prawa krajowego i wprowadzone do SIWZ, w równym stopniu dotykają
każdego członka konsorcjum (każdy z członków konsorcjum musi je posiadać). Kierując się
koniecznością dokonywania tzw. prounijnej wykładni prawa krajowego, odwołujący
przyj
mował, że art. 23 ust. 5 Pzp także nie dopuszcza wprowadzania odmiennych zasad
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji
i uprawnień przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i przez wykonawcę
samodzielnie ubiega
jącego się o zamówienie.
Istniejący zapis SIWZ: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą
łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli każdy z nich będzie realizował tą
część zamówienia, do realizacji której posiada kompetencje lub uprawnienia, uznawał jako
sprzeczny z wymogiem art. 23 ust. 5 Pzp i art. 19 ust. 2 Dyrektywy
, który winien więc po
myśli art. 58 § 1 K.c. zostać uznany za nieważny.
Na tej zasadzie, w ocenie o
dwołującego, wymóg posiadania wpisu do rejestru
działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Jaworzna, wymóg posiadania zezwolenia na transport
odpadów komunalnych i na zbieranie odpadów, należałoby postawić każdemu z członków
konsorcjum AVR/MIKI.
Za istotne
uznał, że w niniejszej sprawie nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający
się o zamówienie przedstawili wymagane zezwolenia i wymagane „wpisy” do właściwego
rejestru.
Na marginesie powyższego, odwołujący wskazał, że jeśli Izba nie znajdzie podstaw
do pominięcia w swym wyrokowaniu wskazanego powyżej postanowienia SIWZ, jako
nieważnego na mocy art. 58 § 1 K.c. - winna nakazać zamawiającemu unieważnienie
postępowania. Wprowadzenie do SIWZ zapisu niezgodnego z przepisem art. 19 Dyrektywy i
z przepisem art. 23 ust. 5 Pzp wykładanym na zasadach wykładni prounijnej, powoduje
niezgodne z podstawowymi zasadami prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego uprzyw
ilejowanie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
względem wykonawców, którzy tak, jak odwołujący samodzielnie ubiegają się o zamówienie i

jak o
dwołujący samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
posiadania odpowiednich kom
petencji i uprawnień. Dopuszczają bowiem taką sytuację, że w
postępowaniu, jako członek konsorcjum, bierze udział i składa ofertę wykonawca nie
posiadający kompetencji i uprawnień wymaganych przepisami prawa krajowego. Takie
ukształtowanie zapisów SIWZ uznał za wadliwe, a wada ta ma charakter istotny i
nieusuwalny, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego niepodlegającej unieważnieniu. Na wypadek przyjęcia, że żaden z powyżej
postawionych zarzutów nie może zostać przez Izbę uwzględniony, a wskazany na wstępie
zapis SIWZ jest ważny i wiążący dla wykonawców odwołujący wskazał, że konsorcjum
AVR/MIKI przedstawiło zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 Pzp następujące dokumenty:
a)
Zezwolenie na transport odpadów:
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.10.2012r. udzielającą AVR Sp. z o.o.
zezwolenia na transport odpadów,
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.05.2014r. udzielającą M. J.
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI” zezwolenia na transport odpadów,
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.07.2015r. udzielającą MIKI Recykling
Sp. z o.o. zezwolenia na transport odpadów,
b)
Wpis do rejestru działalności regulowanej:
-
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Jaworzno spółki MIKI
Recykling Sp. z o.o.
-
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Jaworzno firmy M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”
c)
Zezwolenie na zbieranie odpadów:
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.08.2014r. udzielającą M. J.
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI” zezwolenia na zbieranie odpadów na nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy
ul. Nad Drwiną 33
d)
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów:
Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. - pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie przez MIKI Recykling Sp. z o.o. regionalnej instalacji do

mechaniczno -
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z
możliwością doczyszczania odpadów zebranych selektywnie.
Odwołujący wywodził, że skoro konsorcjum AVR/MIKI zdecydowało się łącznie
spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, to - zgodnie z przywołanym zapisem SIWZ
-
jego obowiązkiem było udowodnienie zamawiającemu, że każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie będzie realizował tylko tą część zamówienia, do realizacji
której posiada określone kompetencje lub uprawnienia. Dowodu takiego, a nawet
oświadczenia co do tego, jakie części zamówienia będą wykonywane przez poszczególnych
członków tzw. konsorcjum w ofercie wykonawcy brak. Dowód taki nie został także
przedstawiony przez wykonawcę na etapie składania dokumentów w trybie art. 26 ust. 1
Pzp.
Odwołujący uprzedzająco dodał, że w cytowanym na wstępie zapisie SIWZ,
z
amawiający wskazał, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą
przedłożyć „dla celów dowodowych” kserokopię umowy regulującej współpracę tych
podmiotów, z której jasno wynikał będzie podział realizacji zamówienia zgodnie z
posiadanymi
kompetencjami i uprawnieniami. Użycie w cytowanym postanowieniu SIWZ
sformułowania „mogą” nie oznacza, że to wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
zamówienie pozostawiony został wybór, czy przedstawią dowód na to, jaka część
zamówienia będzie realizowana przez danego członka konsorcjum. Ich wyborem jest tylko
to, czy dowodem wymaganym przez z
amawiającego będzie tzw. umowa konsorcjum, czy
inny dokument/inny środek dowodowy. Innymi słowy, obowiązek udowodnienia, że tylko
członek konsorcjum mający odpowiednie uprawnienia i kompetencje będzie realizował część
zamówienia, dla realizacji, której wymagane jest posiadanie tych uprawnień i kompetencji ma
charakter bezwzględny. Jedynie wybór środka dowodowego należy do wykonawcy - jak
stwierdził odwołujący.
Odwołujący przekonywał, że brak wykazania (udowodnienia) przez konsorcjum
AVR/MIKI,
że poszczególne czynności składające sie na przedmiot zamówienia będą
wykonywali tylko ci członkowie konsorcjum, którzy mają wymagane prawem uprawnienia i
kompetencje, skutkuje konie
cznością wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI z postępowania na
zasadzie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
W ocenie o
dwołującego, obowiązek udowodnienia, że część zamówienia, do
realizacji której są potrzebne określone kompetencje i uprawnienia, będzie wykonywana
prze
z członka konsorcjum, które te odpowiednie kompetencje i uprawnienia posiada ma
charakter wtórny. Wykonawcy w pierwszej kolejności muszą przyjąć i zaoferować
z
amawiającemu określony sposób realizacji zamówienia, a dopiero w następnej kolejności

udowodnić, że przyjęte przez nich założenie, co do sposobu realizacji zamówienia („podział”
zamówienia między członków konsorcjum) jest „odpowiednie”, bo gwarantuje, że
zamówienie będzie wykonywane przez wykonawcę, który posiada wymagane kompetencje i
uprawnienia. Zd
aniem odwołującego wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o niniejszej
zamówienie, by móc sprostać obowiązkowi dowodowemu określonemu w SIWZ przez
z
amawiającego, musieli więc wpierw wskazać w ofercie, w jaki sposób zamierzają
realizować zamówienie. Założony sposób realizacji zamówienia jest przy tym istotnym
elementem oferty (treścią oferty), nie zaś wyłącznie informacją podawaną przez wykonawcę
celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

O
dwołujący upatrywał w swoich twierdzeniach, bezwzględnej podstawy do
odrzucenia oferty konkurenta
, bowiem zmiana treści złożonej oferty jest co do zasady
niedopuszczalna (argum. z art. 87 ust. 1 Pzp). Z kolei, przepis art. 26 ust. 3 Pzp znajduje
zastosowanie wyłącznie wobec dokumentów o charakterze podmiotowym, dokumentów o
charakterze przedmiotowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie
postępowania, a nie do sanacji braków w treści oferty (por. wyrok KIO z dnia 13.06.2017r.,
sygn. akt KIO 1056/17).
Dalej
odwołujący wywodził, że skoro konsorcjum AVR/MIKI nie złożyło w swojej
ofercie oświadczenia, co do tego, którzy członkowie konsorcjum będą wykonywali określony
zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia, to oświadczenie to nie może
być uzupełniane w drodze przedstawienia stosownych „dowodów” na okoliczność, że zakres
zamówienia wymagający posiadania określonych kompetencji lub uprawnień, będzie
wykonywany przez wykonawców kompetencje i uprawnienia te posiadających. Przepis art.
26 ust, 3 Pzp służy przedstawieniu dokumentów - udowodnieniu okoliczności, które
wykonawca przedstawił w swojej ofercie (objął treścią swojego oświadczenia woli).
Z ostrożności procesowej, odwołujący wskazywał, że nawet jeśli przyjąć, że
wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp w realiach niniejszej sprawy byłoby dopuszczalne, a zarazem
konieczne, z
amawiający zaniechał wystosowania do wykonawcy wezwania w tym trybie.
Dodatkowo o
dwołujący zaznaczał, że szczegółowa analiza zapisów SIWZ (Opis
przedmiotu zamówienia - SZU) oraz przedstawionych przez konsorcjum AVR/MIKI zezwoleń
i decyzji, dokonana w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzi do wniosku,
że:
-
większość prac (usług) składających się na przedmiot zamówienia, w tym przede
wszystkim prace polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, to
prace (usługi), które mogą być wykonywane tylko przez przedsiębiorców dysponujących
odpowiednimi zezwoleniami i/lub wpisem do właściwego rejestru,

-
wszystkie „uprawnienia i kompetencje” („komplet” wymaganych zezwoleń i wpisów do
rejestru)
niezbędne do odbioru odpadów komunalnych z Miasta Jaworzno posiada M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. Także tylko dwaj
wskazani członkowie konsorcjum posiadają zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych
oraz -
w przypadku „MIKI” Recykling Sp. z o.o. - zezwolenie na ich przetwarzanie.
Odwołujący podkreślał, że zgodnie z przepisem art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do
rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości. Sama zaś czynność odbioru odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości polega na tym, że pod wyznaczony adres musi przyjechać pojazd odbierający
odpady, jego obsługa musi opróżnić pojemnik z odpadów i załadować je na pojazd,
następnie zaś odpady muszą zostać przewiezione do miejsca ich przetworzenia (właściwa
instalacja) lub miejsce ich zbierania (baza magazynowo - transportowa, baza magazynowa).
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości każdorazowo dokonuje
więc także transportu odpadów komunalnych, co jest równoznaczne z koniecznością
posiadania przez ten podmiot zezwolenia
na transport odpadów wydanego na podstawie
przepisów ustawy o odpadach (art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach). Innymi słowy, podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi dysponować dwoma
rodzajami „uprawnień” - wpisem do właściwego rejestru i zezwoleniem na transport odpadów
komunalnych. Na tej zasadzie AVR S.P.A.,
dla której nie przedstawiono żadnego z
wymaganych zezwoleń, nie może realizować zamówienia w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych. Natomiast AVR Sp. z o.o., w świetle
przedstawionych przez k
onsorcjum decyzji, nie może realizować zamówienia w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Jaworzno, ani
nie może tych odpadów zbierać i przetwarzać.
W odniesieniu do dalej po
stawionych zarzutów odwołania - braku oświadczenia
wskazującego, jaka część zamówienia będzie realizowana przez poszczególnych członków
konsorcjum AVR/MIKI, a w ślad za tym dowodu, że owa część jest dobrana odpowiednio - tj.,
że będzie ją w rzeczywistości realizował wykonawca posiadający stosowne kompetencje lub
uprawnienia,
zdaniem odwołującego - nosi charakter zamierzony ze strony tego wykonawcy.
W ocenie o
dwołującego, konsorcjum AVR/MIKI chciało uniknąć złożenia wiążącego go
oświadczenia, co do zakresu usług wykonywanych przez poszczególnych członków
konsorcjum, by obejść wymogi SIWZ dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień, które

zakładają weryfikację posiadanych przez poszczególnych członków konsorcjum kompetencji
lub uprawnień już na etapie badania i oceny ofert.
Za o
koliczność bezsporną odwołujący uznał, że na dzień złożenia oferty i na dzień
złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, AVR Sp. z o. o. wpisu do rejestru
działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Miasta
Jaworzno nie posiadało, co odwołujący nie uznał za popełnienie błędu, czy omyłki
podlegającej poprawie.
Na wypadek przyjęcia, że konsorcjum AVR/MIKI, poprzez złożenie wskazanych na
wstępie dokumentów, przyznało, że czynności związane z odbiorem odpadów komunalnych i
ich zagospodarowaniem (a więc czynności najbardziej kluczowe w świetle opisu przedmiotu
zamówienia) będą wykonywali tylko M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” oraz MIKI
Recykling Sp. z o.o., o
dwołujący zastrzegał, że wykonawcy ci, nie spełniają samodzielnie
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
niezbędnych do realizacji zamówienia.
Odwołujący rozważał, że jeśli sposób realizacji przez konsorcjum AVR/MIKI
przedmiotu zamówienia miałby być taki, że każdy z członków konsorcjum AVR/MIKI
(
ewentualnie z wyłączeniem AVR S.P.A.) będzie realizował przedmiot zamówienia w
zakresie odbioru odpadów komunalnych, to takie oświadczenie na dzień złożenia oferty i
wskazanych dokumentów, wprowadzałoby zamawiającego w błąd, skoro nie wszyscy
członkowie konsorcjum posiadali wtedy wymagane zezwolenia. Jeśli więc przyjąć, że taki był
zamiar wykonawcy i jedynie oczekiwać od niego uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26
ust. 3 Pzp,
odwołujący sugerował Izbie wpierw ocenę, czy konsorcjum AVR/MIKI nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp
[wprowadzenie w bląd]. W ocenie
o
dwołującego podstawy do wykluczenia wykonawcy, w takiej sytuacji, w istocie by
zachodziły.
Reasumując powyższe, odwołujący uznawał, że punktem wyjścia w niniejszej
sprawie winno być ocenienie, czy zakwestionowany na wstępie zapis SIWZ jest ważny i
wiążący wykonawców. W razie przyjęcia, że zapis jest ważny i wiążący, odwołujący
„pouczał”, że obowiązkiem Izby będzie ustalenie, w jaki sposób konsorcjum AVR/MIKI
zamierza realizować przedmiot zamówienia, przy czym to ustalenie winno być poprzedzone
decyzją, czy i ewentualnie, w jakim trybie informacja ta może być od wykonawcy pozyskana.
Ocena dalsz
ych zarzutów, stawianych przez odwołującego z ostrożności (zarzutów
ewentualnych) zależeć będzie według odwołującego - od ustaleń poczynionych przez Izbę w
powyżej wskazanych kwestiach.

