eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2017-06-16

Ogłoszenie nr 97827 - 2017 z dnia 2017-06-16 r.

Kraków: Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 58889000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30085 Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, faks 12 44 65 702, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl Adres strony internetowej (URL): www.zdw.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780.
Numer referencyjny ZDW-DN-4-271-56/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB związanych z usunięciem uszkodzeń i doraźnym zabezpieczeniem podpór mostu, kładki oraz dojazdów i potoku Regulanka w m. Alwernia w obrębie DW 780. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.


II.5) Główny kod CPV): 45233140-2,
Dodatkowe kody CPV: 45220000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W wyniku gwałtownych opadów deszczu w dniach 30/31 maja 2017 r. doszło do uszkodzenia obiektu mostowego, kładki i drogi 780 odc. 130 km 1+830, co spowodowało konieczność zamknięcia i wyłączenia całkowitego obiektu mostowego z ruchu kołowego. Uszkodzone zostały podpory mostu, nawierzchnia jezdni, skarpy, chodniki, odwodnienie, kanalizacja oraz podpory kładki dla pieszych. Rozmyty został nasyp od strony Krakowa i dno koryta obniżyło się o 2,0 do 3,5 m. Zamawiający w celu określenia zakresu wyrządzonych szkód i sposobu ich usuwania zlecił wykonanie oceny stanu technicznego. Następnie Zamawiający po przeprowadzeniu wizji w terenie i zapoznaniu się z wynikami sporządzonej ekspertyzy stanu technicznego obiektu stwierdził, że zachodzą następujące okolicznoci: 1. Zachodzi wyjątkowa sytuacja, której Zamawiający nie mógł przewidzieć - w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (gwałtowana ulewa i burza) doszło do uszkodzenia mostu w ciągu DW nr 780 w m. Alwernia, a uszkodzenia te były na tyle poważne, że konieczne było całkowite zamknięcie dla ruchu tego obiektu. 2. Wymagane jest natychmiastowe wykonanie wymaganych i niezbędnych robót naprawczych z uwagi na następujące okoliczności: o wymaga tego aktualny stan techniczny obiektu - po przejściu nawałnicy zostały uszkodzone podpory mostu i kładki dla pieszych poprzez obniżenie dna koryta potoku na głębokość 2 - 3,5 m (załącznik nr 1 - zdjęcia i protokół z wizji), o brak natychmiastowego przystąpienia do robót może spowodować dalsze obniżenia dna potoku (w przypadku wystąpienia opadów), a tym samym doprowadzić do katastrofy budowlanej, - kładka jest oparta na 4 studniach, w tym jedna jest odsłonięta w całości, a grunt wokół niej nie jest nośny, - podpora mostu od strony Krakowa odsłonięta jest na głębokość ponad 3,5 m i każde dalsze pogłębienie może powodować utratę stateczności, o konieczność zapewnienia poszkodowanym w trakcie tej ulewy mieszkańcom dostępu pojazdów specjalnych tj. pogotowia, straży pożarnej, jak również dostaw zaopatrzenia żywności i materiałów umożliwiających usunięcie szkód powstałych podczas nawałnicy (zał. nr 2 - Pismo Starosty Chrzanowskiego znak ZKO.5536.43.2017.PJI z dnia 14.06.2017, oraz Burmistrza Gminy Alwernia znak DZIP.7011.1.27.17 z dnia 14.06.2017), o w dalszym ciągu bardzo zmienne warunki atmosferyczne od końca maja 2017 tj. po przejściu nawałnic pogoda nie ustabilizowała się i przewidywane jest występowanie kolejnych nagłych i gwałtownych ulew i burz (zał. nr 3 - ostrzeżenia meteorologiczne WCZK Małopolska), co może spowodować dalsze uszkodzenia i degradację uszkodzonego obiektu mostowego. Powyższe po uwzględnieniu w/w czynników oraz m.in. następujących okoliczności: - dostępnych aktualnych prognoz pogody, które przewidują w najbliższych dniach wystąpienie nawałnic i burz, co może spowodować podniesienie wody w potoku i zagrożenie dla obiektów budowlanych, - DW 780 jest ważnym łącznikiem Kraków - Chełm Śląski o dużym natężeniu ruchu (ŚDR - 8942 umowne pojazdy na dobę w tym 11% pojazdów ciężkich), - konieczność zapewnienia poszkodowanym w trakcie tej ulewy mieszkańcom dostępu pojazdów specjalnych tj. pogotowia, straży pożarnej, jak również dostaw zaopatrzenia żywności i materiałów umożliwiających usunięcie szkód powstałych podczas nawałnicy, uzasadnia zastosowanie przez Zamawiającego trybu zamówienia z wolnej ręki określonego w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych celem udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie niezbędnych robót naprawczych w zakresie usunięcia najbardziej newralgicznych uszkodzeń obiektu mostowego, co pozwoli na przywrócenie ruchu na obiekcie, ponieważ zachodzi wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, i w której zachodzi konieczność natychmiastowego udzielenia i wykonania zamówienia, skutkiem czego nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie przedmiotowego zamówienia Wykonawcy Adam Kruszyna FHU Adim Pomoc Drogowa, 32-020 Biskupice k. Wieliczki, Biskupice 134, który faktyczne wykonuje obecnie roboty związane z kompleksowym utrzymaniem w ciągu DW 780 (w ramach umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego), w związku z czym ma już zorganizowany plac budowy, dysponuje na miejscu odpowiednią ilością sprzętu i ludzi, posiada odpowiednią kadrę pracowników oraz wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych i mostowych, w tym polegających na usuwaniu awarii i szkód powodziowych. Zlecenie temu Wykonawcy wykonania wymaganych robót naprawczych pozwoli na bardzo szybkie podjęcie stosownych działań, w celu zapobieżenia pogłębiania się uszkodzeń i przywrócenia ciągłości ruchu na DW 780, przy równoczesnej minimalizacji nakładów finansowych ponoszonych na wykonanie tych robót, w związku z czym jest to w tej sytuacji najbardziej optymalne rozwiązanie spełniające jednocześnie wszelkie wymagania formalne wynikające z ustawy Pzp. Wszystkie roboty związane z przywróceniem ruchu i zabezpieczeniem przyczółków będą dodatkowo na bieżąco oceniane i nadzorowane przez Eksperta.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Adam Kruszyna F.H.U. ADIM Pomoc Drogowa , , Biskupice 134, 32-020, Wieliczka, kraj/woj. małopolskie


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.