eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-31

Ogłoszenie nr 500208869-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585358-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500176626-N-2018, 500176597-N-2018,500168162-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne: a) wymiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wykonaniem dodatkowych małych lukarn na zachodniej połaci dachu wzorowanych na istniejących oraz dużej lukarny na północnej połaci dachu - zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, b) wymiana stropów nad parterem i piętrem- zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, c) wymiana konstrukcji dachu - zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, d) wzmocnienie istniejącej klatki schodowej wraz z doprowadzeniem balustrady do stanu zgodnego z przepisami o bezpieczeństwie użytkowania - zgodnie z projektem budowlanym i Programem Prac Konserwatorskich, e) wykonanie nowej monolitycznej klatki schodowej w pn.-wsch. narożniku budynku - zgodnie z projektem budowlanym, f) wykonanie szybu windy i wyposażenie budynku w windę w poziomie parteru i piętrz wieży zgodnie z projektem budowlanym, g) zainstalowanie podnośnika dla osoby niepełnosprawnej z poziomu terenu na parter wraz z wykonaniem spocznika - zgodnie z projektem budowlanym, h) połączenie dwóch pomieszczeń biurowych na parterze w jedną dużą salę konferencyjną poprzez wyburzenie ściany i wykonanie belki - zgodnie z projektem budowlanym, i) wykonanie na parterze zaplecza sanitarno-socjalnego dla uczestników konferencji oraz pracowników obsługi stałej i pracowników cateringu - zgodnie z projektem budowlanym, j) wykonanie na piętrze zaplecza sanitarno-socjalnego dla pracowników biurowych oraz obsługi stałej i pracowników cateringu - zgodnie z projektem budowlanym, k) zaadaptowanie pomieszczeń na poddaszu na pokoje gościnne z węzłami sanitarnymi oraz ogólnodostępną salę wypoczynkową - zgodnie z projektem budowlanym, l) wykonanie dla całego budynku nowej instalacji centralnego ogrzewania, dla której źródłem ciepła będzie kocioł gazowy zlokalizowany w piwnicy - zgodnie z projektem budowlanym, m) wykonanie dla całego budynku nowej instalacji wod.-kan. - zgodnie z projektem budowlanym, n) wykonanie dla całego budynku nowej instalacji elektrycznej - zgodnie z projektem budowlanym. 2. Wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z przyjętym programem prac konserwatorskich, a w szczególności zachowanych zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz tj : a) zachowanie istniejących okien - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, b) zachowanie istniejących drzwi- zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, c) zachowanie części istniejących pieców - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, d) zachowanie istniejącej posadzki w holu głównym - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, e) zachowanie faset - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, f) wymiana współczesnych balustrad tarasów na nowe wzorowane na pierwotnych - zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich, Charakterystyka budowlana obiektu: 1. Podstawowe elementy budowlane : Konstrukcja: - dokładny opis znajduje się w części konstrukcyjnej projektu budowlanego i ekspertyzie technicznej. Fundamenty: - istniejące - projektowane wzmocnienie wg. projektu konstrukcji, - ściany - fundamentowe i piwnic - istniejące murowane z kamienia i cegły - należy je osuszyć, uzupełnić ubytki, usunąć uległe destrukcji tynki i uzupełnić je, wykonać izolację pionową i przeponę poziomą - zgodnie z projektem budowlanym, - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - istniejące murowane z cegły o grubości 40-70 cm należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym, - ściany wewnętrzne nośne - istniejące murowane z cegły o grubości 40-60 cm należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich i projektem budowlanym, - nowe ściany wewnętrzne nośne projektowane - ściana boczna projektowanej klatki schodowej murowana z cegły pełnej o grubości 25 cm - zgodnie z projektem budowlanym, Dach - wymagana wymiana istniejącej drewnianej więźby dachowej - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, Stropy: - nad piwnicami - istniejący strop Kleina - - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, - nad parterem i piętrem - istniejące stropy na są belkach drewnianych - wymagana wymiana istniejących stropów na prefabrykowane stropy typu rectolight wg projektu konstrukcji i zgodnie z Programem prac konserwatorskich, Klatka schodowa: - istniejąca - drewniana - drewniane schody z balustradą na konstrukcji wymagają zachowania i renowacji oraz zabiegów konserwatorskich - zgodnie z Programem prac konserwatorskich, - nowa projektowana w pn.-wsch. narożniku budynku - konstrukcja monolityczna wg projektu konstrukcji - zgodnie z projektem budowlanym, Nadproża: - istniejące - typu Kleina - wymagają zachowania i renowacji - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, - projektowane - nad otworem w sali konferencyjnej na parterze - z belek stalowych - łukowe jaskółki - żelbetowe monolityczne - zgodnie z projektem budowlanym. Pion spalinowy : - w miejsce istniejącego wykonanie nowego murowanego pionu w szachcie kominowym wraz z wprowadzeniem rur stalowych kwasoodpornych koncentrycznych, stanowiących przewód powietrzno-spalinowy dla kotłowni gazowej - zgodnie z projektem budowlanym; średnicę rury i jej osprzęt należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Piony wentylacyjne : - istniejące zaadaptowane dla potrzeb projektowanych funkcji pomieszczeń po wykonaniu niezbędnego remontu, uszczelnienia i wykończenia wyprowadzeń ponad połacią dachową wraz ze sprawdzeniem drożności i wydajności wentylacyjnej - zgodnie z projektem budowlanym, - projektowane - z przestrzeni poddasza w postaci rur stalowych nierdzewnych systemowych zakończonych wywietrzakiem dachowym - zgodnie z projektem budowlanym. Pokrycie dachu: - blacha tytanowo- cynkowa na rąbki - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, Odprowadzenie wód opadowych: - za pomocą rynien wiszących z blachy tytanowo-cynkowej i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich. Ściany działowe: - istniejące - murowane parteru z cegły gr 12 cm - zalecane uzupełnienie ubytków tynków i odnowienie - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich, - projektowane - na parterze murowane z pustaków ceramicznych, alternatywnie z płyt gipsowo - kartonowy na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, a wydzielające klatkę schodową o klasie REI 60 - zgodnie z projektem budowlanym, - projektowane - na piętrze i poddaszu z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, przy czym ściany wydzielające pokoje gościnne o izolacyjności akustycznej 52 dB i klasie REI 60, a wydzielające klatkę schodową o klasie REI 60 - zgodnie z projektem budowlanym. 