Zarzut III. Niewykazani
e spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i
doświadczenia przez konsorcjum AVR/MIKI.
Tytułem wstępu odwołujący wskazywał, że według jego wiedzy, AVR Sp. z o.o. i AVR
S.P.A. nie posiadało ani na dzień złożenia zamawiającemu oferty i ani na dzień złożenia
wymaganych przez z
amawiającego dokumentów wpisu do rejestru działalności regulowanej
polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Jaworzno, a AVR S.P.A. nie
posiada także decyzji zezwalającej temu podmiotowi na transport odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, uznał, że jedyne oświadczenie, jakie mogło złożyć konsorcjum
AVR/MIKI (oświadczenie, które nie spowodowałoby wykluczenia konsorcjum z
postępowania) co do sposobu realizacji zamówienia jest takie, że przedmiot zamówienia
polegający na odbiorze odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniu będzie wykonywała
firma „MIKI” Recykling Sp. z o. o. lub M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”,
względnie oba podmioty wspólnie.
Odwołujący zaznaczał, że zarzut, stawia z ostrożności procesowej, tj. na wypadek
przyjęcia, że mimo braku stosownych oświadczeń i dowodów w ofercie konsorcjum
AVR/MIKI -
taki właśnie sposób realizacji zamówienia przyjęto.
Zgodnie z rozdziałem V część II pkt 3 ppkt 3 SIWZ, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca:
„wykazał się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, w jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.
obejmujących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wartość przerobu
brutto wymaganych usług, w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy, nie może być
mniejsza niż 7 000 000 zł brutto. W przypadku usług obejmujących okres realizacji dłuższy
niż 12 miesięcy, (...) Zamawiający wymaga, aby z całego ich zakresu objętego umową
(umowami) wieloletnią (wieloletnimi) Wykonawca wyodrębnił kwotę przerobu brutto w ciągu
12 kolejnych miesięcy."
Odwołujący wyjaśniał, że w celu wykazania tak określonego warunku udziału w
postępowaniu, konsorcjum AVR/MIKI przedłożyło Wykaz usług, w którym wskazało na
realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu:
a)
Miasta Reggio Calabria -
usługa wykonana przez AVR S.P.A.,
b)
Gminy Tarnów - usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o. i AVR S.P.A.,
c)
Gminy Wojnicz -
usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o.,
d)
Gminy Mogilany -
usługa wykonana przez M. J. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI”,

e)
Gminy Liszki -
usługa wykonana przez M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI”,
f)
Gminy Stary Sącz - usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o. i AVR S.P.A.
Zamawiający w pkt 19 SIWZ (str. 11) wskazał, że:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli
jeden Wykonawca wykaże się spełnieniem wymaganego warunku (...), bądź wszyscy
Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie powyższego warunku, jednak tylko i wyłącznie, gdy
okres realizacji wskazanych usług nastąpił w tożsamym okresie, równocześnie, nie dłuższym
niż 12 kolejnych (tych samych) miesięcy.
Odwołujący argumentował, że powyższy zapis SIWZ, nawet jeśli stanowi on po myśli
art.
23 ust. 5 Pzp „szczególny” sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez
wykonaw
ców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodny z art. 19 Dyrektywy), nie
zwalnia z
amawiającego z obowiązku zastosowania w niniejszej sprawie przepisu art. 63
Dyrektywy, który w ocenie odwołującego - nie został implementowany prawidłowo do
krajowego por
ządku prawnego, ale zawiera normę możliwą do zastosowania bezpośrednio.
Art. 63 Dyrektywy 2014/24/UE:
stanowiący, że: W odniesieniu do kryteriów dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 3, oraz kryteriów
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 4,
wykonawca może, w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi powiązań.
Odwołujący podnosił, że w odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych, określonych w załączniku XII część II lit. f), lub dotyczących
stosownego doświadczenia zawodowego, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych
podmiotów tylko wtedy, gdy te ostatnie zrealizują roboty budowlane lub usługi, odnośnie do
których takie zdolności są niezbędne. W przypadku, gdy wykonawca chce polegać na
zdolności innych podmiotów, musi udowodnić instytucji zamawiającej, że będzie dysponował
niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie
takich podmiotów. (-) Na tych samych warunkach grupa wykonawców, o której mowa w art.
19 ust. 2. może polegać na zdolności członków tej grupy lub innych podmiotów.
Odw
ołujący stwierdził, że zgodnie z powołanym przepisem, zamawiający musi
wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tak jak w przypadku
tzw. podmiotów trzecich, by tę część, która wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia,
realizował ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który owym

potencjałem dysponuje. Zamawiający nie może, więc pozwolić, by zamówienie było
realizowane przez wykonawcę, który nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia,
niezależnie od tego, czy wykonawca składa ofertę samodzielnie, czy jako członek grupy
wykonawców. Nie zaprzeczył uprawnieniu zamawiającego - wprowadzenia szczególnego
sposo
bu wykazania przez konsorcjum warunku wiedzy i doświadczenia, np. wymagania, by
o
kreślony członek konsorcjum spełnił określony wymóg, nadal musi jednak wymagać, by
wykonawca, który ostatecznie będzie spełniał warunek udziału w postępowaniu dotyczący
wiedzy i doświadczenia, realizował odpowiednią część zamówienia. Zdaniem odwołującego
art. 63 Dyrektywy zawiera normę prawną niezależną od normy wynikającej z art. 19 ust. 2
Dyrektywy.
Odwołujący zaznaczał, że aktualne pozostaje orzecznictwo Izby, sądów
krajowych i wspólnotowych dotyczących obowiązku realnego wykazania przez wykonawcę
możliwości korzystania z potencjału tzw. podmiotów trzecich, chociaż skarżone konsorcjum -
nie korzystało z potencjału udostępnionego przez podmioty trzecie.
Odwołujący przyznał, że zapisy SIWZ w tym postępowaniu dopuszczają zsumowanie
wartości kilku usług świadczonych przez wykonawców celem wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu - uzyskania określonej w warunku wartości usług podobnych, w tym
usług świadczonych przez różnych członków konsorcjum.
Według odwołującego, zgoda na zsumowanie wartości różnych usług nie jest
jednoznaczna ze zgod
ą, by poszczególne usługi składające się na przedmiot zamówienia
by
ły ostatecznie realizowane przez wykonawcę, tj. przez tych członków konsorcjum, którzy
nie dyspon
ują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Zdaniem odwołującego, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów jest podzielna
w takim znaczeniu, że usługę odbioru może świadczyć jeden podmiot, a usługę
zagospodarowania inny, a nawet samą usługę odbioru odpadów można „podzielić” pomiędzy
kilku wykonawców (np. poprzez wprowadzenie podziału terytorialnego). Zaznaczał, że
warunek udziału w postępowaniu służy weryfikacji zdolności wykonawcy/wykonawców do
należytego wykonania zamówienia, a weryfikację uznawał za pozorną - jeśli członek
konsorcjum, który rzeczywiście będzie realizował na rzecz zamawiającego usługę, nie
będzie miał wymaganej wiedzy i doświadczenia. Fakt, iż taką wiedzę i doświadczenie będzie
miał inny członek konsorcjum, nie wykonujący przedmiotu zamówienia, a tylko ponoszący
solidarną odpowiedzialność z pozostałymi członkami konsorcjum za należyte wykonanie
zamówienia, nie spowoduje w ocenie odwołującego, że wykonawca taki, w sposób
rzeczywisty będzie zdolny do realizacji zamówienia.
Odwołujący argumentował, że gdyby zachodziła taka sytuacja, że każdy z członków
k
onsorcjum AVR/MIKI będzie w części realizował usługę odbioru i zagospodarowania

odpadów z terenu Miasta Jaworzna, to zasadnym byłoby zsumowanie ich potencjałów -
wiedzy i doświadczenia - w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
W
zakładanej przez odwołującego sytuacji, że w świetle załączonych do oferty
zezwoleń usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Jaworzna może
wykonywać tylko M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI" i/lub MIKI Recykling Sp. z o.
o. - i o
świadczenie o takiej treści konsorcjum powinno było złożyć w ofercie by wykazać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania odpowiednich
kompetencji i uprawnień - a wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia
posiada AVR S.P.A.
[wartość usług], (które samodzielnie spełniłoby ten warunek udziału w
postępowaniu), to nie można według odwołującego - mówić, że konsorcjum AVR/MIKI
wykazało spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
Odwołujący podtrzymał twierdzenie, że uczestnik konsorcjum MIKI Recykling Sp. z o.o., w
świetle przedstawionego Wykazu usług, nie posiada wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu
usługi odbioru odpadów komunalnych. M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI
zrealizował natomiast dwie tego typu usługi, jednak ich wartość łączna to zaledwie
2.619.470.76 zł brutto, co jest wartością niewystarczającą na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu. Wartość wymagana warunkiem SIWZ nie jest także
docho
wana, jeśli uwzględni sie wiedzę i doświadczenie AVR Sp. z o.o.
Odwołujący zaznaczał, że odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
jest niewątpliwe szczególnym rodzajem usługi, co znajduje potwierdzenie m. in. w tym, że
działalność w tym zakresie jest działalnością regulowaną przez Państwo, a jej realizacja
wymaga szczególnych kwalifikacji.
Odwołujący zaprzeczał, aby szczególne kwalifikacje można uzyskać poprzez
połączenie niższych kwalifikacji wielu podmiotów, w sytuacji, gdy tylko niektóre z nich będą
de facto r
ealizowały usługę na rzecz zamawiającego. Zauważył, że instytucja „wspólnego
ubiegania się o zamówienie”, analogicznie, jak możliwość skorzystania z potencjału
podmiotów trzecich, ma gwarantować szerszy dostęp do zamówień publicznych, w
szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednak wykorzystanie przez
wykonawców tych możliwości nie może pozbawić zamawiającego możliwości rzeczywistej
weryfikacji zdolności wykonawcy/wykonawców do należytego wykonania zamówienia.
Łączenie potencjałów, w obu wskazanych przypadkach, musi więc sprowadzać się do
umożliwienia zamawiającym skorzystania z każdego „łączonego” potencjału - w przeciwnym
razie
uznawał za pozorne spełnienie przez wykonawcę/wykonawców warunków zamówienia.
Odwołujący przyznał, że w przypadku konsorcjum nie oznacza to konieczności
wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym przypadku przez każdego z członków

konsorcjum, jednak każdy z członków konsorcjum musi uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia w sposób adekwatny do posiadanego przez siebie, „dawanego” konsorcjum
potencja
łu (jeśli wykonawca „daje” wiedzę i doświadczenie musi realizować tę część
zamówienia, która wymaga tej wiedzy i doświadczenia).
Wskaza
ł na tezę wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C- 387/14: Artykuł 44
uchylonej
dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą
równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w
ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i
konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

Udział w konsorcjum i podnoszenie przez wszystkich jego członków
odpowiedzialności solidarnej względem zamawiającego nie może w ocenie odwołującego
powodować, by członkowie konsorcjum byli traktowani w sposób uprzywilejowany względem
wykonawców, którzy decydują się na samodzielny udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W podsumowaniu od
wołujący podtrzymał, że jego zdaniem konsorcjum AVR/MIKI nie
wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.
Zarzut
IV. Niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego warunku
ekonomicznego przez konsorcjum AVR/MIKI.
Zamawiający wprowadził wymóg posiadania przez wykonawcę, celem wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadz
onej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimalną 7.000.000 zł (na jeden i wszystkie wypadki) (Rozdz. V cz. II pkt 3 ppkt 2 SIWZ).
Konsorcjum
AVR
/MIKI przedstawiło na wezwanie zamawiającego polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawioną przez TU Generali S.A. dla AVR Sp. z
o.o., z której wynika, że ten wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 10.000.000 zł, przy
czym zakres ubezpieczenia (ubezpieczona działalność wykonawcy) nie obejmuje
zagospodarowania odpadów, a tylko ich odbiór. Konsorcjum przedstawiło także polisę
ubezpieczenia odpow
iedzialności cywilnej wystawioną przez PZU S.A. dla P.W. MIKI M. J., z
której wynika, że ten wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 4.500.000 zł, przy czym zakres
tego ubezpieczenia obejmuje zarówno odbiór, jak i zagospodarowanie odpadów.

W ocenie o
dwołującego, wskazane dokumenty nie świadczą o tym, iż wykonawca w
sposób rzeczywisty wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
wyżej.
Przyznał, że wymóg co do wartości ubezpieczenia spełnia pierwsza ze wskazanych
polis, niemniej nie obejmuje ona działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów
komunalnych (działalności stanowiącej jeden z podstawowych elementów przedmiotu
zamówienia), a nadto jest wystawiona dla wykonawcy, który - w świetle przedłożonych przez
k
onsorcjum dokumentów - nie będzie realizował usługi odbioru odpadów komunalnych z
terenu Miasta Jaworzna.
Polisa wydana dla drugiego z członków konsorcjum (PW M. J.) -
który może w sposób zgodny z prawem wykonać usługę odbioru odpadów, ma zbyt małą
wartość. Zatem, jeżeli z oferty wykonawcy, a także z przedłożonych przez niego
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, w tym stosownych zezwoleń, wynika,
że tylko MIKI Recykling będzie w rzeczywistości wykonywał zamówienie w obu tych
obszarach (odbiór i zagospodarowanie odpadów), zaś PW MIKI M. J. będzie dodatkowo
odbierał odpady, to obowiązkiem konsorcjum AVR/MIKI było wykazanie, że takie połączenie
potencjałów wykonawców gwarantuje rzeczywiste spełnienie warunku udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności finansowych i ekonomicznych do realizacji
zamówienia.

Odwołujący zaznaczył, że w świetle orzecznictwa: „odrębnie każdy z członków
konsorcjum musi spełnić warunki nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o których
mowa w art. 24 Pzp.
Łącznie natomiast powinny być spełniane warunki, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp
, tj. dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Kumulacji co do
zasady będzie podlegać również potencjał finansowy i ekonomiczny (art. 22 ust. 1 pkt 4), z
tym, że niektóre aspekty sytuacji finansowej są integralnie związane z indywidualną sytuacją
podmiotu
(np. płynność finansowa). Wówczas warunek taki powinni spełniać odrębnie
poszczególni członkowie konsorcjum. Podobnie w sytuacji postawienia warunku udziału w
postępowaniu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej
działalności na określoną sumę. Ochrona ubezpieczeniowa jednego z konsorcjantów nie
obejmuje innych członków konsorcjum, dlatego też warunek taki powinien spełniać każdy z
nich. Należy się również opowiedzieć za brakiem obowiązku posiadania uprawnień
ustawowych
art. 22 ust. 1 pkt 1) przez wszystkich członków konsorcjum. Wyjątek będzie
jednak stanowić sytuacja, w której wszystkie aspekty objęte zamówieniem wymagają
posiadania
uprawnień, gdyż wówczas konsorcjant, który ich nie posiada, nie mógłby w ogóle
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski
Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI, LEX
2014).


W opinii UZP -
Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
z
wiązanej z przedmiotem zamówienia jako dokumenty potwierdzające ekonomiczną
zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia (www.uzp.gov.pl), Urząd Zamówień
Publicznych wskazał, że: „Celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Podzielić w tym zakresie należy wyrażone w orzecznictwie
Krajowej I
zby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji
zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że
wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości (tak:
wyrok KIO z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r.,
sygn. akt: KIO 753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO
2801/10; wyrok z dnia 21 maja 2010 r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca
2010 r., sygn. akt: KIO 1395/10; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11;
wyrok z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). W wyroku Izby z
dnia 24 lutego 2009 r. (KIO/UZP 161/09) zwrócono uwagę, że: Ratio legis wprowadzenia
ja
ko dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku ekonomicznego polisy ubezpieczenia
OC
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polega na tym, że potwierdza
wiarygodno
ść ekonomiczną wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność, z jednej
strony
wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne
i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, iż znajduje się w sytuacji finansowej i
ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia.”

O
dwołujący zadawał sobie pytanie, jak wiarygodność finansowa AVR Sp. z o.o.
przekłada się na ocenę całego konsorcjum, jako wiarygodnego wykonawcy.
Przywołał tezę z wyroku KIO z 22 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 292/13, KIO 295/13,
KIO 309/13):
„Wspólne wykazywanie spełniania konkretnych warunków udziału w
postępowaniu (niejako »składanie się« na ich wypełnienie) przez członków konsorcjum nie
może więc być absolutyzowane, ale rozpatrywane być winno w kontekście konkretnego
warunku powiązanego z danym przedmiotem zamówienia.”

Odwo
łujący przytoczył ugruntowane poglądy doktryny i orzecznictwa, że zasada
równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym
etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także i środków dyskryminujących
wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej
miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji. Z tego
wywodził, że ochrona sytuacji konsorcjantów prowadziłaby w tym wypadku do postawienia w

gors
zej sytuacji wykonawcę, który ubiega się o wykonanie zamówienia samodzielnie, który
tak jak spółka MIKI Recykling Sp. z o.o. /PW MIKI M. J. będzie kompleksowo, samodzielnie
wykonywał w całości przedmiotowe zamówienie, ale który posiadając identyczną polisę jak
MIKI nie zostałby dopuszczony do udziału w postępowaniu.
Według odwołującego - sformułowany jasno przez zamawiającego wymóg dotyczący
zdolności ekonomicznej lub finansowej nie może być w drodze niewłaściwej interpretacji
sprowadzony do funkcji pozornego. Dla z
amawiającego nie ma znaczenia skutek formalny
(przedstawienie dokumentu), lecz materialny (zdolność wykonawcy potwierdzona
odpowiednią polisą ubezpieczeniową). Odwołujący przekonywał, że dla zamawiającego
powinno mieć znaczenie, czy dana suma gwarancyjna po pierwsze obejmuje tylko
zagospodarowanie lub tylko transport odpadów (dlatego nie jest skuteczna w tym zakresie
polisa spółki AVR) oraz czy suma gwarancyjna jest odpowiedniej wysokości, a wreszcie jak
potencjał przypisany AVR Sp. z o.o. przekładać będzie się na sytuację całego konsorcjum na
etapie realizacji zamówienia.
Zarzut V. Zaniechania wezwania k
onsorcjum AVR/MIKI do złożenia wyjaśnień w trybie art.
87 ust. 1 Pzp oraz w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.
Zamawiający, jak wynika z informacji podanej przy otwarciu ofert, zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia 30 414 723,54 zł (brutto).
Odwołujący przyznał, że w postępowaniu zostały złożone trzy oferty, których wartość
nie odbiega istotnie od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o wartość podatku
VAT. Również różnice pomiędzy cenami ofertowymi poszczególnych ofert nie są istotne.
Odwołujący uznawał, że istotne są jednak różnice w sposobie wykonywania
zamówienia między poszczególnymi wykonawcami, a w tym przede wszystkim między
o
dwołującym a konsorcjum AVR/MIKI, które wpływają na koszty wykonania zamówienia.
Tytułem wstępu do swoich rozważań, odwołujący podnosił, że zgodnie z art. 9e ust. 1
pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady
komunalne od w
łaścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości mieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Pojazd
(śmieciarka) odbierający od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, po
zapełnieniu, musi więc zawieść zmieszane odpady komunalne bezpośrednio do instalacji
RIPOK - tu: instalacji z
lokalizowanej w miejscowości Balin.
Wymóg taki nie istnieje, gdy mowa o odpadach zebranych selektywnie. Podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów

komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Odpady zebrane selektywnie mogą więc być przed
ich
transportem
do
instalacji
przeznaczonych
do
ich
przetwarzania
zbierane
(magazynowane). Samo pojęcie „zbierania odpadów”, zgodnie z art. 3 ust, 1 pkt 34 ustawy o
odpadach, definiowane jest jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru
i sk
ładu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe
magazynowanie odpadów.
Odwołujący podnosił, że w niniejszym postępowaniu konsorcjum AVR z możliwości
zbierania odpadów zebranych w sposób selektywny skorzystało i zawarło w swojej ofercie
oświadczenie (stanowiące treść oferty wykonawcy), że odpady zebrane selektywnie będzie
zbierało przed ich transportem do instalacji. W ślad za tym oświadczeniem, zamawiający
wezwał konsorcjum AVR/MIKI do złożenia stosownego zezwolenia na zbieranie odpadów,
bowiem z
amawiający wskazał wprost w SIWZ (rozdz. V cz. II pkt 3 ppkt 1 lit. c), że
zezwolenie takie będzie przez niego wymagane tylko jeśli wykonawca zadeklaruje zbieranie
odpadów.
Z
daniem odwołującego z przedstawionych przez konsorcjum AVR/MIKI zezwoleń
wynika, że konsorcjum zamierza zbierać odpady w Krakowie, Nad Drwiną 33 (zob.
zezwolenia wskazane w pkt II niniejszego odwołania lit. c) i d). W tej lokalizacji znajduje się
baza magazynowo - transportowa MIKI Recykling Sp. z o.o. oraz firmy M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” oraz instalacja pierwszego ze wskazanych
podmiotów.
Odwołujący odsyłał do postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany
posia
dać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera
odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Odwołujący zaznaczył,
że posiada bazę magazynowo - logistyczną terenie Miasta Jaworzno. Konsorcjum AVR/MIKI,
jak
podał powyżej, najbliższą bazę magazynowo - transportową posiada w Krakowie (adres:
nad Drwiną 33) i w tej samej lokalizacji według odwołującego, zamierza zbierać odpady, o
czym
świadczy treść złożonej przez wykonawcę oferty i treść przedstawionych przez
wykonawcę zezwoleń. Baza ta spełnia wymóg ww. rozporządzenia - jest oddalona od
granicy gminy -
Miasta Jaworzno nie więcej niż o 60 km. Zaznaczał, że ww. rozporządzenie
nakłada na podmiot odbierający odpady komunalne także dalej idące wymagania, w
szczególności, zgodnie z § 4 pkt 5 ww. rozporządzenia, wykonawca musi zapewnić, by na
koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane

wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. W przypadku konsorcjum AVR/MIKI
każdy pojazd świadczący usługę na terenie Miasta Jaworzna musi dojechać do gminy z
Krakowa (z bazy), a po zakończeniu dnia pracy wrócić do Krakowa (na bazę). Czas
przejazdu na trasie Kraków Nad Drwiną 33 - Miasto Jaworzno sięga nawet 1,5h, przy czym
do pokonania jest w zależności od wybranej trasy - od 71 do 97 km. Według założeń
odwołującego trasa ta w przypadku pojazdów zbierających odpady selektywne będzie przy
tym pokonywana przez jeden samochód co najmniej raz dziennie (co daje łącznie co
najmniej 3 godziny podróży), a w przypadku mniejszych samochodów, które szybciej ulegają
zapełnieniu trasa, o której mowa może być do pokonania nawet kilka razy w ciągu dnia (z
bazy do Jaworzna, z Jaworzna na bazę w celu przekazania odpadów do miejsca ich
zbierania itd.). Z punktu widzenia wykonawcy, to dodatkowy koszt - koszty pracy
pracowników, którzy w czasie przejazdu „na trasie" nie świadczą w sposób efektywny usługi
odb
ioru odpadów komunalnym, otrzymując od wykonawcy wynagrodzenie, oraz koszt paliwa
i koszt dodatkowego zużycia pojazdów. Kosztów tych nie ponosi wykonawca, który jak
o
dwołujący ma bazę magazynowo - transportową w miejscu świadczenia usługi.
Nadto, jak zarzu
cał powyżej, w świetle przedstawionych przez konsorcjum AVR/MIKI
zezwoleń na zbieranie odpadów i treści złożonej przez wykonawcę oferty, w tym samym
miejscu (Kraków, Nad Drwiną 33) wykonawca zamierza zbierać odpady, a także przetwarzać
część odpadów objętych umową (odpady zebrane w sposób selektywny, które nie muszą
trafić bezpośrednio do instalacji regionalnej i które mogą być przetworzone przez wykonawcę
we własnym zakresie). Do zbiórki takich odpadów wykonawcy, zgodnie z wymogami SIWZ,
będą wykorzystywali szereg pojazdów, które muszą wyjechać z bazy w Krakowie, wykonać
„objazd” Miasta Jaworzna w celu odebrania odpadów z nieruchomości i po zakończeniu
trasy (lub zapełnieniu pojazdu) wrócić do Krakowa. W sytuacji, gdy wykonawca nie może
zbierać odpadów selektywnych na terenie gminy, w której świadczy usługę, wykonawca nie
może obniżyć kosztów własnych, w szczególności nie może transportować odpadów
transportami zbiorczymi. Odpady odbiera i transportuje do Krakowa małymi, nieefektywnymi
kosztowo samochodami.
Dodatkowe koszty, przy takim sposobie ukształtowania logistyki
odbiorów samych tylko odpadów selektywnych, sięgać mogą nawet 2,5 min zł w okresie
realizacji zamówienia. Przekazanie odpadów zebranych selektywnie, w szczególności tzw.
odpadów surowcowych, do instalacji bliżej położonych względem Miasta Jaworzna, mimo że
odwołujący takiej możliwości nie zaprzeczał, również uznał za rozwiązanie niekorzystne dla
wykonawcy
, gdyż konsorcjum AVR/MIKI zmniejszy wprawdzie w ten sposób koszty
transportu, ale zwiększy koszty zagospodarowania odpadów (opłata ponoszona za rzecz
podmiotu trzeciego za zagospodarowanie 1 Mg odpadów). Koszt zagospodarowania

odpadów zebranych selektywnie we własnej instalacji jest, co do zasady niższy niż w
instalacji podmiotów trzecich.
Odwołujący wskazywał, że również zorganizowanie bazy magazynowo -
transportowej na terenie Miasta Jaworzno będzie oznaczało dla konsorcjum AVR/MIKI
dodatk
owe koszty, których nie ponosi odwołujący (koszty zakupu/wynajmu terenu bazy,
koszty dostosowania terenu do
wymogów ww. rozporządzenia, koszty i czas związane z
uzyskaniem wymaganych w związku z funkcjonowaniem bazy zezwoleń, w szczególności
pozwolenia na zbieranie odpadów komunalnych).

Zdaniem odwołującego konsorcjum AVR/MIKI nie dysponuje żadną inną, przewagą
konkurencyjną względem odwołującego, która pozwoliłaby zmniejszyć koszty wykonania
zamówienia w taki sposób, by pokryć wskazane powyżej dodatkowe koszty i zapewnić
wykonawcy godziwy zysk, gdy cena konsorcjum AVR/MIKI jest o prawie 600 000 z
ł niższa
od ceny oferty odwo
łującego.
W ocenie odwo
łującego, powyżej wskazane okoliczności powinny, co najmniej
wzbudzić po stronie zamawiającego wątpliwości, co do zamierzonego przez konsorcjum
AVR/MIKI sposobu realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych, z czego odwołujący
wywodził obowiązek zamawiającego wezwania konsorcjum do złożenia wyjaśnień w trybie
art. 87 ust. 1 Pzp i art. 90 ust. 1 Pzp.
Odwołujący przypisał zamawiającemu zaniechanie
wezwania k
onsorcjum AVR/MIKI do złożenia wyjaśnień - naruszenie wskazanych przepisów,
jak i wynikającej z art. 7 Pzp zasady równego traktowania wykonawców.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie złożonej 28 sierpnia 2017 r. wnosił o
oddalenie odwołania i podał:
Ad. Zarzut I. Niezasadnej punktacji konsorcjum AVR/MIKI w kryterium
środowiskowym.
Zamawiający powoływał się na okoliczność, że w warunkach SIWZ wymagał
certyfikatu środowiskowego od konsorcjum, a nie od wszystkich członków konsorcjum i w
tym zakresie polegał na oświadczeniu zbiorowego wykonawcy, jakim jest konsorcjum.
Za
powiedział weryfikację - na etapie po zawarciu umowy, w przypadku nie złożenia
certyfikatów - pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Ocenił wyszczególnione w ofercie certyfikaty jako oparte o normę ISO 14001,
na której bazuje też system EMAS. Zamawiający uznał, że jest to kryterium pozacenowe,
mające być oceniane w oparciu o oświadczenie wykonawcy złożone w tym zakresie, co do
posiadania certyfikatu przez wykonawcę. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, przeni
ósł obowiązek przedłożenia certyfikatów na etap - po zawarciu umowy.
Przy ocenie ofert opierał się na oświadczeniach wykonawcy, bowiem tak zostało zapisane w
SIWZ. Oświadczenie zostało złożone przez konsorcjum AVR/MIKI pod rygorem

odpowiedzialności karnej, i także konsekwencji wynikających z ustalonego we wzorze
umowy uprawnienia zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku nieposiadania
certyfikatów z następstwem konsekwencją zapłaty kary umownej. Samo oświadczenie
zamyka możliwość weryfikowania, czy certyfikat posiadają wszyscy konsorcjanci, czy tylko
niektórzy z nich. Zamawiający nie ustalił żadnych wzorów i nie mógłby takich wzorów ustalić,
które by odrębnie punktowały w tym kryterium konsorcjum proporcjonalnie do ilości
posiadanych certyfikatów. Konsorcjum jest traktowane w ustawie Pzp poprzez art. 23 ust. 3 -
jako jeden wykonawca. Posiadanie tylko przez niektórych konsorcjantów danego certyfikatu,
zdaniem zamawiającego nie mogło skutkować odmową przyznania punktów w tym kryterium
w wysokości przewidzianej w SIWZ, tj. 20 pkt.
Ad. Zarzut II dotyczący niespełnienia przez konsorcjum AVR/MIKI warunku kompetencji lub
uprawnień.
Zamawiający podnosił, że sprecyzował w SIWZ warunki w zakresie kompetencji i
uprawnień szczegółowo i jednoznacznie. Dopuścił sytuację, że niektórzy z konsorcjantów
będą posiadali określone uprawnienia (w oznaczonych zakresach), a inni z uczestników
konsorcjum będą posiadali uprawnienia w innych zakresach. Liczyło się, żeby łącznie
posiadali wszystkie wymagane uprawnienia do realizac
ji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przeczył, że w formularzu ofertowym w zakresie odbioru odpadów nie
wymagał podania, który z członków konsorcjum będzie ten zakres usługi realizował
stosownie do posiadanych uprawnień, np. wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zawarł
takie punkty w odniesieniu
do zbierania i przetwarzania odpadów. W zakresie transportu też
nie było takiego wymogu. Zamawiający uznał, że mógł wymagać zgodnie z ustawą Pzp, tylko
dokumentów, które określił w ogłoszeniu i w SIWZ, przy czym takich, które wynikają z
przepisów prawa. Zamawiający uznawał, że nie ma podstaw do negowania, że warunek
kompetencji i uprawnień został przez konsorcjum AVR/MIKI spełniony poprzez żądanie
złożenia dokumentów, że wszyscy poszczególni członkowie konsorcjum łącznie mają
komplet uprawnień wymaganych do realizacji tego zamówienia, stąd też nie znalazł postaw
do czynności wzywania do ich uzupełnienia, czy o wyjaśnienia. Zaznaczał, że odwołujący
próbuje łączyć ten zarzut z zarzutem kompetencji technicznych, czyli wiedzy i
doświadczenia, uczestnika konsorcjum, który wykazał, że posiada takie doświadczenie, tj.
AVR S.P.A.
, z tym że z kolei nie posiada kompletu zezwoleń. Zamawiający nie uznawał,
żeby taki wymóg łączenia wszystkich elementów warunków udziału w postępowaniu w
odniesieniu do konsorcjum wynikał z dyrektywy 2014/24/WE. Ustawa Pzp reguluje te kwestie
także w zakresie możliwości łączenia potencjałów w odniesieniu do warunku kompetencji i
uprawnień i upoważnia do tego zamawiającego. Zamawiający uznał, że ten warunek tak z
uwagi na sposób opisania i jego spełnienia w SIWZ, jak i regulacje ustawy Pzp, został przez

konsorcjum AVR/MIKI spełniony. Odwołujący domagając się bezpośredniego stosowania
dyrektywy zakwestion
ował jednocześnie postanowienia SIWZ, które nie zostały zaskarżone i
zdaniem z
amawiającego, nie uzasadnił, dlaczego miałaby być stosowana bezpośrednio
dyrektywa w tym zakresie, skoro konsorcjum wykazało, którzy poszczególni jego członkowie
mają jakie kompetencje i uprawnienia do świadczenia tej usługi, a są to kompetencje pełne w
zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznał, że w taki sposób i przez tych
członków konsorcjum, będzie realizowane zamówienie, zgodnie z uprawnieniami. Nie można
sobie wyobrazić, żeby w świetle przepisów o gospodarce odpadami, i w świetle warunków
umowy -
świadczył usługę w zakresie gospodarki odpadami podmiot nie legitymujący się
stosownymi
uprawnieniami w tym zakresie, gdyż jest to zagrożone sankcjami karnymi i
karami umownymi przewidzianymi w umowie.
Ad. Zarzut I
II dotyczący niespełnienia warunków technicznych, wiedzy i doświadczenia przez
konsorcjum AVR/MIKI.
Zamawiający podnosił, że nie do wszystkich elementów tego zamówienia wymagane
są uprawnienia, bo uprawnienia są wymagane w zakresie odbioru, transportu, zbierania i
przetwarzania, a nawet wykonawca nie musi samodzielnie przetwarzać odpadów, ale
zamówienie ma szerszy aspekt, w grę wchodzą np. sprawy organizacyjne, sprzętowe,
logistyczne, zatrudnien
ia pracowników itp. Nie świadczy o tym, że członek konsorcjum, który
nie ma oznaczonych uprawnień w zakresie ścisłego gospodarowania odpadami, miałby
uczestniczyć w realizacji zamówienia w sposób pozorny, gdyż jego uczestnictwo realnie
może się sprowadzać do realizacji czynności, co do których posiada uprawnienia, lub też
zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Wskazał na solidarną odpowiedzialność członków
konsorcjum za realizację zamówienia w całości, co nie jest porównywalne z udostępnieniem
potencjału przez podmioty trzecie i uczestniczeniem przez nich, jako podwykonawca w
realizacji zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może być postrzegany tylko jako figurant
dający „referencje”, gdyż odpowiada za rezultat umowy. Zamawiający uznał, że ukształtował
postanowienia zgodnie z przepisami Pzp w sposób nie odbiegający od art. 19 dyrektywy i
art. 63 dyrektywy, gdyż w realizacji zamówienia będą brali udział członkowie konsorcjum,
którzy mają uprawnienia i doświadczenie, a nie ma przeszkód, aby np. odbiór odpadów
świadczyły 2 firmy, ani żeby wykonywały te podmioty czynności, które w ramach konsorcjum
nie mają kompletnych, całościowych uprawnień. Zdaniem zamawiającego, cała grupa
wykonawców składająca się na konsorcjum AVR/MIKI uczestniczy w realizacji tego
zamówienia, wobec czego zamawiający nie widział naruszenia dyspozycji art. 63 dyrektywy
2014/24/WE
. Nie zachodzi sytuacja, że którykolwiek z członków tego konsorcjum nie będzie
uczestniczył w faktycznej realizacji zamówienia w jakiejkolwiek części i formie, że w związku

