Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2006-02-23


POZYCJA 9975


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa nowych maszyn stolarskich

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Eco-wood, do kontaktów: Krzysztof Kudaj, Pojezierska 97, 91-342 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6534030, fax 042 6534030, e-mail: eco-wood@op.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "dostawa nowych maszyn stolarskich".
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 nowych maszyn stolarskich wraz z montażem i uruchomieniem.
Część 1 obejmuje dostawę trzech maszyn do obróbki płyt wiórowych
A) Okleiniarki wąskich płaszczyzn - 1 szt.
B) Formatyzerki do rozkroju płyt - 1 szt.
C) Okleiniarki krzywoliniowej do klejenia łuków - 1szt.
Część 2 obejmuje dostawę:
D) Ostrzałki do pił - 1 szt.
Wszystkie dane techniczne maszyn objętych zamówieniem znajdują się w załączniku numer 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: "Eco-Wood" 91-342 Łódź ul. Pojezierska 97.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 29.82.10.00 - Urządzenia do obróbki drewna

Kod CPV wg słownika 2008: 43.81.00.00 - Urządzenia do obróbki drewna
Oryginalny kod CPV: 29.82.10.00 - Urządzenia do obróbki drewna

Kod CPV wg słownika 2008: 43.81.00.00 - Urządzenia do obróbki drewna

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Dostawa 4 maszyn stolarskich. Powyżej 60 000.00 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.05.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 9 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.10.2004 r. (Dz. U. nr 19 z 09.02.2004 r. poz. 177), którzy przedłożą dokumenty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. nr 71 z dnia 7 kwietnia 2004 r. poz. 645)
W przypadku składania oferty na część I zamówienia wymagane jest spełnienie warunku:
Wykonawca w okresie ostatnich 3-latdostarczył przynajmniej 15 szt. maszyn do okleinowania wąskich płaszczyzn tej samej klasy co ujęte w specyfikacji lub wyższej oraz dostarczył 15 szt. pilarek do rozkroju płyt tej samej klasy co ujęte w specyfikacji lub wyższej.

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
1.Cena - 30%
2. Ocena techniczna - 30%
3. Termin realizacji - 30%
4. Długość okresu gwarancyjnego - 10%
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 10.04.2006, cena - 20,00 zł. SIWZ można odebrać po złożeniu pisemnego wniosku osobiście w siedzibie zamawiającego (kasa czynna w godz.: 8.00-16.00) lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek przesłany faksem i niezwłocznie potwierdzony pisemnie.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.04.2006 godzina 16:30.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.04.2006, godzina 17:00, Łódź ul. Pojezierska 97 siedziba firmy Eco-Wood.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zamówienie dotyczy projektu "Zakup nowych maszyn stolarskich, wyposażenie i komputeryzacja firmy" nr. Projektu Z/10/III/3.4/023/2005 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa zawarta 21.10.2005 r. Dofinansowanie zostało udzielone przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
2) Data wysłania ogłoszenia: 14.02.2006.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ŁODZI PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Łodzi »
więcej : Urządzenia do obróbki drewna »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU