eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIżEJ 133 TYS EURO NA DOSTAWY MąKI, KASZ, RYZU, PłATKóW OWSIANYCH ORAZ MAKARONU

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-04-29

Racibórz: PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIżEJ 133 TYS EURO NA DOSTAWY MąKI, KASZ, RYZU, PłATKóW OWSIANYCH ORAZ MAKARONU
Numer ogłoszenia: 89696 - 2008; data zamieszczenia: 29.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4539600.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.SW.GOV.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAKłAD KARNY(PAńSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJACA OSOBOWOśCI PRAWNEJ).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIżEJ 133 TYS EURO NA DOSTAWY MąKI, KASZ, RYZU, PłATKóW OWSIANYCH ORAZ MAKARONU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: GRUPA 1 Makaron (bezjajeczny) Makaron wyborowy - makaron, w którym podstawowym surowcem jest produkt przemiału pszenicy durum - mąka makaronowa durum typ 950. Wymagania organoleptyczne dotyczące makaronu przed ugotowaniem Wygląd :Swoisty dla danego rodzaju i formy, kształt właściwy dla danej formy, sporadycznie niewielkie zniekształcenia, dopuszczalne nieliczne pstrociny. Barwa Jednolita, swoista dla użytych surowców, w przypadku makaronu bez dodatków białożółta. Zapach Swoisty dla użytych surowców, obcy zapach niedopuszczalny. pakowanyopakowaniach do 10 kg zamawiający preferuje cztery rodzaje makaronu: nitki, kolanka, świderki, muszelki - 9 000KG GRUPA 2 Mąka pszenna typ 550 w opakowaniach do 1kg mąka z przerobu całego ziarna, ewentualnie częściowo obłuszczonego, zawierające wszystkie jego składniki łącznie z zarodkiem. Wymagania szczegółowe Barwa: Biała z odcieniem żółtym Smak :swoisty; inny niedopuszczalny Zapach :swoisty; inny niedopuszczalny Ilość glutenu, %, nie mniej niż :25 Stopień rozdrobnienia - przesiew przez sito opięte gazą młyńską o wielkości pierwiastka kwadratowego prześwitu 265 MIKROm, %, nie mniej niż 99 Stopień rozdrobnienia - przesiew przez sito opięte gazą młyńską o wielkości pierwiastka kwadratowego prześwitu 150 MIKROm, %, nie mniej niż 70 Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych : niedopuszczalna Obecność szkodników zbożowo - mącznych i innych oraz ich pozostałości :niedopuszczalna - 5 000 KG GRUPA 3 1)Kasza jęczmienna perłowa średnia w opakowaniach do 10 kg Wymagania jakościowe. Granulacja kaszy - (1,75 - 2,25 mm) . Pojedyncze cząstki - dobrze odłuszczone, Kasza powinna być wolna od zanieczyszczeń organicznych (mąka, otręby, całe ziarno itp.), mineralnych (piasek itp.) oraz szkodników mączno-zbożowych (wołki itp.) lub ich pozostałości. Barwa, smak i zapach - właściwe. Niedopuszczalny zapach stęchły, nieswoisty lub obcy. Wilgotność - poniżej 15%. - 7 500 KG 2)Kasza manna w opakowaniach do 1 kg Wymagania jakościowe. Granulacja kaszy powinna być właściwa, zbyt drobne cząstki są niepożądane, niedopuszczalna jest obecność mąki lub otrąb, a także innych zanieczyszczeń zarówno organicznych, jak i nieorganicznych, oraz szkodników mączno-zbożowych. Barwa i smak - właściwe, niedopuszczalny zapach stęchły, nieswoisty lub obcy. Wilgotność - poniżej 15%. Kształt cząstek - okrągławy, barwa - biała z silniejszym lub słabszym odcieniem żółtym. Granulacja - od 0,60 do 0,65 mm. - 1 800KG 3)Płatki owsiane produkt spożywczy otrzymany przez przetworzenie ziaren owsa - zgniecenie na walcach całego obłuszczonego ziarna owsa i poddanie obróbce hydrotermicznej, struktura i konsystencja - sypka, w postaci drobnych płatków bez grudek, opakowanie jednostkowe - torba papierowa 0,5 kg,, termin przydatności do spożycia min. 6 m-cy - 810KG 4)Ryż długoziarnisty (wietnamski) Wymagania jakościowe. Ryż powinien być suchy, dobrze odłuszczony, nie zawierać ziaren połamanych i mączki. Niedopuszczalne są obce zanieczyszczenia organiczne i mineralne oraz szkodniki mączno-zbożowe lub ich pozostałości. Barwa - biała, smak i zapach - właściwy (prawie bezwonny). Niedopuszczalny zapach stęchły lub obcy. w opakowaniach do 1 kg- 8700 KG GRUPA 4 Mączka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) w opakowaniach do 1 kg Wymagania jakościowe: zapach i smak :typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez śladów obcych zapachów i posmaków postać i barwa :biały proszek barwa wg systemu CIE, L:min. 93 ,min. 93 zanieczyszczenia makroskopowe, liczba pstrocin na 1 dm2, nie więcej niż :50, 80 minimalny okres przechowywania:3 lata od daty dostarczenia do magazynu- 120KG