z tym nie dojdzie do faktycznego wykorzystania zasobów w zakresie potencjału
technicznego, wiedzy i doświadczenia, na które dany podmiot się powołuje.
Ad.
Zarzut IV dotyczący niespełnienia warunków ekonomiczno-finansowych przez
konsorcjum AVR/MIKI.
Zamawiający wskazał, że niewątpliwie przedstawiona przez przystępującego polisa
OC
wystawiona przez TU Generali, ubezpieczony AVR Sp. z o.o., obejmuje m.in. odbiór
odpadów, zatem jest związana z przedmiotem zamówienia, a taki wymóg stawiał
z
amawiający, natomiast zagospodarowanie odpadów, jakkolwiek deklarowane w ofercie
p
rzystępującego, nie było wymogiem obligatoryjnym. Przystępujący dodatkowym
wyjaśnieniem TU Generali, wykazał, że i ten zakres działalności uczestnika konsorcjum
podlega ubezpieczeniu.
Ad.
Zarzut V dotyczący rażąco niskiej ceny oferty konsorcjum AVR/MIKI.
Zamawiający nie zgadzał się z podejściem odwołującego wyrywkowej analizy
kosztów oferty przystępującego. Zamawiający nawiązał do tego, że cena w tym
postępowaniu była obliczona w oparciu o stałe ceny jednostkowego wyszczególnione w
formularzu ofertowym i
prognozowane ilości, rozliczenie natomiast ma nastąpić w oparciu o
ceny jednostkowe podane w ofercie i faktycznie zrealizowane zamówienia w tonach za
poszczególne odpady. Wskazał, że nie ma szczegółowego kosztorysu przedstawianego
przez wykonawców, a tym bardziej w układzie przedstawionym przez odwołującego. Tego
porównania w zakresie składników kosztowych, zwłaszcza kosztów transportu odpadów
selektywnie zbieranych nie da się obiektywnie ustalić. Zamawiający podnosił, że nawet jeżeli
było oświadczenie konsorcjum, że będzie zbierało odpady w bazie MIKI w Krakowie, to
wykonawca
nie był zobligowany do takiego wykonania zamówienia w całości, gdyż
z
amawiający dopuścił odstępstwa np. w odniesieniu do frakcji odpadów zbieranych w
niewielkich ilościach, które każdy wykonawca mógł zbierać u siebie przed ich zbiorczym
transportem do instalacji odzysku.
Wykonawca mógł przekazywać do dowolnych instalacji
odzysku odpady selektywne -
bezpośrednio. Odległość z Jaworzna do Balina, gdzie odpady
te będzie woził odwołujący, jak też w części deklarował przystępujący, wynosi około 10 km w
obie strony.
W zakresie zbierania odpadów selektywnie zbieranych przystępujący nie
wskazał wyłącznie instalacji w Krakowie, ale wskazał jeszcze instalację w Balinie w zakresie
frakcji makulatur
y, tworzyw, szkła, wielkogabarytowych, tekstyliów itd. i wskazał instalację
ZGK w Bolesławiu. Wskazał również inne instalację dla odbioru leków i odpadów
budowlanych, opon i dla zużytych urządzeń. Zamawiający stwierdził, że w oparciu o ofertę
konsorcjum A
VR/MIKI nie powziął wątpliwości, że cena jest rażąco niska, a także na
podstawie wyrównanych cen ofert i własnego szacunku wartości zamówienia. Natomiast w

trybie art. 90 ust. 1a Pzp,
nie było podstaw do wszczynania procedury wyjaśnień ceny, gdyż
przesłanki różnic cenowych i wartości szacunkowej nie zostały spełnione. W związku z tym,
na etapie badania oferty konsorcjum z
amawiający nie powziął żadnych wątpliwości, ani też
nie uwzględnił zarzutu odwołującego, bo nie widzi obecnie również żadnych podstaw do
weryfikacji ceny oferty konsorcjum. Stwier
dził, że dokument złożony przez odwołującego nie
może być traktowany w kategorii dowodu, gdyż jest to pismo wytworzone na bazie własnych
założeń odwołującego.

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z ogłoszenia o zamówieniu, postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wyjaśnieniami, protokołu postępowania z
załącznikami, oferty przystępującego, korespondencji prowadzonej między zamawiającym a
przystępującym, dokumentów złożonych przez konsorcjum AVR/MIKI w wyniku wezwania w
trybie art. 26 ust. 1 Pzp i uzupełnionego Wykazu usług wraz z referencjami, z powiadomienia
o wyniku postępowania.

Ponadto, Izba rozważyła stanowiska stron i przystępującego, przedstawione w
złożonych pismach oraz do protokołu rozprawy.

Rozpatrując sprawę w granicach zarzutów odwołania, jak nakazuje art. 192 ust. 7
ustawy Pzp Izba ustaliła, co następuje.
Z akt postępowania przetargowego udostępnionych przez zamawiającego na
wezwanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wynika następujący stan faktyczny, którego
strony nie kwestionowały, ani nie wnosiły o jego uzupełnienie.
Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja II: Przedmiot
II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
stałych z Miasta Jaworzna.
II.1.4) Krótki opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EUR.
1. Nazwa zamówienia, usługi pn: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych
stałych z Miasta Jaworzna.
2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych powstających w
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i w nieruchomościach, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta Jaworzna oraz
zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów selektywnie odbieranych.
Zamawiający potwierdził, że wykonawca w ofercie miał zadeklarować, w jakim zakresie
wykonywać będzie zamówienie, tzn. odbiór odpadów był obowiązkowy i transport też,

natomi
ast zbieranie odpadów i ich przetwarzanie przez wykonawcę mogło być
zadeklarowane, ale nie musiało.
3. Przedmiot zamówienia określają:
1) Szczegółowy zakres usług (SZU) - który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, i określa
przedmiot zamówienia, zakres zamówienia, podstawowe obowiązki Wykonawcy oraz
szczegółowy sposób realizacji usług.
3) Projekt umowy -
stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość bez VAT: 28 161 781.05 PLN
II.2.3) Miejsce świadczenia usług. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Jaworzno.
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów. Koniec: 31/12/2020
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia - 60 %
2) T
ermin płatności faktury - 20 %
3) Spełnienie standardów środowiskowych - 20 %
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - dla uznania
spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wykazał, że posiada:
a) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem
zamówienia na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) - decyzja winna być ostateczna, lub w
oparciu o potwierdzenie
wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),

w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.
1987 z
późn. zm.),
b) potwierdzenie
wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) obejmujące
swym zakresem Gminę Miasta Jaworzna,
c) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie zbierania odpadów w oparciu o aktualne
zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2016 r., po
z. 1987 z późn. zm.) lub w oparciu o aktualne pozwolenie
zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) - decyzja winna być ostateczna oraz
obejmować co najmniej odpady objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien
wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie zbierania odpadów w oparciu o w/w przepisy
tylko w przypadku gdy, zamierza przed transportem do miejsc zagospodarowania zbierać
odebrane odpady komunalne.
d) upra
wnienia do świadczenia usług w zakresie przetwarzania odebranych odpadów
komunalnych wymienionych w pkt. od 2.2. SZU do pkt 2.4. SZU oraz pkt. 2.7. SZU zgodnie z
art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.
zm.)
lub w oparciu o aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) -
decyzja winna być ostateczna. Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia w
zakresie przetwarzania odebranych odpadów komunalnych w oparciu o w/w przepisy tylko w
przypadku, gdy zamierza świadczyć usługi w zakresie przetwarzania odebranych odpadów
komunalnych we własnym zakresie.
Ww. zapisy ogłoszenia powtórzono w części II. punkt 3.1) SIWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w
wyznaczonym terminie, dokumentów o których mowa w:
1) art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
a) aktualne
zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) wydane przez organ
właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady -
decyzja winna być ostateczna, lub potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185

poz. 1243 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).
b) aktualne
potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czysto
ści i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
obejmujące swym zakresem Gminę Miasta Jaworzna.
c) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania odpadów zgodnie z art.
41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)
wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów lub aktualne
pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 1987 z późn. zm.) - decyzja winna być ostateczna
oraz obejmować co najmniej odpady objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien
wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie zbierania odpadów w oparciu o w/w przepisy
tylko w przypadku gdy, zamierza p
rzed transportem do miejsc zagospodarowania zbierać
odebrane odpady komunalne,
d) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie przetwarzania odebranych
odpadów komunalnych wymienionych w pkt. od 2.2. SZU do pkt 2.4. SZU oraz pkt. 2.7. SZU
zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z
późn. zm.) lub aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) -
decyzja winna być ostateczna. Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia w
zakresie przetwarzania odebranych odpadów komunalnych w oparciu o w/w przepisy tylko w
przypadku gdy zamierza świadczyć usługi w zakresie przetwarzania odebranych odpadów
kom
unalnych we własnym zakresie.
Wykonawca dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej nie może polegać na
potencjale innych podmiotów. Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. uprawnień do świadczenia usług w
zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, potwierdzenia wpisu do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna, uprawnień do świadczenia usług w
zakresie zbierania odpadów w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 lit c, uprawnień do
świadczenia usług w zakresie przetwarzania odebranych odpadów komunalnych w
pr
zypadku określonym w ust. 3 pkt 1 lit d, ze swej istoty przypisane są bezpośrednio
Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
-
dla uznania spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wykazał, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Minimalna kwota ubezpieczenia, tj. suma gwarancyjna na jeden i na wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia -
7 000 000,00 zł.
Ww. zapisy ogłoszenia powtórzono w części II. punkt 3.2) SIWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w
wyznaczonym terminie, dokumentów o których mowa w:
1) art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj.:
dokument potwierdzający, np. polisa ubezpieczeniowa, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Kserokopia dokumentu winna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 3 pkt 2
SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - dla uznania spełniania warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności zawodowej: wykazał się należytym wykonaniem lub
wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Wartość przerobu brutto wymaganych usług, w okresie nie dłuższym niż 12
kolejnych miesięcy, nie może być mniejsza niż 7 000 000,00 zł brutto. W przypadku usług
obejmujących okres realizacji dłuższy niż 12 miesięcy, w celu zastosowania jednakowych
kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby z całego

ich zakresu objętego umową (umowami) wieloletnią (wieloletnimi) Wykonawca wyodrębnił
kwotę przerobu brutto w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Tak wyliczona wartość zrealizowanych
usług winna spełniać ww. warunek. Jeżeli usługa obejmowała szeroki zakres, wyraźnie różny
od przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu, należy z kwoty przerobu brutto zminusować
usługi które odbiegały w znaczny sposób od zakresu objętego niniejszym postępowaniem.
Ww. zapisy ogłoszenia powtórzono w części II. punkt 3.3) lit. a SIWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w
wyznaczonym terminie, dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj:
- W
ykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane-
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów, o których
mowa powyżej dotyczy usług pozwalających wykazać, iż Wykonawca spełnia warunek
określony w rozdziale V ust. 3 pkt 3 lit. a SIWZ.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (art. 22 ust. 1
ustawy Pzp):
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy Pzp -
obligatoryjne przesłanki wykluczenia, (…)
Podstawy wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp. (…)
Z
amawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w
wyznaczonym terminie, oświadczeń i dokumentów określonych poniżej i aktualnych na dzień
ich złożenia, potwierdzających okoliczności braku wykluczenia, (…)

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,[...]
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projekt umowy -
stanowi zał. nr 10 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1
Pzp.
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału. Data: 30/06/2017
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Okres w miesiącach: 2 (od
ustalonej daty składania ofert). Zamawiający potwierdził, że przystępujący przedłużył okres
związania ofertą.
Dodatkowo: 1. W o
fercie należy złożyć:
1) Na wykazanie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć w ofercie: Jednolity europejski dokument
zamówienia (JEDZ), - oryginał jednolitego dokumentu musi być podpisany przez
Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) Formularz ofertowy -
zał. nr 1 do SIWZ,
3) Stosowne pełnomocnictwo - jeżeli dot.,
Ww. zapisy ogłoszenia o zamówieniu zostały powtórzone w odnośnych postanowieniach
SIWZ.
Rozdział III. SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia
Punkt 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, w każdym przypadku, gdzie użyto znaków
towarowych (…) należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie (…) usług równoważnych, o
porównywalnych (nie gorszych parametrach niż te które wskazano w SIWZ. Ponadto
zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach (…) w opisie
przedmiotu z
amówienia wskazano określone normy (…) należy rozumieć, iż zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Część V SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja)
15. (…)

16. Jeżeli oferta Wykonawców( konsorcjum) zostanie wybrana Zamawiający przed
zawarciem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców (…).
17. Zamawiający określa sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3 SIWZ
pkt 1 lit. a-
d SIWZ, następująco.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej wykonawców,
warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się
posiadaniem wszystkich kompetencji lub uprawnień, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3
SIWZ pkt 1 lit. a-
d, bądź wszyscy wykonawcy łącznie wykażą spełnienie tego warunku.
UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą łącznie spełniać warunek
udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, jeżeli każdy z nich będzie wykonywał tę część zamówienia, do
realizacji, której posiada kompetencje lub uprawnienia. W takiej sytuacji Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni udowodnić zamawiającemu, że każdy z nich
będzie realizował tylko tę część zamówienia, do realizacji, której posiadają określone
kompetencje lub uprawnienia.
W tym celu Wykonawcy m
ogą dołączyć kserokopię umowy regulującej współpracę tych
podmiotów, z której jasno będzie wynikał podział realizacji zamówienia zgodnie z
posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami.
Zamawiający potwierdził, że konsorcja mogły złożyć umowę regulującą współpracę
uczestników konsorcjum i zakres przypisanych im czynności, ale nie był to wymóg
obligatoryjny
na etapie składania ofert z uwag na treść art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, który w ten
sposób reguluje tę kwestię.
18. Zamawiający określa sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3 SIWZ
pkt 2 SIWZ, następująco.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej wykonawców,
warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony,
jeżeli jeden z wykonawców wykaże się posiadaniem wymaganego ubezpieczenia OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co
najmniej 7 000
000,00 zł, bądź wszyscy wykonawcy łącznie wykażą spełnienie powyższego
warunku.

