eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 639/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-04-25
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 639/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego w
dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 31 marca 2017 r. przez wykonawcę I. Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Ł.
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Ł. z siedzibą
w Ł.


postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy I. Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ł. kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodnicz
ący: ……………………….Sygn. akt: KIO 639/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Muzeum Sztuki w Ł. z siedzibą w Ł. prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Ł.".

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. przed otwarciem rozprawy, Odwołujący – wykonawca I.
Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ł. cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO w dniu 31
marca 2017 r.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) umorzyła postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Izba postanowiła o zwrocie na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego
wpisu.

Przewodniczący: ……………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

REKLAMA

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.