eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-07-06Ogłoszenie nr 585358-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Urząd Gminy Klucze: Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Dotacja ze środków budżetu państwa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów  1 , 32310   Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina-klucze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych
Numer referencyjny: ZP.271.20.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne: a) wymiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wykonaniem dodatkowych małych lukarn na zachodniej połaci dachu wzorowanych na istniejących oraz dużej lukarny na północnej połaci dachu - zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, b) wymiana stropów nad parterem i piętrem- zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, c) wymiana konstrukcji dachu - zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, d) wzmocnienie istniejącej klatki schodowej wraz z doprowadzeniem balustrady do stanu zgodnego z przepisami o bezpieczeństwie użytkowania - zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, e) wykonanie nowej monolitycznej klatki schodowej w pn.-wsch. narożniku budynku - zgodnie z projektem budowlanym, f) wykonanie szybu windy i wyposażenie budynku w windę w poziomie parteru i piętrz wieży zgodnie z projektem budowlanym, g) zainstalowanie podnośnika dla osoby niepełnosprawnej z poziomu terenu na parter wraz z wykonaniem spocznika - zgodnie z projektem budowlanym, h) połączenie dwóch pomieszczeń biurowych na parterze w jedną dużą salę konferencyjną poprzez wyburzenie ściany i wykonanie belki - zgodnie z projektem budowlanym, i) wykonanie na parterze zaplecza sanitarno-socjalnego dla uczestników konferencji oraz pracowników obsługi stałej i pracowników cateringu - zgodnie z projektem budowlanym, j) wykonanie na piętrze zaplecza sanitarno-socjalnego dla pracowników biurowych oraz obsługi stałej i pracowników cateringu - zgodnie z projektem budowlanym, k) zaadaptowanie pomieszczeń na poddaszu na pokoje gościnne z węzłami sanitarnymi oraz ogólnodostępną salę wypoczynkową - zgodnie z projektem budowlanym, l) wykonanie dla całego budynku nowej instalacji centralnego ogrzewania, dla której źródłem ciepła będzie kocioł gazowy zlokalizowany w piwnicy - zgodnie z projektem budowlanym, m) wykonanie dla całego budynku nowej instalacji wod.-kan. - zgodnie z projektem budowlanym, n) wykonanie dla całego budynku nowej instalacji elektrycznej - zgodnie z projektem budowlanym. 2. Wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z przyjętym programem prac konserwatorskich, a w szczególności zachowanych zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz tj : a) zachowanie istniejących okien - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, b) zachowanie istniejących drzwi- zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, c) zachowanie części istniejących pieców - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, d) zachowanie istniejącej posadzki w holu głównym - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, e) zachowanie faset - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, f) wymiana współczesnych balustrad tarasów na nowe wzorowane na pierwotnych - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, Charakterystyka budowlana obiektu: 1. Podstawowe elementy budowlane : Konstrukcja: - dokładny opis znajduje się w części konstrukcyjnej projektu budowlanego i ekspertyzie technicznej. Fundamenty: - istniejące - projektowane wzmocnienie wg. projektu konstrukcji, - ściany - fundamentowe i piwnic - istniejące murowane z kamienia i cegły - należy je osuszyć, uzupełnić ubytki, usunąć uległe destrukcji tynki i uzupełnić je, wykonać izolację pionową i przeponę poziomą - zgodnie z projektem budowlanym, - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - istniejące murowane z cegły o grubości 40-70 cm należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym, - ściany wewnętrzne nośne - istniejące murowane z cegły o grubości 40-60 cm należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym, - nowe ściany wewnętrzne nośne projektowane - ściana boczna projektowanej klatki schodowej murowana z cegły pełnej o grubości 25 cm - zgodnie z projektem budowlanym, Dach - wymagana wymiana istniejącej drewnianej więźby dachowej - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, Stropy: - nad piwnicami - istniejący strop Kleina - - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, - nad parterem i piętrem - istniejące stropy na są belkach drewnianych - wymagana wymiana istniejących stropów na prefabrykowane stropy typu rectolight wg projektu konstrukcji i zgodnie z Programem prac konserwatorskich, Klatka schodowa: - istniejąca - drewniana - drewniane schody z balustradą na konstrukcji wymagają zachowania i renowacji oraz zabiegów konserwatorskich - zgodnie z Programem prac konserwatorskich, - nowa projektowana w pn.