19. Zamawiający określa sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3 SIWZ
pkt 3 lit. a SIWZ,
następująco.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej wykonawców,
warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z
wykonawców wykaże się spełnieniem wymaganego warunku określonego w rozdziale 5 ust.
3 SIWZ pkt 3 lit. a SIWZ, bądź wszyscy wykonawcy łącznie wykażą spełnienie powyższego
warunku, jednak tylko i wyłącznie, gdy okres realizacji wskazanych usług nastąpił w
tożsamym okresie, nie dłuższym niż 12 kolejnych, tych samych miesięcy.
20.
Zamawiający określa sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 ust. 3 SIWZ
pkt 3 lit. b SIWZ, następująco.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej wykonawców,
warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z
wykonawców wykaże się spełnieniem wymaganego warunku określonego w rozdziale 5 ust.
3 SIWZ pkt 3 lit. b SIWZ, bądź wszyscy wykonawcy łącznie wykażą spełnienie powyższego
warunku.
Rozdział VII SIWZ.
2) po dokonaniu oceny ofert zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (…) aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale VII SIWZ, potwierdzających,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ZŁOŻYĆ W
OFERCIE.
Zamawiający w SIWZ powtórzył dyspozycje ogłoszenia o zamówieniu, odnośnie
dokumentów, jakich będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, tj.:
a) aktualne
zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) wydane przez organ
właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady -
decyzja winna być ostateczna, lub potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185
poz. 1243 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 19
87 z późn. zm.).

b) aktualne
potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
obejmujące swym zakresem Gminę Miasta Jaworzna.
c) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania odpadów zgodnie z art.
41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)
wydane prze
z organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów lub aktualne
pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) - decyzja winna być ostateczna
oraz obe
jmować co najmniej odpady objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien
wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie zbierania odpadów w oparciu o w/w przepisy
tylko w przypadku gdy, zamierza przed transportem do miejsc zagospodarowania zbierać
odebrane odpady komunalne,
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia ww. warunek.
d) aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie przetwarzania odebranych
odpadów komunalnych wymienionych w pkt. od 2.2. SZU do pkt 2.4. SZU oraz pkt. 2.7. SZU
zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z
późn. zm.) lub aktualne pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) -
decyzja wi
nna być ostateczna. Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia w
zakresie przetwarzania odebranych odpadów komunalnych w oparciu o w/w przepisy tylko w
przypadku gdy zamierza świadczyć usługi w zakresie przetwarzania odebranych odpadów
komunalnych we
własnym zakresie.
e) dokument potwierdzający, np. polisa ubezpieczeniowa, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. (…)
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale V ust. 3 pkt 2
SIWZ.
f) W
ykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane-
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączenie dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów, o których
mowa powyżej dotyczy usług pozwalających wykazać, iż Wykonawca spełnia warunek
określony w rozdziale V ust. 3 pkt 3 lit. a SIWZ.
Rozdział VII Szczegóły dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie
21. Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania.
a) powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ
b) wykonawcy powinni spełniać warunki udziału określone w rozdziale V ust. 3 punkt 1 -3
SIWZ, z uwzględnieniem rozdziału V ust. 15-20 SIWZ
23. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego w zakresie
przedmiotu zamówienia,
b) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy w zakresie realizacji odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów,
c) czas obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
24. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
26. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia MR z
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów…(Dz. U. poz. 1126)
Rozdział XI SIWZ, punkt 7 złożona oferta musi zawierać:
1)
Wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1
2)
(…)
3)
JEDZ zał. nr 2

Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny.
2.
Wykonawcy wypełniają formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ zgodnie z jego treścią.
3.
(…)
4.
Cena ofertowa przedstawiona w formularzu ofertowym stanowi łączną cenę wraz z
VAT
za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, na
podstawie szacunkowego przewidywanego zapotrzebowania na świadczenie usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów w Jaworznie. Cena ta nie stanowi
wynagrodzenia wykonawcy, lecz służy do porównania złożonych ofert. Ostateczna
wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego, faktycznie wykonanego
świadczenia odbioru i zagospodarowania odpadów stałych oraz w oparciu o ceny
jednostkowe podane w formularzu ofertowym.
5. ceny jednostkowe podane
w formularzu ofertowym zostaną określone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom (…).
Rozdział XIV SIWZ Kryteria oceny ofert
1) Cena brutto - 60%
2)
Termin płatności faktury - 20%
3)
Spełnienie standardów środowiskowych - 20%
Zamawiający ustala, że:
a)
Jeżeli Wykonawca posiada skuteczny certyfikowany system zarządzania
środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim
systemem ekozarządzania i audytu EMAS, lub innym równoważnym
certyfikowanym system zarządzania środowiskiem, wówczas Wykonawcy
zostanie przyznane 20 pkt,
b)
Jeżeli Wykonawca nie posiada skutecznego certyfikowanego systemu
zarządzania środowiskiem, zgodnego z międzynarodowym standardem ISO
14001, europejskim systemem ekozarządzania i audytu EMAS, lub innym
równoważnym certyfikowanym system zarządzania środowiskiem, wówczas
Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.
UWAGA! Informacje dotyczące spełnienia standardów środowiskowych Wykonawca
powinien podać w ust. 8 rozdziału oferty, zał. 1 do SIWZ.
Oferta:
-
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, że
wskazany podmiot (pełnomocnik) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających
ofertę wspólną

OFERTA NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, o wartości powyżej 209 000 euro,
oznaczenie sprawy MZNK.DZP.2510.2.2017, pod nazwą: „Świadczenie usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Miasta Jaworzna", oferujemy realizację
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:
1. Proponujemy cenę za realizację zamówienia:
wartość netto - .... zł suma wartości cen netto wyliczona w ust 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust 4 pkt
2. ust.5 pkt 2, 4, 6, 8, 10, 12 , 14 , ust. 6 pkt 2, 4 i 6 Formularza ofertowego
procent podatku VAT - ....%
kwota podatku VAT -
... zł
wartość brutto - ... zł
w tym:
Dalej następuje wymienienie elementów cenowych, w odniesieniu do których wykonawca był
zobowiązany podać ceny jednostkowe i wyliczyć wartość danych elementów usługi w
oparciu o szacunkowe wielkości podane przez zamawiającego.
Zamawiający potwierdził, że odpady zmieszane każdy z wykonawców tego zamówienia,
niezależnie od tego, kto je otrzyma, zobowiązany jest oddawać do instalacji RIPOK w
Balinie, zgodnie z odrębną umową zawartą między zamawiającym a tą instalacją, łącznie z
ustaleniem warunków cenowych.
Zamawiający potwierdził, że jeżeli chodzi o strumień odpadów zielonych i ulegających
biodegradacji, to odpady te mogły być odprowadzane do RIPOK w Balinie, który prowadzi
taką instalację do ich przetwarzania lub innych instalacji wskazanych w dokumentacji
przetargu w danym regionie, które tego rodzaju odpady przetwarzają.
Jeżeli chodzi o inne odpady zbierane selektywnie, to żadna regionalizacja nie obowiązuje.
Wykonawca był uprawniony do tego, żeby skalkulować cenę oferty i odprowadzanie tych
odpadów do instalacji przetwarzania i odzysku, która posiada stosowne uprawnienia w tym
zakresie.
Strony oraz p
rzystępujący zgodnie wyjaśnili, że do czasu udostępnienia wykonawcy stałych
PSZOKów, co ma nastąpić pod koniec tego roku, wykonawca ma prowadzić punkty mobilne
PSZOK, które pozostaną też po uruchomieniu punktów stałych i ma zagospodarowywać
odpady zgromadzone w tych punktach.
Punkt
8. Oświadczamy, iż posiadamy*/nie posiadamy* skuteczny certyfikowany system
zarządzania środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001,
europejskim systemem ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym
certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem: ☐ - TAK** ☐ - NIE**

Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego pola wyboru powyżej,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada żadnego skutecznego certyfikowanego
systemu zarządzania środowiskiem, co będzie jednoznaczne z przyznaniem 0 (słownie:
zero) punktów w kryterium: spełnienie standardów środowiskowych.
Ponadto oświadczamy że:
1)* posiadany przez nas skuteczny certyfikowany system zarządzania środowiskiem, nosi
nazwę: …......został wydany przez ..... w roku …..
* jeżeli dotyczy, należy punkt 1) wypełnić, jeżeli nie dotyczy należy punkt 1) wykreślić.
2)* nie posiadamy skutecznego certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem.
* jeżeli dotyczy należy punkt 2) pozostawić, jeżeli nie dotyczy należy punkt 2) wykreślić.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni ust. 8, lub wypełni nieprawidłowo,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada żadnego skutecznego certyfikowanego
systemu zarządzania środowiskiem, co będzie jednoznaczne z przyznaniem 0 (słownie:
z
ero) punktów w kryterium: spełnienie standardów środowiskowych.
9. Przyjmujemy do wiadomości, że: Rozpoczęcie realizacji świadczenia usług nastąpi nie
później niż 15 października 2017 r. na pisemne żądanie Zamawiającego złożone na min. 15
dni przed wskazan
ym terminem rozpoczęcia świadczenia usług wynikających z podpisanej
umowy - do 31 grudnia 2020 r.
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:
1.
Oświadczamy, że: (…)
3)
zapoznaliśmy się z całą SIWZ, w związku z czym posiadamy niezbędne informacje
potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty,
4)
w oparciu o analizę zapisów SIWZ, gwarantujemy prawidłowe wykonanie usługi
objętej przedmiotem zamówienia,
5)
w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
6)
akceptujemy dołączony do SIWZ Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 10, do
SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
9) zamierzamy prowadzić przetwarzanie odebranych odpadów komunalnych
we własnym zakresie*,
Uwaga!* W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza prowadzić przetwarzania odebranych
odpadów komunalnych we własnym zakresie, winien przekreślić powyższe zdanie.

Jeżeli Wykonawca nie dokona wykreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza
prowadzić przetwarzanie odebranych odpadów komunalnych we własnym zakresie.
10) zamierzamy prowadzić zbieranie odebranych odpadów komunalnych przed transportem
do miejsc zagospodarowania*,
Uwaga!* W przypa
dku, gdy Wykonawca nie zamierza prowadzić zbierania odebranych
odpadów komunalnych przed transportem do miejsc zagospodarowania, winien przekreślić
powyższe zdanie.
Jeżeli Wykonawca nie dokona wykreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zamierza
prowadzić zbieranie odebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc
zagospodarowania.
11) zmieszane odpady komunalne będą przez nas przekazywane do regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego tj.: do ZAKŁADU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. CHRZANÓW - BALIN, UL.
GŁOGOWA 75, za wyjątkiem sytuacji opisanej w Szczegółowym zakresie usług w ust. 2.10.
12) odpady ulegające biodegradacji - zielone będą przez nas przekazywane do regionalnych
instalacji do p
rzetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów tj
do: a)......... itd.
13) Pozostałe selektywnie zbierane odpady będą przez nas przekazywane do następujących
instalacji **:
a) instalacja:..............
- odpad:............ Itd.
**
Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych dla Regionu Zachodniego Małopolski, do których podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości będzie przekazywał odebrane odpady komunalne
ulegające biodegradacji, oraz miejsc odzysku, unieszkodliwienia lub składowania dla
pozostałych odpadów komunalnych, którymi Wykonawca będzie gospodarował we własnym
zakresie.
W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych
niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.
14)
niewielkie ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających
przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, będą przez
nas przekazywane n
astępującym podmiotom zbierającym te odpady **:

a) podmiot zbierający: ........ - odpad: .........Itd.
** Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych dla Regionu Zachodniego Małopolski, do których podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości będzie przekazywał odebrane odpady komunalne
ulegające biodegradacji, oraz miejsc odzysku, unieszkodliwienia lub składowania dla
pozostałych odpadów komunalnych, którymi Wykonawca będzie gospodarował we własnym
zakresie.
W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych
niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady.
POZOSTAŁE INFORMACJE: Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że
załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia
oferty (art. 233 k.k.).
Wykaz usług zał. nr 5 do SIWZ.
Z podaniem podmiotu na rzecz którego usługi były wykonane, przedmiotu zamówienia, daty
wykonania wartość usług brutto. Wraz z wymogiem dostarczania dowodów należytego
wykonania (referencji lub innych)
Szczegółowy zakres usług (SZU) zawiera zał. Nr 2 do umowy (zał. 11 do SIWZ).
Strony i Przystępujący zgodzili się z tym, że odbiór i zagospodarowanie odpadów jest
dziedziną ściśle regulowaną odrębnymi przepisami i zostały szczegółowo opisane w
warunkach zamówienia, oraz że wykonawca składający ofertę musiał się do tych warunków
dostosować.
Projekt umowy zał. nr 10 do SIWZ w § 1 nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania
zamówienia zgodnie ze Szczegółowym zakresem usług zał. Nr 2 (zał. 11 do SIWZ) i złożoną
ofertą.
Projekt umowy zał. nr 10 do SIWZ w § 2 nakłada na wykonawcę, który oświadczył, iż
posiadamy* skuteczny certyfikowany system zarządzania środowiskiem, zgodny z
międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem ekozarządzania i audytu
EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem
(wpisać jaki) - obowiązek przedłożenia tego certyfikatu, w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, pod rygo
rem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Szczegółowy zakres usług zawiera zał. Nr 2 do umowy (zał. 11 do SIWZ), który określa
również harmonogram częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

- zmieszane odpady komunalne -
odbiór po zapełnieniu pojemnika - cały rok
- odpady biodegradowalne -
odbiór po zapełnieniu pojemnika, nie częściej niż raz w
tygodniu - od 1.04 do 30.11-
odbiór wyłącznie G-PSZOK i MG-PSZOK (odbiór odpadów
zielonych przez wykonawcę następuje z PSZOKów i z posesji)
- odpady selektywnie zbierane -
odbiór po zapełnieniu pojemnika - jeden raz w miesiącu
-
odpady wielkogabarytowe i sprzęt elektroniczny/elektryczny - dwa razy w miesiącu -
odbiór wyłącznie G-PSZOK i MG-PSZOK
W odpowiedziach na pyt
ania do SIWZ zamawiający potwierdził, że stosunku do odpadów
zbieranych selektywnie nie obowiązuje regionalizacja można je przekazać do każdej
instalacji posiadającej stosowne zezwolenia na ich przetwarzanie, w szczególności odzysk.
Oferty złożyli:
1.
Odwołujący, cena - 29 155 393,80 zł
2.
Przystępujący konsorcjum: AVR Sp. z o.o., AVR S.P.A., M. J. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Miki" oraz MIKI Recykling Sp. z o.o., cena - 28 559 304,00 zł
3.
Konsorcjum firm: A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. SUEZ Południe Sp. z o.o., cena -
30 599
645,40 zł
Zamawiający, jak wynika z informacji podanej przy otwarciu ofert, zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia 30 414 723,54 zł (brutto).
W ofercie konsorcjum AVR/MIKI podano:
Pkt 8. Oświadczamy, iż posiadamy* skuteczny certyfikowany system zarządzania
środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem
zarządzania środowiskiem, wyszczególniono:
1)
dokument w zakresie Zintegro
wanego system zarządzania jakością i zarządzania
środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO
14001:2005 w zakresie utrzymania dróg, utrzymania porządku, czystości i zieleni,
gospodarka odpadami,
wydany przez Polską Akademię Jakości CERT sp. z o.o. w 2015r.
2)
Certyfikat Rejestracji System zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004,
Certyfikat EMS 554474 w zakresie: Odb
iór, transport i odzysk odpadów, Produkcja paliwa
alternatywnego, wydany przez BSI w 2015r.,
3)
Certyfikat Rejestracji -
System zarządzania jakością - ISO 9001:2008, Certyfikat FS
554473 w zakresie Odbiór, transport i odzysk odpadów. Produkcja paliwa alternatywnego,
wydany przez BSI w 2015r.

Konsorcjum AVR/MIKI w ofercie (zgodnie z ustalonym wzorem) podało:
Oświadczenia i zobowiązania - punkt 12 - miejsca odprowadzania odpadów zielonych.
Oświadczenia i zobowiązania - punkt 13, lit a-h - pozostałe selektywnie zbierane odpady
będą przez nas przekazywane do następujących instalacji: (…) znajdujących się w różnych
miejs
cowościach, w tym w Krakowie.
Oświadczenia i zobowiązania - punkt 14) niewielkie ilości odebranych odpadów selektywnie
zbieranych (…) będą przez nas przekazywane a) podmiot zbierający: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe MIKI z siedzibą Kraków.
Na wezwanie zam
awiającego z dnia 17 lipca 2017 r. na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp
konsorcjum przedłożyło:
a)
Zezwolenie na transport odpadów:
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.10.2012r. udzielającą AVR Sp. z o.o.
zezwolenia na transport odpadów na cały kraj,
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.05.2014r. udzielającą M.owi J.emu
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI” zezwolenia na transport odpadów na cały kraj,
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.07.2015r. udzielającą MIKI Recykling
Sp. z o.o. zezwolenia na transport odpadów na cały kraj,
b)
Wpis do rejestru działalności regulowanej:
-
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Jaworzno spółki MIKI
Recykling Sp. z o.o.
-
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Jaworzno firmy M. J.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”
c)
Zezwolenie na zbieranie odpadów:
-
Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27,08.2014r. udzielającą M.owi J.emu
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI” zezwolenia na zbieranie odpadów na nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy
ul. Nad Drwiną 33
d)
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów:

Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. - pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie przez MIKI Recykling Sp. z o.o. regionalnej instalacji do
mechaniczno -
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z
możliwością doczyszczania odpadów zebranych selektywnie.
Odwołujący przyznał, że („komplet” wymaganych zezwoleń i wpisów do rejestru) niezbędne
do odbioru odpadów komunalnych z Miasta Jaworzno posiada M. J. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „MIKI” oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. dwaj wskazani członkowie konsorcjum
posiadają zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych oraz - w przypadku „MIKI”
Recykling Sp. z o.o. - zezwolenie na ich przetwarzanie.
Na wykazanie zdolności technicznej do wykonania zamówienia, konsorcjum AVR/MIKI
przedłożyło Wykaz usług, w którym wskazało na realizację usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów z terenu:
a)
Miasta Reggio Calabria -
usługa wykonana przez AVR S.P.A.,
b)
Gminy Tarnów - usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o. i AVR S.P.A.,
c)
Gminy Wojnicz -
usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o.,
d)
Gminy Mogilany -
usługa wykonana przez M.a J.ego - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „MIKI”,
e)
Gminy Liszki -
usługa wykonana przez M.a J.ego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI”,
f)
Gminy Stary Sącz - usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o. i AVR S.P.A,
Zam
awiający pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. wezwał konsorcjum AVR/MIKI do
uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentów: w tym wykazu usług z podaniem
wartości usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
Przy piśmie z 7 sierpnia 2017 r. konsorcjum AVR/MIKI przekazało zamawiającemu
uzupełniony wykaz usług.
Na wykazanie zdolności ekonomiczno-finansowej konsorcjum AVR/MIKI przedstawiło na
wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wystawioną przez TU Generali S.A. dla AVR Sp. z o.o., z której wynika, że ten
wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 10.000.000 zł w zakresie związanym z przedmiotem
zamówienia.
Konsorcjum przedstawiło także polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawioną
przez PZU S.A. dla P.W. MIKI M. J.
, z której wynika, że ten wykonawca jest ubezpieczony na
kwotę 4.500.000 zł, przy czym zakres tego ubezpieczenia obejmuje zarówno odbiór, jak i
zagospodarowanie odpadów.

Przystępujący do swojego pisma procesowego, złożonego na posiedzeniu Izby - załączył
dowód - wyjaśnienie ubezpieczyciela TU Generali S.A. dla AVR Sp. z o.o., że zakres polisy
OC obejmuje również obok odbioru odpadów, ich zagospodarowanie.
Pismem
z dnia 9 sierpnia 2017 r. drogą elektroniczną zamawiający powiadomił o wyborze
oferty konsorcjum AVR/MIKI, której przyznał punktację - 100, w tym 20 pkt za spełnienie
stan
dardów środowiskowych
Oferta odwołującego otrzymała koleją najwyższą liczbę punktów - 98,78, w tym 20 pkt za
spełnienie standardów środowiskowych.
Oferta wykonawcy -
konsorcjum firm: A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. SUEZ Południe Sp. z o.o.,
Otrzymała 96 punktów, w tym 20 pkt za spełnienie standardów środowiskowych.
Odwołujący wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze swojej kalkulacji
dodatkowych kosztów konsorcjum AVR/MIKI związanych z koniecznością transportu
odpadów selektywnych do Krakowa w celu ich zbierania. Odwołujący stwierdził, że
przedstawiona kalkulacja dotyczy wyłącznie odpadów selektywnie zbieranych, bez odpadów
zielonych i biodegradowalnych. Izba nie potraktowała ww. kalkulacji w kategorii dowodu, lecz
stanowiska strony.
Przystępujący konsorcjum AVR/MIKI wnosił o przeprowadzenie nowych dowodów, które
załączył do pisma z 29 sierpnia 2017 r., a są to :
Certyfikaty
środowiskowe, które posiadał i zdolny był złożyć
- wystawione dla AVR S.P.A.
i potwierdzają, że firma posiada certyfikat EMS 3024S na
zgodność z normą 14001:2015; - dowód dopuszczony na potwierdzenie certyfikacji w
oparciu o normę środowiskową 14001:2015;
-
certyfikat rejestracji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 dla MIKI Recykling Sp. z
o.o. (wymieniony w ofercie)
- decyzja Prezydenta Miasta Krakowa wydana dla AVR SPA z dnia 4 lutego 2015 r. i z 8
sierpnia 2014 r.,
że decyzje te obejmują zezwolenie na transport odpadów - dowód
dopuszczony na okoliczność, że AVR S.P.A. posiada uprawnienia transportowe odpadów na
cały kraj
-
z wniosku spółki AVR S.P.A. o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych w Jaworznie i zaświadczenie z 14 sierpnia 2017 r. o
wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie Jaworzna dla AVR Sp. z o.o. -
dowód dopuszczony na okoliczność, że AVR Sp. z
o.o. i AVR S.P.A.
spełniała warunki złożenia oświadczenia uprawniającego do uzyskania

wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie Jaworzna
-
postanowienie z 16 sierpnia 2017 r. KIO 1608/17, że AVR Sp. z o.o. skarżyła
postanowienia SIWZ w postępowaniu na obiór i zagospodarowanie odpadów przez Olkusz i
odwołanie zostało uwzględnione, a Izba umorzyła postępowanie na okoliczność, że znaczna
część zarzutów stawiana przez odwołującego w tym postępowaniu dotyczy SIWZ i jest
spóźniona. Izba postanowiła nie dopuścić dowodu zgłaszanego przez przystępującego z
odwołania wniesionego na SIWZ, w innym postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów, gdyż nie miał on znaczenia dla rozstrzygnięcia danej sprawy
-
pismo z 23 sierpnia 2017 r. Generali TU S.A. wyjaśniające, że w zakresie ubezpieczonej
działalności pod pojęciem „odbiór odpadów” ujęta jest jednocześnie działalność związana z
późniejszym zagospodarowaniem ich przez ubezpieczonego, tj. AVR Sp. z o.o. - dowód
dopuszczony na wykazanie zakresu ubezpieczenia.
-
informacja Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna Chrzanowa potwierdzająca
w 2015 r. wybór oferty konsorcjum AVR Sp. z o.o. i MIKI na odbiór i zagospodarowanie
odpadów z gmin Trzebinia, Chrzanów i Libiąż - około 100 tys. mieszkańców, a są to gminy
sąsiadujące z Jaworznem, co pozwala konsorcjum na lepsze wykorzystanie potencjału,
dowód dopuszczony na wskazaną okoliczność potencjału konsorcjum w regionie, którego
dotyczy przedmiotowe postępowanie.
Izba zważyła, co następuje.
Odwołujący posiadał legitymację do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust.
1 ustawy Pzp, skoro wykazywał, że w wyniku dokonania zaskarżonych czynności wyboru
oferty konsorcjum AVR/MIKI przez zamawiającego - z naruszeniem przepisów tej ustawy -
został pozbawiony przedmiotowego zamówienia, co prowadziło do możliwości poniesienia
szkody przez odwołującego wskutek utraty szans na zawarcie umowy z zamawiającym i
uzyskania wynagrodzenia za zrealizowane zamówienie.
Do
Ad. Zarzut I. Niezasadnego przyznanie konsorcjum AVR/MIKI punktów w kryterium
„Spełnienie standardów środowiskowych”.
Zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt 2 ppkt 3 SIWZ zamawiający ustalił, że:
„Jeżeli Wykonawca posiada skuteczny, certyfikowany system zarządzania środowiskiem,
zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem
zarządzania środowiskiem, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt. Brak systemu
zarządzania, o którym mowa, skutkuje przyznaniem 0 pkt."

Odwołujący przyznał, że konsorcjum AVR/MIKI w swojej ofercie oświadczyło, że
posiada skuteczny certyfikowany system zarządzania środowiskiem i wskazało, że system
ten nosi nazwę:
1)
Zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodny z
wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie utrzymania
dróg, utrzymania porządku, czystości i zieleni, gospodarka odpadami, wydany przez Polską
Akademię Jakości CERT sp. z o.o. w 2015r.
2)
Certyfikat Rejestracji
System zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004,
Certyfikat EMS 554474 w zakresie Odbiór, transport i odzysk odpadów. Produkcja paliwa
alternatywnego, wydany przez BSI w 2015r.,
3)
Certyfikat Rejestracji -
System zarządzania jakością - ISO 9001:2008, Certyfikat FS
554473 w zakresie Odbiór, transport i odzysk odpadów. Produkcja paliwa alternatywnego,
wydany przez BSI w 2015r.

Odwołujący nie przeczył, że przedstawione przez konsorcjum AVR/MIKI w ofercie
certyfikaty odnoszą się do ochrony środowiska i potwierdzają wdrożenie Systemu
zarządzania środowiskowego - ISO 14001. Zarzucał, że z oświadczenia złożonego przez
konsorcjum AVR/MIKI w jego ofercie nie wynika, by wymagany przez
zamawiającego
certyfikowany system zarządzania środowiskiem posiadał każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających sie o zamówienie. Konsorcjum wskazało na trzy certyfikaty, z których dwa
dotyczą zarządzania środowiskowego.
Ze złożonych certyfikatów przynajmniej wynikało, że wdrożone systemy zarządzania
środowiskiem ma spółka „MIKI” Recykling Sp. z o.o. oraz AVR S.P.A.
Izba podzieliła stanowisko zamawiającego oraz przystępującego, że w dokumentacji
przetargowej, zamawiający nie stawiał żadnych szczególnych czy też dodatkowych
wymogów w zakresie omawianego kryterium pozacenowego - w odniesieniu do zbiorowego
wykonawcy, jakim w rozumieniu art. 23 ust. 3 Pzp jest konsorcjum.
Zamawiający postanowił jedynie wskazać miejsce, w którym stosowna informacja
winna się znaleźć dla otrzymania odpowiedniej liczby punktów. Fakt możliwości
legitymowania się wymaganym certyfikatem miał być oceniany wyłącznie w zakresie
„posiada" lub „nie posiada", co wobec wpisania informacji „TAK” we właściwą rubrykę
f
ormularza ofertowego gwarantowało przyznanie wykonawcy AVR/MIKI odpowiednią liczbę
punktów (20 pkt.)
Wobec takich zapisów specyfikacji przedmiotowego postępowania, w zestawieniu z
ofertą przystępującego konsorcjum, nie sposób doszukiwać się powodów, dla których nie
powinno ono otrzymać maksymalnej liczby punktów.

Zamawiający zapowiedział, że Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt, jeżeli posiada
certyfikowany system zarządzania środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem
ISO 14001, europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym
certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem.
Projekt umowy zał. nr 10 do SIWZ w § 2 nakłada na wykonawcę, który oświadczył, iż
posiadamy* skuteczny certyfikowany system zarządzania środowiskiem, zgodny z
międzynarodowym standardem ISO 14001, europejskim systemem ekozarządzania i audytu
EMAS lub innym równoważnym certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem
(wpisać jaki) - obowiązek przedłożenia tego certyfikatu, w terminie 7 dni od daty zawarcia
um
owy, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Na etapie oceny oferty zamawiający był uprawniony w oparciu o warunki, które
ustanowił w SIWZ - opierać się na oświadczeniach złożonych przez wykonawców.
Przepis § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), uszczegóławia, że w celu
potwierdzenia, że oferowane (…) usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający może żądać, między innymi: zaświadczenia niezależnego
podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów
określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje
środki zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie stosował podczas
wykonywania zamówienia publicznego, odwołując się do unijnego systemu zarządzania
środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na
odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych opracowanych przez
akredytowane jednostki.
Uzasadnienie opisu kryterium w którym pojawia się zwrot „dotyczy wprost realizacji
przedmiotu zamówienia", podkreśla jego zgodność z treścią ustawy Pzp. W art. 91 ust 2 tej
ustawy wskazano, iż: Kryteriami oceny ofert są cena i koszt albo cena lub koszt i inne
kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
Nie ulega zatem wątpliwości, że omawiany wymóg odnosi się do przedmiotu
zamówienia, a nie do spełnienia wymagań podmiotowych - zdolności technicznej do
należytego wykonania zamówienia przez wykonawcę składającego ofertę.

Odwołujący zarzucał natomiast naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 23
ust. 5 Pzp i art. 19 ust. 2 i art. 58 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
(dalej; Dyrektywa) oraz art. 58 § 1 K.c. w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie

wykluczenia konsorcjum AVR
/MIKI z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji i
uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia przez każdego z członków konsorcjum, w
odniesieniu do certyfikowanego syst
emu zarządzania środowiskiem.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia i wówczas są traktowani tak samo, jak pojedynczy wykonawca.
Stosownie do ust. 6 art. 23 Pzp zamawiający może nawet określić warunki realizacji
zamówienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, w inny sposób niż w przypadku
pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i
proporcjonalne.
W postanowieniach
SIWZ odnoszących się do wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie zamawiający nie podał, że w takiej sytuacji (oferty konsorcjum) wymaga
certyfikatów systemu zarządzania środowiskiem, zgodnych z międzynarodowym standardem
ISO 14001, europejskim systemem ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym
certyfikowanym systemem zarządzania środowiskiem - od każdego z uczestników
konsorcjum.
W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że przy ocenie ofert „muszą być stosowane
procedury udzielania zamówień określone w dyrektywie. Znaczy to w szczególności, że
powinny być podane zawczasu do wiadomości potencjalnym oferentom- w ogłoszeniu i w
dokumentach przetargowych tak, żeby wszyscy oferenci byli ich świadomi podczas
przygotowania swoich

ofert” - wyrok ETS z dnia 18 października 2001 r. w sprawie C-19/00.
Wyrok ten zachowuje swoją aktualność i daje wyraz jednej z naczelnych zasad udzielania
zamówień publicznych, to jest zasadzie przejrzystości postępowania, statuowanej obecnie w
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, (odpowiednik art. 18 ust. 1 dyrektywy 201
4/24/WE), że zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Niedopuszczalne na etapie oceny
ofert byłoby stawianie dodatkowych wymagań pierwotnie nie wyrażonych w SIWZ - wobec
zbiorowego wykonawcy o charakterze konsorcjum.
Przywoływane przepisy art. 19 ust. 2 i art. 58 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą
dyrektywę 2004/18/WE, odnoszą się nie do treści oferty i dokumentów składnych na
potwierdzenie zgodności z treścią SIWZ w zakresie przedmiotowym, ale mają zastosowanie
do kryteriów kwalifikacji podmiotowej wykonawców, jak wynika wprost z ich brzmienia.
Podnoszony zarzut Izba uznała za bezpodstawny i nie znajdujący normatywnego
wsparcia.
W oparciu o postanowienia umowy, zgodnie z SIWZ, zamawiający zapewnił sobie

kontrolę wykonywania zamówienia przez uczestników konsorcjum AVR/MIKI, którzy mają
wdrożone procedury środowiskowe.
Niczym nie poparte
było twierdzenie odwołującego o wprowadzeniu zamawiającego
w błąd, co do posiadanych certyfikatów przez skarżone konsorcjum. Przystępujący w
zakresie wymaganym przez z
amawiającego, ujął w formularzu ofertowym wszelkie
informacje odnoszące się do posiadanych certyfikatów. Wobec takiej konstrukcji formularza
oferty i b
raku dodatkowych zapisów SIWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia nie mieli innej możliwości zakreślenia/wypełnienia przedmiotowego
oświadczenia.

Zgodnie z art. 6 K.c. w związku z art. 14 ustawy Pzp, ciężar udowodnienia faktu,
spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak też stanowi art. 190 ust.
1 ustawy Pzp.
Zarzuty odwołującego były oparte na nie udowodnionych przypuszczeniach.

Izba nie znalazła podstaw do postulowanego przez odwołującego unieważnienia
postępowania z uwagi na nieprecyzyjne sformułowanie danego kryterium. Zgodnie z art. 91
ust.
2d Pzp, zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Zapisy SIWZ
dotyczące sposobu przyznawania punktów w kryterium środowiskowym nie różnicują sytuacji
konsorcjum i pojedynczych wykonawców, gdyż odnoszą się do treści samej (jednej) oferty,
zatem opis kryterium jest jednoznaczny, i
istnieje obiektywnie możliwość przyznania
wykonawcom punktów - porównania ich ofert.
Skoro o
dwołujący uznawał, że zapisy SIWZ są niejasne, lub naruszające równe
traktowanie wykonawców - przysługiwały w stosownym terminie środki ochrony prawnej
wobec postanowień SIWZ, z których nie skorzystał.
Zarzut nie podlegał uwzględnieniu.
Do Ad. Zarzut II. Nie wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania określonych kompetencji lub uprawnień przez konsorcjum AVR/MIKI.
Zamawiający w rozdz. V pkt 17 SIWZ wprowadził następujący wymóg: „Uwaga!”
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą łącznie spełniać warunek udziału w
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, jeżeli każdy z nich będzie realizował tą część zamówienia, do realizacji której
posiada kompetencje lub uprawnienia. W takiej sytuacji wykonaw
cy wspólnie ubiegający się
o zamówienie powinni udowodnić Zamawiającemu, że każdy z nich będzie realizował tylko tą
część zamówienia, do realizacji której posiadają określone kompetencje lub uprawnienia.
Poza sporem pozostawało, że zamawiający dopuścił spełnienie ww. warunku przez
jednego z wykonawców lub łącznie przez każdego z nich, z zastrzeżeniem, że każdy z nich

będzie realizował tylko tę część zamówienia, do realizacji której posiada określone
kompetencje lub uprawnienia.
Zamawiający wprowadzając wskazany powyżej zapis do SIWZ korzystał z
możliwości, jaką daje mu art. 23 ust. 5 Pzp, tj. poprzez określenie szczególnego sposobu
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunku udziału w
postępowaniu odnoszącego się do posiadania „kompetencji i uprawnień.” W odniesieniu do
uczestników konsorcjum przepis art. 23 ust. 5 ustawy Pzp wprost odsyłający do art. 22 ust. 1
b tej ustawy w zakresie warunków udziału - dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej - upoważnia zamawiającego do określenia
szczególnego, obiektywnie uzasadnionego sposobu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
Zdaniem Izby, zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów ma swój
szczególny charakter, wynikający ze złożoności tej usługi, wymagającej zróżnicowanego
zakresu uprawnień, i możliwej podzielności jej świadczenia, zatem zamawiający na
podstawie cytowanego przepisu władny był wprowadzić regulację szczególną SIWZ, że
wykonawcy mogą łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli każdy z nich będzie
re
alizował tę część zamówienia, do realizacji której posiada kompetencje lub uprawnienia.

Przy czym odwołujący zupełnie pominął, że zamawiający w Rozdziale VII Szczegóły
dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, wprowadził postanowienia.
21. Oferta wspólna powinna spełniać następujące wymagania.
a)
powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
b) wykonawcy powinni spełniać warunki udziału określone w rozdziale V ust. 3 punkt 1 -3
SIWZ, z uwzględnieniem rozdziału V ust. 15-20 SIWZ.
23. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego w zakresie
przedmiotu zamówienia,
b)
określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy w zakresie realizacji odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów,
-
co zdaniem Izby odnosi się również do kompetencji i uprawnień.

Odwołujący nie zaprzeczał, że firmy uczestniczące w konsorcjum AVR/MIKI łącznie
spełniały warunki kompetencji i uprawnień.
Istniejący zapis SIWZ: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą
łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli każdy z nich będzie realizował tą
część zamówienia, do realizacji której posiada kompetencje lub uprawnienia, uznawał jednak
za sprzeczny z wymogiem art. 23 ust. 5 Pzp i art. 19 ust. 2 Dyre
ktywy, który winien po myśli
art. 58 § 1 K.c. zostać uznany za nieważny.
Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016
poz. 1020) -
została ona uznana za zgodną z postanowieniami Dyrektywy 2014/24/UE, i Izba
nie ma podstaw, aby ocenę tę podważać.
Żądanie unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
jako obarczonego
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy -
należało uznać za bezpodstawne.
W
ocenie odwołującego, komplet wymogów w zakresie posiadania wpisu do rejestru
działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Jaworzna, jak też wymogów posiadania zezwolenia na
transport odpadów komunalnych i na zbieranie odpadów, czy na przetwarzanie, należałoby
postawić każdemu z członków konsorcjum AVR/MIKI odrębnie.

Skoro odwołujący tak uznawał, winien wnieść w stosownym terminie środki
zaskarżenia wobec postanowień SIWZ, a nie domagać się odstępstw od ich stosowania na
etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia
zainteresowania (SIWZ).
Ust. 1a art. 22 Pzp
. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, oraz
wymagane od
wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne poziomy zdolności.
Ust. 1b art. 22 ustawy Pzp, stan
owi, że warunki udziału w postępowaniu mogą
dotyczyć 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli
wynika to z odrębnych przepisów.

Z kolei przepis § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w spra
wie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), uszczegóławia, że w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących
kompetencji lub upr
awnień do prowadzenia działalności zawodowej, zamawiający może
żądać, między innymi: koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu do jednego z rejestrów
zawodowych (…).
Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i
przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości. Stanowi o tym również szerokie orzecznictwo Izby: Sygn.
akt: KIO 643/12, wyrok KIO z dnia 16 kwietnia 2012 r.
„Siwz (wraz z wyjaśnieniami) jest
dokumentem o szczególnym znaczeniu w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z jednej
strony określa wymagania, które mają spełniać wykonawcy i ich oferty, by uczynić zadość
po
trzebom zamawiającego, z drugiej zaś - granice, w jakich może poruszać się zamawiający
dokonując oceny złożonych ofert. Z tego względu, badając i oceniając oferty, zamawiający
zobowiązany jest interpretować siwz tak, jak wskazuje na to jej brzmienie i okoliczności.
Trzeba bowiem podkreślić zasadnicze reguły, którymi zobowiązany jest kierować się
zamawiający dokonując oceny ofert. Przede wszystkim nie wolno mu oceniać ofert w sposób
dowolny, lecz jedynie na podstawie sformułowanych w siwz zasad i wymagań, co służy
realizacji wyrażonej w art. 7 ust 1 Pzp zasady równego traktowania wykonawców oraz
uczciwej konkurencji, a także związanej z nimi zasady transparentności postępowania.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mają prawo oczekiwać, że złożone przez nich
oferty zostaną ocenione wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w siwz.
Jednocześnie podkreślić trzeba, iż zamawiający nie jest uprawniony, aby na etapie oceny
ofert nadawać postanowieniom siwz inne, niż pierwotnie ustalone, znaczenie.”

Odwołujący nie zaprzeczał, że konsorcjum AVR/MIKI poprzez kompetencje do
odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie firm: (pozwolenie zintegrowane)
„MIKI” Recykling Sp. z o. o. lub M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”, względnie oba
podmioty
wspólnie spełniają omawiany warunek. Podział kompetencji w ramach konsorcjum
będzie wynikał z umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, określenie
zakresu działania poszczególnych stron umowy w zakresie realizacji odbioru, transportu i
zagospodarowania odpadów - udostępnionej przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami SIWZ, oraz art. 23 ust. 4 Pzp, które
zamawiający ustanowił.

W ocenie Izby, uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbioru odpadów komunalnych jest rutynowo wydawane przedsiębiorcom na
podstawie ich oświadczenia o spełnieniu warunków, w trybie ustawy o odpadach.
Przystępujący przedstawił zaświadczenie z 14 sierpnia 2017 r. o wpisie do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Jaworzna
dla AVR Sp. z o.o., i będzie w stanie odbierać odpady komunalne także przez wymienioną
spółkę, co przeczy zarzutom podnoszonym w odwołaniu.
Zarzut nie podlegał uwzględnieniu.
Do Ad. Zarzut III. Niewykazanie przez konsorcjum AVR/MIKI
spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
Zgodnie z rozdziałem V część II pkt 3 ppkt 3 SIWZ, zamawiający wymagał, aby
Wykonawca: „wykazał się należytym wykonaniem tub niewykonaniem w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, w jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.
obejmujących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wartość przerobu
brutto wymaganych usług, w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy, nie może być
mniejsza niż 7 000 000 zł brutto. W przypadku usług obejmujących okres realizacji dłuższy
niż 12 miesięcy, (...) Zamawiający wymaga, aby z całego ich zakresu objętego umową
(umowami) wieloletnią (wieloletnimi) Wykonawca wyodrębnił kwotę przerobu brutto w ciągu
12 kolejnych miesięcy."
Konsorcjum AVR/MIKI przedłożyło Wykaz usług, w którym wskazało na realizację
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu:
a)
Miasta Reggio Calabria -
usługa wykonana przez AVR S.P.A.,
b)
Gminy Tarnów - usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o. i AVR S.P.A.,
c)
Gminy Wojnicz -
usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o.,
d)
Gminy Mogilany -
usługa wykonana przez M.a J.ego - Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „MIKI”,
e)
Gminy Liszki -
usługa wykonana przez M.a J.ego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MIKI”,
f)
Gminy Stary Sącz - usługa wykonana przez AVR Sp. z o.o. i AVR S.P.A,
Zamawiający w pkt 19 SIWZ (str. 11) wskazał, że: W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek dotyczący
zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden Wykonawca wykaże się
spełnieniem wymaganego warunku (...), bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą
spełnienie powyższego warunku, jednak tylko i wyłącznie, gdy okres realizacji wskazanych

usług nastąpił w tożsamym okresie, równocześnie, nie dłuższym niż 12 kolejnych (tych
samych) miesięcy.
Powyższy zapis SIWZ, w ocenie Izby jest oparty na dyspozycji art. 23 ust. 5 Pzp
ustanawia
jącego „szczególny” sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodny z art. 19 Dyrektywy), i z art.
63 Dyrektywy 2014/24/UE: stanowiący, że: W odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 3, oraz kryteriów dotyczących
zdolności technicznej i zawodowej, określonych zgodnie z art. 58 ust. 4, wykonawca może, w
stosownych przypadka
ch oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na
zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
powiązań, który co do zasady - dotyczy zasobów udostępnianych wykonawcy, co nie ma
miejsca w tym postępowaniu.
W
odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
określonych w załączniku XII część II lit. f), lub dotyczących stosownego doświadczenia
zawodowego,
wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te
ostat
nie zrealizują roboty budowlane lub usługi, odnośnie do których takie zdolności są
niezbędne. W przypadku, gdy wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów,
musi udowodnić instytucji zamawiającej, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami,
przedsta
wiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. (-) Na tych
samych warunkach grupa wykonawców, o której mowa w art. 19 ust. 2. może polegać na
zdolności członków tej grupy lub innych podmiotów. Przy czym przepis art. 19 ust. 2
Dyrekty
wy ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie odniesieniu do norm szczególnych,
w zakresie odrębności, które dopuszcza w odniesieniu do grup wykonawców.
W ocenie Izby cytowane postanowienia SIWZ, pozostają w pełni zgodne z
przywoływanymi przepisami Dyrektywy 2014/24/WE i art. 23 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.
Odwołujący przyznał, że zapisy SIWZ w tym postępowaniu dopuszczają zsumowanie
wartości kilku usług świadczonych przez wykonawcę celem wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu - uzyskania określonej w warunku wartości usług podobnych, w tym
usług świadczonych przez różnych członków konsorcjum.
Bezzasadne były założenia odwołującego, że w świetle załączonych do oferty
zezwoleń usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Jaworzna może
wykonywać tylko M. J. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI" i/lub MIKI Recykling Sp. z o.
o. - i o
świadczenie o takiej treści konsorcjum powinno było złożyć w ofercie by wykazać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania odpowiednich
kompetenc
ji i uprawnień - a wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia
posiada AVR S.P.A.,
(które samodzielnie spełniłoby ten warunek udziału w postępowaniu),

ze względu na wartość usług referencyjnych - aby według odwołującego - mówić, że
konsorcjum
AVR/MIKI wykazało spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące
wiedzy i doświadczenia. W ramach danego warunku, sumowaniu mogła bowiem podlegać
wartość usług referencyjnych, wykazanych przez poszczególnych członków konsorcjum.
Udział AVR S.P.A. w realizacji zamówienia, nie ma cech pozorności, jak zarzucał
odwołujący, jeżeli zważy się na fakty i argumentację przystępującego, że podmiot ten
posiada odział w Polsce, działa w ramach grupy kapitałowej, posiada doświadczenie i
wypracowane rozwiązania organizacyjne, które udostępnia uczestnicząc w przetargach,
między innymi w tym przetargu. Realizacja przedmiotowego zamówienia, wymaga sprawnej
organizacji po stronie wykonawcy, gdyż nie sprowadza się tylko i wyłącznie do czynności:
odbierania, transportu, g
romadzenia, czy przetwarzania odpadów.
Z
ałożenia prezentowane przez odwołującego przeczyłyby, bowiem samej idei -
dopuszczenia
do udziału w przetargach publicznych - konsorcjów mniejszych firm, [małych i
średnich przedsiębiorców] opierających się na sumowaniu ich potencjału, potrzebnego do
realizacji zamówienia. Sumowanie potencjału konsorcjum miało się, bowiem odbywać
oddzielnie w zakresie każdego z warunków udziału w przetargu.

Odwołujący nie negował, że w sytuacji konsorcjum ubiegającego się o zamówienie -
nie oznacza konieczności wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym przypadku przez
każdego z członków konsorcjum, z tym że każdy z członków konsorcjum musi uczestniczyć
w realizacji przedmiotu zamówienia w sposób adekwatny do posiadanego przez siebie,
„dawanego” konsorcjum potencjału, co zamawiający zapewnił poprzez zapisy SIWZ.
Jakkolwiek
przywoływany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4
maja 2017 r. (sygn. C-387/14), dotyczy odmiennej sytuacji:
doświadczenia, na realizacji
świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i
konkretnie nie brał udziału",
to jednak potwierdza, że „62) [...], gdy wykonawca polega na
doświadczeniu grupy wykonawców; której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w
zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego
wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego
zamówienia publicznego.
64)
Wynika z tego, że wykonawca nie może polegać, do celów wymaganego
przez instytucję zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków
grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału".

Odwołujący pominął, że takie właśnie warunki ustanowił zamawiający w
postanowi
eniach SIWZ, Rozdział VII Szczegóły dotyczące składania dokumentów przez

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Punkt 21. Oferta wspólna powinna
spełniać następujące wymagania.
a) powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ
b) wykonawcy powinni spe
łniać warunki udziału określone w rozdziale V ust. 3 punkt 1 -3
SIWZ, z uwzględnieniem rozdziału V ust. 15-20 SIWZ
23. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego w zakresie
przedmiotu zamówienia,
b) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy w zakresie realizacji odbioru,
transp
ortu i zagospodarowania odpadów.
Nie było więc podstaw do spełnienia żądań odwołującego, aby konsorcjum AVR/MIKI
już w ofercie podało podział ról, jakie poszczególni uczestnicy danego konsorcjum będą
pełnić przy realizacji zamówienia, gdyż zamawiający żądał umowy konsorcjum z tymi
postanowieniami - po wyborze oferty -
przed zawarciem umowy o realizację przedmiotowego
zamówienia.
Wyrok Izby, nie może odstępować od naczelnych zasad przyjętych w dyrektywie
2014/24/UE - art. 18 ust. 1
, co respektowania zasad przejrzystości postępowania i jego
prowadzenia według wyznaczonych wcześniej i podanych w ogłoszeniu do wiadomości
podmiotów zainteresowanych przetargiem warunków, które znalazły się wprost w obecnym
brzmieniu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Zarzut nie podlegał uwzględnieniu.
Do Ad.
Zarzut IV. Niewykazanie przez konsorcjum AVR/MIKI spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Izba zajmuje takie samo stanowisko, jak w przypadku zarz
utu poprzedzającego Ad
III, co do dopuszczalności sumowania potencjału finansowego uczestników konsorcjum,
którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia.
O
dwołujący oparł zarzuty na własnych spekulacjach i dowolnych założeniach,
odbiegających od postanowień SIWZ, że każdy z podmiotów wchodzących w skład
konsorcjum musi:
-
po pierwsze spełnić wszystkie wyznaczone warunki udziału w postępowaniu
-
po drugie musi spełnić każdy z tych warunków z osobna w pełnym zakresie.

Odwołujący nie zauważył, że przy takim stawianiu sprawy, tworzenie konsorcjum
AVR/MIKI byłoby bezprzedmiotowe, gdyż na takich zasadach, jak rozumienie warunków
postuluje odwołujący - cztery firmy wchodzące w skład wymienionego konsorcjum mogłyby
samodzielnie ubiegać się o przedmiotowe zamówienie, którego uzyskanie byłoby jedynie
kwestią oferowanej ceny, skoro wszystkie te firmy miałyby mieć jednocześnie certyfikaty
środowiskowe oparte na standardzie ISO - 14001, certyfikat EMAS lub równoważne i
samodzielnie spełniać warunki udziału. Przedstawiona przez odwołującego interpretacja,
zarówno postanowień SIWZ, jak i przywoływanych przez odwołującego norm prawnych -
prowadzi do absurdalnych wniosków, niemożliwych więc do zaakceptowania.
W rozdziale 5 ust. 3 SIWZ pkt 2
SIWZ, zamawiający postanowił: W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej wykonawców, warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z
wykonawców wykaże się posiadaniem wymaganego ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia [co nie oznacza w pełni
zgodnej z przedmiotem zamówienia], w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł, bądź
wszyscy wykonawcy łącznie wykażą spełnienie powyższego warunku.
Na wykazanie zdolności ekonomiczno-finansowej konsorcjum AVR/MIKI przedstawiło
na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej wystawioną przez TU Generali S.A. dla AVR Sp. z o.o., z której
wynika
, że ten wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 10.000.000 zł. oraz przedstawiło
także polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawioną przez PZU S.A. dla P.W.
MIKI M. J.
, z której wynika, że ten wykonawca jest ubezpieczony na kwotę 4.500.000 zł, przy
czym zakres tego ubezpieczenia obejmuje zarówno odbiór, jak i zagospodarowanie
odpadów. Przystępujący do swojego pisma procesowego, złożonego na posiedzeniu Izby -
załączył dowód - wyjaśnienie ubezpieczyciela TU Generali S.A. dla AVR Sp. z o.o., że
zak
res polisy OC obejmuje również zagospodarowanie odpadów.
Odwołujący nie wykazał stawianych zarzutów, starał się zasiać wątpliwości po stronie
zamawiającego i Izby, aby doprowadzić do dalszej weryfikacji oferty przystępującego, w celu
znalezienia braków - pozwalających na wyeliminowanie konkurenta z przetargu i uzyskanie
zamówienia, lub przynajmniej, ewentualnie - doprowadzenia do unieważnienia postępowania
-
pod pozorem niemożliwych do usunięcia wad postępowania, rzekomo nie pozwalających
na zawarcie ważnej umowy, skoro okazało się, że nie złożył najkorzystniejszej oferty na
zamówienie, które dotychczas realizował dla zamawiającego.

Prawem i obowiązkiem zamawiającego jest ocena, czy własne zdolności techniczne
lub ekonomiczno - finansowe wykonawcy, lub zgromadzone w ramach konsorcjum,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
rokujących należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający prawidłowo wywiązał się ze
swoich obowiązków. Nie zachodziła sytuacja, że którykolwiek z członków tego konsorcjum
nie będzie uczestniczył - zgodnie z uprawnieniami w faktycznej realizacji zamówienia, w
jakiejkolwiek części i formie, że w związku z tym nie dojdzie do faktycznego wykorzystania
zasobów w zakresie potencjału technicznego, wiedzy i doświadczenia, na które dany
podmiot się powołuje.

Zarzut nie podlegał uwzględnieniu.
Do Ad. Zarzut V.
Zaniechania wezwania konsorcjum AVR/MIKI do złożenia wyjaśnień w
trybie art. 87 ust. 1 Pzp oraz w trybie art. 90 ust. 1 Pzp.
Stawiając wymieniony zarzut odwołujący całkowicie pominął dyspozycję art. 90 ust. i
ustawy Pzp, który stanowi, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w s
zczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Ust.
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia.

Odw
ołujący przyznał, że różnice między cenami złożonych ofert i wartością
szacunkową, nie są na takim poziomie, aby zamawiający miał obowiązek wszczynania
procedury wyjaśniania ceny wobec konsorcjum AVR/MIKI, ale upatrywał podstawy do
powzięcia wątpliwości wobec ceny oferty skarżonego konkurenta, gdyż odwołujący, jako
miejscowy przedsiębiorca może mieć niższe koszty działalności gospodarczej, niż
konsorcjum AVR/MIKI,
dotyczyło to jedynie i wyłącznie kosztów związanych z odbiorem,
zbieraniem, czy zagospodarowan
iem odpadów selektywnie zbieranych (bez odpadów
zielonych)
. Podejście takie nie spełnia dyspozycji art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a tym bardziej
art. 90 ust. 1a tej ustawy.
Faktem jest, że zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
p
orządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do
p
rzetwarzania odpadów komunalnych. Pojazd odbierający od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, po zapełnieniu, musi więc zawieść zmieszane odpady
komunalne bezpośrednio do instalacji RIPOK - tu wyznaczonej przez zamawiającego
instalacji zlok
alizowanej w miejscowości Balin, która odbiera odpady po tych samych cenach.
Odpady zielone również są przekazywane do instalacji zagospodarowania wskazanych w
dokumentacji przetargowej, w tym wskazanych w aktach prawa miejscowego. Koszty
związane z odpadami zielonymi, ponoszone są głównie w sezonie letnim, którego zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem
dotyczy obowiązek ich zbierania.
Mimo, że przetarg jest na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wybrany wykonawca
zamówienia - nie musi zajmować się zagospodarowaniem odpadów. W przypadku odpadów
zebranych selektywnie
, wykonawca zamówienia ma możliwość ich przekazywania, bez
żadnej rejonizacji do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, położonej w miejscu
dogodnym dla wykonawcy
, lub też ich przetwarzania w zakresie własnym, o ile posiada
stosowne instalacje i pozwolenia.
Przystępujący AVR/MIKI wskazał w formularzu oferty:
Oświadczenia i zobowiązania - punkt 13, lit a-h - pozostałe selektywnie zbierane odpady
będą przez nas przekazywane do następujących instalacji: (…) znajdujących się w różnych
miejscowościach, w tym również w Krakowie.
Oświadczenia i zobowiązania - punkt 14) niewielkie ilości odebranych odpadów selektywnie
zbieranych
(…) będą przez nas przekazywane a) podmiot zbierający: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe MIKI z siedzibą Kraków.

To, że odpady zebrane selektywnie mogą być zbierane (magazynowane), nie
oznacza, że w przypadku konsorcjum AVR/MIKI każdorazowo, będą odwożone do bazy
transportowej danego wykonawcy w Krakowie
, bowiem mogą być od razu przewożone, np. z
PSZOK-
ÓW bezpośrednio do przedsiębiorcy zajmującego się odzyskiem, zwłaszcza te
frakcje odpadów, które są odbierane w dużych ilościach, np. makulatura, czy plastyk.
Konsorcjum AVR/MIKI zadeklarowało w ofercie zbieranie niewielkich ilości
odebranych odpadów selektywnie zbieranych (…) [w Krakowie], bowiem podało: „będą przez
nas przekazywane a)
podmiot zbierający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI z siedzibą
Kraków (…).
Zamawiający dopuścił taki sposób świadczenia usługi, gdyż z powodów
ekonomicznych, wykonawca mógł najpierw gromadzić frakcje odpadów selektywnie
zbieranych, które są odbierane w niewielkich ilościach, przed sformowaniem ich transportu
do instalacji zagospodarowania, czy unieszkodliwiania.
Nie można było również pomijać, że wykonawcy mogą kalkulować dowolną stopę
zysku w cenie ofertowej, zatem nie tylko koszt realizacji decyduje o cenie finalnej oferty.
Zamawiający ustalił sposób rozliczenia za faktycznie wykonane usługi, t.j. zapłatę
wykonawcy za każdą tonę odebranego odpadu według stałych cen jednostkowych z oferty.
Odwołujący nie kwestionował żadnej z cen jednostkowych konsorcjum AVR/MIKI.
Odwołujący w sposób wybiórczy i tendencyjny naświetlił warunki realizacji usługi dla
przystępującego konsorcjum AVR/MIKI, starając się wywołać przeświadczenie, że konkurent
będzie zmuszony wykonywać przewozy transportowe na trasie do Krakowa, z
częstotliwością większą niż wynika to z oferty skarżonego konsorcjum. Zarzut był całkowicie
chybiony, i nie podlegał uwzględnieniu.
Odwołujący przedstawił (uzasadnił zarzuty faktyczne odwołania) bez powiązania ich z
podstawami prawnymi zarzutów przytoczonych w petitum odwołania. Zarówno więc Izba, jak
i zamawiający odnieśli się do skonkretyzowanych zarzutów faktycznych odwołania - w
kontekście obowiązujących przepisów.
Postępowanie dowodowe nie potwierdziło trafności stawianych zarzutów, zatem
przywoływane przez odwołującego:
1)
naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 Pzp oraz z art. 23 ust. 3 Pzp poprzez
dokonanie oceny oferty złożonej przez konsorcjum AVR/MIKI w sposób sprzeczny z
kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, a odnoszącymi się do „Spełnienia standardów
środowiskowych”, i niezasadnego przyznania konsorcjum AVR/MIKI 20 punktów w tym
kryterium w sytuacji, gdy wobec braku w oferc
ie wykonawcy oświadczenia o posiadaniu
przez każdego z członków konsorcjum skutecznego systemu zarządzania środowiskiem
konsorcjum AVR/MIKI w kryterium tym powinno było otrzymać 0 punktów oraz art. 24 ust. 1

pkt 16 i 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
konsorcjum AVR/MIKI, mimo iż
wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd co do posiadania certyfikowanych
systemów zarządzania środowiskowemu;
-
z ostrożności, w ramach zarzutu ewentualnego (tj. w razie nieuwzględnienia zarzutu z pkt
1,2, 3 lub 4 odwołania) zarzuty:
1a) naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp w związku
z art. 91 ust. 1 oraz ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia
postępowania pomimo tego, że opis kryteriów oceny oferty w zakresie spełnienia standardów
środowiskowych (20%) nie został uregulowany w SIWZ w zakresie spełniania tego kryteriów
przez konsorcjum, co skutkuje tym, że w przypadku takim jaki ma miejsce w przedmiotowym
postępowaniu, gdzie nie wszyscy członkowie konsorcjum posiadają skuteczny certyfikowany
system zarządzania środowiskiem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO 14001,
europejskim systemem
ekozarządzania i audytu EMAS lub innym równoważnym systemem
zarządzania środowiskiem, nie wiadomo czy, lub w jakim % mają zostać przyznane
konsorcjum wykonawców punkty w zakresie tego kryterium, co skutkuje niemożliwością
wyliczenia punktów w tym kryterium dla konsorcjum i tym samym dokonania oceny ofert oraz
ich porównania w postępowaniu (w tym bez naruszenia zasady przejrzystości, równego
traktowania oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu);
2)
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 23 ust. 5 Pzp i art. 19 ust. 2 i art. 58
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (dalej; Dyrektywa) oraz art. 58 § 1
K.c. w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI z
postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunku udziału w
p
ostępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do realizacji
zamówienia przez każdego z członków konsorcjum;
-
z ostrożności w ramach zarzutu ewentualnego (tj. w razie nieuwzględnienia zarzutu z pkt 1,
2, 3 lub 4)
2a) naruszenie art
. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp oraz w związku z art. 19
ust. 2 i art. 58 Dyrektywy, poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania mimo tego, że
zamawiający w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa uprzywilejował
sytuację wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, wyłączając obowiązek
wykazania się przez każdego z nich kompetencjami i uprawnieniami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, co jest istotną i nieusuwalną wadą postępowania uniemożliwiającą
zawarcie umowy w sp
rawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu;
-
z ostrożności w ramach zarzutu ewentualnego (tj. w razie nieuwzględnienia zarzutu z pkt
1,2, 3 lub 4);

2b) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
konsorcjum AVR/MIKI z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał, że części
zamówienia, do realizacji których są wymagane kompetencje lub uprawnienia wskazane w
opisie warunku udziału w postępowaniu, będą realizowane tylko przez tych wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy owe kompetencje i uprawnienia posiadają,
przy czym brak w ofercie konsorcjum AVR/MIMI oświadczenia odnośnie tego, którzy
członkowie konsorcjum będą wykonywali czynności składające się na przedmiot
zamówienia, a wymagające posiadania odpowiednich kompetencji i uprawnień
(oświadczenia wymagającego następnie dowodu) stanowi także o niezgodności oferty
wykonawcy z SIWZ, co winno skutkować odrzuceniem oferty konsorcjum AVR/MIKI na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp,
3) naruszenia
także przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, przez zaniechanie wykluczenia
konsorcjum AVR/MIKl z postępowania, mimo iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego
w błąd tworząc po stronie zamawiającego przekonanie, że członkowie konsorcjum
posiada
jący uprawnienia i kompetencje będą realizowali odpowiednie części zamówienia.
4)
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał, że
w sposób rzeczywisty spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i
doświadczenia;
5)
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w związku z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie
wykluczenia konsorcjum AVR/MIKI z postępowania mimo, iż wykonawca ten nie wykazał, że
w spo
sób rzeczywisty spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania
odpowiedniego ubezpieczenia prowadzonej działalności; oraz
6)
naruszenie art. 90 ust. 1 Pzp i art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie wezwania
konsorcjum AVR/MIKI do złożenia wyjaśnień odnośnie założonego przez wykonawcę
sposobu realizacji zamówienia (logistyki transportu, miejsca lokalizacji bazy magazynowo -
transportowej) oraz związanego z tym ryzyka rażącego niedoszacowania kosztów wykonania
zamówienia
- nie
miały miejsca, nie znalazły potwierdzenia w ustalonych faktach, ani normatywnego
wsparcia
, konsorcjum AVR/MIKI nie podlegało wykluczeniu, ani jego oferta nie podlegała
odrzuceniu.
Skoro oferta
przystępującego nie podlegała odrzuceniu, a wykonawca nie podlegał
wykluczeniu z pos
tępowania - zamawiający uprawniony był dokonać wyboru oferty
konsorcjum AVR/MIKI,
gdyż w sposób właściwy stwierdził, że w całości spełnia ona wymogi
SIWZ.
W przypadku, gdy nie doszło do naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów, nie
można mówić o naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców - art. 7 ust. 1 Pzp.

W tym stanie rzeczy Izba oddaliła odwołanie, o czym orzekła na podstawie art. 192
ust. 1 ustawy Pzp.
Izba zaliczyła na poczet kosztów postępowania odwoławczego uiszczony przez
odwołującego wpis, stosownie do postanowień § 3 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238, z 2017 r. poz. 47) oraz zasądziła od odwołującego na
rzecz zamawiającego zwrot kosztów zastępstwa przez pełnomocnika oraz zwrot kosztów
przejazdu na rozprawę, zgodnie ze złożonymi rachunkami.


Przewodniczący: …….………………
Członkowie: ………………………

………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie
Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.