eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › dostawa nowych maszyn stolarskichOgłoszenie z dnia 2006-02-23

POZYCJA 9975

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Łódź: dostawa nowych maszyn stolarskich

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Eco-wood, do kontaktów: Krzysztof Kudaj, Pojezierska 97, 91-342 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6534030, fax 042 6534030, e-mail: eco-wood@op.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "dostawa nowych maszyn stolarskich". 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 nowych maszyn stolarskich wraz z montażem i uruchomieniem. Część 1 obejmuje dostawę trzech maszyn do obróbki płyt wiórowych A) Okleiniarki wąskich płaszczyzn - 1 szt. B) Formatyzerki do rozkroju płyt - 1 szt. C) Okleiniarki krzywoliniowej do klejenia łuków - 1szt. Część 2 obejmuje dostawę: D) Ostrzałki do pił - 1 szt. Wszystkie dane techniczne maszyn objętych zamówieniem znajdują się w załączniku numer 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: "Eco-Wood" 91-342 Łódź ul. Pojezierska 97. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 29.82.10.00 - Urządzenia do obróbki drewna Kod CPV wg słownika 2008: 43.81.00.00 - Urządzenia do obróbki drewna Oryginalny kod CPV: 29.82.10.00 - Urządzenia do obróbki drewna Kod CPV wg słownika 2008: 43.81.00.00 - Urządzenia do obróbki drewna 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Dostawa 4 maszyn stolarskich. Powyżej 60 000.00 euro. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.05.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 9 000,00 zł. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.10.2004 r. (Dz. U. nr 19 z 09.02.2004 r. poz. 177), którzy przedłożą dokumenty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. nr 71 z dnia 7 kwietnia 2004 r. poz. 645) W przypadku składania oferty na część I zamówienia wymagane jest spełnienie warunku: Wykonawca w okresie ostatnich 3-latdostarczył przynajmniej 15 szt. maszyn do okleinowania wąskich płaszczyzn tej samej klasy co ujęte w specyfikacji lub wyższej oraz dostarczył 15 szt. pilarek do rozkroju płyt tej samej klasy co ujęte w specyfikacji lub wyższej.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: 1.Cena - 30% 2. Ocena techniczna - 30% 3. Termin realizacji - 30% 4. Długość okresu gwarancyjnego - 10% 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 10.04.2006, cena - 20,00 zł. SIWZ można odebrać po złożeniu pisemnego wniosku osobiście w siedzibie zamawiającego (kasa czynna w godz.: 8.00-16.00) lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek przesłany faksem i niezwłocznie potwierdzony pisemnie. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.04.2006 godzina 16:30. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.04.2006, godzina 17:00, Łódź ul. Pojezierska 97 siedziba firmy Eco-Wood.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zamówienie dotyczy projektu "Zakup nowych maszyn stolarskich, wyposażenie i komputeryzacja firmy" nr. Projektu Z/10/III/3.4/023/2005 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa zawarta 21.10.2005 r. Dofinansowanie zostało udzielone przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 2) Data wysłania ogłoszenia: 14.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.