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 15.85.11.10 - Makaron Kod CPV wg słownika 2008: 15.85.11.00 - Makaron niegotowany Oryginalny kod CPV: 15.61.21.00 - Mąka pszenna Kod CPV wg słownika 2008: 15.61.21.00 - Mąka pszenna 15.61.38.00 - 15.61.38.00 Oryginalny kod CPV: 15.62.00.00 - Skrobia i produkty skrobiowe Kod CPV wg słownika 2008: 15.62.00.00 - Skrobia i produkty skrobiowe .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie oferenci, którzy: - spełniają warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Celem potwierdzenia i oceny spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać dokumenty wymienione w punkcie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie oferenta o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenia oferenta o zapoznaniu sie z treścią SIWZ, umowy i nie wnoszeniu do nich uwag oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanych w trakcie przyjmowania dostaw oświadczenie o spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów z godnie z art.27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - Dz.U. z 2005r.Nr 31, poz 265) (w celu poświadczenia spełnienia art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy pzp) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w celu poświadczenia spełnienia art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy pzp) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w celu poświadczenia spełnienia art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy pzp) Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. (Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej Wzór Umowy). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. cena). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem Uzupełnionego Wzoru Umowy Dokumenty jakich żąda zamawiający powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, albo złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie)lub złożone dokumenty zawierają błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 z zastrzeżeniem art. 26 ust 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.SW.GOV.PL

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAKłAD KARNY W RACIBORZU, UL.EICHENDORFFA 14, 47-400 RACIBóRZ.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: NIE DOTYCZY

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: NIE DOTYCZY

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2008 godzina 10:00, miejsce: SEKRETARIAT ZAKLADU KARNEGO W RACIBORZU , UL.EICHENDORFFA 14 47-400 RACIBóRZ.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: GRUPA 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Makaron (bezjajeczny) Makaron wyborowy - makaron, w którym podstawowym surowcem jest produkt przemiału pszenicy durum - mąka makaronowa durum typ 950. Wymagania organoleptyczne dotyczące makaronu przed ugotowaniem Wygląd Swoisty dla danego rodzaju i formy, kształt właściwy dla danej formy, sporadycznie niewielkie zniekształcenia, dopuszczalne nieliczne pstrociny. Barwa Jednolita, swoista dla użytych surowców, w przypadku makaronu bez dodatków białożółta. Zapach Swoisty dla użytych surowców, obcy zapach niedopuszczalny. pakowanyopakowaniach do 10 kg zamawiający preferuje cztery rodzaje makaronu: nitki, kolanka, świderki, muszelki- 9000KG.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.85.11.10-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: GRUPA 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mąka pszenna typ 550 w opakowaniach do 1kg mąka z przerobu całego ziarna, ewentualnie częściowo obłuszczonego, zawierające wszystkie jego składniki łącznie z zarodkiem.- 5 000 KG.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.21.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: GRUPA 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kasza jęczmienna perłowa średnia w opakowaniach do 10 kg Wymagania jakościowe. Granulacja kaszy - (1,75 - 2,25 mm) . - 7 500 KG Kasza manna w opakowaniach do 1 kg- 1 800 KG Płatki owsiane produkt spożywczy otrzymany przez przetworzenie ziaren owsa- 810 KG Ryż długoziarnisty (wietnamski)w opakowaniach do 1 kg- 8700 KG.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.21.00-3, 15.61.38.00-5, 15.61.41.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: GRUPA 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mączka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) w opakowaniach do 1 kg- 120KG.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.62.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.