-wsch. narożniku budynku - konstrukcja monolityczna wg projektu konstrukcji - zgodnie z projektem budowlanym, Nadproża: - istniejące - typu Kleina - wymagają zachowania i renowacji - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, - projektowane - nad otworem w sali konferencyjnej na parterze - z belek stalowych - łukowe jaskółki - żelbetowe monolityczne - zgodnie z projektem budowlanym. Pion spalinowy : - w miejsce istniejącego wykonanie nowego murowanego pionu w szachcie kominowym wraz z wprowadzeniem rur stalowych kwasoodpornych koncentrycznych, stanowiących przewód powietrzno-spalinowy dla kotłowni gazowej - zgodnie z projektem budowlanym; średnicę rury i jej osprzęt należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Piony wentylacyjne : - istniejące zaadaptowane dla potrzeb projektowanych funkcji pomieszczeń po wykonaniu niezbędnego remontu, uszczelnienia i wykończenia wyprowadzeń ponad połacią dachową wraz ze sprawdzeniem drożności i wydajności wentylacyjnej - zgodnie z projektem budowlanym, - projektowane - z przestrzeni poddasza w postaci rur stalowych nierdzewnych systemowych zakończonych wywietrzakiem dachowym - zgodnie z projektem budowlanym. Pokrycie dachu: - blacha tytanowo- cynkowa na rąbki - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, Odprowadzenie wód opadowych: - za pomocą rynien wiszących z blachy tytanowo-cynkowej i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich. Ściany działowe: - istniejące - murowane parteru z cegły gr 12 cm - zalecane uzupełnienie ubytków tynków i odnowienie - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, - projektowane - na parterze murowane z pustaków ceramicznych, alternatywnie z płyt gipsowo - kartonowy na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, a wydzielające klatkę schodową o klasie REI 60 - zgodnie z projektem budowlanym, - projektowane - na piętrze i poddaszu z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, przy czym ściany wydzielające pokoje gościnne o izolacyjności akustycznej 52 dB i klasie REI 60, a wydzielające klatkę schodową o klasie REI 60 - zgodnie z projektem budowlanym. 2. Wykończenie : a) Izolacje : - termiczna stropodachu - wełna mineralna 16 + 5 cm o (l <= 0,032W/mK ) - zgodnie z projektem budowlanym, - przeciwwilgociowa - płynna folia wodoszczelna w posadzce projektowanych łazienek zgodnie z projektem budowlanym, - przeciwwilgociowa ścian cokołu - izolacja strukturalna (penetron) lub izolacja powłokowa - zgodnie z projektem budowlanym. b) Stolarka : - okna: - istniejące - skrzynkowe - do pozostawienia - zgodnie z przyjętym Programem prac konserwatorskich, - drzwi wewnętrzne - istniejące z oznaczeniami konserwatorskimi - do pozostawienia - zgodnie z przyjętym Programem prac konserwatorskich, - pozostałe nowe w nawiązaniu do istniejących - po uzgodnieniu i akceptacji z Konserwatorem Zabytków, - wydzielających klatki schodowe o odpowiedniej klasie odporności pożarowej - po uzgodnieniu i akceptacji z Konserwatorem Zabytków, c) Tynki i okładziny ścian: - zewnętrzny - istniejące - należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich - wewnętrzne - istniejące - należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich - na projektowanych ścianach murowanych - cementowo - wapienne; w pomieszczeniach WC - glazura do wys.2,0 m, w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych przy umywalkach i zlewozm do wys. 1,6 m i min. 60 cm po bokach armatury - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich. d) Posadzki : - istniejące holu wejściowego - należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich - projektowane - wg opisu przegród poziomych - zgodnie z projektem budowlanym. 3. Podstawowe parametry projektowanego budynku: a) budynek usługowy b) lokalizacja: ul. Rabsztyńska 1, na działce nr.ew.gr.215/18, Klucze, gmina Klucze. c) powierzchnia zabudowy -365 m2 d) powierzchnia użytkowa - 678,51 m2 e) kubatura budynku - 3 790 m3 f) ilość kondygnacji: 3 użytkowe, w tym jedna poddasze oraz piwnice g) wysokość pomieszczeń: 13,92 m oraz 12,53 m. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest także zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, przygotować niezbędną dokumentację powykonawczą do zgłoszenia zakończenia budowy, w tym m.in.: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu, protokoły prób i sprawdzeń instalacji. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie budowlanym, Programie prac konserwatorskich, STWiOR będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część. Zakres robót objętych Programem prac konserwatorskich należy wykonać ściśle wg ustaleń przedmiotowego Programu i w razie wątpliwości w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu na, którym ma być realizowana inwestycja w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ (przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie budowlanym, Programie prac konserwatorskich, STWiOR ). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót - załącznik nr 5 do SIWZ, - 5.1. Roboty budowlane -5.2. Instalacja gazu -5.3. Instalacje elektryczne -5.4. Instalacje wod - kan -5.5. Instalacje c.o. wraz z kotłownią - Dokumentacja Budowlana - załącznik nr 6 do SIWZ, - Program Konserwatorski - załącznik nr 11 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.: 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia - rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę: -co najmniej 8 osób do wykonywania prac ręcznych - pracowników budowlanych-fizycznych. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. b) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, -datę złożenia oświadczenia, -wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 ,o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Powyższy wymóg określony w punkcie 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 8. Wykonawcy nie obowiązują wymagania, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i przedmiot zamówienia w zakresie prac określonych w punkcie 1 będzie realizował samodzielnie (jednoosobowo), a pozostałe prace wykonywane ręcznie wykonywane będą przez podwykonawców. Oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa według wzoru oświadczenia "Oświadczenie wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą" stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. 9. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8, Wykonawca składa Zamawiającemu wraz z wykazem podwykonawców do wykonywania pozostałych prac wykonywanych ręcznie. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono opisie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92522200-8
45262700-8
45212353-5
45262690-4
45453000-7
45261000-4
45111300-1
45300000-0
45262600-7
45330000-9
45310000-3
45262520-2
45410000-4
45442100-8
45421000-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. pkt. 1 ustawy PZP.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, potwierdzone następującymi niżej wymienionymi dokumentami: 1. zaświadczeniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającym wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub na dzień składania ofert - w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. 2. opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 6 000 000,00 złotych, ważna na dzień składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia kolejnych ważnych polis, ostatecznie z terminem ważności dłuższym co najmniej o 3 miesiące od planowanego terminu wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia: Wykazu robót budowlanych wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 7 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i należycie zakończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie co najmniej: - 2 robót budowlanych w obiekcie kubaturowym, wpisanym do rejestru zabytków, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku zawierające w swoim zakresie roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda, w tym przynajmniej 1 robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie renowację elewacji budynku i zabytkowych elementów wykończenia wnętrz. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Załącznik nr 7 do SIWZ. Dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy wg Załącznika Nr 8 do SIWZ, że: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w tym: dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach. Zamawiający wymaga dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) z uprawnieniami do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, doświadczenie jako kierownik budowy dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych wpisanych do rejestru zabytków zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda, w tym przynajmniej 1 zakończona robota budowlana zawierająca w swoim zakresie renowację elewacji i zabytkowych elementów wykończenia wnętrz (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż) - osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności oraz doświadczenie jako kierownik robót dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). - osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności oraz doświadczenie jako kierownik robót dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). - konserwator zabytków - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi zgodnie art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadająca doświadczenie polegające na kierowaniu co najmniej 2 zakończonymi pracami konserwatorskimi, obejmującymi swoim zakresem m.in. renowację elewacji budynku i zabytkowych elementów wykończenia wnętrz. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wzór - załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia: Wykazu robót budowlanych wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 7 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i należycie zakończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie co najmniej: - 2 robót budowlanych w obiekcie kubaturowym, wpisanym do rejestru zabytków, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku zawierające w swoim zakresie roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda, w tym przynajmniej 1 robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie renowację elewacji budynku i zabytkowych elementów wykończenia wnętrz. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Załącznik nr 7 do SIWZ. Dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy wg Załącznika Nr 8 do SIWZ, że: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w tym: dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach. Zamawiający wymaga dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) z uprawnieniami do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, doświadczenie jako kierownik budowy dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych wpisanych do rejestru zabytków zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda, w tym przynajmniej 1 zakończona robota budowlana zawierająca w swoim zakresie renowację elewacji i zabytkowych elementów wykończenia wnętrz (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż) - osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności oraz doświadczenie jako kierownik robót dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). - osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności oraz doświadczenie jako kierownik robót dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż). - konserwator zabytków - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi zgodnie art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadająca doświadczenie polegające na kierowaniu co najmniej 2 zakończonymi pracami konserwatorskimi, obejmującymi swoim zakresem m.in. renowację elewacji budynku i zabytkowych elementów wykończenia wnętrz. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wzór - załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofet

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Polisa OC - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. b) Pełnomocnictwo. c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Forma i zasady wnoszenia wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert w wysokości: 100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych i 00/100 zł.), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z 2007 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Nr 48 1240 4748 1111 0000 4868 2084 z dopiskiem "wadium". Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku zamawiającego (wpływ środków na rachunek zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada Wykonawca. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy zdeponować w Urzędzie Gminy Klucze - Referat Księgowości Finansowo - Budżetowej za potwierdzeniem odbioru. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w niniejszej specyfikacji. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a. PZP b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 17.6.ppkt 1 PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja15,00
Doświadczenie25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie: 1. Terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na: a) Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy bądź Zamawiającego lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, akty władcze organów władzy publicznej, jak również inne nieprzewidywalne przeszkody i utrudnienia natury faktycznej w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, obiektywnie nie do przewidzenia przy zawarciu umowy i dołożeniu należytej staranności przez Zamawiającego, b) konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, c) konieczność wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, d) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień od właściwych organów władzy publicznej, e) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych oraz ceny z oferty. We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2. Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu: a) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług VAT - jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy albo kosztów robocizny oraz że poniósł on z tego tytułu dodatkowe koszty i do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z najniższym ustawowym wynagrodzeniem i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników - wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tych imiennie wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników - wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tak wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do ceny wykonania usługi określonej w ofercie. 3. Podwykonawców - w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców; Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy w tym zakresie przez Wykonawcę. 4. We wszystkich pozostałych przypadkach przewidzianych art. 144 ust. 1 ustawy PZP .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i wykonaniem przedmiotu umowy jest Wójt Gminy Klucze, Partyzantów 1, 32-310 Klucze. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Klucze jest Pani Magdalena Lenart, mail: magdalena.lenart@cbi24.pl . tel.: +48 690 971 100 3. Pozyskane w sposób określony w pkt. 1 powyżej dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; 5. Pozyskane w sposób określony w pkt. 1 dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Oferenta i Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt 1 powyżej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. W związku z udostępnieniem danych osobowych osób fizycznych w sposób określony w pkt. 1 powyżej Oferent lub Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent lub Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, narusza przepisy RODO; 9. Oferentowi lub Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; - prawo do przenoszenia danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania tak pozyskanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.