eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-01-15

Wieliczka: Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016
Numer ogłoszenia: 5443 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168683 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) w planowanej ilości ON 110 000 litrów. b) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113,poz. 1211 z późn. zm.) wraz z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego, olejem napędowym. c) lokalizacja zbiornika - na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Sp. z o.o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka. 2. Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za jeden litr oleju napędowego (ekodiesel) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu 18.11.2015 r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie internetowej www.orlen.pl wynosi: 3,34 zł/l 3. Wykonawca ustali stałą opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak: - dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego, - użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych, - oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu. 3.2. Wydzierżawienie, dostawa i instalacja zbiornika oleju napędowego z dystrybutorem. 1. Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa, o pojemności 5000 litrów, z dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. 2. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.12.2015 r. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej - nr UDT), jak również spełniać inne wymagania (np.: ADR, SANEPID-u, PIP, BHP). 3. Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamkniętej obudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych. 4. Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego prze osoby upoważnione przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych. 5. Pobór oleju napędowego ze zbiornika winien być objęty systemem monitorowania. 3.3. Zarządzanie paliwem. 1. Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 14.00 w dni robocze. 2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego. 3. Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 4. O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem. 5. Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej. 6. Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. CPV 09 13 41 00-8 - olej napędowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00 - Olej napędowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 388336,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 430844,40

  • Oferta z najniższą ceną: 430844,40 / Oferta z najwyższą ceną: 447228,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.