Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-05-22

Siemianowice Śląskie: Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi

Numer ogłoszenia: 84843 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie , ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 7605200, faks 32 7605280. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2. Zamówienie obejmuje:
2.1. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:
- budynku dwukondygnacyjnego z mieszkaniami socjalnymi, z możliwością nadbudowy trzeciej kondygnacji, realizowanego w systemie szkieletowym z cienkościennych zimnogiętych profili stalowych ocynkowanych,
- zagospodarowania terenu,
- przyłączy do sieci wod-kan i energetycznej, odprowadzenia wód opadowych.
2.2. Wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych w zaprojektowanym budynku.
2.3. Wykonanie zaprojektowanego zagospodarowania terenu.
2.4. Wykonanie zaprojektowanych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
3. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Programie funkcjonalno-użytkowym załączonym do SIWZ jako Dodatek nr 9 i we wzorze umowy stanowiącym Dodatek nr 8 do SIWZ.
4. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy:
4.1. przedłożenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowej inwestycji;
4.2. wykonania wszystkich niezbędnych czynności oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego;
4.3. wykonania, w imieniu Zamawiającego, czynności związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej a także wykonania wszystkich innych czynności, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, jak np. zgłoszenia wykonania robót do odpowiednich organów lub służb;
4.4. sporządzenia wymaganego świadectwa energetycznego;
4.5. wykonania dokumentacji powykonawczej;
4.6. uzyskania prawomocnej decyzji o użytkowaniu, poprzedzonej uzgodnieniami z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną;
5. Na roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być roboty budowlane polegające na budowie/nadbudowie budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w systemie szkieletowym z cienkościennych zimnogiętych profili stalowych ocynkowanych, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
44.21.10.00 - Budynki z gotowych elementów
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.23.00 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 40 000 PLN, słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, z których każda polegała na budowie w systemie szkieletowym stalowym budynku o kubaturze co najmniej 2400m3 i o powierzchni użytkowej co najmniej 400m2 .

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.

   Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, pod kątem potwierdzania przez informacje w nich zawarte spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

   Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej:

   a) Kierownikiem budowy (1 osoba), posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

   b) Kierownikiem robót - część elektryczna i elektroenergetyczna (1 osoba), posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

   c) Kierownikiem robót - część wodociągowa i kanalizacyjna (1 osoba), posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńgazowych wodociągowych, kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.

   Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, pod kątem potwierdzania przez informacje w nich zawarte spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

   Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, z których każda polegała na budowie w systemie szkieletowym stalowym budynku o kubaturze co najmniej 2400m3 i o powierzchni użytkowej co najmniej 400m2 .;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1.1 w odniesieniu do terminu wykonania pod warunkiem:
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie przyjętej technologii robót;
- działania siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

1.2 w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia (brutto) wykonawcy pod warunkiem:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT na roboty stanowiące przedmiot zamówienia.

2. Zmiany mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę.
3. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UM Siemianowice Śląskie, Referat Inwestycji Miejskich i Remontów, ul. Michałkowicka 105 - pokój nr 57 lub za zaliczeniem pocztowym, po wcześniejszym złożeniu wniosku. Cena SIWZ 24,90 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców - Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przy ul. Michałkowickiej 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Siemianowicach Śląskich » więcej : Usługi projektowania architektonicznego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU