eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-11-18

Wieliczka: Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016
Numer ogłoszenia: 168683 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. , ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.wieliczka.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) w planowanej ilości ON 110 000 litrów. b) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113,poz. 1211 z późn. zm.) wraz z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego, olejem napędowym. c) lokalizacja zbiornika - na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Sp. z o.o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka. 2. Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za jeden litr oleju napędowego (ekodiesel) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu 18.11.2015 r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie internetowej www.orlen.pl wynosi: 3,34 zł/l 3. Wykonawca ustali stałą opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak: - dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego, - użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych, - oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu. 3.2. Wydzierżawienie, dostawa i instalacja zbiornika oleju napędowego z dystrybutorem. 1. Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa, o pojemności 5000 litrów, z dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. 2. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.12.2015 r. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej - nr UDT), jak również spełniać inne wymagania (np.: ADR, SANEPID-u, PIP, BHP). 3. Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamkniętej obudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych. 4. Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego prze osoby upoważnione przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych. 5. Pobór oleju napędowego ze zbiornika winien być objęty systemem monitorowania. 3.3. Zarządzanie paliwem. 1. Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 14.00 w dni robocze. 2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego. 3. Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 4. O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem. 5. Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej. 6. Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. CPV 09 13 41 00-8 - olej napędowy.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.1.7 uPzp, do 20% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku gdy ulegnie zwiększeniu zapotrzebowanie na paliwo.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00 - Olej napędowy .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym-koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olejem napędowym)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty - sporządzony według formularza stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp - sporządzone według formularza stanowiącego Zał. nr 2 do SIWZ. 3. Wskazanie tej części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - sporządzone według formularza stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, że zamierza powierzyć podwykonawcy część zamówienia, Zamawiający uznaje, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności faktur - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): a) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, b) prośby Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców, c) zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji), d) zmniejszenie ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie. e) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.wieliczka.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 11:50, miejsce: Sekretariat Prezesa ZGK Sp. z o.o. Wieliczka 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest bezpłatnie na stronie internetowej: www.zgk.wieliczka.eu. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 5.1.1 SIWZ w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp, może być spełniony łącznie przez tych Wykonawców, natomiast w zakresie art. 24 ust.1 uPzp każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na jego podstawie. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków/ nie złożył dokumentów potwierdzających spełniania warunków. 4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2., oraz listę/informację o której mowa w pkt 6.3.4 Pozostałe dokumenty będą traktowane wspólnie. wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie do reprezentowania wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu. 7. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej. Przez dokument przesłany drogą elektroniczną, Zamawiający rozumie przesłany skan dokumentu sporządzonego pisemnie i podpisanego przez osobę uprawnioną. Strona, która otrzymuje w/w dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. Adres poczty elektronicznej: zgk@wieliczka.eu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.