2. Wykończenie : a) Izolacje : - termiczna stropodachu - wełna mineralna 16 + 5 cm o (l <= 0,032W/mK ) - zgodnie z projektem budowlanym, - przeciwwilgociowa - płynna folia wodoszczelna w posadzce projektowanych łazienek zgodnie z projektem budowlanym, - przeciwwilgociowa ścian cokołu - izolacja strukturalna (penetron) lub izolacja powłokowa - zgodnie z projektem budowlanym. b) Stolarka : - okna: - istniejące - skrzynkowe - do pozostawienia - zgodnie z przyjętym Programem prac konserwatorskich, - drzwi wewnętrzne - istniejące z oznaczeniami konserwatorskimi - do pozostawienia - zgodnie z przyjętym Programem prac konserwatorskich, - pozostałe nowe w nawiązaniu do istniejących - po uzgodnieniu i akceptacji z Konserwatorem Zabytków, - wydzielających klatki schodowe o odpowiedniej klasie odporności pożarowej - po uzgodnieniu i akceptacji z Konserwatorem Zabytków, c) Tynki i okładziny ścian: - zewnętrzny - istniejące - należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich - wewnętrzne - istniejące - należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich - na projektowanych ścianach murowanych - cementowo - wapienne; w pomieszczeniach WC - glazura do wys.2,0 m, w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych przy umywalkach i zlewozm do wys. 1,6 m i min. 60 cm po bokach armatury - zgodnie z projektem budowlanym i Programem prac konserwatorskich. d) Posadzki : - istniejące holu wejściowego - należy odnowić zgodnie z Programem prac konserwatorskich - projektowane - wg opisu przegród poziomych - zgodnie z projektem budowlanym. 3. Podstawowe parametry projektowanego budynku: a) budynek usługowy b) lokalizacja: ul. Rabsztyńska 1, na działce nr.ew.gr.215/18, Klucze, gmina Klucze. c) powierzchnia zabudowy -365 m2 d) powierzchnia użytkowa - 678,51 m2 e) kubatura budynku - 3 790 m3 f) ilość kondygnacji: 3 użytkowe, w tym jedna poddasze oraz piwnice g) wysokość pomieszczeń: 13,92 m oraz 12,53 m. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest także zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, przygotować niezbędną dokumentację powykonawczą do zgłoszenia zakończenia budowy, w tym m.in.: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu, protokoły prób i sprawdzeń instalacji. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie budowlanym, Programie prac konserwatorskich, STWiOR będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część. Zakres robót objętych Programem prac konserwatorskich należy wykonać ściśle wg ustaleń przedmiotowego Programu i w razie wątpliwości w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu na, którym ma być realizowana inwestycja w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ (przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, projekcie budowlanym, Programie prac konserwatorskich, STWiOR ). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót - załącznik nr 5 do SIWZ, - 5.1. Roboty budowlane -5.2. Instalacja gazu -5.3. Instalacje elektryczne -5.4. Instalacje wod - kan -5.5. Instalacje c.o. wraz z kotłownią - Dokumentacja Budowlana - załącznik nr 6 do SIWZ, - Program Konserwatorski - załącznik nr 11 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.: 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia - rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę: -co najmniej 8 osób do wykonywania prac ręcznych - pracowników budowlanych-fizycznych. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. b) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, -datę złożenia oświadczenia, -wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 ,o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Powyższy wymóg określony w punkcie 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 8. Wykonawcy nie obowiązują wymagania, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i przedmiot zamówienia w zakresie prac określonych w punkcie 1 będzie realizował samodzielnie (jednoosobowo), a pozostałe prace wykonywane ręcznie wykonywane będą przez podwykonawców. Oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa według wzoru oświadczenia "Oświadczenie wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą" stanowiącego Załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. 9. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8, Wykonawca składa Zamawiającemu wraz z wykazem podwykonawców do wykonywania pozostałych prac wykonywanych ręcznie. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono opisie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 92522200-8, 45262700-8, 45212353-5, 45262690-4, 45453000-7, 45261000-4, 45111300-1, 45300000-0, 45262600-7, 45330000-9, 45310000-3, 45262520-2, 45410000-4, 45442100-8, 45421000-4, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4939801.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ZRB Paciej sp. zo.o.
Email wykonawcy: biuro@zrbpaciej.pl
Adres pocztowy: ul. Osiecka 3a
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6805304.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6805304.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6805304.74
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.